Historie Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy (od roku 2005 do 2015)

První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy byl založen o Valpuržině noci 30.4.2005 bývalými členy zaniklé Československé Církve Satanovy, kterou dne 31.10.1991 založil lídr kapely ROOT hudebník, spisovatel a filosof Jiří Big Boss Valter. Došlo k tomu po té, co se členové Československé Církve Satanovy po jeho odchodu do ústraní rozhodli pro její kompletní reorganizaci. Součástí těchto změn nebylo jen přejmenování církve Satanovy na První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy, ale i kompletní změna ve vedení celé „Církve“, která byla transformována na řádové společenství.

Díky těmto změnám vzniká takzvaná Rada třinácti. Ta se skládá ze třinácti aktivních členů Chrámu, kteří jsou vybíráni na základě osobní způsobilosti a to bez ohledu na jejich stupeň zasvěcení. Od 30.11.2011 se nemůže stát členem této Rady žádná osoba, která by působila v jiné náboženské, magické, okultní a esoterické církvi či sdružení, aby se zamezilo případnému střetu zájmů či úniku informací vztahujících se k Chrámovému esoternímu výzkumu. Stejná omezení platí i pro satanisty, kteří by měli dosáhnout kněžského stupně zasvěcení. Ve výjimečných případech, pokud by se na tom shodlo alespoň jedenáct členů Rady třinácti, lze toto pravidlo ignorovat.

Tato Rada řídí a rozhoduje o veškerých světských aktivitách Chrámu a dohlíží na jeho finance. Naproti tomu o duchovní a magické aktivity se starají výhradně kněží Chrámu. Ti rozhodují o tom, jaké rituály se budou v daném roce konat a kdo má být iniciován do vyššího stupně zasvěcení či být sesazen. Mimo to plní i další důležité interní úkoly.

První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy má hlavní sídlo v Praze. Zde je také jeho největší Pobočka, takzvaný Templ, v jehož čele stojí Pavel Brndiar – Tau-Paulus (fráter Archechempe) – Mistr Chrámu a kněz I. stupně. V Pražském Teplu se přes dvacet let pravidelně slaví všechny velké satanské svátky především Valpuržina noc a Halloween. Tyto oslavy vždy probíhají na dnes už legendárním Vrchu u 13. kamenů, kde se rovněž slaví všechny rituály spojené s oslavou Pátku třináctého. Mimo to se v Pražském Templu konají nejrůznější besedy a přednášky a dochází v něm i k přijímání nových uchazečů o členství.

Další velmi významný Templ s dlouholetou tradicí vedený Petrem Krabsem – f. Samaelem – Pánem Meče, knězem II. stupně se nalézá v Rakovníku.

I zde se pravidelně koná několik důležitých rituálů. Především Petro-Pavlovský, jenž každoročně probíhá vždy v noci 29.6. na rakovnickém rituálním místě a Koloběh zrození, jehož průběh začíná na konci každého kalendářního roku, zatím co k jeho ukončení dojde až v roce novém. Poprvé byl tento obřad celebrován z 31.12.2005 na 1.1.2006 v improvizované svatyni v Dolánkách. O rok později se uskutečnil u frátera Teufela v jeho satanské svatyni v Kleneči. Od té doby se tam koná každoročně. Obřad slouží k požehnání a dobití energie členů knězem na další rok, přičemž jsou zde použity prvky z magického díla Necronomicon. Rituál je unikátní a flexibilní v tom, že se každoročně obohacuje novými drobnými úpravami, přestože hlavní struktura rituálu zůstává stejná

První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy v současné době používá následující iniciační stupně zasvěcení:
Novic – Novicius monachus.

Obřad: Nezúčastňuje se, je přítomen pouze v případě svého zasvěcovacího obřadu, kterým získá hodnost učně. (Ve výjimečných případech mu může být povolena účast na některém ze satanských obřadů za předpokladu, že s tím budou všichni přítomní účastníci obřadu souhlasit).

Povinnosti spojené s jeho postavením: Žádné nemá.

Tento stupeň zasvěcení se automaticky uděluje všem nově přijatým satanistům.

