Zaklínání Kingu

Člověk, ta věčně nespokojená bytost, stvořená k obrazu Božímu.
Kéž nás sama prozřetelnost chrání před takovým Bohem.
Pamatuj, můj synu! Nedá se uniknout před tou nadpozemskou hrůzou, jež je matkou všech fóbií. Není ve vesmíru žádného útočiště před silami starých! Až budou brány k vnějšku otevřeny za pomoci rituálu, který si po generace předávají přisluhovači MUMMU TIAMAT a jejího zplozence, nepopsatelného KINGU, tak teprve pak se ta strašlivá pravda sama vyjeví ve své obludnosti a zvrácené nádheře a ty v jediném okamžiku porozumíš všemu, co jsem ti dnes ukázal!
Zaklínání Kingu
VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ ZAKLÍNÁNÍ: Je všude tam, kde bude nezbytné jej vykonat, aby tak bylo obřadní místo chráněno magií starých před znesvětiteli.
ČAS K VYKONÁNÍ ZAKLÍNÁNÍ: Zde záměrně neuvedu, neboť celá operace nese jistá rizika pro málo zkušené a nepřipravené. Ti ostatní jistě dobře vědí, kdy je třeba s obřadem započít, aby byl jeho výsledek co možná nejefektivnější.
POMŮCKY NUTNÉ K VYKONÁNÍ ZAKLÍNÁNÍ:
– Černé rituální oděvy s kápí a jeden tmavě zelený.
– Gong.
– Talismany Satanovy pečetě Bafometa (podcenit toto nařízení může být osudné).
– Pantakl ze stříbra se třemi vyrytými pečetěmi Starých (ten má kolem krku zavěšený kněz).
– Pochodně (platí pravidlo, že by na dva účastníky měla připadnout alespoň jedna pochodeň).
– Metr dlouhý provaz.
– Pánev na magické kuřidlo.
– Vhodně zvolená směs magického kuřidla.
– Vysvěcená a požehnaná rituální dýka.
– Pouštní písek.
– Karafa s mořskou vodou.
– Sopečný popel či rozdrcená láva.
– Obětina vhodná vzývaného božstva.
POČET ÚČASTNÍKŮ:
1. Kněz.
2. První asistent (diákon).
3. Druhý asistent (subdiákon).
4. Ostatní shromáždění kouzelníci.
Účelem tohoto rituálu je zajištění obřadního místa, určeného výhradně k uctívání Starých, před profánními a znesvětiteli. Je-li obřad správně vykonán, jsou s jeho pomocí uvedeny do chodu síly, které budou velmi účinně ochraňovat nejrozmanitějšími způsoby místo, na které byly povolány. Ti, kteří byli předurčeni Starými, poznají taková místa, aniž by je kdy předtím navštívili. Naproti tomu nezasvěcení jimi projdou bez povšimnutí, či z nich zděšeně prchnou, aniž by si dokázali vysvětlit příčinu svého strachu. Ti, kteří se vyznají v nejvyšším umění, ale zároveň nepatří mezi služebníky Starých, neuvěří v magickou moc takového místa a spocitem nezájmu se od něho odvrátí i přesto, že by jim byl odhalen jeho význam, zatímco mistři či zasvěcenci neposkvrní jeho posvátnost, i když bude vzdálené obřadům jejich víry, protože by se tím provinili proti zákonům universa. Bude-li takto posvěcené obřadní shromaždiště přesto znesvěceno, síly, jež předcházely minulému, současnému a budou předcházet i budoucímu, jistě nalezou cestu k nápravě takového pošetilého skutku.
ZAHÁJENÍ ZAKLÍNÁNÍ
