Práva a povinnosti Satanského spolku

Ještě předtím, než První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy udělí oficiální povolení ke vzniku svojí pobočky (tzv. Templu), musí jeho zakladatelé a členové projít zkušebním obdobím, během kterého tento Templ pracuje pod názvem Satanský spolek Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Teprve poté, co jeho členové prokáží, že jsou schopni aktivní a samostatné činnosti, může jim Rada třinácti udělit oficiální povolení k založení nového Templu. Časový úsek, během kterého je Satanský spolek prověřován, se pohybuje v rozmezí jednoho až tří let od jeho vzniku.

1. Počet členů, nejméně tři.

2. Členskou základnu takového spolku mohou tvořit pouze lidé ze stejného města a přilehlého okolí. Nicméně se satanisty ze vzdálenějších oblastí doporučujeme udržovat alespoň písemný kontakt.

3. Členové Satanského spolku, v případě, že se tak již nestalo, by se měli, mimo jiné, připravovat i na vstup do Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Ten je totiž podmínkou pro jejich další aktivní zapojení do její činnosti. Také není možné, aby byli do našeho Chrámu přijímáni hlupáci. V žádném případě nepřijímáme rasisty či fanatiky, kteří usilují o spojení satanismu s fašismem či nacismem.

4. Satanský spolek má právo používat zasvěcovací stupně Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Jeho zakladatel musí mít k jeho založení oficiální souhlas členů Rady třinácti a sám musí být iniciován minimálně na čtvrtý stupeň zasvěcení a to v jakémkoli oficiálním Templu Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy, který působí na území České republiky a je veden Mistrem Církve. Takto vysoký stupeň zasvěcení předtím musí pochopitelně schválit i kněží Chrámu.

5. Satanský spolek má právo v omezené míře provozovat vydavatelskou činnost. Jeho členové jsou ovšem povinni veškeré své materiály předkládat ke kontrole Radě třinácti a v případě nutnosti je přizpůsobit požadavkům, které členové této Rady budou mít.

6. Dále mohou členové Satanského spolku, jsou-li k tomu ovšem písemně zmocněni Radou třinácti, publikovat v regionálním tisku a poskytovat mu příležitostné rozhovory. I o této činnosti jsou ale povinni podávat včas přesné informace hlavnímu ústředí Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy, které sídlí v hlavním městě České republiky. V případě, že jsou osloveni hromadnými sdělovacími prostředky, je nezbytně nutné, aby nejdříve kontaktovali Radu třinácti a teprve na základě jejího většinového rozhodnutí, poskytli médiím požadovaný rozhovor a nebo jej odmítli.

7. Nejvyšší představitel Satanského spolku má právo vykonávat jakékoli rituály a obřady, které jsou běžně dostupné členům Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy, či sepisovat obřady vlastní. Výjimkou jsou pouze iniciační obřady, které může vykonávat pouze do stupně vlastního zasvěcení a pochopitelně i satanský křest, který smí celebrovat výhradně Mistři našeho Chrámu!

8. Představitelé Satanského spolku mají dále právo používat hlasovací systém, který je standardní pro všechny Temply Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy a o všech svých interních záležitostech rozhodovat v rámci své vlastní odpovědnosti!

9. Představitelé Satanského spolku mají rovněž právo vykonávat tzv. “Esbaty”, což jsou neoficiální setkání členů spolku, při kterých se plánuje jejich další činnost, a provádějí se méně významná rozhodnutí.

10. Dále se na činnost Satanského spolku vztahuje všech šest bodů následujícího textu – viz. doporučení v sekci práva a povinnosti satanského Templu.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že všechny tyto podmínky usměrňující činnost Satanských spolků nebyly ustanoveny proto, aby brzdily jejich představitele v jejich práci, nýbrž z toho důvodu, abychom předešli případným problémům či nedorozuměním, které by mohly poškodit celý První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy. Jestliže se totiž rozhodnete vystupovat jako skupina, která navazuje na naši činnost, je pochopitelné, že s námi skutečně musíte úzce spolupracovat a řídit se všemi filosofickými, magickými a etickými zásadami, které jsou pro nás určující. Jedině tak se dá předejít většině problémů, které nám působí fanatici a zkreslené či nepravdivé zprávy v některých bulvárních časopisech, jimiž novináři často záměrně překrucují informace o satanismu, které jim poskytují mluvčí Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy.