66 otázek a odpovědí

Zde se dozvíte o některých důležitých rysech satanismu, o jeho historii i současnosti. O činnosti Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy a pochopitelně i něco málo o satanském mysticismu. Vše popsali různé povolané osobnosti z tuzemska i zahraničí. Na následujících řádcích najdete otázky, které by si mohl klást zvídavý nezasvěcenec a odpovědi, které jsme se snažili zpracovat co nejsrozumitelněji a nejfundovaněji. Pro lepší orientaci jsme pro vás vytvořili přehledný tematicky seřazený obsah:
SATANISMUS
1) Co je satanismus?
2) Kde mohu získat kvalitní informace o satanismu?
3) Jaké články The Abyss obsahuje?
4) Kde si mohu The Abyss objednat?
5) Existují v satanismu různé tendence?
6) Existují v satanismu ještě další směry?
7) Dá se satanismus považovat za náboženství?
8) Je satanismus zaměřený proti ostatním náboženstvím?
9) Existují nepřátelské tendence vůči satanismu?
10) Jaké jsou jejich příčiny?
11) Jaké je to nyní?
12) Proč křesťané zavrhují satanismus?
13) Jaké jsou ony jednoduché otázky, o kterých bychom měli přemýšlet?

SATANSKÁ SYMBOLIKA
14) Co je satanská symbolika?
15) Jaký mají smysl satanské symboly?
16) Jaký je původ satanských symbolů?
17) Jaký má význam symbol Bafometa?
18) Jaký má význam symbol pentagramu?
19) Jaký má význam symbol obráceného kříže?
20) Co vyjadřuje pečeť Bafometa používaná P.Č-S.CH.C.S.?
21) Proč pracovat se symboly?

SATANISTA
22) Jak se stát satanistou?
23) Jaké jsou vztahy mezi satanisty a laiky?
24) Jakých cílů se snaží dosáhnout satanista?
25) Jak pracuje satanista na svém sebezdokonalování?
26) Jak satanista chápe svobodu?
27) Jak satanista chápe bratrství?
28) Jak satanista chápe toleranci?
29) Které politické a sociální podněty satanisté prezentují?
30) Jaká základní satanská pravidla chování satanisté proklamují?
31) Jsou všichni lidé, kteří se hlásí k satanismu vyznavači nauky, kterou zde prezentuje P.Č-S.CH.C.S.?

PRVNÍ ČESKO-SLOVENSKÝ CHRÁM CÍRKVE SATANOVY
(Z důvodu dlouhého názvu naší organizace budeme nadále používat pouze oficiální zkratky P.Č-S.CH.C.S.)
32) Je P.Č-S.CH.C.S. tajná společnost?
33) Je P.Č-S.CH.C.S. náboženská sekta?
34) Jaká je vnitřní organizace P.Č-S.CH.C.S. a co je Satanský Templ?
35) Jaké jsou vzájemné vztahy mezi Satanskými Temply?
46) Jak pracuje P.Č-S.CH.C.S.?
37) Existuje v P.Č-S.CH.C.S hierarchie?
38) Jaké jsou hodnosti v P.Č-S.CH.C.S.?
39) Jaké jsou povinnosti člena P.Č-S.CH.C.S.?
40) Jaká je rovnost mezi členy P.Č-S.CH.C.S.?
41) Je P.Č-S.CH.C.S. politické sdružení?
42) Angažuje se P.Č-S.CH.C.S. jako celek politicky?
43) Jaké obřady vykonávají členové P.Č-S.CH.C.S.?
44) Co jsou to satanské obřady a jak se rozdělují?
45) Co je satanské tajemství?
46) Co je iniciace?
47) Kde satanistické iniciační obřady v P.Č-S.CH.C.S. probíhají?
48) Omezuje se P.Č-S.CH.C.S. pouze na iniciace?
49) Musí satanista v P.Č-S.CH.C.S. skládat přísahu?
50) Co je předmětem této přísahy?
51) Jak člen P.Č-S.CH.C.S. rozpozná jiného satanistu?
52) Proč se stát členem P.Č-S.CH.C.S.?
53) Existuje čekací doba pro přijetí do P.Č-S.CH.C.S.?
54) Co mají dělat zájemci, kteří neznají žádného ČLENA P.Č-S.CH.C.S.?
55) Jaké podmínky je nutné splnit pro získání členství v P.Č-S.CH.C.S.?
56) V případě, že při přejímacím pohovoru budu odmítnut mohu o vstup do P.Č-S.CH.C.S. později opět usilovat?
57) Je možné vystoupit z P.Č-S.CH.C.S.?

MAGICKÝ VÝCVIK V PRVNÍM ČESKO-SLOVENSKÉM CHRÁMU CÍRKVE SATANOVY
58) Probíhá v P.Č-S.CH.C.S. Magický výcvik?
59) Komu je tento výcvik určen?
60) Jak dlouhý tento výcvik je?
61) Co je předmětem tohoto výcviku?
62) Co musí adepti magického výcviku udělat pro to, aby výcvik úspěšně dokončili?

SATANSKÝ MYSTICISMUS
63) Jak členové P.Č-S.CH.C.S. chápou Satana?
64) Co je Černý Plamen Satanův?
65) Může být síla a vliv Černého Plamene pro adepta satanismu nebezpečná?
66) Jaký vliv má na satanistu tento Plamen?

SATANISMUS

1) Co je satanismus?
Satanismus je učení, které obsahuje složku filosofickou, rituální i duchovní a přiznává potřebu všech těchto složek pro přirozený život a zdravý rozvoj člověka.
Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.
Je založen na pochopení lidských instinktů.
Představuje opozici vůči všem náboženstvím, které odsuzují člověka za jeho přirozené touhy a oslabují jeho ego.
Nepodporuje násilí ani užívání drog.
Podporuje nekonformní myšlení a jednání.
Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu.
Tvrdí, že jak láska, tak nenávist jsou přirozené, a že je nesmyslné jeden z těchto citů vyvyšovat na úkor druhého.
Uznává jakékoli formy sexuálních prožitků, pokud nikoho nezraňují, ale ani v této oblasti nikoho k ničemu nenutí.
Podporuje své stoupence ve vzrušení a v přirozených touhách (vzrušení namísto odříkání).
Učí využívat a rozvíjet sílu okouzlení, tzv. MALÉ MAGIE.
Uznává sílu dávných rituálů, tzv. VELKÉ MAGIE a předkládá vlastní propracovaný přístup k jejich efektivnímu používání.
Vychází z podstaty prvotních náboženských mýtů a současných nároků, které jsou kladeny na začínající adepty magie, přičemž se opírá o platnost zákonů přírody.
Do této podoby ho shrnul zakladatel First Church of Satan Anton Szandor La-Vey, autor mnoha knih. Mezi ty nejznámější patří Satanská Bible a Satanské rituály.

Z českých satanistů tuto nauku rozšířili a do hloubky propracovali především hudebník, spisovatel a filosof Jiří Big Boss Valter. Zakladatel Československé církve Satanovy. Další je Mistr Pavel Brndiar – Tau-Paulus (f. Archechempe), jeden ze zakládajících členů P. Č.-S.CH. C.S.

2) Kde mohu získat kvalitní informace o satanismu?
Kvalitní informace získáte hlavně na našich internetových stránkách: www.cirkevsatanova.cz
Dalším významným zdrojem zajímavých informací je i náš samizdatový časopis THE ABYSS, který vychází pravidelně vždy dvakrát ročně 30. 4. o Valpuržině noci a 31. 10. o Halloweenu. Jeho první vydání se datuje k 31. 10. 1997, v té době byl ještě vydáván Pražskou pobočkou CS. Od tohoto okamžiku vychází bez přerušení až do dnes.

3) Jaké články The Abyss obsahuje?
THE ABYSS obsahuje články věnované aktuálním událostem, které probíhají v Chrámu. Rovněž se na svých stránkách věnuje nejrůznějším filosofickým tématům a pochopitelně i magii a satanskému mysticismu. Jeho nedílnou součástí jsou rovněž příspěvky věnované umění a kulturním událostem, které souvisí se satanismem.

4) Kde si mohu The Abyss objednat?
Všechny informace najdete v sekci SHOP.

5) Existují v satanismu různé tendence?
Ano, existují – dvě základní zde uvedeme. Satanismus jako vzpoura či protest a satanismus jako životní filozofie. Historický satanismus měl převážně charakter protestu proti vládnoucímu monoteistickému náboženství, především křesťanství. Jeho ideologie byla negací křesťanských hodnot, stejně jako jeho praxe byla parodií křesťanského ritu. Teprve 20. století po dlouhé době přineslo satanismus jako samostatný myšlenkový proud, který předkládá specifický způsob života a umožnilo emanaci pojmu (SATAN A SATANISMUS). I když nadále obsahuje prvek protestu proti pokrytectví a falešné morálce, není již jen pouhou negací, nýbrž předkládá člověku ucelený světový názor a přináší vnitřně konzistentní soubor hodnot, ideových i morálních, přičemž důraz není kladen na spekulace, ale na každodenní životní praxi.

