- Cirkev Satanova

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Sexuální magie

Mentální vymisťování vědomí za pomoci rituální sexuální praxe

VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ MAGICKÉ OPERACE: Magicky požehnaná rituální místnost.

ČAS VHODNÝ K VYKONÁNÍ MAGICKÉ OPERACE: Kdykoli po západu slunce, nejlépe však v příznivých hodinách Venuše.

POMŮCKY NUTNÉ K VYKONÁNÍ MAGICKÉ OPERACE:
- Dvě rituální roucha odpovídající barvy (je nutné, aby si operatéři zvolili oděv takové barvy, jaká koresponduje, či je jinak spřízněna se silou, kterou chtějí kontaktovat).
- Zelené svíce (jejich počet je závislý na velikosti rituální místnosti, kterou by měly osvětlovat jen sporadicky).
- Magická dýka.
- Magická hůlka.
- Magické kuřidlo (vhodně zvolená směs).
- Psací potřeby.
- Kadidelnice, či pánev s rozžhaveným dřevěným uhlím, na kterou je směs pokládána.
- Stříbrný kalich.
- Magicky požehnaný elixír obsahující větší množství alkoholu (osobně doporučuji Absinth).
- Lůžko, podušky nebo polštáře, které jsou spolu s ním umístěny ve středu místnosti a mají umocňovat pohodlí při rituálním spojení obou operatérů.
- Malý stolek, který je umístěn v dosahu lůžka a na kterém se nalézají některé z magických předmětů.

POČET ÚČASTNÍKŮ MAGICKÉ OPERACE:
1. Mág
2. Asistentka
Předmětem této magické operace je mentální vymisťování mágova vědomí. Tento postup se dá využít k cestování na nespočetná místa, kde se může setkat s nejrůznějšími božstvy a inteligencemi, či démonickými silami, vše zde závisí pouze na jeho zralosti a sehranosti s jeho asistentkou. Z těchto důvodů je nanejvýš žádoucí, aby byli oba operatéři jednotní ve svém záměru a aby je spojovalo pouto důvěry a vzájemného respektu. (Ideální by ovšem bylo, kdyby je pojili i silné city).

Co byste měli vědět před zahájením samotné magické operace:
Předně zde musím zdůraznit, že se vize získané touto technikou u jednotlivých adeptů liší. Domnívám se, že je to způsobeno tím, že jsou částečně ovlivňováni jejich předchozími zkušenostmi, nicméně tato technika má zcela zásadní význam a je neocenitelnou pomůckou většiny adeptů při jejich hledání. Protože se tento postup dá často opakovat (nicméně doporučuji mezi jednotlivými operacemi učinit alespoň dvoudenní přestávku), měli by si oba operatéři vést deník a pečlivě zaznamenávat nejen výsledné vize celé magické operace, ale i jejich průběh.

ZAHÁJENÍ MAGICKÉ OPERACE
Jakmile je rituální místnost vyzdobena příslušnými symboly bytosti, se kterou chce mág (i jeho asistentka) navazovat kontakt, jsou v ní rozmístěny zelené svíce, které jí pouze částečně osvětlují. Ve středu místnosti se nalézá lůžko s poduškami, či polštáři. Poté, co oba operatéři dokončí očistnou koupel (ve vodě impregnované žádostí za zdar operace), která by měla předcházet každému rituálu, který se zabývá podobnou technikou, obléknou si rituální roucha odpovídající barvy a společně vstoupí do rituální místnosti (svatyně).
Asistentka obřadně zapálí svíce a magické kuřidlo, zatím co mág zaujme pohodlnou pozici na lůžku.

Asistentka: TO NA TVOJI POČEST DNES ROZŽÍNÁM TYTO SVÍCE, TO PRO TVOJE POTĚŠENÍ N. N. DNES PROVONÍM TOTO MÍSTO TOU NEJSKVĚLEJŠÍ VŮNÍ.