Učeň – Aluminus či Apprentic.

Obřad: zúčastňuje se.

Povinnosti spojené s jeho postavením: Ve všech aktivitách Chrámu je podřízen výše postaveným členům všech Templů. Může být mimořádně přizván k účasti na kongregaci Chrámu či na menší porady – Esbaty.
Tento stupeň zasvěcení se uděluje všem členům, kteří prošli zkušebním obdobím, během kterého se rozhodovalo, zda se stanou plnohodnotnými členy Chrámu. Toto období trvá minimálně tři měsíce. Většinou je ale mnohem delší.
Zkoušený – Examinandus či Tutor.

Obřad: zúčastňuje se. Při obřadu má na starosti drobnější úkoly (podává celebrantovi či jeho asistentům rituální pomůcky, drží knihy, ze kterých je předčítáno celebrantem či vykonává podobné úkony).
Povinnosti spojené s jeho postavením: hovoří s Novici a Učni a předává jim své znalosti. Může být stálým přísedícím při kongregacích Chrámu či menších poradách – Esbatech. (Není to ale nezbytné). Tento stupeň zasvěcení se uděluje členům Chrámu, kteří jsou minimálně po dva roky aktivní a pravidelně se podílí na aktivitách Chrámu.
Znalý – Peritus či Sublime (Vznešený).

Obřad: zúčastňuje se. Má na starosti obsluhu gongu či kadidelnice.

Povinnosti spojené s jeho postavením: učí Novice a Učně. Zkoušeným předává své znalosti a všemožně podporuje činnost Chrámu. Měl by být stálým účastníkem na kongregacích Chrámu a účastnit se na menších poradách – Esbatech. (Není to ale nezbytné).

Tento stupeň zasvěcení se uděluje členům Chrámu, kteří jsou dlouhodobě aktivní a pravidelně se podílí na všech aktivitách Chrámu za předpokladu, že dobře ovládají satanskou filosofii.

Kněz III. stupně Zkoušející – Magistr peritus, také Pán Černého Plamene.

Obřad: zúčastňuje se. Stará se o správný průběh obřadů, rozžíná a zháší obřadní svíce.
Zastává při obřadech úřad Subdiákona.

Povinnosti spojené s jeho postavením: zkouší Zkoušené, uděluje rady Znalým. Navrhuje povýšení členů svým nadřízeným. Má na starosti písemnou agendu, popřípadě dohlíží na vydavatelskou činnost Chrámu. Je stálým účastníkem na kongregacích Chrámu a poradách – Esbatech, které se konají.

Tento stupeň zasvěcení se uděluje dlouholetým členům Chrámu za jejich mnohaletou činnost za předpokladu, že dobře ovládají satanskou magii. Rovněž ho mohou získat satanisté, kteří úspěšně dokončí pětiletý magický výcvik.
Kněz II. stupně Pobočník – Adiutor, také Pán Meče.

Obřad: zúčastňuje se. Při obřadu nosí obřadní meč a má na starosti veškeré dění týkající se uspořádání a výkonu obřadu, ať již za přítomnosti Mistra či za jeho nepřítomnosti. Zastává úřad Diákona.
Povinnosti spojené s jeho postavením: organizuje vše, čím jej pověří Mistr. Musí být stálým účastníkem na kongregacích Chrámu či na poradách – Esbatech, které jsou svolávány (též může být pověřen jejich organizováním). Tento stupeň zasvěcení se uděluje dlouholetým členům Chrámu za jejich zásluhy při šíření a podporování satanské filosofie, magie a mysticismu.

Kněz I. Stupně – Nejvyšší kněží, Mistr.

Obřad: zúčastňuje se ho ve funkci celebranta.

Povinnosti spojené s jeho postavením: řídí činnost Chrámu a koordinuje činnost jednotlivých Templů. Svolává kongregace, schvaluje povyšování členů Chrámu či sesazuje nespolehlivé adepty, to však až po poradě s ostatními kněžími. Zastává nejvyšší funkci v Prvním Česko – Slovenském Chrámu Církve Satanovy a jako jediný může vykonávat satanské křty. Tento stupeň zasvěcení je čestným oceněním a uděluje se kněžími pouze dlouholetým členům Chrámu za jejich mimořádné zásluhy při šíření a podporování satanské filosofie, magie a mysticismu.