Účastníci obřadu se shromáždí v půlkruhu okolo kněze a jeho asistentů, kteří stojí po jeho pravém boku, a zapálí pochodně. Po knězově levici hoří oheň, na který je umístěna pánev s magickým kuřidlem a jakmile se začnou uvolňovat jeho výpary, započne kněz číst vzývání Kingu.
Kněz: Ó VY CHOROBNÉ, NEPOPSATELNÉ SÍLY POHŘBENÉ V PROPASTECH ČASU, K VÁM SE TEĎ OBRACÍ NAŠE MYSL, ZBAVENÁ ZÁVOJE KLAMU. SLYŠTE VOLÁNÍ SVÝCH VĚRNÝCH SLUŽEBNÍKŮ.
Kouzelníci: SLÁVA KINGU, BEZ JEHOŽ KRVE BYCHOM ANI MY NEBYLI!
Kněz: VY JSTE TY ZBRANĚ, JEŽ NEUŠETŘÍ NIKOHO, ZAČAROVANÍ KOUZLEM STARÉHO KOUZELNICTVÍ, POVSTALI JSTE Z JEJÍHO LŮNA. VÁS JEDENÁCT ZPLOZENCŮ VOLÁME, PŘIJĎTE V ČELE S KINGU, VŮDCEM POCHOPŮ!
Kouzelníci: SLÁVA KINGU, BEZ JEHOŽ KRVE BYCHOM ANI MY NEBYLI!
Kněz: Ó VY SVŮDCI DŘÍMAJÍCÍ V POZADÍ, SLEPÍ, TEMNÍ, NEUCHOPITELNÍ ZPLOZENCI CHAOSU, VY, KTERÉ OZNAČUJÍ PŘISLUHOVAČI BASTARDA ZA KOŘENY NEJZAZŠÍHO ZLA, POVSTAŇTE A DEJTE SE NA POCHOD, VE JMÉNU BOHA BOHŮ, VLÁDCE TEMNOTY A MISTRA STARÉ MAGIE, ZJEVTE SE PŘI KRVI KINGU, VŮDCE LEGIÍ, BUĎTE NÁM NÁPOMOCNI PŘI NAŠEM ZAKLÍNÁNÍ.
Kouzelníci: SLÁVA KINGU, BEZ JEHOŽ KRVE BYCHOM ANI MY NEBYLI!
Kněz pozvedne levou ruku, v níž drží pouštní písek, který mu podal diákon, načež opíše kruh kolem celého místa, které má být ovlivněno magií. Nechť se přitom pohybuje v protisměru hodinových ručiček a pozvolna nechává dopadat písek na zem. Musí využít všech schopností a veškeré imaginace, kterou vládne, aby uvedl do chodu žádoucí síly. Jakmile dokončí kruh, nechť zvolá silným hlasem:
Kněz: ZAKLÍNÁM TĚ, Ó NIČITELI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE TEMNOTY, S POŽEHNÁNÍM TEMNOTY!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE NENÁVISTI, S POŽEHNÁNÍM NENÁVISTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE BOLESTI, S POŽEHNÁNÍM BOLESTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE POUŠTĚ, S DÍLEM POUŠTĚ!
Zatímco kněz pronáší zaklínání, subdiákon nechá mezi kouzelníky kolovat provaz, na kterém každý z nich udělá jeden uzel, přičemž do něho imaginují volané síly. Poté kouzelníci pronesou:
Kouzelníci: TEBE A TVÁ MONSTRA VOLÁME, VZNEŠENÝ KINGU, NALEZNI ZALÍBENÍ V TOMTO MÍSTĚ A OČISTI JEJ OD VLIVU VŠECH, JEŽ NEJSOU NAŠÍ KRVE!
Kněz pozvedne levou ruku, ve které drží sopečný popel či rozdrcenou sopečnou lávu, kterou mu diákon podá a naloží s ním stejně jako před okamžikem s pouštním pískem. Jakmile dokončí kruh, ať opět zvolá silným hlasem:
Kněz: ZAKLÍNÁM TĚ, Ó NIČITELI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE TEMNOTY, S POŽEHNÁNÍM TEMNOTY!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE NENÁVISTI, S POŽEHNÁNÍM NENÁVISTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE BOLESTI, S POŽEHNÁNÍM BOLESTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE HLUBINY, S DÍLEM HLUBINY!
Zatímco kněz pronáší zaklínání, každý z kouzelníků učiní na provazu opět uzel, přičemž do něho imaginují volané síly. Poté kouzelníci pronesou:
Kouzelníci: TEBE A TVÉ NETVORY VOLÁME, VZNEŠENÝ KINGU, NECHŤ TVÉ SÍLY STŘEŽÍ TOTO MÍSTO PŘED NEZASVĚCENÝMI!