Jakmile asistentka zapálí všechny svíce a magické kuřidlo, zaujme místo vedle mága a podá mu kalich naplněný elixírem, z kterého se mág mírně napije a pak jej vrátí zpět na stolek, načež se se svou partnerkou začne něžně mazlit. Ta mu po chvíli podá magickou hůlku, s níž pak provede následné vzývání. (V případě, že je volána démonická inteligence, bude hůlku držet v levé ruce. V případě, že jsou volány andělské inteligence, bude jí držet v pravé ruce. Pokud jsou volané síly, jejichž podstata je sporná, bude ji držet v obou rukách. Tyto pokyny platí i pro všechny ostatní úkony, prováděné magickými předměty a to i pro mágovu asistentku). 
Mág hůlkou učiní ochranný kruh okolo celého lůžka. (Jsou-li volány démonické inteligence, bude se při tom pohybovat v protisměru hodinových ručiček, v opačném případě se bude pohybovat po jejich směru, musí ovšem vždy dbát na to, aby stál čelem k východní zdi, až kruh bude uzavírat). Poté nechť odloží magickou hůlku a vezme si místo ní dýku, se kterou učiní jedním tahem znamení kruhu, přičemž pronese:

Mág: TEBE VOLÁM CHARIDEJI, SKRZE TOTO ZNAMENÍ, KTERÉ BYLO VYRYTO DO VÝCHODNÍ STĚNY HYPNOVA CHRÁMU POZNÁNÍ TVÝM PÁNEM A VLÁDCEM HYPNEM, PŘIJĎ A BUĎ NÁM NÁPOMOCEN V NAŠEM ÚSILÍ.

Při těchto slovech mág vizualizuje tento symbol, takže ten viditelně vyvstane před jeho vnitřním znakem. Tvořen bude vířícím vzduchem namodralé barvy a bude mít přibližně velikost lidské hlavy. Poté co mág dokončí jeho vizualizaci, se otočí, buďto na jih, či na sever (to bude záležet na tom, jaké síly bude chtít kontaktovat) v případě, že se otočí čelem k severu, učiní jedním tahem magickou dýkou znamení čtverce, přičemž pronese:

Mág: TEBE VOLÁM VZNEŠENÝ KNÍŽE MERAXURTERE, SKRZE TOTO ZNAMENÍ, KTERÉ BYLO VYRYTO DO SEVERNÍ STĚNY HYPNOVA CHRÁMU POZNÁNÍ TVÝM PÁNEM A VLÁDCEM VZNEŠENÝM HYPNEM, PŘIJĎ A BUĎ NÁM NÁPOMOCEN V NAŠEM ÚSILÍ.

Při těchto slovech mág opět vizualizuje tento symbol, který by se měl před jeho vnitřním zrakem zhmotnit v podobě tmavého čtverce tvořeného zeminou, jehož velikost by měla být přibližně stejná, jako velikost vzdušného kruhu. Poté se mág otočí tváří k západu a učiní jediným tahem magickou dýkou znamení půlměsíce.

Mág: TEBE VOLÁM VZNEŠENÝ KNÍŽE AGOMEAFLE, SKRZE TOTO ZNAMENÍ, KTERÉ BYLO VYRYTO DO ZÁPADNÍ STĚNY HYPNOVA CHRÁMU POZNÁNÍ TVÝM PÁNEM A VLÁDCEM VZNEŠENÝM HYPNEM, PŘIJĎ A BUĎ NÁM NÁPOMOCEN V NAŠEM ÚSILÍ.

Při těchto slovech mág opět vizualizuje znamení půlměsíce, který se bude skládat z křišťálově čisté vody a jehož velikost bude odpovídat ostatním dvěma symbolům. Poté se mág otočí tváří k jižní stěně a učiní jedním tahem magickou dýkou znamení trojúhelníku, načež pronese:

Mág: TEBE VOLÁM KNÍŽE SERMISTE, SKRZE TOTO ZNAMENÍ, KTERÉ JE VYRYTO DO JIŽNÍ STĚNY HYPNOVA CHRÁMU POZNÁNÍ TVÝM PÁNEM A VLÁDCEM VZNEŠENÝM HYPNEM, PŘIJĎ A BUĎ NÁM NÁPOMOCEN V NAŠEM ÚSILÍ.