Tyto stupně jsou stylizovanou formou původních iniciací, které používala Československá Církev Satanova. Jakmile došlo k těmto výše popsaným interním reformám, bylo členy Rady třinácti rozhodnuto, že se rovněž zpřísní nároky na nově příchozí uchazeče žádající o členství. Proto kromě rozšíření seznamu otázek, které mají prověřit nově příchozí, byl při přijímacím pohovoru zaveden i IQ test, který pomáhá přibližně určit jejich inteligenci. Smyslem těchto opatření je mimo jiné i záměr, v průběhu následujících let vytvořit na území České republiky skutečně elitní společenství vzdělaných, inteligentních a nezávisle smýšlejících satanistů. V době, kdy je česká společnost neustále ze všech stran ohlupována a kdy i veřejnoprávní média manipulují s fakty (protože už dávno nejsou nezávislá), je takovýchto uvědomělých jedinců zapotřebí více než kdy jindy a pokud se tento trend v budoucnu nezmění, bude jich zapotřebí ještě více.

Ignorance či případná snaha medií o diskreditaci satanismu přiměla vedení Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy k vytvoření vlastních internetových stránek www.cirkevsatanova.com., které fungují od konce roku 2005, a jenž od jejich vzniku navštívilo téměř 120 000 lidí. Po celou tuto dobu tyto stránky spravuje fráter Nocturno kněz III. stupně Zkoušející – Magistr peritus -Pán Černého Plamene. Až na drobné výjimky jsou právě tyto stránky jediným způsobem jak oslovit širší veřejnost a přiblížit jí fenomén moderního satanismu. V roce 2006 vedení Chrámu dokončuje veškeré interní reformy a pokládá pevné základy pro svou administrativní činnost. Těmito jednoduchými a účelnými pravidly se řídí dodnes.

V témže roce si členská základna Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy volí svou novou magickou pečeť. Tento symbol od té doby prezentuje První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy. Znak částečně vychází z původní pečetě Bafometa. Je však vhodným způsobem doplněn o další významné prvky, aby ve své celistvosti co možná nejvíce odpovídal samotné podstatě Chrámové nauky.

Z těchto důvodů dostal výše zobrazenou podobu. Ta v sobě oproti předchozímu symbolu Církve Satanovy zahrnuje i všechny zodiakální znamení. Ty představují kosmické síly, sféry a energie, se kterými satanisté v Chrámu pracují. Rovněž odkazují na čas a přírodní cykly, které jsou úzce spjaté
s hrubohmotnou rovinou, čili se světem hmoty. Celý kruh s Bafometem je pak ohraničen Uroborem, jenž vyjadřuje jednotu s universem a s božským principem každého adepta, který aktivně usiluje o poznání a následné sebezdokonalení. Rovněž odkazuje na duchovní věčnost. Mimoto Uroborus představuje i symbol Velké Matky, tedy samotné přírody, z níž vychází prvotní podstata satanské magie a filosofie. Bafomet uvnitř pentagramu, jenž je umístěn uprostřed kruhu, ve své stylizované podobě dokonale odpovídá hlavě kozla, který je symbolem samotného Satana. Mimoto je kozel ztotožňován s vitalitou a plodností. Jeho rohy vzdorně trčící proti nebi představují dualitu, jež je pohonnou silou celého vesmíru. Tělo a duch, rozum a cit, světlo a tma, mužský princip a ženský princip, zápor a klad, tlak a tah, akce a reakce atd. Zbylé tři cípy pentagramu směřující dolů, znázorňují odmítnutí svaté trojce a podobného marasmu, který byl v uplynulých staletích nedůvtipný mezi lidi uměle zavlečen. Samotná pečeť je ve své celistvosti dokonalým vyjádřením syntézy mezi duchovní a zvířecí stránkou každého z nás. Poukazuje na naši duchovní podstatu, současně však i na vnitřní šelmu, která je pro některé fáze našeho vývoje nepostradatelným zdrojem síly a inspirace. Pochopitelně v sobě skrývá i další mystéria, která jsou důvěrně známa všem, kteří nad tímto symbolem dostatečně dlouho a intenzivně rozjímají a meditují.

