Rituál očišťující drahé kameny

CÍL MAGICKÉHO RITUÁLU:

Očistit silou všech čtyř živlů drahé kameny.

PŘÍPRAVA NA OČIŠTĚNÍ DRAHÝCH KAMENŮ:
Adept, který se chystá očistit drahé kameny, by měl minimálně jeden den před samotným obřadem dodržovat sexuální zdrženlivost a přísný půst. (F. Archechempe: Přestože jsme satanisté a tedy i požitkáři, v tomto případě je takovýto postup na místě, neboť během očišťování budeme navazovat kontakt s jemnými přírodními silami, které dřímají v nás samých a abychom se na ně mohli plně naladit, je důležité, své tělo i mysl na toto řádně připravit. Při nedávném vykonání tohoto rituálu, kdy se během vzývání živlů rozpoutala silná bouře, jeden ze studentů stojící nahý pod vodopádem v ledové vodě, upustil dva drahé kameny, které očišťoval. Jeho asistent jeden z nich po chvíli šťastně našel. Ten druhý se zdál být ale nenávratně ztracený. Ve tmě a pod přívaly vody bylo téměř nemožné drahý kámen v množství obyčejných kamenů, které tvořili dno říčky, najít. Využil jsem tedy toho, co jsem se naučil během magického výcviku a místo běžných smyslů jsem se naladil na živlovou podstatu drahého kamene a na jeho specifické vibrace, a téměř okamžitě jsem ho nalezl. Jeho energie mě totiž doslova přitahovala. Za normálních okolností nejsem příliš vnímavý na jemné vibrace, či na okolní aury. Přesto jsem překonal sám sebe. Připsal bych to především důkladné přípravě spojené s půstem. Díky výše uvedeným skutečnostem jsem přispěl ke zdárnému završení velmi náročné operace). Po tuto dobu bude o svém záměru rozjímat, meditovat a důkladně se na něj připravovat.
VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ RITUÁLU:
Je na opuštěném a těžko dostupném místě. U lesního pramene dravého říčního proudu, či u potoka. Nejvhodnějším místem je ale vodopád. (F. Archechempe: Protože je velmi pravděpodobné, že se v průběhu obřadu strhne bouře, či dojde k jiným manifestacím živlových bytostí, mělo by být toto místo pokud možno bezpečné. Padající stromy v prudké bouři ve skalní soutěsce, mohou být a často také jsou velmi nebezpečné).
ČAS VHODNÝ K VYKONÁNÍ RITUÁLU:
Je kdykoli, nejlépe však čtyřikrát v roce vždy v den, kdy začíná nové roční období.
POMŮCKY NUTNÉ K OČIŠTĚNÍ DRAHÝCH KAMENŮ:
– miska soli
– rituální roucho černé barvy (adept může být během obřadu i nahý, nebo si může své roucho dočasně odložit v okamžiku, kdy bude drahé kameny očišťovat pod vodopádem)
– jedna nová černá svíce
– hedvábí, kožený váček či jiný pytlík na každý kámen
– magická hůlka
– odpovídající obětiny pro jednotlivé živlové bytosti
POČET ÚČASTNÍKŮ RITUÁLU:
adept a ostatní přítomní, kteří si přejí očistit své drahé kameny.
ZAHÁJENÍ SAMOTNÉHO RITUÁLU: 
Adept si oblékne obřadní roucho a připraví si vše potřebné přímo u vodního toku či vodopádu. Mělo by se jednat o klidné a těžko přístupné místo, aby nebyl při obřadu rušen. Jsou-li při obřadu přítomni i další účastníci, učiní totéž. A pak vyčkají, dokud nevyjde luna. Po východu luny zapálí adept černou svíci, kterou umístí tak, aby ji neuhasila stříkající voda z vodopádu, či aby ji nesfoukl vítr. Do její blízkosti následně umístí misku se solí. Když adept zapálí svíci, pronese: VOLÁM VÁS NEPROJEVENÍ, JEŽ KOEXISTUJETE V KAŽDÉM OHNI, V KAŽDÉM PLAMENI, V KAŽDÉM ŽÁROVIŠTI A V KAŽDÉ JISKŘE. MOCNÍ A HRDÍ VLÁDCOVÉ OHNIVÉHO ŽIVLU. PLANOUCÍ HADI, SÁLAJÍCÍ DRACI, VZNEŠENÍ STRÁŽCI MYSTÉRIÍ DUCHA. VÁS JÁ VZÝVÁM, NA VÁS SE TEĎ OBRACÍM, TEPLO A SVĚTLO OŽIVUJÍCÍ SALAMANDŘI. POSPĚŠTE SEM KE MNĚ A PROJEVTE SE SKRZE TENTO PLAMEN A MOJI (NAŠI) VŮLI!