Při těchto slovech mág rovněž vizualizuje znamení trojúhelníku, který je tvořen rudě žhnoucími plameny. Tento trojúhelník bude svou velikostí odpovídat ostatním symbolům, které musí mág zcela zřetelně vidět! Poté za pomoci své imaginace vytvoří nad lůžkem velikou bránu, která ponese pečeť volané síly, pokud je tato pečeť mágovi neznámá, či tato síla žádnou známou pečeť nemá, je na bráně vepsáno její jméno. Zatím co mág provádí výše uvedené volání, jeho asistentka na lůžku vleže masturbuje. Jakmile mág dokončí vizualizaci čtyř znamení i s velkou branou, vrátí magickou dýku zpět na stolek a se zavřenýma očima zaujme pozici v jedné ze svých oblíbených ásan, přičemž bude opět otočen tváří k východu. Jakmile tak učiní, asistentka se ústy jemně zmocní jeho mužství (za tímto účelem je vhodné při obřadu používat jednoduchá rituální roucha, pod kterými by měli být operatéři samozřejmě zcela nazí). V okamžiku, kdy mág začne citelně vnímat rozkoš, kterou mu bude působit, jí musí dát znamení, aby přerušila své počínání, otevřela oči a rozhlédnout se po místnosti. Pak za pomoci své imaginace několikanásobně zvětší jednotlivá znamení tak, aby dosáhli velikosti průchodů, skrze které vejdou do magické svatyně volaná knížata. Zatímco o to bude usilovat, jeho asistentka zopakuje v duchu výše uvedená volání, která před tím pronášel. Když mág dokončí vizualizaci jednotlivých knížat, každému z nich se společně se svou asistentkou pokloní (od asistentky se očekává přibližně stejná schopnost vizualizace jakou vládne i on a je nanejvýš důležité, aby v tomto okamžiku pro oba operatéry byla volaná knížata zřetelně viditelná). Rituální místnost se nyní bude nalézat ve zcela nezvyklém stavu, na což bude mít vliv nejen předchozí průběh operace, ale i vzájemné vzrušení a touha obou partnerů, kteří se na východě budou klanět knížeti Charideji, který má podobu mohutné bezpohlavní bytosti s tmavou kůží, jenž ze všeho nejvíc připomíná kůru starých listnatých stromů. Jeho tělo je pokryto zelenými šlahouny i kořenovými výrůstky. Jeho oči září jako tisíce smaragdů. Na severu se ukloní knížeti Meraxurterovi, který se zjevuje v podobě mohutné dračice zářící všemi barvami duhy, či jako věčně zamračený přísný stařec v šedém plášti s přesýpacími hodinami, které drží v obou rukou. Ať již v této, či jiné podobě, vždy je doprovázen množstvím jeho podřízených malých podivných tvorů. Na západě se oba operatéři ukloní knížeti Agomeaflovi, který se zjevuje v podobě válečníka tmavé pleti a exotického zjevu se třemi páry rukou. Jeho tělo je zdobeno množstvím cizích ozdob a nepochopitelných symbolů. V rukou bude držet předměty, které jsou člověku bytostně cizí a na pohled odporné. Na jihu se mág a jeho asistentka pokloní knížeti Sermistrovi, který se zjevuje v podobě stále pulsující rozžhavené hmoty, která je v neustálém pohybu a jež by se pro usnadnění Sermistrovi vizualizace dala přirovnat k rozžhavené lávě. Jakmile společně pozdraví všechna knížata, mág nahlas pronese následující prosbu. Ta se samozřejmě musí přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivých adeptů a samozřejmě také volaným silám, proto ji zde nebudu konkretizovat.