V roce 2006 pořádá Pražský Templ ve spolupráci s významnými osobnostmi české okultní scény několik odborných přednášek nejen o satanské filosofii, magii a mysticismu, ale i o pohanství, čarodějnictví a šamanismu.
V roce 2007 jsou členové Chrámu osloveni Pardubickou univerzitou, pro kterou natočí krátký dokument o satanské filosofii. Ten se v následujících letech pravidelně vysílá studující mládeži. V témže roce poskytují čelní představitelé všech aktivních Templů i několik rozhovorů pro nejrůznější média. Především pro ta nezávislá. Mimo to se v Pražském Templu opět koná několik zajímavých přednášek. V tomto roce vzniká i několik zajímavých obřadů, které obohacují satanistickou rituální praxi v České republice.

V roce 2008 začíná První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy pořádat velmi náročný pětiletý magický výcvik. Jeho součástí je mimo jiné i takzvaný esoterní výzkum nejrůznějších klifotických energií a specifické snové magie – (nauka o HYPNOVU CHRÁMU POZNÁNÍ). Ten je první tři roky určen i sympatizantům z řad širší veřejnosti, kteří o něj v prvních dvou letech projevují enormní zájem. Protože se ale tento koncept v následujících letech naprosto neosvědčil, je dne 31.10. 2010 Radou třinácti rozhodnuto, že se v budoucnu tohoto výcviku mohou účastnit výhradně členové Chrámu. Díky magickému výcviku průběžně vzniká interní publikace s názvem Učení Templů I. ročník, která je dokončena na konci roku. Tato kniha obsahuje podrobně popsané postupy jednotlivých cvičení, jimiž musí projít každý student a je určena jen Chrámovým adeptům magického výcviku a kněžím Templů.

Rok 2008 je výjimečný i tím, že se oslav významných satanských svátků mohou účastnit i osoby z řad širší veřejnosti.

V témže roce rozhoduje vedení Rakovnického Templu, že přestane vydávat časopis Osvícení a veškeré připravené články a materiály předává do Pražského Templu, aby byly publikovány v časopise The Abyss. Ten pravidelně vychází dvakrát do roka vždy o Halloweenu a Valpuržině noci a to od 31.10.1997. Čelní představitelé Chrámu v roce 2008 také sporadicky komunikují s médii, díky čemuž vychází i zajímavý rozhovor v časopisu Maxim.
V roce 2009 se ukazuje, že koncept magického výcviku bude mnohem náročnější, než by se mohlo zprvu zdát. Téměř polovina studentů z nejrůznějších důvodů není schopná dokončit ani první rok studia. Do výcviku se ale hlásí spousta nových zájemců. Rovněž vzniká publikace s názvem Učení Templů II. ročník. Tato kniha opět obsahuje podrobně popsané postupy jednotlivých cvičení, jimiž musí projít každý student a je určena výhradně Chrámovým adeptům magického výcviku a kněžím Templů. Nicméně některé části učiva a nově vznikající rituály se průběžně objevují i ve výtiscích časopisů The Abyss. Mimo magický výcvik se členové Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy angažují i v dalších aktivitách, kterými oslovují širší veřejnost. Mezi ně patří například překladatelská a vydavatelská činnost.

10. – 12.7. 2009 členové Chrámu rovněž vystupují v Chotěboři, na největším setkání fanoušků sci-fi a fantasy ve střední Evropě. Jejich vystoupení vyvolá značný ohlas a je doprovázeno bouřlivým aplausem. Mimo to v průběhu roku ve spolupráci s Dávným obyčejem pořádají i další přednášky a besedy pro veřejnost.