6) Existují v satanismu ještě další směry?
Ano, existují – jeden z nich je velmi specifický a i pro mnohé satanisty poměrně neznámý a nedostatečně probádaný. Konkrétně se jedná o satanský mysticismus. Velkým omylem mnohých lidí je jejich domněnka, že satanismus je pouhou negací křesťanství a podobných monoteistických náboženství. Ve skutečnosti tento názor popisuje jen to, co je zjevné. Zkoumáme-li satanismus skutečně důkladně, dříve či později pronikneme do jeho větších hloubek a pochopíme, že jeho podstata je mnohem starší, než učení kabaly či dnes už zdegenerovaná křesťanská nauka. Někteří satanisté původ satanismu odvozují od boha SETA, který byl uctíván dávno před údajným příchodem Krista. Faktem ale je, že podstata samotného satanismu sahá do mnohem hlubší minulosti. (Mistr – Pavel Brndiar – Tau-Paulus (f.Archechempe): mnozí satanisté přistupují k naší nauce jako by to byla pouhá mince, která má svůj rub i líc. Často však ke své velké škodě zapomínají na to, že každá mince má i své hrany. Ti moudří si však uvědomují, že satanismus není a nemůže být pouhou mincí. Takovéto přirovnání je nemístné. Proto, aby byl satanismus nejen pochopen, ale především procítěn a prožit, musí být do nejmenších podrobností zkoumán každý jeho detail, každá z jeho jemných nuancí. Jedině tak můžeme pochopit skutečnou podstatu ojedinělé nauky, která je ve své celistvosti vším, jen ne tím, za co jí povrchně smýšlející většina považuje. Temný a zlý se jeví jen těm méně šťastným hlupákům, jejichž průměrná inteligence je předem odsuzuje k zcela zbytečné existenci).

7) Dá se satanismus považovat za náboženství?
Jistým způsobem ano. Pro většinu členů Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy se však jedná spíše o životní filosofii než o náboženství v pravém smyslu toho slova.

8) Je satanismus zaměřený proti ostatním náboženstvím?
I když smyslem satanismu není slepá opozice vůči všemu, co s ním nesouhlasí, a v žádném případě nemá nic společného s náboženským fanatismem, stojí v opozici proti všem náboženským systémům, které tupí lidskou přirozenost, individualitu a vůli k životu. Ostatní směry zcela přirozeně respektuje, nicméně také poukazuje na jejich nedostatky. Hlavní smysl satanismu ovšem spočívá v sebezdokonalování jeho adeptů, a ne v boji proti dogmatickým duchovním institucím.

9) Existují nepřátelské tendence vůči satanismu?
Ano, po staletí existují nepřátelské tendence vůči satanismu i samotným satanistům.

10) Jaké jsou jejich příčiny?
Jedna z hlavních příčin nepřátelských tendencí vůči satanismu, pomineme-li fanatismus a strach z neznámého, spočívá v nedostatečné informovanosti. Ta je buď zkreslená, nebo dokonce vůbec žádná. V lidské společnosti je uměle udržován názor, že je žádoucí v zárodku udusit jakýkoli projev individualismu, potažmo pocit radosti ze života. Myšlenka, že by člověk měl bez zábran vychutnávat vlastní život, je ze všech stran, ať již otevřeně nebo skrytě, znevažována, ne-li přímo napadána. Není tedy divu, že je satanismus svým přístupem k lidskému bytí trnem v oku neúspěšné a zakomplexované většině.

11) Jaké je to nyní?
Dnes sice již satanistům nehrozí očistné hranice nebo útrpné právo, přesto by se ale dalo říci, že jsou nuceni se potýkat se spoustou jiných problémů. Netolerance, lidská hloupost a lpění na vyčpělých dogmatech jsou jen vrcholkem ledovce. Ve světě, kde je úspěch a individualismus odměňován nenávistí, musí mít své nepřátele pochopitelně i satanisté.

12) Proč křesťané zavrhují satanismus?
Příčin je mnoho. Hlavní z nich lze spatřovat v tom, že zatímco křesťanství a jemu podobné duchovní směry vyžadují od svých aspirantů naprostou pokoru, poslušnost a oddanost, satanismus učí své stoupence pravému opaku. Proti pokoře staví hrdost, proti slabosti sílu, proti stádnosti individualitu, proti odříkání radost ze života a proti ohlupování mysticismem inteligenci. Satanista odmítá tvrzení, že takzvaná esoterika předkládá jediný způsob, kterým lze dosáhnout osvícení či božství. Poznání (tzv. vzdání se hledání nového vědění) a osvobození (tzv. podřízení se autoritám) tvoří dle jeho názoru spolu s „osvícením“ (spočívajícím ve zbožném vzhlížení k idolům) jeden z nejmonstróznějších vymývačů mozků. Nenechte se mýlit tím, že esoterika kritizuje egoismus a individualismus naší kultury. Ve skutečnosti jsou dnes jedinci s vlastním Já a vlastní vůlí vzácnější než kdy dříve! Židokřesťanství, buddhismus a islám už drahně let programují naše mozky k tomu, aby se naše Já vzdalo svého života a své vůle růst. Místo toho by se mělo rozplynout v Bohu či v oceánu stvoření, nebo vstoupit do „světla“, do „čisté země“ atd., kde neexistují žádné rozdíly a vše v klidu a lásce plyne. A zatímco se hlupáci modlí a své těžce vydělané peníze utrácí za brakovou duchovní literaturu a další zbytečné cetky, či je přímo odevzdávají své církvi, jejich „duchovní“ si spokojeně mnou ruce.
Satanismus, který je důrazným přitakáním Já, odmítá jakékoli snahy o nivelizaci a infikuje tyto programy na obelhávání zhoubnými viry inteligence a vůle. Mimo to od roku 2006 kněží Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy pronikají do stále větších hloubek, takzvaného satanského mysticismu, který je plnohodnotnou duchovní naukou srovnatelnou s výše uvedenými esoterickými školami. Z toho je tedy zřejmé, proč jsou některé zmiňované duchovní směry vůči satanismu nepřátelské a zcela oprávněně z něho mají strach. Jejich čelní představitele děsí představa, že by jejich ovečky začali samostatně myslet a klást si jednoduché otázky. Otázky, na které existují zcela přesné a logické odpovědi. Odpovědi, které jasně dokazují, že výše uvedené nauky jsou postaveny na velmi vratkých základech a jejich hlavním záměrem je něco úplně jiného, než na venek prezentují.

13) Jaké jsou ony jednoduché otázky, o kterých bychom měli přemýšlet?
Těchto otázek týkajících se duchovní problematiky je mnoho a téměř vždy na ně existují různé odpovědi. Faktem ovšem je, že prosté a jednoduché odpovědi bývají většinou ty správné. Pokud dokážete jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99.% případů máte správnou odpověď. Předkládá-li vám na stejný dotaz někdo zbytečně složitý a dlouhý výklad, jeho odpověď je patrně zavádějící či dokonce alibistická.
Popusťme tedy na okamžik uzdu fantazii a připusťme, že boha nestvořil člověk, ale že bůh stvořil člověka. Jako příklad nám poslouží níže uvedené otázky. Odpovědi na tyto otázky zde záměrně neuvádíme. Místo toho je ponecháme na uvážení každého čtenáře.

Pokud je satanismus zlo, tak proč se vedly a i dnes stále ještě vedou války ve jménu Boha či Krista anebo Alláha a žádná se nikdy nevedla ve jménu Satana?

Pokud je Bůh všemocný a vše milující, proč připustil řádění ,,svaté“ inkvizice a války ve svém jménu?

Proč se Bůh, když stvořil člověka, rozhodl ho pokoušet, když přece musel ve své vševědoucnosti moc dobře vědět, co z toho vzejde?

Pokud je to či ono náboženství tím jediným pravým a žádné jiné vás ke spáse nepřivede, co se stalo s nesmrtelnými dušemi počestných a slušných lidí, kteří žili na zemi před vznikem tohoto náboženství a věřili v jinou nauku anebo žádnou víru neměli?

Coby se stalo s lidskou rasou, kdyby se všichni lidé rozhodli po vzoru křesťanských kněží či buddhistických mnichů dodržovat celibát?

Proč mám důvěřovat církvi, která za dobu své existence nesčetněkrát popřela vlastní nauku a jejíž čelní představitelé neváhali vraždit dokonce i vlastní duchovní, jen proto, aby jim zabránili v oprávněných reformách, o které usilovali?

Proč bych měl slepě věřit církevním dogmatům, která popírají zdravý rozum a jež jsou ve světle novodobých vědeckých objevů mírně řečeno zcestná a zkostnatělá?

Proč se mám řídit naukou, kterou nedodržují dokonce ani ti, co ji hlásají?

Zpět na 66 otázek a odpovědí

SATANSKÁ SYMBOLIKA

14) Co je satanská symbolika?
Satanská symbolika, stejně jako symbolika ostatní, vychází z prvotních mýtů a sahá do dávné minulosti. Symbol není jenom prostředek, jak zástupně pojmenovat danou ideu, ale pomocí symbolu lze proniknout k její vnitřní podstatě. Mezi nejznámější symboly spojované se satanismem patří především symbol Bafometa a obráceného kříže, popřípadě převrácená hvězda pentagramu.

15) Jaký mají smysl satanské symboly?
Satanské symboly jsou vyjádřením určitých archetypů, popřípadě negací křesťanských hodnot a působí přímo na nevědomou mysl všech, kteří s nimi pracují.

