Předměty používané při zasvěcovacích satanských obřadech

ELIXÍR
Povzbuzující tekutina neboli Elixír života, používaný pohany, byl křesťanskou vírou degradován na mešní víno. Původně byl nápoj používaný při pohanských obřadech, pit pro uvolnění a zesílení emocí všech účastníků obřadu. Satanismus neobětuje svému bohu jako ostatní náboženství. Satanista nepraktikuje žádnou takovou formu symbolického kanibalismu a navrací mešnímu vínu, používanému křesťany, jeho původní smysl – tedy uvolňovače emocí, nezbytných k satanskému rituálu. Nemusí být používáno přímo víno – přípustný je jakýkoliv nápoj, který vás nejvíce povzbudí a který vám chutná. Elixír života se pije z Kalichu Rozkoše a to bezprostředně po Vzývání Satana.
GONG
Gong je používán k vyvolání sil Temnot. Je do něj udeřeno vždy jedenkrát poté, co účastníci zopakují po knězi slova „Sláva Satanovi.“ Rovněž se používá vždy, když jsou volána jména Pekelných Knížat, či čtyř korunních Princů Pekel. Gong je nezbytný především při organizovaných skupinových rituálech. Pro svou absolutně nejlepší tónovou kvalitu je doporučován velký koncertní gong, ale pokud je pro vás takovýto gong nedostupný, stačí jakýkoliv jiný, který má plný a krásný zvuk.
KALICH
Kalich nebo pohár používaný v satanském obřadu představuje Kalich Rozkoše, popřípadě pohár hojnosti. V ideálním případě by měl být vyroben ze stříbra, ale pokud je pro vás stříbrný těžko sehnatelný, může být vyroben z jakéhokoliv jiného kovu, ze skla, hliněný, kamenný či dřevěný, ale nikdy ne zlatý. Zlato bylo vždy spojováno se svatozářným náboženstvím a s královstvím nebeským.
Z kalichu se během standardního obřadu jako první vždy napije kněz, po něm jeho asistenti a následně ostatní účastníci v pořadí, které odpovídá jejich stupni zasvěcení. V privátním rituálu vyprázdní kalich osoba, která rituál vykonává.
LIDSKÁ LEBKA
V průběhu zasvěcovacího rituálu lidská lebka symbolizuje jak schránu lidského mozku (je tedy symbolem inteligence), tak i pomíjivost lidského života. Naznačuje proměnu, ke které směřuje vše stvořené. V žádném případě by neměla být chápána jako výhružný či zastrašující symbol!
MAGICKÁ HŮLKA
Magická hůlka je především symbolem vaší vůle, síly a moci, umožňující vám dosáhnout změnu v souladu s vaším přáním. Náleží tedy živlu ohně, (nicméně někteří adepti uvádí vzduch). Do jisté míry symbolizuje počátek jakéhokoli magického díla, jakož i jeho završení. V jiném smyslu hůlka odkazuje na sílu mužskou, čili falickou. S její pomocí můžete v každé úrovni a sféře navenek projektovat svoji vůli a prosazovat tak svá přání.
Při satanských obřadech se hůlka nejčastěji užívá v okamžiku, kdy by bylo použití meče z liturgických důvodů nevhodné či nepraktické. Mimo to je magická hůlka původnějším a starším magickým nástrojem nežli meč, čehož lze dobře využít zvlášť tehdy, dosáhnete-li určitého stupně spřízněnosti s přírodními silami.
Ostatně předchůdce magické hůlky tedy hůl, coby nástroj a to nejen magický, provází člověka od počátku jeho existence. Při chůzi mu byla oporou, v boji zbraní, která mu zachraňovala život, s jejíž pomocí udržoval oheň a v mnoha dalších obměnách sloužila i jako nástroj, který mu zajišťoval obživu (oštěp, rybářský prut atd..). Není tedy divu, že se z ní v průběhu času stala i jedna z nejdůležitějších magických zbraní.
Pokud je magická hůlka vyrobena správně (bez ohledu na to jakou technikou a z jakého materiálu), stává se kondenzátorem síly a jistým způsobem i vyjádřením magické moci svého majitele. Proto je v průběhu obřadu i symbolem celebrantovi moci. 
MEČ
Meč Moci je symbolem síly intelektu, náleží živlu vzduchu (nicméně někteří adepti uvádí oheň). Zároveň je symbolem vítězství. Je představitelem agresivní síly a slouží k zesílení a prodloužení paže, kterou kněz používá ke gestikulaci a k ukazování. S jeho pomocí se rovněž vyznačují „ochranné kruhy“ a magické symboly během satanských evokací. V jiných typech magických rituálů je obdobou meče hůlka nebo „kouzelný“ proutek.
Meč je držen knězem a je používán jako předmět mířící k symbolu Bafometu během Vzývání Satana. Je také používán při vyvolávání Pekelných Knížat. Mečem se rovněž v průběhu klasických satanských rituálů propíchne pergamen, který obsahuje zprávu nebo prosbu poté, co byla nahlas přečtena. Potom Kněz drží hrot meče s nabodnutým pergamenem v plameni svíce, dokud pergamen neshoří. Po celou dobu, kdy kněz naslouchá žádostem a prosbám zúčastněných a opakuje je po nich, drží meč tradičním rytířským způsobem nad jejich hlavami či jim ho pokládá na levé rameno. Za velmi vhodný magický meč Moci je považován meč popravčí či jakýkoli jiný, který prošel skutečným bojem (např. japonské důstojnické meče používané v průběhu druhé světové války); jelikož jsou u nás takové meče prakticky nedostupné, většina adeptů se musí spokojit s mečem obyčejným.
Při privátních obřadech můžete rovněž použít místo meče dlouhý nůž, dýku či svojí magickou hůlku. 
OBLEČENÍ
Mužští účastníci mají oblečeny černé pláště nebo roucha. Pláště mohou být s kapucí nebo s kápí, a pokud je to žádáno, mohou zahalovat i tvář. Důvodem pro zahalení tváře je poskytnout účastníkovi svobodu při vyjádření emocí v obličeji, bez jakýchkoli obav a zábran. Slouží také ke snížení rozptýlení mezi zúčastněnými. Ženské účastnice nosí roucha, která jsou sexuálně vzrušující, pro starší účastnice je určen oděv celý černý. Amulety, nesoucí znak Bafometu nebo tradiční Satanův pentagram či obrácený kříž nosí všichni zúčastnění.
Před vstupem do obřadní místnosti si muži oblečou pláště či roucha a nosí je během celého obřadu. Rituální oděv lze u mužů nahradit jakýmkoli černým oblečením, z čehož vyplývá, že nikde není určený přesný střih rituálního roucha. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je skutečnost, že satanisté kladou důraz na svou individualitu.
Pro použití při rituálu je zvolena černá barva, protože je symbolem Mocností Temnot. Ženy nosí sexuálně přitažlivý oděv z důvodů povzbuzení emocí u mužských účastníků. Díky tomu dochází k zesílení výlevů adrenální nebo bioelektrické energie, která během některých obřadů zajistí mnohem větší účinek magické práce.
OLTÁŘ
Dávné lidské oltáře byly z živého masa a krve a základy náboženství byly položeny na přirozených lidských pudech a zálibách. Pozdější náboženství učinila z přirozených lidských sklonů hřích a přeměnila jeho živé oltáře v kamenné desky a hromady železa. 
Satanismus není jen víra v ducha, ale především v tělo, které proto při některých obřadech slouží za oltář. Smyslem oltáře je posloužit jako ohnisko, na které se během obřadu soustřeďuje veškerá pozornost. Nahá krásná žena je jako oltář v satanském obřadu používána proto, poněvadž je přirozeným pasivním receptorem a symbolizuje Matku Zemi. V některých obřadech, kdy nahota ženy může být nepraktická, může se žena obléci nebo se částečně zahalit. Jestliže si žena vykonává obřad sama, nemusí mít ženu jako oltář. V případě, že ženský oltář není součástí vaší rituální satanistické praxe, tak na vyvýšené místo, na kterém by žena ležela, můžete umístit ostatní předměty používané při obřadu. Pro hromadné obřady lze zbudovat speciální oltář pro ležící ženu, který by měl mít tvar lichoběžníku a rozměry 90 až 120 cm na výšku a 165 až 200 cm na délku. Pokud je tato velikost nepraktická, nebo pokud se provádí menší, soukromé obřady, lze použít jakoukoli vyvýšenou plochu. Jestliže je jako oltář používána žena, je možno ostatní předměty umístit na stůl, ale tak, aby byly knězi lehce dosažitelné.
RITUÁLNÍ DÝKA
V průběhu satanských rituálů plní stejnou funkci jako rituální meč či magická hůlka a může je tedy plně nahradit. Rituální dýka by měla být ze stříbra, ale pokud je pro vás taková dýka nedostupná, postačí jakýkoliv jiný kov, jen ne zlato.
SVÍCE
Svíce používané v Satanském rituálu představují světlo Lucifera, nositele světla a osvícení. Živoucí plamen planoucí touhy a Plameny „Propastí Pekelných.“
V Satanském rituálu jsou používány především černé a bílé svíce. Nikdy nepoužívejte více, než jednu bílou svíci, ale černých můžete použít tolik, kolik jich je třeba k osvětlení rituální místnosti. Nejméně jedna černá svíce je umístěna na levé straně oltáře, kde představuje Síly Temnot. Další černá svíce, která symbolizuje Černý plamen (viz. Síla a vliv Černého plamene – Tau-Paulus The Abyss 2/2009), je umístěna rovněž na oltáři v blízkosti kněze. Ostatní černé svíce jsou umístěny tam, kde je potřeba osvětlení. Jedna bílá svíce je umístěna na pravé straně oltáře, kde představuje pokrytectví „bílých mágů“ a následovníků „pravé životní cesty“. Žádné jiné světlo se při standardních satanských rituálech většinou nepoužívá. 
Černé svíce mají přinést účastníkům obřadu moc a úspěch a jsou používány ke spálení pergamenu, na kterém jsou napsány prosby a žádosti účastníků rituálu. Bílá svíce je používána ke zničení nepřátel. V jejím plameni se spalují pergameny, na kterých jsou napsána prokletí.
SYMBOL BAFOMETU
Symbol Bafometu byl používán templářskými rytíři a představoval Satana. V různých dobách byl tento symbol nazýván mnoha rozličnými jmény, jako například: Kozel z Mendesu, Kozel Tisícera Mládí, Černý Kozel, Jidášův Kozel a samozřejmě Obětní Kozel. 
Bafomet představuje Síly Temnot, kombinované s pohlavní plodností kozla. Ve své „prosté“ podobě znázorňuje pentagram postavu člověka v pěti cípech hvězdy (tři směřují nahoru, dva dolů), což symbolizuje duchovní povahu člověka. V Satanismu je pentagram používán také, ale protože Satanismus reprezentuje spíše tělesné pudy člověka neboli opak duchovna, je pentagram obrácený. Znázorňuje tak dokonalé přizpůsobení hlavě kozla – jeho rohy představující dualitu, vzdorovitě vyrážejí vzhůru proti nebi a ostatní tři obrácené cípy představují symbolické odmítnutí svaté trojice. Hebrejské znaky po obvodu vnějšího kruhu, pocházející z magického učení Kabaly, které se vyslovují „Leviathan,“což je had z mořských hlubin, který byl ztotožňován se Satanem. Adepti Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy vytvořili Bafomet vlastní, přičemž podobu kozla zachovali. Nicméně hebrejské znaky nahradili symboly zodiaku. Ty představují adeptem prozkoumané sféry a energie universa, které zajišťují spojení s jeho vnitřním božstvím. Celý symbol Bafometa je pak ohraničen Uroborem, jenž vyjadřuje adeptovu jednotu s universem a s jeho božským principem, čímž rovněž odkazuje i na jeho duchovní věčnost. Mimoto Uroboros představuje i symbol Velké Matky, tedy samotné přírody, z níž vychází prvotní podstata satanské magie a filosofie. Symbol Bafometu je umístěn na zdi nad oltářem.
ZVON
Zvon je pro svůj charakteristický chvějivý zvuk používán jako znamení k zahájení a ukončení rituálu. Kněz zvoní zvonem devětkrát, přičemž se otáčí proti směru chodu hodinových ručiček a směruje zvonění na čtyři hlavní světové strany. Devět úderů zvonu mimo jiné odkazuje i k egu, neboť devítka je číslem ega, protože se vždy obrací do sebe. ( 2×9 = 18, 1+8 = 9, 3×9 = 27, 2+7 = 9, 4×9 = 36, 3+6= 9, atd.) Vyzvánění je provedeno jednou na začátku obřadu k očištění vzduchu ode všech vnějších zvuků a potom na konci rituálu, kdy slouží k zesílení magické práce a působí jako znesvěcení označující ukončení.
Zvuk zvonu by měl být spíše hlasitý a pronikavý, než jemný a klinkavý.