Jakmile adept vyřkne výše uvedenou formuli, vezme si jeden z drahokamů, podrží jej nad plamenem a pronese: MOCNÍ A VZNEŠENÍ SALAMANDŘI, OČISTĚTE TENTO VZÁCNÝ KÁMEN KRVÍ ZEMĚ. ZBAVTE JEJ VŠECH NEČISTOT A NEŽÁDOUCÍCH SIL, KTERÉ BY OHROŽOVALY MOJE (NAŠE) DALŠÍ ZÁMĚRY A UČIŇTE Z NĚHO POŽEHNANÝ ZDROJ SÍLY A ENERGIE.
Tímto způsobem v ohni očistí všechny drahé kameny, přičemž bude imaginovat, že skrze plamen mocně působí očišťující a požehnání přinášející síla salamandrů. Jsou-li přítomni i další účastníci obřadu, budou ho v této imaginaci intenzivně podporovat.
Poté nechť adept uchopí do levé ruky hrst soli a pomalu jí opět nasype zpět do misky, z které si ji předtím nabral. Přitom pronese: VOLÁM VÁS NEPROJEVENÍ, JEŽ KOEXISTUJETE V KAŽDÉ HMOTĚ, V KAŽDÉ SKÁLE, V KAŽDÉM KAMENI, V KAŽDÉM OBLÁZKU. MOCNÍ A MAJESTÁTNÍ VLÁDCOVÉ ZEMSKÉHO ŽIVLU. UŠLECHTILÍ, VZNEŠENÍ A SVÉMU DÍLU ODDANÍ GNOMOVÉ. VÁS JÁ VZÝVÁM, NA VÁS SE TEĎ OBRACÍM, MOUDŘÍ A SPRAVEDLIVÍ HOSPODÁŘI A SPRÁVCOVÉ ZEMĚ. POSPĚŠTE SEM KE MNĚ A PROJEVTE SE SKRZE TUTO SŮL A MOJI (NAŠI) VŮLI!
Jakmile adept vyřkne výše uvedenou formuli, vezme si jeden z drahokamů, zasune jej do misky se solí a pronese: MOCNÍ A VZNEŠENÍ GNOMOVÉ, OČISTĚTE TENTO VZÁCNÝ KÁMEN KOSTMI ZEMĚ. ZBAVTE JEJ VŠECH NEČISTOT A NEŽÁDOUCÍCH SIL, KTERÉ BY OHROŽOVALY MOJE (NAŠE) DALŠÍ ZÁMĚRY A UČIŇTE Z NĚHO POŽEHNANÝ ZDROJ SÍLY A ENERGIE.
Tímto způsobem v soli očistí všechny drahé kameny, přičemž bude imaginovat, že skrze ni mocně působí očišťující a požehnání přinášející síla gnómů. Jsou-li přítomni i další účastníci obřadu, budou ho v této imaginaci intenzivně podporovat.
Poté adept přistoupí k vodopádu či k jinému zdroji tekoucí vody a nechá ji proudit přes jeho levou ruku. Přitom pronese: VOLÁM VÁS NEPROJEVENÉ, JENŽ KOEXISTUJETE V KAŽDÉ VODNÍ PLOŠE, V KAŽDÉ ŘECE, V KAŽDÉM PRAMENI, V KAŽDÉ KAPCE. MOCNÉ A PŮVABNÉ VLÁDKYNĚ VODNÍHO ŽIVLU. STRÁŽKYNĚ A SPRÁVKYNĚ ČISTÝCH PRAMENŮ, VODNÍCH TOKŮ, MOŘÍ A OCEÁNŮ. BEZSTAROSTNÉ A NEVÁZANÉ UNDINY. VÁS JÁ VZÝVÁM, NA VÁS SE TEĎ OBRACÍM. POSPĚŠTE SEM KE MNĚ A PROJEVTE SE SKRZE TUTO PROUDÍCÍ VODU A MOJI (NAŠI) VŮLI!
Jakmile adept vyřkne výše uvedenou formuli, vezme si jeden z drahokamů, dá jej pod proudící vodu a pronese: MOCNÉ A VZNEŠENÉ UNDINY, OČISTĚTE TENTO VZÁCNÝ KÁMEN ŠŤÁVOU ZEMĚ. ZBAVTE JEJ VŠECH NEČISTOT A NEŽÁDOUCÍCH SIL, KTERÉ BY OHROŽOVALY MOJE (NAŠE) DALŠÍ ZÁMĚRY A UČIŇTE Z NĚHO POŽEHNANÝ ZDROJ SÍLY A ENERGIE.
Tímto způsobem v proudící vodě očistí všechny drahé kameny, přičemž bude imaginovat, že skrze ni mocně působí očišťující a požehnání přinášející síla undin. Jsou-li přítomni i další účastníci obřadu, budou ho v této imaginaci intenzivně podporovat.
Poté nechť adept odstoupí od vodopádu či jiného vodního toku a roztáhne obě paže. Přitom pronese:VOLÁM VÁS NEPROJEVENÉ, JENŽ KOEXISTUJETE V KAŽDÉM VĚTRNÉM PORYVU, V KAŽDÉM ORKÁNU, V KAŽDÉM VĚTRU, V KAŽDÉM VÁNKU. MOCNÉ A ZÁŘÍCÍ VLÁDKYNĚ VZDUŠNÉHO ŽIVLU. PŘEKRÁSNÉ A STAROSTLIVÉ SYLFY. VÁS JÁ VZÝVÁM, NA VÁS SE TEĎ OBRACÍM. POSPĚŠTE SEM KE MNĚ A PROJEVTE SE SKRZE VÁNEK A MOJI (NAŠI) VŮLI!
Jakmile adept vyřkne výše uvedenou formuli, položí jednotlivě kameny na suchou zem a symbolicky nad nimi dlaní učiní průvan, přičemž vždy pronese: MOCNÉ A VZNEŠENÉ SYLFY, OČISTĚTE TENTO VZÁCNÝ KÁMEN DECHEM ZEMĚ. ZBAVTE JEJ VŠECH NEČISTOT A NEŽÁDOUCÍCH SIL, KTERÉ BY OHROŽOVALY MOJE (NAŠE) DALŠÍ ZÁMĚRY A UČIŇTE Z NĚHO POŽEHNANÝ ZDROJ SÍLY A ENERGIE.
Tímto způsobem očistí všechny drahé kameny, přičemž bude imaginovat, že skrze vánek mocně působí očišťující a požehnání přinášející síla sylf. Jsou-li přítomni i další účastníci obřadu, budou ho v této imaginaci intenzivně podporovat.
Poté adept uchopí levou rukou magickou hůlku a nad jednotlivými kameny učiní znamení vymítacího kříže. Přičemž pronese tuto univerzální očišťující formuli: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE!
Poté adept namíří hrotem hůlky k zemi na jednotlivé drahé kameny a pronese: STANIŽ SE TAK. Během tohoto počínání bude intenzivně imaginovat, že jím vytvořený kříž celý kámen důkladně očisťuje od všech nežádoucích vlivů a energií. Jsou-li přítomni i další účastníci obřadu, budou ho v této imaginaci intenzivně podporovat.
Jakmile tímto způsobem očistí všechny kameny, zabalí je do hedvábí odpovídající barvy, či je uloží do jiných sáčků, které následně ukryje na bezpečné místo. Poté poděkuje všem živlovým bytostem a zanechá jim na místě odpovídající dary. Pak vysype znečištěnou sůl do vody. (Může si ji i ponechat a později použít při zlém očarování, viz. Ohavná kniha). Nakonec uhasí plamen svíce, čímž je obřad ukončen. Adept musí být pamětliv toho, že od této chvíle se jeho drahých kamenů nesmí dotknout nikdo nepovolaný!