Rozhovor s Pavlem Brndiarem

Otázky kladl fráter Pluto.
1) Pavle, již před delší dobou bylo avizováno vydání tvé knihy rituálů. Proč ještě nevyšla?
Upřímně řečeno je mi už trochu trapně z toho, jak dlouho se vydání tohoto rukopisu odkládá. Už jen kvůli tomu, že si uvědomuji, kolik lidí na něj marně čekalo, či stále ještě čeká. Rád bych se tedy všem omluvil a poskytnul jim stručné vysvětlení. Hlavní problém proč jsem svojí práci ještě nezveřejnil a to i přesto, že jsem jí dokončil již před více jak dvěma lety, spočívá především v tom, že vždy, když má dojít k jejímu oficiálnímu vydání, stane se něco nečekaného, co mi v její publikaci zabrání. Protože vím, že v životě se vše neděje podle našich přání, nepřikládal jsem zprvu nejrůznějším potížím bránících mi v realizaci mého záměru přílišnou váhu. Když přede mnou ale tyto problémy opakovaně vyvstaly vždy, když už jsem byl přesvědčen, že mému úmyslu zveřejnit tyto rituály nic nebrání, nabyl jsem dojmu, že můj záměr nejspíš není v souladu s vyšší silou. Proto jsem se rozhodnul s vydáním mé knihy několik měsíců počkat a celý rukopis dát ke kontrole přátelům z PENTATHEONU. V současné době tedy probíhá jeho opětovná korektura. Jakmile bude dokončena, předám ho do tisku. Byl bych rád, kdyby se mi podařilo zajistit distribuci mé knihy ještě v letošním roce a udělat tím za všemi průtahy definitivní tečku. Slibovat to, ale po předchozích zkušenostech, raději nebudu.
2) Již druhým rokem (2008) probíhá v našem Templu magický výcvik. Přibliž našim čtenářům pro koho je určen a co je jeho náplní?
Jak sám dobře víš, magický výcvik je určen pro všechny členy a sympatizanty našeho chrámu a to i z řad širší veřejnosti (od roku 2011 je určen výhradně členům Chrámu). Všichni jeho účastníci se v průběhu prvního roku mohou zdokonalit v meditaci a kontemplaci. Pravidelným každodenním cvičením, o kterém si vedou pečlivé záznamy, se naučí upevňovat svoji vůli a svůj charakter. Mimo to se učí pracovat s živly a třemi alchymistickými principy. Také si budou moci v průběhu studia osvojit základní teoretické znalosti z astrologie. Druhý ročník je rovněž zaměřen na astrologii, především na teoretické studium dvanácti znamení Zodiaku. Zvláštní důraz je kladen na práci se specifickým systémem snové magie. Ta spočívá v návštěvách Hypnova chrámu poznání. Samotný chrám je pouze virtuální místo, nejedná se tedy o skutečnou budovu, ale o centrum síly, které mimo naši rovinu existence prostupuje další člověku vzdálené a neznámé světy. Do tohoto magického systému mě v mých třinácti letech zasvětil můj prastrýc Antonín Čurda a já ho v pozdějších letech, společně s dalšími členy našeho Chrámu, rozšířil a zdokonalil do současné podoby. Podrobnosti vztahující se k práci s tímto systémem jsem popsal ve své knize, kde si je také případní zájemci mohou po jejím vydání prostudovat. Ve třetím ročníku se budeme již více soustředit na praktické využití dovedností získaných během předchozího studia. Zvláštní pozornost chceme věnovat zejména magickým invokacím a evokacím živlových, planetárních a zodiakálních entit. Rovněž se zaměříme na zdokonalování našich studentů v oblasti vědomého snění a mentálního cestování. Ve čtvrtém roce budeme probírat dovednosti a techniky vycházející z okruhu destruktivní a útočné magie. Pochopitelně se také budeme věnovat studiu obraných technik, které dokáží dopady útočných a destruktivních čar zmírnit, eliminovat či dokonce odeslat mnohonásobně zesílené zpět k jejich původci. Studijní materiály pátého ročníku jsou určené výhradně studentům, kteří dokončí všechny předchozí ročníky a své dovednosti potvrdí úspěšnou praxí. Z těchto důvodů ti o nich nemohu sdělit nic bližšího.
 
3) Kam jsi dospěl ve svém magickém hloubání, ve svém duchovním vývoji?