Mág: TEBE VOLÁM VZNEŠENÝ (–NÁ) N. N.Zde uveďte nejen jméno, ale také charakter a moc síly, s kterou se chcete za pomoci této magické operace setkat a co si od ní přejete získat. Na závěr nechť mág i se svou asistentkou společně pomalu pronese jméno volané síly (je důležité, aby byla dodržena jeho správná výslovnost). Jakmile tak učiní, nechť na celou operaci zapomenou a oddávají se společně milostným hrátkám, v jejichž průběhu by magik měl z kalichu vypít magický elixír. V případě, že by se u nich během rituálu dostavila potřeba vyměšovat (což se skutečně může stát) je dobré mít po ruce vhodné nádoby, protože opustit ochranný kruh v této fázi operace, by bylo zcela nežádoucí. Jinak bych zde ještě uvedl, že pokud jsou mág se svou asistentkou schopni dosáhnout většího počtu orgasmů, aniž by je to oslabilo, nechť se tak stane! Měli by však mít na zřeteli, že by od jejich prvního spojení měla uběhnout maximálně jedna hodina. Poté by si měl mág opět vzpomenout na účel magické operace tedy přesněji řečeno v okamžiku svého posledního orgasmu, kterého dosáhl v uvedeném časovém úseku, ani o zlomek vteřiny dříve, či později! (Schopnost dočasně zapomenout na účel magické operace je v mentální magii a nejen v ní nesmírně důležitá, nicméně neméně důležité je i včasné upamatování se na jednotlivé povinnosti spojené s magickou operací. Bez těchto vlastností je jakákoli snaha adepta odsouzena k nezdaru, či jen k polovičnímu úspěchu. Zkrátka a dobře je nezbytně nutné, aby si tyto vlastnosti osvojil každý adept ještě před tím, než se rozhodne praktikovat jakékoli obřady, či magické operace)! Jakmile si mág vzpomene na účel vykonávané operace, musí opět provést svou prosbu, která předcházela jeho spojení s asistentkou. Načež si vedle ní opět lehne a imaginárně projde branou, která je nyní otevřená a jež se nalézá nad jejich lůžkem. Poté se magik oddá imaginaci a sleduje proud představ a obrazů, které se budou vybavovat jeho vnitřnímu zraku. Nyní je velice důležité, aby nepodlehl únavě a neusnul! Proto by se nyní měla jeho asistentka vhodným způsobem dotazovat na jeho vize a ihned je zaznamenávat. Je důležité, aby tak činila pokud možno s citem, aby mága zbytečně nerušila. Při styku s mocnými silami, či božstvy se na ně může mág obracet i s nejrůznějšími dotazy. V takovém případě bych ale doporučoval, aby tyto dotazy byly těchto sil hodny a aby byly jejich odpovědi co nejpečlivěji zaznamenány. Pokud vize sami ustanou, nebo je-li magik skutečně již na samém pokraji spánku, je čas operaci ukončit. Mág tedy povstane, uchopí magickou dýku do opačné ruky, než v jaké ji dosud používal a učiní s ní zažehnání čtyř knížat a to v převráceném pořadí, než v jakém je volal. Nejdříve nechť uzavře velkou bránu a nechá ji rozplynout. Pak mág namíří magickou dýku na průchod v podobě ohnivého trojúhelníku, přičemž vizualizuje knížete Sermistra nechá tímto průchodem projít. Průchod pak zmenší do velikosti původního znamení a následně ho před svým vnitřním zrakem nechá rozplynout. V průběhu tohoto úkonu mág pronáší:

Mág: PŘI JMÉNU TVÉHO PÁNA A MISTRA VZNEŠENÉHO BOHA HYPNA SE NYNÍ VRAŤ DO SVÉHO SVĚTA. ZŮSTAŇ TAM, DOKUD TĚ OPĚT NEPŘIVOLÁM.

