Luciferův prsten vzdušné síly

PŘÍPRAVA NA VÝROBU A NÁSLEDNÉ ZASVĚCENÍ LUCIFEROVA PRSTENU: Adept, který se chystá zhotovit tento magický prsten, by měl pět týdnů před tím, než přikročí k jeho samotné výrobě, o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí, které se k této práci vztahují. Posledních osm dnů před zahájením bude provádět kupení vzdušného živlu do minerálu a obou kovů, ze kterých prsten zhotovil či nechal zhotovit. Je rovněž velmi důležité, aby po celou tuto dobu meditoval o nepopsatelné moci vznešeného Lucifera a aby se k němu v meditacích obracel o pomoc a podporu. Pokud si nebude jistý Mistrovou přízní, měl by od záměru upustit.
VHODNÝM MÍSTEM NA ZASVĚCENÍ LUCIFEROVA PRSTENU: Může být adeptova svatyně s velkým oknem ve východní stěně místnosti či obvyklé rituální místo ve volné přírodě.
ČAS VHODNÝ K ZASVĚCENÍ LUCIFEROVA PRSTENU: 8.5. nebo kdykoli během jara. Vždy však při východu slunce, když je jasná obloha.
POMŮCKY NUTNÉ K ZASVĚCENÍ LUCIFEROVA PRSTENU:
– Rituální roucho modré či černé barvy.
– Pět nových modrých svící.
– Meč.
– Kadidelnice.
– Vhodně zvolené magické kuřidlo, například galbanum.
– Platina či zlato, cín – z těchto kovů je prsten vyroben.
– Opál či achát, který bude do prstenu vsazen.
– Cínová destička, do které je vepsán magický čtverec s Luciferovým jménem.
– Oltář (ten bude zbudován na východě).
– Modré hedvábí.
– Přírodní modré barvivo.
POČET ÚČASTNÍKŮ ZASVĚCOVACÍHO OBŘADU: Pouze adept.
CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle, imaginace a magických dovedností získat Luciferovu přízeň a moc, která bude použita k zasvěcování prstenu vzdušné síly. Tento prsten bude po zasvěcení svému nositeli přinášet úspěch při hledání složitých odpovědí a při řešení nejrůznějších hádanek a hlavolamů. Zlepší jeho myšlení a zajistí mu hlubší vhled do nejrůznějších problémů. Nositel prstenu se rovněž stane velmi zdatným řečníkem, schopným přesvědčit ostatní o své pravdě. Bude-li celý obřad dobře proveden a nositel prstenu se bude těšit z Mistrovy zvláštní přízně, nikomu se nepodaří ho beztrestně obelhat či podvést.
ZAHÁJENÍ ZASVĚCOVACÍHO RITUÁLU
Adept se před zahájením samotného rituálu vykoupe ve vodě, impregnované žádostí za zdar magické operace. Poté si na nahé tělo v oblasti ohryzku vyznačí modrým přírodním barvivem kruh, oblékne se do modrého či černého rituálního roucha a odebere se na místo určené k zasvěcení Luciferova prstenu vzdušné síly. Toto místo by měl předem na obřad připravit a to následujícím způsobem: na východě zbuduje malý čtverhranný oltář, který překryje dostatečně velkou modrou hedvábnou látkou. Do středu oltáře umístí svůj meč a magický čtverec. Na ten bude rituálně vepsáno Luciferovo jméno, a to osm dnů před samotným obřadem, tedy v době, kdy do prstenu začne kupit živel vzduchu. Dále na oltář postaví kadidelnici s magickým kuřidlem.
Po příchodu na obřadní místo adept zapálí magické kuřidlo, pokloní se oltáři a pronese následující mantram:
JITŘENKO, NEJVYŠŠÍ VLÁDČE VŠEHOMÍRA, TY JENŽ KLADEŠ PŘEKÁŽKY NA MÉ CESTĚ ADEPTA. VĚČNÝ PLAMENI ÚTĚCHY, JENŽ HOŘÍŠ VPROSTŘED MÉ HRUDI. K TOBĚ SE OBRACÍM S VEŠKEROU POKOROU A LÁSKOU, JAKÉ JSOU SCHOPNI POUZE TI, KTEŘÍ SI TEBE ZVOLILI ZA MISTRA. POVSTAŇ! POVSTAŇ! POVSTAŇ! ZAHRŇ MÉ POČÍNÁNÍ SVOJÍ PŘÍZNÍ A PODPOROU, OBDARUJ MĚ SVOJÍ MOCÍ A MOUDROSTÍ, NECHŤ JE TVÁ INTELIGENCE MAJÁKEM NA CESTĚ K POZNÁNÍ.