No, upřímně řečeno v poslední době spíš přešlapuji na místě a o jakémkoli pokroku nemůže být ani řeč. Mé myšlenky jsou pochmurné a točí se velmi často kolem mystéria smrti. Současné okolnosti mi rovněž neumožňují věnovat se magii a mystice tak, jak bych si přál. Obávám se, že se to v letošním roce asi už moc nezlepší. Své aktivity, mezi které patří studium HOODOO s členy PENTATHEONU, jakož i magický výcvik v našem Templu, považuji totiž za nedostatečné. Vím, že bych na svém rozvoji měl pracovat mnohem intenzivněji, jenže mi na to už nezbývá volný čas. Jsem příliš vytížený a také unavený a teď nemyslím jenom únavu ze zaměstnání, ale i z některých lidí a z jejich pokrytectví a přetvářky. To ale neznamená, že bych neměl chuť do života. Jsem si jistý, že pořádně dlouhá dovolená se skutečnými přáteli by mi určitě prospěla. Naneštěstí vím, že nežli si budu moci udělat volno, čeká mě ještě pořádný kus vysilující práce.
4) Občas hovoříš o tzv. Luciferském principu, přibliž našim čtenářům, o co vlastně jde?
Libore, na tuto otázku ti nedokáži stručně odpovědět. Má vyčerpávající odpověď by totiž klidně vystačila k napsání celé knihy. Rád bych zde tedy alespoň našim čtenářům nastínil jednu se svých  myšlenek, která se k Luciferským mystériím vztahuje. Lucifer z latinského „lucis ferrus“ tj: světlonoš byl podle bible (Izaiáš 14,11 – 15 ) původně jedním z nejvyšších a nejkrásnějších andělů. První zmínky o této mocné duchovní síle můžeme ovšem nalézt již v 7. století před naším letopočtem v kanaánské legendě o bohu Úsvitu Šacharovi. Židovští autoři biblických textů s největší pravděpodobností čerpali právě z tohoto zdroje, a jak bylo jejich dobrým zvykem, božstvo degradovali do role padlého anděla. Za poměrně zajímavý pohled na Luciferův pád považuji ten, který lidstvu nastínil Georg von Welling. Tato jeho teze spočívala v názoru, že Lucifer byl nejmocnější a nejmoudřejší duchovní bytostí, kterou Bůh stvořil jako první. Luciferova záře byla září božského světla a majestátu a byla jím šířena do všech stvořených světů. A právě tento příběh podněcuje mojí mysl, v které víří množství nezodpovězených otázek, a já si pokládám tu nejzásadnější z nich. Pokud připustíme, že Lucifer byl nejosvícenější duchovní bytostí ve všehomíru a sdílel tedy veškerou boží moudrost, co ho přimělo se svého osvícení vzdát. Na tuto otázku dle mého názoru nedokázal prozatím nikdo správně odpovědět. Pro všechny adepty a mystiky je totiž jejich cesta završena v okamžiku, kdy dosáhnou osvícení, tedy stejného stavu v jakém se nalézal Lucifer před svým pádem. A já z historie neznám nikoho, kdo by se po završení své cesty vzdal takto získaného poznání a následoval tak našeho Mistra. Jenže teprve tímto způsobem se dá proniknout do skutečné Luciferovy podstaty. Adepti, kteří kráčí Luciferovou stezkou poznání, by tedy nejdříve měli usilovat o trvalý stav osvícení a teprve poté, co tohoto stavu dosáhnou, se ho následně vědomě zřeknou, mohou získat stejné poznání jako samotný Lucifer. Ti, kteří na Lucifera pohlíží pouze jako na symbol vzpoury a revolty, dostatečně neporozuměli Mistrovu poselství a nemohou nikdy dospět k plnému pochopení této tajemné a svět prostupující síly. Navždy zůstanou jen dělníky jeho projevené logiky a inteligence. Pokud chceš skutečně dosáhnout splynutí s naším Mistrem, musíš se vydat stejnou cestou, po které kráčí i On. Odměnou ti pak bude zodpovězení velmi palčivé otázky: Co mělo pro Lucifera tak zásadní význam, že se kvůli tomu zřekl i božského světla a vševědoucnosti?
5) Satanismus a společnost, vidíš nějaký posun?
Libore, myslím si, že vztah široké veřejnosti se vůči satanismu příliš nezměnil. Mezi lidmi je stále vysoká míra neinformovanosti, ze které pramení předpojatost a obava ze všeho, co nese označení s velkým „S“. Tato situace by se zřejmě změnila v okamžiku, kdy by nám media poskytla alespoň desetinu prostoru, jaký poskytují oficiálním církvím. Pochopitelně za předpokladu, že by naše vystoupení nebyla cenzurována, což je v současnosti běžnou praxí. Většina lidí si totiž neuvědomuje, že 75% článků a rozhovorů našich členů s médii je založeno na kompromisech a dohodách s novináři a reportéry. Je třeba si uvědomit, že média v žádném případě nechtějí propagovat satanismus. Čtenář teď může namítnout: „Proč tedy vůbec veřejně vystupujete, máte to zapotřebí?“ Na tuto otázku je prostá odpověď. Vždy, když jsme takovou nabídku odmítli, novináři si své články napsali i bez nás. Přičemž kvalita a obsah takovýchto zpráv byl mírně řečeno zkreslující a od reality se výrazně vzdaloval. Z těchto důvodů jsme se rozhodli volit menší zlo a raději s médii spolupracovat. Přesto nejsem tak úplně skeptický. Existují i další cesty jak oslovit. Teď mám na mysli především internet a také nejrůznější besedy a přednášky, na které jsme v poslední době často zváni. Díky tomu mnozí studenti teologie, okultisté, pohané, magikové a dokonce i někteří mystikové, ochotní naslouchat bez předpojatosti, nahlíží na mystéria satanismu v příznivém světle.
6) Jaký je postoj satanistů ke společnosti? Jak jej vidíš ty?
Toto je vždy velice individuální. Rovněž zde hodně záleží na věku a také na tom, jaký majetek a společenské postavení takový satanista má. Občas se setkávám s osamocenými mladými lidmi, kteří se hlásí k satanismu. Často se výrazně názorově vymezují nejen proti společnosti, ale i proti jakémukoli sdružování. Tudíž i proti našemu Templu a jeho učení. Tito lidé ještě nemají žádné společenské postavení a velmi často jsou závislí na svých rodičích. Proto je pro mě poněkud tragikomické poslouchat mnohdy radikální názory od někoho, kdo se ještě nedokázal ani pustit máminy sukně a jehož největší životní starostí jsou maturitní zkoušky. Pravdou ale je, že tito mladí lidé mají ještě celý život před sebou a tudíž i dost času dospět. S přibývajícími životními zkušenostmi mnozí z nich pochopí spoustu jemných nuancí, které jim zatím unikají a pak snad i porozumí. Smutnější je pro mě sledovat chování lidí, kteří jsou tak říkajíc společensky úspěšní a životních zkušeností mají na rozdávání, ale podělit se o ně z nejrůznějších příčin nechtějí. Přestože jsou dlouholetými členy našeho Chrámu, své členství před veřejností tají. Jejich důvody jsou téměř vždy stejné. Strach z nepochopení a odmítavého postoje okolí. Obavy ze ztráty pohodlí a nechuť cokoli, komukoli vysvětlovat. Mnozí z nich rovněž nestojí o to, aby jejich jména byla omílána v mediích či na internetu nedůvtipnými jedinci. Přestože jejich důvodům velmi dobře rozumím a mám pro ně do jisté míry i pochopení, zastávám názor, že by bylo pro pověst satanismu mnohem užitečnější, kdyby se k němu přihlásili veřejně. Plno předpojatých lidí by si pak uvědomilo, že satanismus je zajímavou, plnohodnotnou životní alternativou a že jeho stoupenci bývají společensky mnohem úspěšnější, než se traduje. Jinak co se týká mého současného postoje ke společnosti, tak ten se od posledně, příliš nezměnil. Nejsem jejím nepřítelem, ale dokud bude povrchnost, lhostejnost, polovičatost, pokrytectví a přetvářka patřit mezi nepsané společenské normy, budu se vůči ní v určitých životních situacích nenásilnou formou vymezovat. Udivuje mě, že jsou v současné společnosti často průměrní a neschopní protěžováni na úkor těch schopnějších. Nemyslíš si, že je unavující s jakou pravidelností jsou světové veřejnosti předkládány neúplné a mnohdy zkreslené informace jako nezvratná fakta? Nerozčiluje tě, jak jsme neustále vystavováni nejrůznějším připitomělým reklamám a neupřímné politické propagandě? Docela by mě zajímalo, kolik spoluobčanů znepokojuje náhubkový zákon, jakož i další snahy o postupné omezování jejich práv a svobod. Kolika z nich vadí, jak jsou do nekonečna v médiích politiky a zákonodárci omílány staré či podružné kauzy, aby se nemusely řešit ty aktuální, které by mohly vážně ohrozit současné mocenské rozložení sil v ČR. Myslím, že současnou situaci může dobře vystihnout tento vtip: „Pane premiére, proč vy a vaše vláda jednáte se svými voliči tak, jako by byly tupým stádem pitomců? No, vždyť si nás přece zvolili.“ Přesto nepovažuji naší společnost za ryze negativní. Velmi živě si umím představit i mnohem horší společenské klima, než je to naše současné. Takže pesimismus není na místě. Oba přece víme, že zde žije množství vzdělaných a slušných lidí, kteří odmítají kultivovanou hloupost a snaží se z tohoto společenského trendu vymanit. No a ten zbytek má nejspíš jen to, co si zaslouží.
7) Kam se podle tebe ubírá učení Templu Církve Satanovy?
Řekl bych, že díky důrazu, který je poslední tři roky kladen na individuální vzdělávání všech členů, se náš Chrám postupně začíná transformovat v dobře fungující magické a hermetické sdružení, zaštiťující výrazné individuality. Filozofická orientace našeho učení může v mnohém napovědět, oč zde usilujeme a jakým směrem se ubíráme. Dnes víc než kdy jindy platí, že kvalita, je mnohem důležitější než kvantita. Náš Chrám musí být vybudován na pevných a solidních základech a ty nám mohou zaručit především kvalitní členové. Velmi důležitým reformním krokem, který se nám osvědčil, bylo založení Rady třinácti, coby vedoucího orgánu naší organizace. Nebylo by moudré vložit veškerý vliv do rukou jednotlivce. Bez ohledu na to, že by se jednalo o výraznou osobnost se silným charisma a přirozenou autoritou. Řekl bych, že si dnes uvědomujeme, že především ve společném vedení je dostatečná záruka životaschopnosti našeho Chrámu. Proto v jeho Radě zasedá místo jedné hned několik takových osobností. Jedním z našich hlavních záměrů tedy je umožnit našim členům rozpoznat a následně zdokonalit vlastní potenciál až na samotnou hranici možností. Rozvíjet jejich talent a vhodným způsobem je podporovat v jejich individualismu. Zřejmě teď mnozí namítnou, že jim to zní příliš elitářsky a já jim musím dát za pravdu. Jsem si ale jistý, že právě jen ti nejlepší se mohou v dnešním světě prosadit a uplatnit, z čehož budou mít posléze užitek i všichni ostatní. Díky výše popsanému způsobu práce, vzniká například na území našeho státu mnoho nových ryze českých rituálů a obřadů, které rozvíjí a podněcují naši kreativitu a mohou směle konkurovat i těm zahraničním. V tomto ohledu musím vyzdvihnout zejména dílo svého přítele frátera Samaela. Mimo hlavní satanský proud se naši členové rovněž věnují studiu dalších náboženských, filosofických a magických systémů. Přičemž se nebojím označit některé z nich v tomto ohledu za autority. I díky těmto lidem se naše působení rozšířilo mimo běžný rámec satanského mysticismu. V současné době například spolupracujeme s čelními představiteli DÁVNÉHO OBYČEJE či s některými členy BLASPHEMIONU. Jsme otevřeni novým myšlenkám a ochotni poskytnout podporu a pomoc všude tam, kde to uznáme za vhodné. Velmi dobře si uvědomujeme, že společnost vstupuje do další etapy svého vývoje a my jsme udělali vše proto, abychom byli připraveni na tyto nově vznikající změny včas reagovat.
8) Satanista se zdokonaluje, v čem se toužíš zdokonalit ty?
V poslední době, kromě magie, především v šachové hře. Na letošním přeboru pražských družstev jsem bez zjevné námahy přehrával soupeře i o dvě výkonnostní třídy silnější. Tento můj úspěch mě silně motivoval k hlubšímu a intenzivnějšímu studiu této královské hry. Mimo to zastávám názor, že šachy tříbí úsudek, podněcují a inspirují lidskou kreativitu a tvořivost. Především však a to je pro adepta magie asi nejdůležitější, silně přispívají k rozvoji jeho imaginace. Dobře sehraná šachová partie je pro mě za určitých okolností, srovnatelná s překrásným uměleckým dílem.
9) Máš nějaký sen? Něco co si v duchu přeješ?
Snů mám celou řadu, dokonce se domnívám, že v poslední době sním až příliš často. Pozitivní je, že se mi mé sny téměř vždy splní. Negativní je, že se to děje většinou až po delší době, když už sním o něčem úplně jiném. Výjimkou jsou pochopitelně mé touhy a přání, které jsou tak silné, že je musím formulovat při vhodně zvoleném magickém rituálu. Tím urychlím jejich splnění a dočasně uspokojím své touhy. Některá má přání jsou však finančně a především časově mnohem náročnější než jiná. V současné době je jedním z mých velkých snů úspěšné dokončení rekonstrukce mého domu v Kyjích. Moc bych si přál vybudovat v Praze důstojné a estetické místo, kde bych se mohl se svojí rodinou, přáteli a podobně smýšlejícími lidmi oddávat studiu magie a mystiky.