Stejným způsobem nechť zažehná i zbývající tři knížata a uzavře průchody, skrze které je sem přivolal. (Neučinit tak, by bylo velice pošetilé a nebezpečné). Po uzavření a následném rozpuštění všech čtyř znamení může mág ukončit magickou operaci zrušením ochranného kruhu, jakmile tak učiní nechť pronese:

Mág: DOKONÁNO JEST!
Asistentka: BUDIŽ TOMU TAK!

Závěrem bych chtěl ještě uvést, že tuto magickou operaci mohou provádět i osoby stejného pohlaví. Popřípadě jí může celebrovat žena v roli kněžky, zatím co její partner (mág) jí v průběhu rituálu dělat asistenta.
Tau-Paulus (fráter Archechempe)
viz. kniha: Obřady k uctění Starých (kapitola: Snová říše a Hypnův chrám poznání). Někteří adepti zastávají názor, že by měl magik během podobných operací dosáhnout pouze jednoho mohutného orgasmu a při něm ze sebe vydat veškerou možnou energii.
Rituál Lilith

Jméno Lilith se dle dochovaných záznamů poprvé objevilo v Sumeru a Babylonu. Už od počátku měla Lilith jeden důležitý atribut a tím je její temná sexualita. Ve všech verzích mýtu o této entitě, zůstaly zdůrazněné především dva aspekty její podstaty. Lilith coby božská prostitutka, která svádí všechny muže a Lilith jako špatná a zkažená matka, která ubližuje těhotným ženám. Lilith je rovněž strašlivá Matka monster - thonická a lunární Bohyně. Přes všechny tito zdánlivě negativní aspekty má tato mocná entita i mnoho pozitivních a právě ty budou v tomto obřadu zdůrazněny.
VHODNÉ MÍSTO NA VYKONÁNÍ RITUÁLU: Tradiční obřadní svatyně Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy.

ČAS VHODNÝ K VYKONÁNÍ RITUÁLU: Kdykoliv v noci. Nejlépe však při zatmění měsíce.

POMŮCKY NUTNÉ K VYKONÁNÍ RITUÁLU:
- Oltář
- Rituální oděv černé barvy
- Magická hůlka
- Jedna černá svíce
- Miska
- Drahé kameny (Jejich počet je závislý na počtu účastníků rituálu. Každý z nich bude mít u sebe jeden kámen coby obětinu pro vznešenou Lilith.)
- Elixír - červené víno
- Přehrávač a hudební nahrávka
- Vhodně zvolená hudba (může mít i orientální nádech)

POČET ÚČASTNÍKŮ RITUÁLU:
1. Kněžka (Zkušená čarodějka či adeptka, která dokončila pětiletý magický výcvik či byla v našem Chrámu zasvěcená do kněžského stupně)
2. Asistent (Zkušený adept, který bude v průběhu obřadu dohlížet aby Kněžka-Lilith měla k ruce všechny potřebné magické pomůcky)
3. Mužští účastníci
4. Ženské účastnice

CÍL MAGICKÉHO RITUÁLU: Přivolat mocnou Lilith. Obdarovat ji vzácnými obětinami a získat od ní požehnání.