Přes veškeré tyto aktivity si začíná Rada třinácti uvědomovat, že vstřícnost vůči nečlenům Chrámu a nově příchozím žadatelům o členství či magický výcvik není úměrná vynaloženému času a úsilí. Výsledný efekt zdaleka nenaplňuje jejich očekávání. Tato situace se v průběhu času ještě zhoršuje. Z těchto důvodů se v následujícím roce konkrétně dne 31.10.2010 členové Rady usnesli na několika důležitých změnách, jež styk s veřejností do značné míry omezí. Předně bylo rozhodnuto zamezit účasti nečlenů Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy na velkých satanských svátcích (Halloween a Valpuržina noc). Za výjimečných okolností mohou být se zvláštním souhlasem Rady třinácti přizváni na méně významné obřady i sympatizanti Chrámu. Pokud by se chtěl někdo ceremonií či rituálů účastnit ze studijních důvodů, je jeho účast v případě souhlasu Rady zpoplatněna. Dále bylo usneseno, že do magického výcviku budou přijímáni pouze členové Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy starší 21. let. Výcviku se mohou účastnit i ti, kteří v průběhu studia v prvním roce dosáhnou této věkové hranice. Spolupráce se studenty, především s těmi mladými, i mimo členskou základnu Chrámu se totiž ukázala jako problematická a neefektivní.

Přes veškeré dílčí potíže a překážky spojené se studiem, adepti třetího ročníku magického výcviku v tomto roce průběžně sepisují další v pořadí už třetí interní publikaci s názvem Učení Templů III. ročník, která obsahuje revoluční návody k satanské evokační magii podložené praxí. Současně s touto knihou studenti během magického výcviku vytváří další publikaci s názvem Satanistický evokační grimoár. Ten obsahuje detailní popisy a návody, jak přimět jednotlivé satanistické entity, aby se manifestovaly na naší hrubohmotné rovině a navázaly s evokatérem kontakt. Obě tyto knihy jsou určeny výhradně Chrámovým adeptům vyšších ročníků magického výcviku a kněžím jednotlivých Templů.
Tou dobou také bylo Radou třinácti uzavřeno diskuzní fórum na oficiálních internetových stránkách Chrámu C.S., protože přestalo plnit svůj hlavní účel. Jediné veřejné vystoupení členů Chrámu C.S. se uskutečnilo 20.11.2010 na festivalu magie, čarodějnictví a šamanismu známém jako Mystica. Ten opět proběhl v režii Dávného obyčeje.
Někteří ze satanistů se účastnili festivalu Mystica i v roce 2011. Přednáška o satanské magii spojená s následnou ukázkou rituálu, který celebroval Pavel Erich – f. Teufel, (který měl v té době IV. stupeň zasvěcení – Sublime) proběhla 27.11.2011 v ateliéru Strakonická v Praze. Celé setkání pak uzavřel besedou Mistr Chrámu Pavel Brndiar – Tau-Paulus (f. Archechempe). Žádné další akce pro veřejnost se v roce 2011 už nekonaly.
Tímto, pro mnohé mimořádně náročným, rokem se doslova prokousala hrstka studentů pětiletého magického výcviku. Díky náročnosti a do jisté míry i stereotypní práci, která dlouhodobě působí destruktivně na psychiku, do posledního ročníku postoupilo pouhých 20 % těch nejodolnějších a nejvytrvalejších adeptů. Ti také v průběhu roku dokončili v pořadí již čtvrtou učebnici Učení Templů IV. Ročník. Současně s touto knihou adepti v čele se svým lektorem Mistrem Tau-Paulusem (f. Archechempe) vytváří další veřejnosti nepřístupné dílo s názvem Ohavná kniha. Tento rukopis, zaměřený na destruktivní a „temné“ síly, obsahuje sumář mimořádně účinných a obzvláště nebezpečných magických praktik. Návody na práci s Nejzazšími – Zapomenutými, prvotními atavismy, i způsoby jak efektivně pracovat s entitami z Al-azif. Celé toto dílo je určeno pouze velmi pokročilým a schopným Chrámovým adeptům a kněžím Templů. Nikdo další není oprávněn je vidět, natož studovat.
Začátkem roku 2012 byl Mistr Pavel Brndiar – Tau-Paulus (f. Archechempe) požádán, aby se do tisku vyjádřil k problematice církevních exorcismů. Česká televize rovněž odvysílala v pořadu Pološero reportáž, v níž účinkovali i někteří z čelních představitelů Chrámu C.S. Satanisté se následně proti této reportáži ostře vymezili a označili ji za zmanipulovanou. (Podrobnosti o této kauze jsou uvedeny na internetových stránkách Chrámu C.S., popřípadě se dají dohledat přímo na stránkách ČT – Pološero). Díky tomuto incidentu se Rada třinácti jednomyslně rozhodla omezit styk s médii. Také padlo rozhodnutí, v budoucnu natočit vlastní dokument o satanské filosofii, magii a mysticismu.

Studenti magického výcviku v tomto roce rovněž dokončili poslední učebnici s názvem Učení Templů V. Ročník. Tak jako i předchozí učebnice ani tato není určena nepovolaným a kromě studentů pátého ročníku, k ní mají přístup pouze kněží Chrámu.

V roce 2013 jsou členové Chrámu C.S. opakovaně kontaktováni medii. Nikdy se však nedohodnou na spolupráci. Zástupci médií jim totiž nejsou schopni poskytnout dostatečné záruky, že nebudou natočené záběry zmanipulované. Popřípadě nejsou schopni zaplatit požadované honoráře. Členové Chrámu C.S. se v tomto roce tedy věnují především vlastnímu rozvoji a sledují naplnění svých dlouhodobějších záměrů. Fráter Eirixion Kněz III. stupně Zkoušející – Magistr peritus – Pán Černého Plamene například dokončuje překlad díla Magické obrození, jehož autorem je nedávno zesnulý Kenneth Grant a rukopis předává k publikaci do nakladatelství Vodnář. Na financování tohoto překladu se podíleli téměř všichni kněží Chrámu. Pod vedením Tau-Pauluse (f. Archechempe) rovněž pokračuje magický výcvik studentů, přičemž je v tomto roce věnována mimořádná pozornost studiu snové magie a výzkumu některých klifotických energií, se kterými jsou pokročilí adepti během svého výcviku konfrontováni.

V Chrámu C.S. se v roce 2014 někteří jeho členové věnují především překladatelské činnosti. F. Botička – (Extravaganza Controverso) – Novic, například pracuje na interním překladu knihy Fallen daughter (Padlá dcera), jejímž autorem je Franco Halycon. V ní Zeena LaVey, dcera A.S. LaVeye vyvrací mnohé mýty o otcově životě a poměrně nevybíravým způsobem v ní osočuje nejen LaVeye, ale i americkou Církev Satanovu. Tato kniha v mnoha bodech svým obsahem potvrzuje to, na co někteří z tuzemských satanistů v minulosti opakovaně upozorňovali, když varovali všechny, kteří chtěli LaVeye stavět na pedestal. F. Eirixion – Pán Černého Plamene pro změnu pracuje na kompletním překladu zbývajících dvou knih z první trilogie Kennetha Granta. Mimoto v Chrámu C.S. i v letošním roce probíhá magický výcvik, esoterní výzkum a pravidelná rituální praxe spojená s dodržováním oslav jednotlivých satanských svátků. V ČR i na Slovensku se rovněž opětovně zvedá vlna zájmu o moderní satanismus. Z těchto důvodů představitelé jednotlivých Templů vyjádřili větší ochotu v budoucnu spolupracovat s jednotlivci, kteří sympatizují se satanskou filosofií a magií.

O Valpružině noci v roce 2015 Rada třinácti rozhodla o nutnosti úpravy internetových stránek. Tímto úkolem byla pověřena s. Halia, která nadále spolupracuje s f. Nocturnem a dalšími kněžími Chrámu. Upravila lehce vzhled stávajících stránek, zpřehlednila jednotlivé sekce. Stránky také budou pravidelně aktualizovány.

Rok 2015 je pro rakovnický Templ významný tím, že jeho členové sepsali dožínkový obřad nazvaný Roh hojnosti, jehož první ročník se slaviil na rakovnickém obřadišti 1.srpna 2015 za účasti satanistů z celé republiky. Rituál byl pojat jako uctění darů matky přírody s důrazem na připomenutí Slovanů, kteří kdysi osídlili náš úrodný kraj.