16) Jaký má význam symbol Bafometa?
Ve své čisté podobě zachycuje pentagram lidskou postavu v pěticípé hvězdě: tři vrcholy nahoře, dva směřující dolů – které symbolizují duchovní založení člověka. V satanismu se pentagram též užívá, ale jelikož satanismus představuje spíše tělesné pudy člověka, čili protiklad duchovní stránky, užívá se převrácený – tím dokonale odpovídá hlavě kozla. Dva rohy, představující dualitu, jsou vzdorně vztyčené kupředu, další tři cípy směřující dolů symbolizují popření svaté trojice. Hebrejské znaky v mezikruží pochází z magického učení kabaly a dávají slovo Leviathan, had z vodní propasti, který je někdy ztotožňovaný se samotným Satanem, Týfónem či s Velkým Cthulhu. Tyto znaky se umisťují k pěti vrcholům obrácené hvězdy pentagramu.

17) Jaký má význam symbol pentagramu?
Jak již bylo výše uvedeno, hvězda pentagramu, která se užívá například v magii, je symbolem makrokosmu, duchovní podstaty člověka. V satanské magii se rovněž používá pentagram, protože se ale praktikující satanští mágové, na rozdíl od svých „bíle oděných bratří“, věnují magii spíše proto, že tím sledují osobní cíle a vlastní prospěch, obrací tuto hvězdu pentagramu o 180o. Ta pak především vyjadřuje materiální založení člověka.

18) Jaký má význam symbol obráceného kříže?
Kříž jako takový zná lidstvo od nepaměti. Tento symbol není vyjádřením jedné, nýbrž mnoha idejí (čtyři živly; čtyři světové strany, čtyři roční období; rozcestí, na kterém se jednou ocitne každý adept satanského mysticismu atd…).
Z historie známe mnoho různých křížů, které vyjadřují konkrétní ideje. V případě obráceného kříže se jedná mimo jiné i o odmítnutí všech křesťanských hodnot, které potlačují lidskou přirozenost. Někdy je tento kříž rovněž vnímán jako novopohanský symbol či symbol ztopořeného falu vzdorně a obscénně trčícího k nebi.

19) Co vyjadřuje pečeť Bafometa používaná P.Č-S.CH.C.S.?
Tento znak se oficiálně v Chrámu používá od roku 2005 jako jeho ochranná známka a pečeť. Částečně vychází s původního vyobrazení symbolu Bafometa, který používala Církev Satanova. Je však vhodným způsobem doplněna o další významné prvky, aby ve své celistvosti co možná nejvíce odpovídala samotné podstatě Chrámové nauky.
Z těchto důvodů dostala výše zobrazenou podobu. Ta v sobě oproti předchozímu symbolu zahrnuje i všechny zodiakální znamení. Ty představují kosmické síly, sféry a energie, se kterými satanisté v Chrámu pracují. Rovněž odkazují na čas a přírodní cykly, které jsou úzce spjaté s hrubo hmotnou rovinou, čili se světem hmoty. Celý kruh s Bafometem je pak ohraničen Uroborem, jenž vyjadřuje jednotu s universem a s božským principem každého adepta, který aktivně usiluje o poznání a následné sebezdokonalení. Rovněž odkazuje na duchovní věčnost. Mimoto Uroborus představuje i symbol Velké Matky, tedy samotné přírody, z níž vychází prvotní podstata satanské magie a filosofie. Bafomet uvnitř pentagramu, jenž je umístěn uprostřed kruhu, ve své stylizované podobě dokonale odpovídá hlavě kozla, který je symbolem samotného SATANA. Mimoto je kozel ztotožňován s vitalitou a plodností. Jeho rohy vzdorně trčící proti nebi představují dualitu, jež je pohonnou silou celého vesmíru. Tělo a duch, rozum a cit, světlo a tma, mužský princip a ženský princip, zápor a klad, tlak a tah, akce a reakce atd… Zbylé tři cípy pentagramu směřující dolů znázorňují odmítnutí svaté trojce a podobného marasmu, který byl v uplynulých staletích nedůvtipnými mezi lidi uměle zavlečen. Samotná pečeť je ve své celistvosti dokonalým vyjádřením syntézy mezi duchovní a zvířecí stránkou každého z nás. Poukazuje na naší duchovní podstatu, současně však i na vnitřní šelmu, která je pro některé fáze našeho vývoje nepostradatelným zdrojem síly a inspirace. Pochopitelně v sobě skrývá i další mystéria, která jsou důvěrně známa všem, kteří nad tímto symbolem dostatečně dlouho a intenzivně rozjímají a meditují.

20) Jaký je původ satanských symbolů?
Jejich původ je nejasný. Jak bylo již výše uvedeno, některé z nich jsou vyjádřením protestu proti křesťanským dogmatům. Protože však i křesťanství většinu svých symbolů pouze převzalo, nelze je tedy chápat jen jako pouhé vyjádření protestu. Mnoho satanských symbolů (např. znamení rohů) souvisí se starou magií či s pohanstvím. V něm by se dal také spatřovat původ většiny z nich.

21) Proč pracovat se symboly?
Každý symbol, ať už je jakýkoli, působí zcela specifickým způsobem na lidskou mysl. Je vyjádřením konkrétní ideje a zrcadlí v sobě její skutečnou podstatu. Z těchto důvodů se symbolů užívá pokaždé, je-li nezbytné takovou ideu vyjádřit jediným gestem či obrazem. Člověk, který zná tajemství symbolů, jim porozumí, i kdyby je před ním učinil cizinec mluvící jemu neznámým jazykem. Je zajímavé, že stejné symboly, jen s malými obměnami, se objevují nezávisle na sobě na celém světě (což nelze považovat za náhodu). Zkušený adept znalý magie se dokáže za pomocí symbolů naladit na stejný myšlenkový proud, který je užíván ostatními stejně smýšlejícími adepty, díky čemuž může například znásobit účinnost svého rituálu.

Zpět na 66 otázek a odpovědí

SATANISTA

22) Jak se stát satanistou?
Satanistou se člověk určitě nestane přes noc. Je to pozvolný proces sebepoznávání, který se sebou přináší sice nevšední, přesto však realistický a kritický pohled na svět. Omylem mnoha lidí je představa, že satanista podporuje a šíří zlo a anarchii. Neuvědomují si, nebo si mnohdy ani nechtějí uvědomit, že satanský protest není namířen proti společnosti, nýbrž proti hlouposti, pokrytectví a přetvářce, která je v lidech po několika staletích křesťanské nadvlády zakořeněna. Satanista ovšem není jen pouhým kritikem současné společnosti. Předkládá totiž vlastní řešení společenských problémů. Řešení, ke kterým dospěl na základě svých úvah a pozorování. Odmítá dlouhodobé zvýhodňování slabých a neschopných, zejména tehdy pokud tito záměrně na pomoci státu a společnosti parazitují. Současně však říká jasné ne všem, kteří své vlivné společenské postavení a moc z toho vyplývající úmyslně zneužívají. Satanista jednoznačně odmítá všechny, kteří se snaží potlačit to, co je v člověku důstojné a přirozené. Hledáte-li tedy měřítko, podle kterého byste měli určit, co je podstatou satanismu a jak se satanistou stát, nezbývá nám nic jiného, než Vám doporučit, abyste se řídili pokyny své přirozenosti a dělali jen to, co je Vaší skutečnou pravou vůlí, a ne to, co se od Vás očekává. Vždy však mějte na paměti velmi důležitou satanskou zásadu, satanista vždy nese plnou odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a činy.

23) Jaké jsou vztahy mezi satanisty a laiky?
Různé. Protože se většina členů P.Č-S.CH.C.S. nerealizuje pouze v satanismu, ale i v jiných oblastech, je pochopitelné, že se zde setkávají s lidmi nezasvěcenými, kteří o satanismus nemají zájem nebo o něm ani neslyšeli. Členové P.Č-S.CH.C.S. nepatří k lidem, kteří by své názory někomu vnucovali. Setkají-li se ale se zájmem u dostatečně inteligentního člověka, jsou ochotni s ním na dané téma nejen diskutovat, ale i poskytnout podrobnější informace o této problematice.

24) Jakých cílů se snaží dosáhnout satanista?
Satanista může pracovat na svém sebezdokonalování jak fyzickém, intelektuálním, duchovním, tak i etickém. Pokud se týká zdokonalování intelektuálního, nejde mu jen o uspokojení z hromadění vědomostí, ale i o to, aby co nejhlouběji pochopil sebe sama (např. psychické a tělesné pochody a vztahy mezi nimi). Lidé se mění s dobou, ale člověk se také může změnit sám, když ze sebe nenechá dělat dojnou krávu v davu a pokusí si sám vymezit pole působnosti, aniž by čekal na nějaké „musíš, nesmíš!“. Tak může satanista nejlépe sloužit společnosti, potažmo sám sobě.
Satanista rovněž může hledat a často také hledá pochopení pravdy o nejhlubší podstatě lidského bytí. Je to mozaika, skládající se ze střípků iluzí a skutečností. Jejich shromažďování a třídění s cílem vyextrahovat z nich to nejpodstatnější je činěno s vědomím, že toto úsilí nemusí být nikdy završeno.