ZAHÁJENÍ RITUÁLU
Poté co je v místnosti asistentem vše připraveno, kněžka oděná pouze do černého rituálního roucha učiní před započetím samotného obřadu Obrácený vymítací kříž Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Tím očistí místo obřadu od všech nežádoucích vlivů a energií. Rituální místnost, v jejímž středu kněžka stojí tváří k východu, je osvícená světlem jediné svíčky. Kněžka učiní magickou hůlkou ve vzduchu obrácený vymítací kříž, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá během své imaginace explodovat a jeho září pohltit všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku, kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli.
Kněžka: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE!
Poté se otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Na závěr se otočí opět tváří k východu, namíří hrotem hůlky k zemi a pronese:
Kněžka: STANIŽ SE TAK.
Poté začne hrát vhodně zvolená hudba. Kněžka klesne na všechny čtyři a bude se pohybovat jako kočkovitá šelma. Následně zaujme obscénní pozici s široce roztaženýma nohama. Mezi tím zcela nazí účastníci obřadu začnou přicházet do rituální místnosti. Se zaujetím sledují kněžku a pak se posadí do kruhu kolem ní. Jakmile se posadí poslední z účastníků obřadu, kněžka pronese:
Kněžka: TOTO JE NAŠE VŮLE, NAŠE TOUHA, NAŠE SEBELÁSKA, PROZKOUMAT A OSVOBODIT NAŠÍ SEXUALITU. OTEVŘI BRÁNY, NECHŤ NEJZAZŠÍ DŘÍMAJÍCÍ V NEVĚDOMÍ ABYSSU OPĚT POVSTANOU! DOTKNI SE NAŠICH DUŠÍ A ZAŽEHNI V NÁS SATANŮV TEMNÝ PLAMEN VĚČNÉHO OSVÍCENÍ.

Účastníci začnou intonovat mantru a vizualizovat Kněžku do podoby Lilith.
Všichni účastníci: JE NAHÁ, S TMAVÝMI VLASY A S TESÁKY VLKA. MÁ NOHY SOVY A HAVRANÍ KŘÍDLA. JE TEMNÁ, S PLANOUCÍM ZRAKEM. MÁ SÍLU CUTHA A MOUDROST STARÝCH“.

Mužští účastníci: KI-SI-KIL-LIL-LA-KE.
Ženské účastnice: KI-SI-KIL-LU-DA-KA-RA.

Mužští účastníci: ONA JE HROZNÁ, ONA JE ÚŽASNÁ, ONA JE PRVNÍ DĚVKA SVĚTA, ONA JE SVĚTICE ZAVRŽENÝCH. KRÁLOVNA VŠECH KUREV. MATKA VŠECH NEŘESTÍ. JEJÍ DUŠE JE ČERNÁ JAKO HAVRAN, JEJÍ VLASY JSOU ČERNÉ JAKO BEZHVĚZDNÁ NOC, JEJÍ TĚLO JE NÁDHERNÉ. ONA JE HLADOVÁ PO KRVI A MASU POČESTNÝCH, TAK JAKO MY JSME HLADOVÍ PO ROZKOŠI A SVOBODĚ.

Ženské účastnice: ONA JE TEMNÁ, ALE ÚŽASNÁ. ČERNÁ JSOU JEJÍ KŘÍDLA. ONA JE ČERNÁ V ČERNÉ. JEJÍ RTY JSOU RUDÉ JAKO RŮŽE LÍBAJÍCÍ CELÉ UNIVERZUM. ONA JE LILITH, VEDLA HORDY ABYSSU A VEDLA LIDSTVO KE SVOBODĚ. ONA JE NEODOLATELNÁ UKOJITELKA CHTÍČE, PROROKYNĚ TOUHY. JEJÍ RUKA NESE SÍLU REVOLUCE, VŮLE A PRAVOU SVOBODU MYSLI. ONA JE PANÍ REVOLTY. ONA JE KI-SI-KIL-LIL-LA-KE. KRÁLOVNA MAGIE. POHLEĎTE NA NÍ SE ZOUFALÝM CHTÍČEM.

Mužští účastníci: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.
Ženské účastnice: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.

Mužští účastníci: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.
Ženské účastnice: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.

Mužští účastníci: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.
Ženské účastnice: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.

Jakmile Kněžka pocítí kontakt s Lilith, povstane a začne tančit v kruhu svých uctívačů, kteří stále dokola opakují výše uvedený mantram. Kněžka zatím tančí stále rychleji a rychleji, až dosáhne stavu absolutního uvolnění či spíše transu a vykřikne.
Kněžka-Lilith: ÁÁÁ!

