Práva a povinnosti Satanských templů

6 pokynů a doporučení, kterými se řídí každý oficiální Templ – (Pobočka) Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy:

1. Nejste-li členem Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy, nezakládejte jakoukoli satanskou organizaci. Je totiž velmi důležité, abyste se nejdříve seznámili se základními pilíři satanské filozofie a to nejen s poučkami Antona Szandora LaVeye a jeho literaturou, nýbrž i s dílem ostatních představitelů moderního satanismu. Zvláštní pozornost byste pak měli věnovat literatuře o tuzemské satanistické scéně, jakož i českým autorům. Tyto materiály vám mohou nabídnout právě členové Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy a lidé, kteří s ním úzce spolupracují. Nejste-li totiž členy naší organizace, může se stát, že i při nejlepší vůli, kterou budete mít, můžete satanismu uškodit, rozhodnete-li se pro skupinovou činnost! Právě díky tomu, že nebudete mít možnost porovnat své subjektivní dojmy, získané z pochybných zdrojů, s dlouholetými představiteli satanského proudu v naší zemi.

2. Pokud jste členy Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy a vedete-li jakékoli satanské sdružení, měli byste navázat úzký kontakt s představiteli našeho Chrámu a aktivně se zapojit do jeho činnosti. V žádném případě nemůžete pod naší hlavičkou zahájit jakoukoli publikační či vydavatelskou činnost, aniž byste to předtím nekonzultovali s Radou třinácti. Rovněž není možné, abyste svou skupinu nazvali kultem či řádem, sektou nebo dokonce církví a pak ji prezentovali jako sdružení, které navazuje na činnost naší organizace, protože jediné skupiny, které na tuto činnost skutečně navazují, jsou oficiální pobočky Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy (tzv. Temply), jejichž členové k tomu byli písemně zmocněni Radou třinácti. V současné době na území ČR aktivně pracuje několik Templů, mezi ty nejhlavnější patří pražský a rakovnický. Tyto větve Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy mají za úkol sdružovat satanisty ze svého okolí a mohou být oficiálně založeny pouze v případě, že vyvíjejí aktivní činnost po dobu dvou let a jejich členskou základnu tvoří minimálně čtyři osoby. Pokud se vám tedy v budoucnu ozvou jiné satanistické skupiny a budou od vás požadovat, či vám nabízet jakékoli materiály s naší hlavičkou k prodeji, ověřte si nejdříve, zda skutečně patří k našemu Chrámu a zda je jejich činnost v souladu s výše uvedenými skutečnostmi.

3. V případě, že jste již satanskou organizaci založili a jsou ve vaší skupině i nečlenové Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy je třeba, abyste používali stupně rozdělení, které sestavil Mistr Pavel Brndiar a satanista Michal Štefaničák a na jejichž vzniku se podílel i Jiří Big Boss Valter. Ke každému z těchto stupňů byly speciálně sestaveny zasvěcovací obřady, při kterých se udělují hodnosti členům našeho Chrámu. Tento systém zasvěcování je dostupný pouze kněžím Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy.

4. Naše Rada třinácti si je dobře vědoma toho, že je v současné době zbytečné zakládat nespočetné skupiny satanských organizací, které ve většině případů nedělají stejně nic jiného, nežli jen to, co děláme my. Pobočky Prvního Česko- Slovenského Chrámu Církve Satanovy by proto měly vznikat jen tehdy, bude-li to opravdu prospěšné a měly by být vedeny odpovědnými lidmi s hlubokými znalostmi satanské filozofie.

5. Dále je velmi důležité, abyste po navázání kontaktu a následné spolupráci s Radou třinácti nečleny Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy upozornili na možnost vstupu do této organizace a nikoli je od něj odrazovali. S tím jsme se již setkali u některých tzv. satanských církví: jejich vůdcové se prohlašovali za „Mistry pověřené naší organizací“, avšak bez našeho souhlasu. Tito pouze kopírovali naše materiály a svým členům je pak prodávali za přemrštěné částky.

6. Dále je také zbytečné, rozhodnete-li se vést jakoukoli satanskou skupinu, přijímat do ní lidi z celé republiky. Od toho zde máme První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy! Satanský Templ, který vedete či jej vést chcete, by měl mít za členy především satanisty z vašeho blízkého okolí. Z vlastních dlouholetých zkušeností totiž víme, že jedině tak může být při společných setkáních vyvíjena opravdu prospěšná a užitečná činnost, např. při skupinových obřadech a ceremoniích. Nicméně s lidmi ze vzdálenějších oblastí je dobré udržovat alespoň občasný kontakt. Je rovněž důležité, aby kvalita členů odpovídala satanské elitě. Není možné, aby satanistické skupiny přijímaly lidi nedospělé, nevyrovnané, nevzdělané či dokonce duševně narušené. Takoví členové jsou velice zjevným důkazem, že organizace, ke které náleží, nemá s Prvním Česko – Slovenským Chrámem Církve Satanovy nic společného, neboť my takovéto lidi do našich řad v žádném případě nepřijímáme. To samé platí i o lidech, kteří usilují o jakési sloučení satanské filozofie s fašismem či rasismem. Setkáte-li se s někým, kdo by vás přemlouval ke vstupu do Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy nebo organizace, o které by tvrdil, že s ní spolupracuje, mějte se na pozoru! Takový člověk zřejmě do našich řad vůbec nepatří. My totiž nikoho nepřesvědčujeme a v žádném případě nenutíme k registrovanému vstupu do našeho Chrámu.

Z výše uvedeného textu tedy vyplývá, že vést pobočku Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy je velmi odpovědná a namáhavá povinnost, vyžadující stálou spolupráci s hlavním pražským sídlem, přičemž pouze Rada třinácti má pravomoc takovouto činností pověřovat členy Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Pokud tedy vedete jakoukoli satanskou organizaci, která nesplňuje výše uvedené skutečnosti, nemáte žádné právo ji jakkoli prezentovat jako sdružení, které navazuje na naši činnost. My se totiž od těchto organizací tímto zcela distancujeme a upozorňujeme jejich samozvané vůdce, že jen oni mají veškerou odpovědnost za případné problémy, které by mohly svou činností způsobit!