Kněz pozvedne v levé ruce karafu s mořskou vodou, kterou mu podal diákon, otáčeje se v protisměru hodinových ručiček její obsah rozlije. Tak jako i při předchozím počínání, musí i nyní soustředit všechny své smysly a s vědomím upnutým k jediné myšlence (úspěšné zakončení rituálu) zvolat silným hlasem:
Kněz: ZAKLÍNÁM TĚ, Ó NIČITELI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE TEMNOTY, S POŽEHNÁNÍM TEMNOTY!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE NENÁVISTI, S POŽEHNÁNÍM NENÁVISTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE BOLESTI, S POŽEHNÁNÍM BOLESTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE OCEÁNU, S DÍLEM OCEÁNU!
Zatímco kněz pronáší zaklínání, každý z kouzelníků učiní na provazu opět uzel, přičemž do něho imaginují volané síly. Poté kouzelníci pronesou:
Kouzelníci: TEBE A TVÉ HORDY VOLÁME, VZNEŠENÝ KINGU! POVSTAŇ A VE JMÉNU TVÉ MATKY TIAMAT ZNIČ VŠECHNO A VŠECHNY, KTEŘÍ ZNESVĚTÍ TOTO MÍSTO STARÉHO UCTÍVÁNÍ!
Kněz převezme od subdiákona dýku a pozvedne ji v levé ruce nad hlavu, přičemž zvolá:
Kněz: Ó OBÁVANÝ, ZASEJ SVÉ SPÓRY ZKAŽENOSTI, NECHŤ JE ZDE ROZPTÝLÍ HLUBINNÉ VĚTRY TVÝCH SLUŽEBNÝCH DUCHŮ, POŠLI JE SEM, UČIŇ JE MOCNÝMI MEZI LIDMI, PORUČ JIM ZE SVÉHO ŽALÁŘE! PŘI SÍLE NEJSTARŠÍ MAGIE TVÉ VZNEŠENÉ MATKY, OŽIV JE SILOU SVÉ MYŠLENKY! JÁ TEĎ POOTEVŘU BRÁNU K VNĚJŠKU A TY VYŠLI SVŮJ DECH, JENŽ BUDE OD DNEŠNÍHO DNE AŽ PO OKAMŽIK TVÉHO NÁVRATU ZÁRUKOU NEJSKVĚLEJŠÍ OCHRANY.
Zatímco kněz pronáší zaklínání, každý z kouzelníků učiní na provazu opět uzel, přičemž do něho imaginují volané síly. Poté kouzelníci pronesou:
Kouzelníci: TEBE A TVÉ OBLUDY VOLÁME, VZNEŠENÝ KINGU! POVSTAŇ A VE JMÉNU STAROBYLÉ MAGIE ZNIČ VŠECHNO A VŠECHNY, KTEŘÍ POŠPINÍ TOTO MÍSTO STARÉHO ZAKLÍNÁNÍ!
Asistenti položí do středu rituálního místa oběť vhodnou vznešeného Kingu, poté obnaží knězovu hruď, zatímco kouzelníci obtočí kolem obětiny provaz, do kterého předtím imaginovali volané síly. Jakmile tak učiní, rozestoupí se do kruhu okolo kněze a jeho dvou asistentů, kteří začnou pronášet:
Asistenti: HEV ONISVAK HONUGI KINGU HECTIH SEGWAR CHOXAH
THOFP CHO LOKEG DURONILT! IÄ KI-NG KINGU.
ZAZAS ZAZAS NASATANADA ZAZAS.
(PŘEKLAD: TY, HRŮZNÁ SÍLO KINGU, VSTUP ZE ČTVRTÉ DIMENZE DO NAŠEHO SVĚTA!)
Zatímco asistenti pronáší magickou formuli, kněz si dýkou do hrudi vyřeže znamení Starých, aby tak svou vlastní krví zpečetil smlouvu. Za pomoci své imaginace a zaklínání pak dokončí společně s ostatními kouzelníky rituál, na jehož závěru je obětina zahrabána do země jeho asistenty. Vězte, že pokud bude rituál správně vykonán, je po jeho dokončení obřadní místo účinně chráněno silami Starých!
Fráter Archechempe
(rituál je z připravované knihy frátera Archechempe Obřady k uctění Starých)

[link:1]Zpět na prastaří a práce s Al-Azif[/link:1]
 
 

Člověk, který pozná nejzazší tajemství vesmíru, již není člověkem, ale Bohem.

Někde v té černé hlubině, jejíž podstatou je děs, číhá ta hrůzná bytost, jež obývá náš svět po miliony let, chráněná skepsí, že neexistuje.