Adept na zemi před oltářem vyznačí s pomocí své vůle a imaginace mečem velký pentagram, jehož vrchol bude směřovat k východu (tedy k oltáři). Následně celý pentagram uzavře do kruhu, který bude sloužit jako symbolický průchod mezi naším světem a říší, ve které přebývají síly, jenž mají být v prstenu spoutány. Meč vrátí zpět na místo, učiní to ale takovým způsobem, aby neporušil kruh. Pak do každého z cípů pentagramu umístí jednu novou modrou svíci. Začne tyto svíce zapalovat, přičemž vždy pronese:
TO NA TVOJI POČEST DNES ZAPALUJI SVĚTLO TEMNÝ PRINCI,
NECHŤ KE MNĚ SKRZE JEHO ZÁŘ NALEZNOU CESTU TVÍ SLUŽEBNÍCI.
Adept nad plamenem hořící svíce učiní znamení vzduchu, které podpoří odpovídající imaginací. Jakmile zažehne všechny svíce, vezme z oltáře cínovou destičku (opět bude dbát na to, aby neporušil kruh) a posadí se s ní ve své obvyklé ásaně do středu pentagramu, tváří k oltáři a k vycházejícímu slunci. Pak jí položí před sebe na zem a upřeně se na ní zahledí, přičemž se bude dostatečně dlouhou dobu koncentrovat na magický čtverec, který je na destičce vyrytý. Poté adept osmkrát odříká jména, která jsou na magickém čtverci napsaná.

Během té doby musí být jeho mysl oproštěná od všech pocitů a myšlenek. Adept po přečtení Mistrových jmen položí zasvěcovaný prsten na cínovou destičku. Pak několik minut stráví soustředěním na své magické schopnosti. Následně opět vyprázdní svojí mysl. Když dosáhne stavu vnitřní harmonie a na svém těle ucítí první sluneční paprsky, začne se ztotožňovat se samotným princem temnot. V okamžiku, kdy se sluneční svit dotkne modré tattvy na jeho krku, by tato sebeidentifikace měla dosáhnout vrcholu. Adept imaginuje, že právě skrze tento symbol spolu se slunečním svitem do jeho bytosti dočasně vstoupila Mistrova moc, ba co víc, že se v něm probudila samotná podstata jeho božství. Bude-li vše správně provedeno, adept velmi intenzivně pocítí změněný stav vědomí. A právě v tento okamžik zvolá:
TO JÁ VLÁDNU MOCÍ TEMNOT! TO JÁ VLÁDNU MOCÍ SVĚTLA! TO V MÝCH RUKÁCH JSOU SÍLY VŠEHOMÍRA! SKRZE NEJVYŠŠÍ SÍLU ZDE OTEVÍRÁM BRÁNU K VNĚJŠKU. MOCNOSTI VZDUŠNÉ SFÉRY POVSTAŇTE, POVSTAŇTE, VÁŠ PÁN VÁS VOLÁ, POVSTAŇTE! JE MÝM PŘÁNÍM, ABYSTE SE STALI NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PRSTENU, DO KTERÉHO NYNÍ ZAKLÍNÁM SVOJI MOUDROST A MOC.
Jakmile adept pronese zaklínadlo, začne s obvyklým kupením vzdušného živlu, který pak nechá ze svého těla proudit do Luciferova prstenu. Současně však imaginuje, že skrze něj a cínovou destičku do prstenu vstupuje i část Mistrovy síly. Kruh, ve kterém adept operuje, bude pro tento okamžik plně průchozí branou, která mu výše uvedenou techniku usnadní zrealizovat. Délka, během které nechá tyto energie proudit do prstenu, je ponechána na jeho vlastním uvážení. Když adept usoudí, že je prsten dostatečně nabitý elementem vzduchu a samotnou Luciferovou mocí, kupení živlu ukončí. Jakmile tak učiní, počká, až dohoří magické kuřidlo a všechny svíce. Pak se postaví tváří k oltáři, hluboce se ukloní a pronese:
UZAVÍRÁM BRÁNU, JE DOKONÁNO.
Poté vystoupí i s prstenem a cínovou destičkou z kruhu. Oba tyto předměty zabalí do modrého hedvábí, které je na oltáři, a místo obřadu mlčky opustí.
Tau-Paulus (fráter Archechempe)