25) Jakým způsobem pracuje každý satanista na svém sebezdokonalování?
Po stránce intelektuální se satanista snaží individuální prací zdokonalovat (samostudium, ke kterým bytostně inklinuje), ať je jeho postavení ve světské společnosti jakékoli. Díky práci v Chrámu mu však také poslouží zkušenosti a znalosti ostatních satanistů. Co se týká jeho duchovního rozvoje, ten je zcela individuální. Například někteří z členů P.Č-S.CH.C.S. provádějí specifická koncentrační a dechová cvičení, která vychází z tradice nejen západní magie, ale i východní mystiky. Pokročilí adepti pak tato cvičení dále rozšiřují a neustále zdokonalují. Po stránce morální se satanista zdokonaluje a plně rozvíjí tím, že se stále více snaží vhodným a citlivým způsobem využívat společnost, která to do té doby dělala s ním, přesto však být schopen v ní žít a být její nedílnou součástí. (Jedním z velkých omylů, který je rozšiřován mezi veřejnost, je tvrzení, že satanismus bojuje proti společnosti. Ve skutečnosti satanisté bojují proti pokrytectví a hlouposti, která ve společnosti stále přetrvává). Adept si uvědomuje absurdnost obecného oddělování pravdy od lži, dobra od zla a plně uplatňuje svou schopnost je samostatně rozlišovat.
Tři hesla – (podvody) ukázněných moderních lidí schovaných za starou ctností:
-TOLERANCE – (za neschopnost jasného ano a ne)
– LA LARGEUR DE SYMPOTHIE = třetina lhostejnost, třetina zvědavost, třetina chorobná dráždivost
– OBJEKTIVITA = nedostatek osobnosti, vůle, schopnosti k lásce

26) Jak satanista chápe svobodu?
Satanista musí být svobodný především ve svém způsobu myšlení a jednání. Satanismus totiž nevnucuje ani nedoporučuje hotová řešení problémů nebo názory ve formě dogmat. Každý satanista musí sám najít řešení problémů či odpovědi na otázky, které ho zajímají. Vykonává tedy choulostivou a obtížnou práci: vzdát se všech nabytých předsudků, vše znovu a znovu zvažovat, ve všech bodech uvažovat nezávisle a dojít tak ke svobodě myšlení! To je cena skutečné svobody. Satanista rovněž nesmí nikdy zapomínat na odpovědnost, která je s tímto myšlením spjata.

27) Jak satanista chápe bratrství?
Každý je chápe individuálně.

28) Jak satanista chápe toleranci?
Satanista by měl být tolerantní a respektovat ostatní potud, pokud oni respektují jeho. Řídí se heslem: „Oko za oko, zub za zub.“

29) Které politické a sociální podněty satanisté prezentují?
Jak již bylo výše uvedeno, P.Č-S.CH.C.S. není politickou organizací. Nicméně především v USA se někteří satanisté (např. členové The First Church of Satan) významným podílem zasloužili o rozšíření stěžejních myšlenek satanské filosofie (tzv. pětiúhelné reformy):
1) STRATIFIKACE: Od tohoto bodu odvisejí všechny další body. Nemůže být horšího mýtu, než je „rovnost pro všechny“. Je to jinak pojmenovaná „prostřednost“ a protěžování slabých na úkor silných. Řeka si musí také najít vlastní cestu navzdory překážkám. Nikdo přece nemůže být chráněn před svou vlastní hloupostí.
2) PŘÍSNÉ ZDANĚNÍ VŠECH CÍRKVÍ: Kdyby všechny církve platily daně ze všech svých příjmů a majetků, tak by se ve své zakrnělosti velmi brzy zhroutily a například státní dluh by byl velmi brzy splacen. Podporována by naopak měla být produktivita, tvořivost, vynalézavost. Pokud tedy neužiteční a neschopní dostávají platy, měli by také platit odpovídající daně.
3) NESTRPĚT SOUČASNÝ STAV – KDY NÁBOŽENSTVÍ ZESVĚTŠTĚLO A BYLO ZAČLENĚNO DO ZÁKONA?: Znovu nastolení zákona „LEX TALIONIS“ (oko za oko, zub za zub) by si vyžadovalo úplné přepracování stávajícího právního systému, založeného na židovsko-křesťanských ideálech, ve kterém je bránící se oběť odsouzena do vězení. Každý, kdo je vězněn za údajné „ovlivnění“ skutečného pachatele zločinu, by měl být amnestován. Hledání obětních beránků se stalo prostředkem umožňujícím přežití neschopných. Pozorně si přečtěte satanské krédo: ODPOVĚDNOST ODPOVĚDNÝM. V satanské společnosti musí každý nést následky svých činů, jak dobrých, tak špatných.
4) VÝVOJ A VÝROBA UMĚLÝCH LIDSKÝCH SPOLEČNÍKŮ: Zapovězený průmysl. Ekonomický „dar z nebe“, který umožní každému získat „moc“ nad někým jiným. Kultivované, sofistikované a technologicky proveditelné otrokářství. A nejvýnosnější průmysl od vynálezu televize a počítače. Poznámka: ( fráter Kojot: Anton Szandor LaVey pokládal vývoj androidů za vhodnou činnost pro satanisty zejména z toho důvodu, že by tito poskytli dostatečné emoční uspokojení prakticky každému a viděl v tomto odvětví ekonomický potenciál. Sám se konstrukcí androidů v podobě různých figurín zabýval a dokonce (v knize The Devil΄s Notebook) popsal i některé technologické postupy, jež se mu osvědčily. Je zjevné, že v tomto směru příliš prorocký nebyl a jen podlehl své vlastní zálibě v umělých lidech, neboť vývoj se prozatím ubírá jiným směrem. V intencích tohoto bodu by se v současné době měli satanisté zabývat spíše designem umělých inteligencí a počítačových her, než konstruováním mluvících figurín…).
5) KAŽDÉMU POSKYTNOUT MOŽNOST ŽÍT V CHRÁNĚNÉM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PODLE VLASTNÍHO VÝBĚRU S ODPOVÍDAJÍCÍM ESTETICKÝM A MORÁLNÍM STANDARDEM: Soukromě provozované a kontrolované světy jako alternativa k homogenizaci společnosti. Svoboda vystěhovat se na izolovaný ostrov, když se tam člověk dobře cítí. Příležitost cítit, vidět a slyšet to nejpříjemnější bez rušivých vlivů těch, kteří kazí nebo odmítají tuto alternativu.

30) Jaká základní satanská pravidla chování satanisté proklamují?
Jednoduchá pravidla chování, kterými se satanisté snaží řídit, sepsal v minulém století jeden ze zakladatelů moderního satanismu Anton Szandor La-Vey a shrnul je do takzvaných 11. SATANSKÝCH ZÁKONŮ ZEMĚ:
1. Neuděluj své rady nebo názory, pokud o to nejsi požádán.
2. Nevykládej své problémy ostatním, pokud si nejsi jistý, že ti chtějí naslouchat.
3. Jestliže vejdeš do cizího příbytku, dej najevo respekt, nebo tam nechoď.
4. Když tě host v tvém příbytku obtěžuje, nalož s ním tvrdě a nemilosrdně.
5. Nedomáhej se sexuálního sblížení, pokud si k tomu od partnera nedostal signál.
6. Neber si nic, co ti nepatří, kromě případu, kdy je to břemeno pro druhou osobu a ona pak vydechne ulehčením.
7. Uznávej sílu magie, pokud ji úspěšně využíváš k naplnění svých tužeb. Jestliže popřeš sílu magie, po tom co jsi ji s úspěchem použil, ztratíš vše, čeho si díky ní dosáhl.
8. Nestěžuj si na nic, co se tě přímo netýká.
9. Neubližuj malým dětem.
10. Nezabíjej zvířata, pokud nezaútočí nebo pokud je nepotřebuješ pro svou potravu (satanisté rovněž zavrhují rituální obětování zvířat, které by se konalo jen kvůli samotné oběti).
11. Jestliže se procházíš v otevřené krajině, nikoho neobtěžuj. Jestliže bude někdo obtěžovat tebe, vyzvi jej, aby přestal. Pokud nepřestane, znič jej.

31) Jsou všichni lidé, kteří se hlásí k satanismu vyznavači nauky, kterou zde prezentuje P.Č-S.CH.C.S.?
Ne, nejsou a ani být nemůžou. Satanismus přitahuje nejrůznější lidi. Stejně jako i ostatní filosofické či duchovní nauky. Mnozí z nich jsou sotva pubertě odrostlé děti, které nemají téměř žádné životní zkušenosti. Další jsou oběti svých vlastních předsudků a zkreslených představ, které získali například špatnou výchovou. Nejvíce satanismu i sami sobě ovšem škodí ti, kteří uvěřili křesťanskému blouznění, že satanismus je zlo. Tito zakomplexovaní chudáčci si ve své pitomé naivitě často myslí, že když budou páchat „zlo“ budou pod jeho ochranou. Zcela mylně se domnívají, že si tím nakloní na svoji stranu démony či dokonce samotného SATANA. Faktem ovšem je, že tito křesťanští satanisté jsou skutečné podstatě satanismu nepředstavitelně vzdálení.

Zpět na 66 otázek a odpovědí

PRVNÍ ČESKO-SLOVENSKÝ CHRÁM CÍRKVE SATANOVY
(Z důvodu dlouhého názvu naší organizace budeme nadále používat pouze oficiální zkratky P.Č-S.CH.C.S.)

32) Je P.Č-S.CH.C.S. tajná společnost?
Neinformovaná veřejnost nebo nepřátelé satanismu mluví o pověstných smlouvách s ďáblem, uctívání zla, vraždění nemluvňat, atd., buď z naprosté neznalosti, anebo s úmyslem satanismu škodit. P.Č-S.CH.C.S. není tajná společnost, je spíše (po letitých zkušenostech a marných snahách o vysvětlení daných pojmů) spolek diskrétní a uzavřený, s nímž lze navázat kontakt prostřednictvím již zasvěcené osoby či získáním adresy z veřejně přístupných materiálů. Snahou P.Č-S.CH.C.S. je vytvořit společnost dynamicky se rozvíjejících osobností, které budou vystupovat jako základní podzemní alternativa – ODLIŠNÁ ELITA. NE FANKLUB, DOPISOVACÍ NEBO DOBROČINNÝ SPOLEK ČI KLUB OSAMĚLÝCH SRDCÍ…! Nezasvěcený člověk, který by se náhodně zúčastnil dění v P.Č-S.CH.C.S. bez předchozího poučení, by zřejmě nepochopil smysl diskuse, neporozuměl by symbolům používaným během obřadu a odešel by s mylnou představou.

33) Je P.Č-S.CH.C.S. náboženská sekta?
P.Č-S.CH.C.S., stejně jako všechny náboženské, ale také například politické strany či společenská sdružení, vykazuje určité znaky, které by se daly považovat nezasvěcenými za sektářské. Na rozdíl od skutečných sekt, v jejichž čele stojí většinou jenom jeden vůdce, vedení P.Č-S.CH.C.S. rozhoduje společně na základě demokratických usnesení Rady třinácti, jejíž zástupci jsou voleni aktivní členskou základnou. Zatímco většina sekt svým členům zakazuje přístup k určitým zdrojům informací, popřípadě se své členy snaží izolovat od společnosti, aby je mohla lépe ovládat a manipulovat s nimi, P.Č-S.CH.C.S. činí pravý opak. Sekty se v člověku snaží zničit jeho ego, zlomit jeho individualitu a zcela ho ovládnout. Z těchto důvodů tedy není možné říci, že by byl P.Č-S.CH.C.S. sektou, ba právě naopak.

34) Jaká je vnitřní organizace P.Č-S.CH.C.S. a co je Satanský Templ?
P.Č-S.CH.C.S. se skládá z takzvaných satanských Templů. Takto se nazývají oficiální pobočky P.Č-S.CH.C.S. Tento název podléhá přísným kritériím a je udělován pouze radou Třinácti za zásluhy o rozšiřování satanské filosofie v daném regionu. Satanské Temply působí v několika městech České republiky. Ty nejznámější a nejaktivnější jsou v Praze a Rakovníku. Každá pobočka, působící v daném regionu, je pověřena konkrétními úkoly, které jsou vždy specifické, neboť vycházejí z individuálních potřeb a zájmů jednotlivých členů. V čele Templu vždy stojí zkušený adept, který dosáhl minimálně šestého stupně zasvěcení, viz dále. Satanský Templ může mít minimálně tři aktivní členy bydlící v daném městě či jeho přilehlém okolí. Mimo tato hlavní ústředí působí v České republice ještě další menší skupiny, tzv. satanské spolky či řády. Tyto menší skupiny mohou být zakládány pouze adepty, kteří dosáhli minimálně čtvrtého stupně zasvěcení.

35) Jaké jsou vzájemné vztahy mezi Satanskými Temply?
Ačkoli je v P.Č-S.CH.C.S. kladen důraz především na individualitu, je nezbytné, aby byla činnost jednotlivých Templů dobře koordinována. Z těchto důvodů současní čelní představitelé jednotlivých Templů dodržují dohodu, jež se uskutečnila ještě před vznikem P.Č-S.CH.C.S. Tedy v době, kdy na území České republiky působila Církev Satanova. Konkrétně k této dohodě došlo dne 17. 7. 2001 v Praze při setkání vůdčích osobností Církve Satanovy, které zastupovali jednotlivé Temply. Při této příležitosti se všichni zástupci jednotlivých poboček Církve Satanovy dohodli, že budou vzájemně koordinovat svou činnost na území České republiky s cílem přispívat k objasňování a rozšiřování satanské filosofie. Protože se v průběhu posledních let tato spolupráce velmi osvědčila, dá se říci, že vzájemné vztahy jednotlivých Templů jsou od té doby na vynikající úrovni.

36) Jak pracuje P.Č-S.CH.C.S.?
Činnost P.Č-S.CH.C.S. je především dvojího druhu: kultovní a osvětová. Nezbytná je samozřejmě i činnost organizační. Misijní ani charitativní činnost P.Č-S.CH.C.S. nevyvíjí. (Nicméně mnozí členové Chrámu z nejrůznějších osobních důvodů po zralém uvážení individuálně podporují některé nadace a neziskové organizace, které vyvíjí činnost, která by se dala považovat za charitativní. Další z nás pak podporují různé projekty zaměřené na pomoc pro opuštěná či týraná zvířata). Organizační a ideové záležitosti zásadního charakteru jsou řešeny na Kongregacích. Zúčastňují se jich přední členové jednotlivých Templů. Kromě toho se v případě potřeby svolávají menší porady (tzv. Esbaty), na nichž se projednávají různé aktuální otázky ze života Chrámu. Kongregace i Esbaty mají značně oficiální charakter a o jejich průběhu jsou pořizovány přesné záznamy. Protože naše media nejsou satanismu nijak zvlášť nakloněna, máme jen zřídka příležitost jejich prostřednictvím prezentovat své názory. Činíme to tedy jinak. V první řadě prostřednictvím našeho časopisu The Abyss, který vychází pravidelně od roku 1997. Dále pak samostatnou publikační činností a prostřednictvím našich internetových stránek. Myšlenky satanismu šíříme i formou přednášek a besed pro veřejnost. Důraz je též kladen na to, aby P.Č-S.CH.C.S. jednotliví členové reprezentovali svými úspěchy v každodenním životě. Smysl kultovní činnosti především spočívá v uspokojování duchovních potřeb členů Chrámu.

37) Existuje v P.Č-S.CH.C.S hierarchie?
Ano, existuje.

38) Jaké jsou hodnosti v P.Č-S.CH.C.S.?
V P.Č-S.CH.C.S. existují jednotlivé stupně zasvěcení či hodnosti, z nichž vyplývají určitá práva a povinnosti jednotlivých členů. Těchto stupňů je sedm.
Novic – Novicius monachus
Obřad: Nezúčastňuje se, je přítomen pouze v případě svého zasvěcovacího obřadu, kterým získá hodnost učně. (Před svojí iniciací se může obřadů účastnit jen výjimečně v případě, že získá souhlas všech jeho účastníků).
Povinnosti spojené s jeho postavením: žádné nemá. (Teprve se rozhoduje, zda se stane plnohodnotným členem Chrámu).
Tento stupeň zasvěcení se automaticky uděluje všem nově příchozím satanistům.

Učeň – Aluminus či Apprentic
Obřad: zúčastňuje se.
Povinnosti spojené s jeho postavením: Ve všech aktivitách Chrámu je podřízen výše postaveným členům všech Templů. Může být mimořádně přizván k účasti na Kongregaci Chrámu či na menší porady – Esbaty.
Tento stupeň zasvěcení se uděluje všem členům, kteří prošli zkušebním obdobím, během kterého se rozhodovalo, zda se stanou plnohodnotnými členy Chrámu. Toto období trvá minimálně tři měsíce. Většinou je ale mnohem delší.

Zkoušený – Examinandus či Tutor
Obřad: zúčastňuje se. Při obřadu má na starosti drobnější úkoly – (podává celebrantovi či jeho asistentům rituální pomůcky, drží knihy, ze kterých je předčítáno celebrantem či vykonává podobné úkony).
Povinnosti spojené s jeho postavením: hovoří s Novici a Učni a předává jim své znalosti. Může být stálým přísedícím při Kongregacích Chrámu či menších poradách – Esbatech. (Není to ale nezbytné).
Tento stupeň zasvěcení se uděluje členům Chrámu, kteří jsou minimálně po dva roky aktivní a pravidelně se podílí na aktivitách Chrámu.

Znalý – Peritus či Sublime (Vznešený)
Obřad: zúčastňuje se. Má na starosti obsluhu gongu či kadidelnice.
Povinnosti spojené s jeho postavením: učí Novice a Učně, Zkoušeným předává své znalosti a všemožně podporuje činnost Chrámu. Měl by být stálým účastníkem na Kongregacích Chrámu a účastnit se na menších poradách – Esbatech. (Není to ale nezbytné).
Tento stupeň zasvěcení se uděluje členům Chrámu, kteří jsou dlouhodobě aktivní a pravidelně se podílí na všech aktivitách Chrámu za předpokladu, že dobře ovládá satanskou filosofii.

Kněz III. stupně Zkoušející – Magistr peritus, také Pán Černého Plamene
Obřad: zúčastňuje se. Stará se o správný průběh obřadů, rozžíná a zháší obřadní svíce.
Zastává při obřadech úřad Subdiákona.
Povinnosti spojené s jeho postavením: zkouší Zkoušené, uděluje rady Znalým. Navrhuje povýšení členů svým nadřízeným. Má na starosti písemnou agendu, popřípadě dohlíží na vydavatelskou činnost Chrámu. Je stálým účastníkem na Kongregacích Chrámu a poradách – Esbatech, které se konají.
Tento stupeň zasvěcení se uděluje dlouholetým členům Chrámu za jejich mnohaletou činnost za předpokladu, že dobře ovládají satanskou magii. Rovněž ho mohou získat satanisté, kteří úspěšně dokončí pětiletý magický výcvik.

Kněz II. stupně Pobočník – Adiutor, také Pán Meče
Obřad: zúčastňuje se. Při obřadu nosí obřadní meč a má na starosti veškeré dění týkající se uspořádání a výkonu obřadu, ať již za přítomnosti Mistra či za jeho nepřítomnosti.
Zastává úřad Diákona.
Povinnosti spojené s jeho postavením: organizuje vše, čím jej pověří Mistr. Musí být stálým účastníkem na kongregacích Chrámu či na poradách – Esbatech, které jsou svolávány (též může být pověřen jejich organizováním).
Tento stupeň zasvěcení se uděluje dlouholetým členům Chrámu za jejich zásluhy při šíření a podporování satanské filosofie, magie a mysticismu.

Kněz I. Stupně – Nejvyšší kněží, Mistr
Obřad: zúčastňuje se ho ve funkci celebranta.
Povinnosti spojené s jeho postavením: Řídí činnost Chrámu a koordinuje činnost jednotlivých Templů. Svolává kongregace, schvaluje povyšování členů Chrámu či sesazuje nespolehlivé adepty, to však až po poradě s ostatními knězi. Zastává nejvyšší funkci v Prvním Česko – Slovenském Chrámu Církve Satanovy a jako jediný může vykonávat satanské křty. Tento stupeň zasvěcení je čestným oceněním a uděluje se kněžími pouze dlouholetým členům Chrámu za jejich mimořádné zásluhy při šíření a podporování satanské filosofie, magie a mysticismu.

39) Jaké jsou povinnosti člena P.Č-S.CH.C.S.?
Povinnosti každého jednotlivého člena P.Č-S.CH.C.S. se odvíjejí od jeho rozhodnutí, zda se chce aktivně podílet na jeho činnosti či nikoli. Všeobecně však platí, že každý satanista usiluje o harmonické sebezdokonalování vlastní osobnosti, a to ve všech jejích směrech (fyzická zdatnost, intelekt, duchovní rozvoj).

40) Jaká je rovnost mezi členy P.Č-S.CH.C.S.?
Všichni členové P.Č-S.CH.C.S., muži i ženy, se považují za rovnoprávné, ať je jejich společenské postavení jakékoli, ať zastávají v Chrámu jakoukoli funkci. Když jsou společně v Templu, jsou si v zásadě všichni rovni, mají stejná práva, ale také stejné povinnosti. Nicméně není možné říci, že by v Chrámu platila rovnost absolutní. Proto nejen kněží P.Č-S.CH.C.S., ale i další jeho členové, kteří se zavázali k aktivní práci v tomto ohledu navíc podléhají zcela konkrétním pravidlům, o kterých jsme se již na jiném místě podrobněji zmiňovali.
Nicméně platí pravidlo, že každý satanista se v Chrámu i jeho Templech může vyjadřovat svobodně a otevřeně, přitom má jistotu, že mu budou ostatní pozorně naslouchat a přemýšlet o tom, co řekl. Základem pro jakoukoli kvalitní spolupráci je mimo jiné i to, že se každý dobrovolně vzdá všech svých předsudků a případných antipatií. I přesto, že jsou satanisté především egoisté, v případě nutnosti dokáží své síly spojit a vzájemně spolupracovat. Jsou si totiž dobře vědomi toho, že úspěšné spolupráce může být dosaženo pouze za zvlášť vytvořených podmínek a v úzkém kruhu přátel, nikoli mezi nenávistí a závistí se žeroucími lidmi.

41) Je P.Č-S.CH.C.S. politické sdružení?
Ne, není. Nicméně někteří z jeho členů se mohou politicky angažovat – (podobně jako třeba ve First Church of Satan v USA).

42) Angažuje se P.Č-S.CH.C.S. jako celek politicky?
Ne. (Nicméně členové P.Č-S.CH.C.S. mohou být i členy politických stran).

43) Jaké obřady vykonávají členové P.Č-S.CH.C.S.?
V P.Č-S.CH.C.S. se v zásadě rozlišují dva základní druhy obřadů: ceremonie a rituály. Ceremonie slouží k oslavě, povzbuzení a povznesení, rituály k dosažení nějakého konkrétního cíle.

44) Co jsou to satanské obřady a jak se rozdělují?
V P.Č-S.CH.C.S. se provádějí dva základní druhy obřadů viz. odpověď na otázku číslo 43, tedy ceremonie a rituály. Zatímco ceremonie slouží k oslavě přírodních sil a lidského potenciálu, či slouží k jeho povzbuzení a pozvednutí jednotlivce, satanské rituály jsou určené k dosažení nějakého konkrétního cíle. Satanské obřady se dále dělí do čtyř skupin:
– Obřady iniciační (zasvěcovací)
– Obřady sezónní
– Obřady příležitostné
– Obřady speciální
Rituální magie mimo jiné spočívá i v provádění formálního obřadu, který se alespoň částečně odehrává na místě zvlášť k tomu určeném a ve stanovenou dobu. Smyslem rituálu je u účastníků vyvolat nejrůznější druhy emocí (za pomoci vhodně volených zvuků, vůní, barev a rituálních předmětů) a s jejich pomocí získat tzv. adrenální energii, která by se jinak ztratila, a přeměnit ji v dynamicky přenosnou sílu. Nejde ani tak o intelektuální, jako spíš emoční akt. Jakákoli intelektuální aktivita by proto měla proběhnout před rituálem, nikoli při něm. (Z tohoto pravidla pochopitelně existují i výjimky). Tento druh magie je označován jako INVOKAČNÍ či VYŠŠÍ MAGIE.
Pokročilí adepti z řad P.Č-S.CH.C.S. se díky své vyškolené mysli a intenzivnímu magickému výcviku pochopitelně dokáží obejít bez veškerých obřadních pomůcek a v případě nutnosti si vystačit pouze se svojí rozvinutou imaginací a vůlí. Bez těchto schopností by ostatně nefungovala žádná magie, ať už by bylo vybavení rituálních svatyní sebedokonalejší a rituální litanie sebepropracovanější.

45) Co je satanské tajemství?
Iniciace nepředává žádné tajemství. Přesněji řečeno, praktický satanismus umožňuje nově příchozím, aby si uvědomili, že jediné tajemství je uvnitř jeho samého. Iniciovaným není odhaleno žádné tajemství, ani tajemný plán k přetvoření světa. „Iniciační poselství je každým přijato a prožito jinak.“ Každý satanista prožívá satanské tajemství v hloubi svého vědomí. I kdyby chtěl, nemůže je prozradit, tak jako nemůže vyjevit svou nejhlubší bytost, tajemství své osobnosti, protože by k tomu patrně nenašel pravá slova.

46) Co je iniciace?
Slovo iniciace pochází z latinského „Initio“, které znamená počátek. Lze je interpretovat jako vstup či zasvěcení. Jedná se tedy o předání a následné přijetí základních znalostí, jednání, způsobu života – existuje od věků. Iniciace určuje začátek něčeho nového. Je symbolickým aktem, který je v určité životní fázi zasvěcovaného jakýmsi milníkem na jeho cestě. Iniciace přináší změnu se všemi právy a povinnostmi, které se k ní váží. Iniciační poučení, která rituály celebrované v P.Č-S.CH.C.S. přináší, neposkytují definitivní znalosti, měly by však mít v konkrétních životních chvílích každého satanisty zásadní význam. Učí ho totiž schopnosti sebezdokonalování se a naznačují mu cestu, která přináší sebepoznání.

47) Kde satanistické iniciační obřady v P.Č-S.CH.C.S. probíhají?
Satanské iniciace se odehrávají v rámci speciálně sestavených rituálů, jež sepsal Mistr Pavel Brndiar – Tau-Paulus (f. Archechempe) ve spolupráci s dalšími členy Chrámu. Tyto rituály se musí prožít ve zvláštní atmosféře Templu, aby byly správně procítěny a pochopeny. Z těchto důvodů se odehrávají výhradně v Chrámových svatyních za přítomnosti několika satanských kněží. Satanista iniciovaný v určitém Templu se stává jeho plnoprávným členem. Dnem iniciace ho přijímá rovněž celý Chrám.

48) Omezuje se P.Č-S.CH.C.S. pouze na iniciace?
Ne. Pokud ale k iniciačním obřadům v Chrámu dochází, jsou považovány za jedny z nejdůležitějších událostí. Za význačné chvíle v jeho historii, zejména pak Satanský křest a vstupní přijímací rituál. Jsou to chvíle, kdy do dlouhého Satanova řetězu spojení přibývají nové články. Temply, ve kterých se členové schází jednou až dvakrát do měsíce při tzv. Esbatech, na nich však pokaždé neorganizují iniciace. Většina prací v pobočkách je zasvěcena magickému výcviku či přednáškám o umění, filosofii a psychologii. Po těchto přednáškách většinou následuje diskuse.

49) Musí satanista v P.Č-S.CH.C.S. skládat přísahu?
Není známo, že by v moderně pojatém satanismu bylo nutné skládat přísahu. V dávné minulosti se snad skládala z bezpečnostních důvodů. Do P.Č-S.CH.C.S. vstupuje každý dobrovolně (donucování a přemlouvání k vstupu je nepřípustné), bez nutnosti nějaké víry, může tak formálně legitimizovat svůj nesouhlas s převládajícím pokrytectvím v této společnosti a tím projevit svou podporu a uznání, aniž by se aktivně podílel na práci Chrámu. V případě, že se satanista rozhodne stát se aktivním členem a je díky svému odhodlání a nasazení iniciován v některém z Templů, se ovšem tato situace mění. Součástí jeho iniciace je totiž i formální přísaha, k jejímuž plnění se zavazuje svojí ctí.

50) Co je předmětem této přísahy?
V této přísaze se satanista zavazuje k dodržování interních pravidel Chrámu a jednotlivých TEMPLŮ. Tato přísaha neobsahuje nic, co by odporovalo jeho povinnostem k vlasti ani k němu samému a je v naprostém souladu se satanskou filosofií.

51) Jak člen P.Č-S.CH.C.S. rozpozná jiného satanistu?
Satanista se chová jistým osobitým způsobem, problémy řeší jemu blízkou metodou, což jiný satanista snadno rozpozná. Kromě toho většinu satanistů identifikují symboly Bafometa či obráceného kříže. Mimo to, členové P.Č-S.CH.C.S. užívají specifický pozdrav na jehož základě se bezpečně rozpoznají. Pro nezasvěceného člověka bude satanista ne vždy zcela pochopitelným, tento problém vyřeší pouze tím, že se stane sám satanistou. Všeobecně však platí, že se členové podzemní elity na první pohled příliš neliší od ostatních úspěšných lidí.

52) Proč se stát členem P.Č-S.CH.C.S.?
Každý uchazeč o členství v P.Č-S.CH.C.S. by si měl uvědomit, že pokud bude přijat, neznamená to, že tím završí svou životní dráhu satanisty! Právě naopak. P.Č-S.CH.C.S. mu poskytuje možnost sebeidentifikace. Na základě své příslušnosti k podzemní elitě tak získá přístup k jinak těžko dostupným materiálům a v případě zájmu o konkrétní práci na poli duchovním, filosofickém či magickém bude mít příležitost osobně se setkávat a spolupracovat s lidmi naladěnými na jemu blízký myšlenkový proud. Nemůže však očekávat, že ho někdo bude vodit za ručičku, neboť při přijímání nových adeptů je především kladen důraz na individualitu osobnosti a schopnost seberealizace. Proto je jen a jen na něm, jak bude po svém přijetí, potažmo po své první iniciaci v Templu, se svým životem nakládat. Pokud by se chtěl stát satanistou jen proto, aby se někam začlenil, či z toho důvodu, aby mohl ohromovat své okolí, neměl by se o vstup do Chrámu raději ani pokoušet. Nejsme žádným útočištěm pro životní ztroskotance a nemáme zájem ani o pozéry či hlupáky. Je třeba ještě dodat, že jsme se během naší činnosti setkali se spoustou lidí, kteří se o členství v Chrámu nikdy nepokoušeli, a přesto žijí v naprostém souladu s naší životní filosofií. Je tedy patrné, že ne každý satanista musí být nutně členem P.Č-S.CH.C.S. Toto rozhodnutí je jedním ze základních práv svobodného člověka, a proto musí být ponecháno na uvážení každého jednotlivce. Mimoto jsme nikdy netvrdili, že právě my máme patent na to, co je a co není satanismus. Zastáváme názor, že za každou organizaci, skupinu, ale i jednotlivce hovoří především jeho činy a to jakou práci vykonal.

53) Existuje čekací doba pro přijetí do P.Č-S.CH.C.S.?
Ano. Jak jste si již jistě všimli, z výše uvedených stupňů zasvěcení (viz. odpověď na otázku číslo 38) je patrné, že uchazeč se právoplatným členem P.Č-S.CH.C.S. nemůže stát hned. Musí projít určitou zkušební lhůtou a osvědčit své kvality. Při osobním přijímacím pohovoru, který přijetí do P.Č-S.CH.C.S. předchází, musí také prokázat znalosti historie satanismu a principů jeho filosofie. Tato zkouška není formalitou a uchazeč s nedostatečnými znalostmi bývá odmítnut. Zjevné psychopaty, pokud takoví lidé projeví o členství v Chrámu zájem, není třeba odmítat, protože při přijímacím pohovoru zpravidla sami pochopí, že se obrátili na špatnou adresu.

54) Co mají dělat zájemci, kteří neznají žádného člena P.Č-S.CH.C.S.?
Ti, co neznají žádného člena našeho Chrámu a mají o satanismus skutečný zájem, by si o něm měli vyhledat a následně prostudovat veškerou dostupnou literaturu. A to nejen tu, která satanismus popisuje v příznivém světle. Pro dosažení objektivního náhledu je vždy nutné znát i všechny námitky našich oponentů. Jedině tak totiž můžete získat ucelenou představu. Jsme přesvědčeni, že skuteční zájemci o filosofický směr, který A. S. LaVey v 70. letech minulého století nastínil, si k nám jistě sami najdou cestu.

55) Jaké podmínky je nutné splnit pro získání členství v P.Č-S.CH.C.S.?
Zájemce o vstup do P.Č-S.CH.C.S. musí být starší 18-ti let, se schopností samostatně myslet a měl by být schopen se seberealizovat. Musí mít české či slovenské občanství a nesmí mít záznam v trestním rejstříku. Zájem o magii či satanský mysticismus není pro vstup nutný, je však vítaný. Mezi stěžejní myšlenky satanismu nepatří ani tak zájem o magii, jako spíš kvalitně řízený egoismus. Máte-li tedy tyto předpoklady a cítíte v sobě potřebu stát se plnohodnotným členem P.Č-S.CH.C.S. či jiným způsobem podpořit naši činnost, učiňte tak.

56) V případě, že při přijímacím pohovoru budu odmítnut mohu o vstup do P.Č-S.CH.C.S. později opět usilovat?
Ano můžete, leda by vám kněží Chrámu během přejímacího pohovoru výslovně sdělili opak.

57) Je možné vystoupit z P.Č-S.CH.C.S.?
Ano, je to možné. Respektujeme svobodnou vůli každého jednotlivce.

Zpět na 66 otázek a odpovědí

MAGICKÝ VÝCVIK V PRVNÍM ČESKO-SLOVENSKÉM CHRÁMU CÍRKVE SATANOVY

58) Probíhá v P.Č-S.CH.C.S. magický výcvik?
Ano a to od roku 2007.

59) Komu je tento výcvik určen?
Magický výcvik probíhající v P.Č-S.CH.C.S. je od roku 2011 určen výhradně členům Chrámu.

60) Jak dlouhý tento výcvik je?
Magický výcvik je vyváženým způsobem rozdělen do pětiletého poměrně náročného studijního programu.

61) Co je předmětem tohoto výcviku?
V průběhu prvního roku tohoto magického výcviku se adepti pod vedením zkušených lektorů učí základům meditace a kontemplace. Zdokonalují se v tomto umění pravidelným každodenním cvičením, o kterém si vedou pečlivé záznamy. Tím se naučí upevňovat svoji vůli a svůj charakter. Mimo to se učí pracovat s živly a třemi alchymistickými principy. Také si v průběhu studia osvojí základní teoretické znalosti z astrologie.
Druhý ročník je rovněž zaměřen na astrologii, především na teoretické studium dvanácti znamení Zodiaku. Mimo to, studenti i nadále rozvíjí a zdokonalují dovednosti, které si již osvojili v prvním ročníku. Zvláštní důraz je v tomto druhém roce studia ovšem kladen na práci se specifickým systémem snové magie. Ta spočívá v návštěvách Hypnova chrámu poznání. Samotný chrám je pouze virtuální místo, nejedná se tedy o skutečnou budovu, ale o centrum síly, které mimo naši rovinu existence prostupuje další, člověku vzdálené a neznámé „světy“. Do tohoto magického systému Mistra Pavla Brndiara – Tau-Pauluse (f. Archechempe) zasvětil jeho prastrýc magik Antonín Čurda. V pozdějších letech společně s dalšími členy Chrámu Mistr Tau-Paulus (f. Archechempe) rozšířil a zdokonalil tento magický systém do současné podoby. Podrobnosti vztahující se k práci s tímto systémem jsou popsány rovněž v jeho knize OBŘADY K UCTĚNÍ STARÝCH, kde si je také případní zájemci mohou prostudovat. Ve třetím ročníku se adepti již více soustředí na praktické využití dovedností získaných během předchozího studia. Zvláštní pozornost věnují zejména magickým invokacím a evokacím živlových, planetárních a zodiakálních entit. Rovněž se zaměřují na zdokonalení v oblasti vědomého snění a mentálního cestování.

Ve čtvrtém roce adepti magického výcviku studují dovednosti a techniky vycházející z okruhu destruktivní a útočné magie. Ty jsou velmi podrobně popsány v takzvané OHAVNÉ KNIZE, jejímiž autory jsou zkušení Lektoři našeho Chrámu. Pochopitelně se adepti ve čtvrtém ročníku magického výcviku také učí obrané techniky, které dokáží dopady útočných a destruktivních čar zmírnit, eliminovat či dokonce odeslat mnohonásobně zesílené zpět k jejich původci. Studijní materiály pátého ročníku jsou určené výhradně kněžím Chrámu a studentům, kteří dokončí všechny předchozí ročníky a své dovednosti potvrdí úspěšnou praxí. Z těchto důvodů vám o těchto technikách nemůžeme nic bližšího sdělit.