V té chvíli utichne hudba a uctívači přeruší mantru. Kněžka se opět posadí s široce roztaženými stehny. Následně ženské účastnice odříkají níže uvedené magické formule. Mužští účastníci v průběhu jejich zaklínání zvolají jméno Lilith viz. níže uvedený text:
Ženské účastnice: OMARI TESSALA MARAX, TESSALA DODI PHORNEPAX.
AMRI RADARA POLIAX ARMANA PILIU.
AMRI RADARA PILIU SOUND, MARI NARYA BARBITON
MADARA ANAPHAX SARPEDON ANDALA HRILIU.

Mužští účastníci: LILITH!

Ženské účastnice: OL GOHE
OV TO IP KI-SI-KIL-UD-KA-RA
OV I VAMAD BABALON BABALOND
PI GIU EORS CORAXO
PARÁ MAZABA VAPAAH VOUINA
I TOLTORGI
BUTMONI PARM ZUMVAI
PARÁ BAHAL CINILA
EOLIS OLLAG ORSABA
OD GOHIA CICELES TELOCHI
MALPIRGAY
MAZABA LILITH!
ZAMRAN LILITH!“

Mužští účastníci: LILITH!

Po tomto zaklínání zazní opět hudba. Kněžka-Lilith svůdnými tanečními gesty začne k sobě lákat mužské účastníky a vtahovat je do kruhu. Každý z nich pak umístí drahý kámen, jako obětinu Bohyni do kamenné misky plné červeného vína, která byla za tímto účelem do místnosti před zahájením obřadu přinesena. Poté se opět posadí na svá původní místa a kněžka-Lilith stejným způsobem do kruhu vtáhne i ženské účastnice, které jí rovněž obětují své drahé kameny. Kněžka-Lilith následně požehná svojí magickou hůlkou, kterou ji podá z oltáře její asistent, celému elixíru a nechá ho kolovat mezi svými uctívači.
Kněžka-Lilith: NECHŤ TENTO ELIXÍR PROBUDÍ VŠECHNY KRÁSNÉ TĚLESNÉ ŽÁDOSTI, POSÍLÍ VÁŠ CHTÍČ A TOUHU PO SVOBODĚ. NECHŤ VÁS OČISTÍ OD VEŠKERÉ PŘETVÁŘKY, FALEŠNÉ MORÁLKY A MRAVNOSTI. NECHŤ POSÍLÍ SÍLU VAŠÍ ZVÍŘECÍ SEXUALITY A UČINÍ VÁS ŠŤASTNÝMI.

Všichni přítomní se pak napijí z misky, přičemž první pijí ženy dle svého stupně zasvěcení, kterého dosáhly v Prvním Česko - Slovenském Chrámu Církve Satanovy. Teprve pak pijí muži a to rovněž podle svého stupně zasvěcení. Všichni přítomní během pití elixíru imaginují, že aktivuje a posiluje veškerou svojí satanistickou přirozenost. Poté co je z misky vypité všechno víno Kněžka-Lilith vykáže své uctívače z rituální místnosti a misku vrátí zpět na oltář. (Drahé kameny z misky jsou někdy později za temné noci v době ubývající luny obětovány vznešené Lilith a to tak, že je kněžka pohřbí do hrobu padlé ženy, či je vhodí do rokle s hlubokým jezírkem). Poté dá průchod všem svým tělesným potřebám.
Následně se oddělí od egregoru Lilith a provede Obrácený vymítací kříž Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Tím očistí místo obřadu. Kněžka stojící tváří k východu opět učiní magickou hůlkou ve vzduchu obrácený vymítací kříž, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá během své imaginace explodovat a jeho září pohltit všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku, kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli:
Kněžka: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE!

Poté se otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Na závěr se otočí opět tváří k východu, namíří hrotem hůlky k zemi a pronese:
Kněžka: STANIŽ SE TAK!

Tím bude obřad definitivně ukončen.

Tento rituál pro potřeby Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy z původního originálu upravil a přepracoval f. Archechempe.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky