Volání Atlach – Nacha

ČLOVĚK MUSÍ BÝT DŘÍVE ČI POZDĚJI SÁM SEBOU PŘEKONÁN, JINAK ZNIČÍ SEBE SAMA.
Pavoučí entita byla ohromná. Její tělo se pozoruhodně chvělo, či spíše pulzovalo, jakousi podivnou energií. Fascinovaně jsem Atlach-Nacha sledoval, zatím co kolem jeho stříbrné sítě vířil ryzí chaos a z posledních sil zářily zanikající hvězdy.
Vhodné místo k vykonání rituálu: Je magikova svatyně. Dále lze obřad provést v hlubokých jeskyních či stržích, v neprostupných lesích, pralesích a džunglích.
Čas k vykonání rituálu: Každoročně na zimní slunovrat tedy 21. či 22.12.
Pomůcky vhodné k vykonání rituálu:
– Černá rituální roucha, z nichž jedno se stříbrným vzorem pavučiny – to bude mít oblečené kněz.
(Pokud bude po tomto obřadu následovat rituální slavnost Temného harlekýna, budou účastníci obřadu oblečení v maskách klaunů a jejich tváře budou natřeny odpovídajícími líčidly).
– Stříbrný kalich
– Elixír (absint s příměsí panenské menstruační krve)
– Buben (či bubny)
– Osm nových stříbrných svící
Počet účastníků:
1. Kněz
2. Hudebník (či hudebníci)
3. Ostatní shromáždění (klauni)
Cíl rituálu: Navázat kontakt s egregorem Atlach-Nacha a získat jeho požehnání, případně i další tajemství.
Zahájení rituálu:
Před samotným obřadem účastníci rituálu rozmístí do kruhu osm nových stříbrných svící a do jeho středu umístí stříbrný kalich, naplněný elixírem. Tento kruh se stane orákulem Atlach-Nachovy síly, která postupně narůstá s tím, jak kněz bude v průběhu obřadu jednotlivé svíce zapalovat. Pokud je obřad vykonáván v místnosti s oltářem, tento kruh se od něj bude nacházet cirka jeden metr. Jestliže v místnosti oltář není, či obřad probíhá pod širým nebem, musí účastníci obřadu dbát na to, aby byl tento kruh dostatečně prostorově rozlehlý. Hudebník či hudebníci po svém příchodu usednou k nástrojům a to tváří ke kruhu, přičemž od něj budou vzdálení přibližně tři metry. Na to začnou zvolna a potichu vybubnovávat stále stejný rytmus na své bubny. Hru budou postupně zrychlovat a údery do bubnů zesilovat. Jakmile se hudba stane rychlou a hlasitou, přijde mezi ně kněz. Ten projde kolem nich a vstoupí do kruhu. Po té, co tak učiní, přestanou hudebníci hrát. Zde kněz před stříbrným kalichem usedne do své obvyklé ásany, načež hudebník či hudebníci opět začnou velmi potichu a pomalu vybubnovávat stejný rytmus tak, jako na začátku obřadu a svoji hudbu budou stejným způsobem zrychlovat a zesilovat. Mezi tím se kněz uvede do stavu absolutního nemyšlení a následně využije svých magických dovedností, aby se spojil se vznešeným Atlach-Nachem. Kněz si musí být dobře vědom skutečnosti, že rytmus bubnů proniká z naší hrubohmotné úrovně skrze všechny sféry, až k samotnému Atlach-Nachovi, aby jej přivolal. Mysl kněze se musí na rytmus naladit a s jeho pomocí se s Atlach-Nachem spojit. Někdy v té době se na místo obřadu dostaví i jeho ostatní účastníci. Ti se postaví za hudebníky, kteří přestanou bubnovat, přičemž budou dbát na to, aby žádný z nich nenarušil posvátný prostor mezi nimi a kruhem, v němž se nalézá kněz. Po té, co kněz naváže kontakt s božským Atlach-Nachem, zapálí první svíci, přičemž pronese:
 
Kněz: VOLÁM TĚ POPRVÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI PRVOTNÍ PRASTARÉ SÍLE VELKÉ MATKY POVSTAŇ! TEMNÉ VODY SE HÝBOU NA TVOJI POČEST. PRVNÍ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A NEBESKÝCH SVĚTEL UBÝVÁ. PSI SE ŠIKUJÍ NA HRANICI, KTERÁ BUDE VYMAZÁNA A TY, PŘEKROČÍŠ PRÁH.
Účastníci během celého knězova zaklínání bizarně a nemotorně tančí či spíše rytmicky přešlapují na místě, jako by stále slyšeli zvuk bubnů navzdory tomu, že už nikdo nehraje. Přitom pomalu pohybují ústy, ale nevydávají žádné zvuky. Nakonec ze sebe chraplavě vysoukají jediné jméno. Pronášet ho budou v jakési nepřítomné křečovité agónii. Toto se bude opakovat, dokud kněz nezapálí všech osm svící.
 
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.
 
Kněz: VOLÁM TĚ PODRUHÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI DVOJÍ PODSTATĚ, STRÁŽCE PRAHU POVSTAŇ! ČAS SE NACHÝLIL, POUŠTNÍ PÍSEK SE HÝBE NA TVOJI POČEST. ĎÁBEL PROVÁZÍ ZASVĚCENÉ. DRUHÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A PRÁVĚ TEĎ, NEDALEKO ODTUD MATKA-KURVA PORODILA MRTVÉ A PŘECE ŽIVÉ DÍTĚ. KÉŽ KAŽDÉ Z DVOJČAT BUDE ŽÍT VĚČNĚ.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.
 