62) Co musí adepti magického výcviku udělat pro to, aby výcvik úspěšně dokončili?
Předně si každý z nich musí uvědomit, že pětiletý magický výcvik je psychicky, fyzicky i časově poměrně náročný a tudíž ho může ovlivnit spousta nečekaných faktorů. Proto by měl každý satanista při svém rozhodování, zda tento výcvik podstoupí tyto skutečnosti zohlednit a vše důkladně promyslet. Pokud se rozhodne tento výcvik absolvovat, musí se připravit na to, že bude provádět, každý den po dobu následujících pěti let různá fyzicky i mentálně náročná cvičení, o kterých si povede pečlivé záznamy. Mimo to musí koncem každého roku složit závěrečné zkoušky, a to jak teoretické, tak i praktické ze všeho, co se v daném ročníku magického výcviku naučil. Pokud adept splní všechny výše uvedené podmínky a složí úspěšně i poslední závěrečnou zkoušku, získává nárok stát se pomazaným Knězem III. stupně v P.Č-S.CH.C.S. (Tento titul by mu měl být v průběhu následujících tří let udělen za předpokladu, že i nadále bude aktivním členem Chrámu a bude se věnovat nově příchozím studentům jako jejich lektor.)

Zpět na 66 otázek a odpovědí

SATANSKÝ MYSTICISMUS

63) Jak členové P.Č-S.CH.C.S. chápou Satana?
Individuálně. Pro některé je pouhým symbolem revolty a opozice proti náboženskému dogmatismu či společenské přetvářce a nabubřelé falešné morálce. Pro další pak pozoruhodnou přírodní silou, jež je studnicí mnoha zapovězených tajemství, která racionální věda prozatím nedokázala uspokojivě vysvětlit. Jiní jsou přesvědčení, že SATAN je manifestací nezlomné vůle a neutuchající lidské touhy po poznání a svobodě. Touhy růst a prosadit se. Pro další z nás je SATAN čistou duchovní energií, která se může manifestovat skrze tak zvaný egregor, Bohem, jenž svým stoupencům neupírá právo na svobodu, hrdost a individualitu. SATAN nikdy nic nepřikazoval a ani nezakazoval. Vydal pouze jediné důrazné doporučení: „Nikdy se nikomu a ničemu neklaňte a staňte se sami sobě bohem! SATAN je láska k životu a úcta k nám samým. Je inspirací dekadentních umělců, volnomyšlenkářů a snílků. Krásou milostného aktu i tvrdou odplatou všem, kteří vydávají lež za pravdu a pravdu za lež. To vše a ještě mnohem víc je SATAN pro členy našeho Chrámu. Pro nikoho z nás však není a ani nemůže být symbolem či nositelem ZLA.

64) Co je Černý Plamen Satanův?
Jeho definice se mohou různit, pro většinu satanistů, je tento plamen symbol Satana. Černý Plamen Satanův v průběhu satanského křtu či jiné iniciace představuje zdroj podivuhodné přírodní síly a magické moci, kterou prozatím věda nedokázala uspokojivě vysvětlit. Při těchto iniciacích symbolizuje probuzenou životní esenci každého satanisty. Černý Plamen, který byl obřadně zapálen zasvěceným knězem našeho Chrámu, se stává zřídlem, z něhož prýští samotná podstata satanského mysticismu.

65) Může být síla a vliv Černého Plamene pro adepta satanismu nebezpečná?
Ano, může, ale jen pro toho, který není na konfrontaci s jeho silou připraven viz. odpověď na otázku číslo 66.

66) Jaký vliv má na satanistu tento Plamen?
Ve své zušlechtěné formě je tento Plamen povstávající z duchovního nitra každého satanisty zdrojem veliké síly, inspirace a moudrosti. Pokud ale satanista nedokáže s energií Plamene správně pracovat, je odsouzen k nesčetným potížím. Černý Plamen totiž s různou intenzitou působí na satanistu jak ve sféře emoční, tak i duševní a u velmi pokročilých zasvěcenců i ve sféře duchovní. Jeho vliv se přímo odvíjí od potenciálu, jaký v satanistovi doopravdy dřímá. Proto dost záleží na tom, jaká je jeho vnitřní podstata a jakou složku svého Já upřednostňuje. A právě ta je zprvu pod největším vlivem Černého Plamene. Následná schopnost tuto energii dále zpracovat v podstatě určuje, kam se bude ubírat i jeho magická a duchovní praxe. Do jisté míry by se tedy dalo říct, že energie černého plamene, poté co byl v satanistově nitru zažehnut, velmi výrazně ovlivňuje celý jeho další život. Na té nejhrubší úrovni tento plamen svým chladným žárem probouzí k životu všechny plazí atavismy a také oživuje nejnižší žádosti dřímající v satanistově nevědomí. Vyvolává například velmi živé představy či sny, které často bývají bizarní ba přímo perverzní. U citlivých jedinců či lidí se slabou vůlí může díky tomu dojít k nezvladatelnému emočnímu vypětí a následnému podlehnutí této syrové energii. Pokud satanista nekontrolovatelně propadne svým instinktům predátora, které se po jeho iniciaci zcela jistě znásobí a rozhodne se je plně uspokojovat, bude tento Plamen nadále živen především emocemi, které u satanisty uspokojování jeho žádostí vyvolávají. Pochopitelně, že bez dostatečné znalosti sebe sama, vrozené inteligence a pevně stanovené vnitřní etiky je práce s touto formou energie naprosto nemyslitelná. Naopak ti adepti, kteří dokáží své žádosti vědomě kontrolovat, umocňují díky jeho energii všechny své prožitky a získávají velmi mocný zdroj síly, která není těm, co stojí mimo kruh našeho poznání dostupná. Tato energie Černého Plamene úzce souvisí s magickou praxí, která se vztahuje k ZAPOMENUTÝM či jak je nazývá mistr Chrámu Pavel Brndiar – Tau-Paulus (f. Archechempe) k NEJZAZŠÍM. Rovněž pokročilí adepti, kteří pracují se silami AL – AZIF dokáží s touto energií účinně operovat a to i na hrubohmotné rovině. Aby mohl satanista bezpečně ustát prvotní sílu Černého Plamene působící na jeho plazí mysl, musí být schopen část této energie co nejrychleji a nejefektivněji transformovat za pomoci svého intelektu a vůle do svého vědomí. Zde ji pak nechá v její nové kvalitě dále působit na svůj duševní potenciál. Přičemž musí mít jasnou představu jak s energií Černého Plamene správně pracovat a měl by mít také přehled o všech úskalích, která mu tato práce může přinést. Neméně důležité také je aby se nepřeceňoval či naopak nepodceňoval. Ne nadarmo se říká, že magik musí vědět a pro členy našeho Chrámu to platí dvojnásob! Pokud se mu tedy podaří prvotní impuls této energie ustát a dále ji transformovat, získá na intelektuální rovině, kromě výše popsaného zdroje magické síly, velmi intenzivní zdroj inspirace. Někteří jemnější a intelektuálně založení satanisté jsou prvotního návalu hrubé síly Černého Plamene z větší části ušetřeni a jeho vliv pocítí spíše jako velmi intenzivní vnitřní impuls stimulující jejich umělecké a intelektuální sklony. Nyní se tedy dostáváme od hrubých plazích atavismů do jemnější sféry duševních kvalit. Pokud je takto zušlechtěná energie Černého Plamene i nadále správně používána, přináší trvalou inspiraci a hlubší intelektuální vhled. Díky tomu je satanista schopný sestavovat velmi účinné magické rituály a obřady. Mimo to, má – li pro to dispozice, dokáže vytvořit i nejrůznější umělecká díla. Rovněž se znásobí a prohloubí jeho intelektuální vhled do satanského mysticismu. Satanista, který správně integruje energii Černého Plamene do své vědomé mysli, je schopen velmi systematické a plodné práce, jejíž plody se vyznačují nezaměnitelným puncem kvality. Pokud je ale neopatrný a příval tato energie přestane anebo nedokáže kontrolovat, je jeho vědomí denně zaplavováno množstvím nejrůznějších chaotických podnětů a představ a on pak není schopný se v nich orientovat. Díky tomu se jeho případná tvorba stává nekvalitní a úpadkovou. Pokud se však Satanista v průběhu času správně naučí využívat sílu Černého Plamene, jak na úrovni emocionální, tak i duševní, jistě dřív nebo později pochopí i to jak s energií plamene dále pracovat ve sféře duchovní.

Doporučená literatura a citovaná literatura:
1) časopisy: The Abyss, vydávané CÍRKVÍ SATANOVOU a P.Č-S.CH.C.S.
2) A.S.LaVey: Satanská bible
3) A.S.LaVey: Satanské rituály
4) Josef Veselý: Satanismus
5) Arthur Lions: Satan tě chce
6) Petr Balák: Satanovo ego, vydala C.S., pobočka Prostějov
7) Jiří Valter: Rozhovory se Satanem, vydala C.S.
8) Jiří Valter: Nové satanské rituály, vydala C.S.
9) Fridrich Nietzsche: Antikrist