Kněz: VOLÁM TĚ POTŘETÍ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI NODENSOVU TROJZUBCI, JENŽ PROTÍNÁ TŘI SVĚTY, POVSTAŇ! DEMIURG SE ZMOCNIL SVĚTA, PROROCTVÍ SE NAPLŇUJÍ A TROJNOST JE PROJEVENA SKRZE MYSTÉRIA ŽITÍ. TŘETÍ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A MY JIŽ BRZY POPATŘÍME DO TVÁŘE NEJSVĚTLEJŠÍHO, PROTOŽE SE CÍPY TROJÚHELNÍKŮ PROLNOU V MILOSTNÉM OBJETÍ.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.
 
Kněz: VOLÁM TĚ POČTVRTÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI ČTYŘECH PŘÍRODNÍCH SILÁCH, V NICHŽ BYTUJÍ ZPLOZENCI PROPASTI, POVSTAŇ! ČTYŘNÁSOBNÁ SÍLA OTEVÍRÁ PRŮRVU. OBRÁCENÝ KŘÍŽ ZNÁSILŇUJE NEBESA A NENÍ UŽ ŽÁDNÉ SÍLY, KTERÁ BY HO SRAZILA K ZEMI TAK JAKO V BABYLONU. ČTVRTÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A PÍSMENO ŠÍN ZLOVĚSTNĚ PLANE ZATÍM, CO JEHO ČTVRTÝ PEKELNÝ JAZYK SVOU ZÁŘÍ ZVĚSTUJE SLÁVU PÁNA PROPASTI.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.
 
Kněz: VOLÁM TĚ POPÁTÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PĚTICÍPÁ HVĚZDA ČARODĚJNIC PLANE K POTĚŠE TĚCH, CO PŘIJDOU Z DRUHÉ STRANY. ČAS SE NAPLNIL A MÁ MAGIE SÍLÍ S KAŽDÝM NÁDECHEM SLUŽEBNÍKŮ MESIRA. PÁTÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A VOJEVŮDCE, PÁN BOŽSKÉHO ELEMENTU VÍŘÍ V NICOTĚ.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.
 
Kněz: VOLÁM TĚ POŠESTÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! MILOVANÉ OBJETÍ ZAPOVĚZENÝCH SPĚJE KE SVÉMU VRCHOLU! DVA TROJÚHELNÍKY SE PROLNULY. TEMNÉ ZÁMOTKY VYVRHNOU SVÉ TVŮRCE A BLUDAŘI, ODPŮRCI KLÉRU DOJDOU UZNÁNÍ A OBDIVU, KTERÝ JIM PO PRÁVU NÁLEŽÍ. ŠESTÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A ŠÍLENÁ PANNA BYLA OBĚTOVÁNA. HŘÍCH NEEXISTUJE. HELMICE, DIADÉM, KORUNA JEHO ZÁŘÍ, NEJVÍCE VŠAK DRAHOKAM V JEJÍM STŘEDU!
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.
 
Kněz: VOLÁM TĚ POSEDMÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! NIŽŠÍ NEBESA PODE MNOU, NECHŤ MI SLOUŽÍ A ŽÁDNÝ NÁM NEŘEKNE NE. YOG-SOTHOT VYMAZAL ROZDÍL MEZI REÁLNÝM A NEUCHOPITELNÝM A TY MŮŽEŠ VSTOUPIT DO MÉHO CHRÁMU. SEDMÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A POTĚR STARÝCH ZAPLAVUJE ZEMI.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.
 
Kněz: VOLÁM TĚ POOSMÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI SÍLE OSMINÁSOBNÉHO JMÉNA PÁNA PÁNŮ A BOHA BOHŮ. PŘI DÉMONICKÉ MOCI ZARIQUIN. OSMIHLAVÝ HAD SE VZTYČIL A SKOŘÁPKY O SEBE NARÁŽÍ. SVĚTY SE PROLÍNAJÍ VE VĚČNÉM TEĎ. OSMÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A SAMOTNÁ NICOTA SE PŘELÉVÁ DO NAŠICH DUŠÍ. NEBYTÍ SE STALO ZÁKONEM A ABSENCE SVĚTLA, NÁS POHLCUJE.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Osmkrát zazní buben obsluhovaný hudebníkem.
 
Kněz vypije elixír a je obsednut Atlach-Nachem. Bude-li to jeho vůle, požehná shromážděným a možná jim i odhalí některá svá mystéria. Kontakt se přeruší v okamžiku, kdy bude uhašeno všech osm svící. Pokud by se kněz-Atlach-Nacha choval nevyzpytatelně a ohrožoval své okolí, některý z účastníků obřadu může uhasit svíce předčasně a tím kontakt Pavoučího boha s naším světem přerušit. Pokud se kněz-Atlach-Nacha rozhodne přítomným požehnat, či jim dokonce vyjevit některé ze svých tajemství, tito mu budou prokazovat patřičnou úctu a budou dbát na to, aby žádný z nich nenarušil jeho kruh ze stříbrných svící. Jakmile dohoří či zhasne poslední stříbrná svíce, je obřad ukončen, načež může, ale také nemusí následovat oslava Temného harlekýna.
Tau-Paulus (fráter Archechempe)