Překážky v Magickém výcviku

„V domě prachu, do něhož jsem vstoupil, bydlí žalmisté a velekněží, bydlí zaklínači a šílenci svatí, bydlí mastiči velkých bohů, bydlí Etana, bydlí bůh Sumukan, bydlí Ereškigal – královna podsvětí“.
(Epos o Gilgamešovi, tabulka sedmá)

 Již čtvrtým rokem probíhá v našem Templu magický výcvik. Čas ukázal, že adepti magie či učedníci jsou vystaveni nejrůznějším překážkám, které ne vždy dokáží překonat.
Autor tohoto článku se domnívá, že satanská filozofie není extrémně dogmatická. Naopak je velmi pružná a každý si satanské paradigma může přizpůsobit k obrazu svému. S Tau-Paulusem (fráterem Archechempe) se již řadu let zabýváme rozmanitými duchovními cvičeními. Dosahujeme poměrně kvalitních výsledků. Mimo jiné se nám v průběhu prvního roku naší práce podařilo viditelně zhmotnit ohnivého elementála. Již v té době jsme ale věděli, že veškeré vize a schopnosti jsou jen průvodci na naší cestě za poznáním a že na nich není vhodné ulpívat (Tau-Paulus např. na čas obdržel schopnost rozpoznávat osoby stojící za dveřmi, ještě než vstoupili do místnosti, z energie, kterou vyzařovali. Také dokázal na základě rozhovoru s lidmi, kterým hrozila blízká smrt, tuto skutečnost poměrně přesně určit. Jako příklad uveďme jeho předpověď náhlé a nečekané smrti otce frátera Pluta). Aniž bychom to tušili, naše snažení položilo základy magického učení P.Č.-S.CH.C.S.
Magické učení našich Templů je souhrnem poznatků mágů starého i nového aeonu. Učení se též opírá o vlastní zkušenosti adeptů. Uveďme například souhrn opravdu temných magických praktik, které obsahuje Ohavná kniha, či systém snové magie obsažené v učení Hypnova chrámu poznání. Adept musí též znát živlové korespondence, nauku o třech alchymistických principech, planetární korespondence a korespondence zodiakálních znamení. To vše by měl umět prakticky uplatnit. Na výtky nejrůznějších novoaeonských internetových praktiků, kteří tvrdí, že magie může fungovat i bez znalostí korespondencí, odpovídáme poznámkou, že i mistři moderních a postmoderních magických učení (od Crowleyho po Carolla) se museli seznámit se základy staroaeonského systému magie, než dospěli k poznatkům, které později publikovali. Je to asi stejné jako ve škole. Žáci prvního ročníku také nepracují s kvadratickými rovnicemi, ale učí se nejprve sčítat a odčítat. I když někteří z nás chápou universum jako prostor bez řádu, protože si myslí, že tento řád mu dává svými myšlenkami sám člověk. I když autor tohoto článku je svou podstatou spíše skeptik a racionalista a myslí si, že život je postaven převážně na principu neurčitosti, chápe toto učení jako výzvu poznat něco nového a také jako možnost naučit se umění reagovat na nově vzniklé životní situace či tyto situace předvídat.
Upozorňujeme, že magická výuka není procházkou růžovým sadem. Během výuky se nejednou učedník dostane do konfliktu sám se sebou, případně se svou rodinou, přáteli a okolím vůbec. Právě v tu chvíli se ukazuje, jak je jeho zájem silný. Magický výcvik Templů je vlastně takový magický bootcamp. Ne každý se dokáže vypořádat se změnami, které mohou nastat v jeho životě. 
Uveďme si některé omyly, kterým může adept podlehnout:
OČEKÁVÁNÍ: Učedník či adept očekává již z kraje nejrůznější „zázraky z druhé strany“, někteří si myslí, že již v prvním ročníku budou pracovat s nejtemnějšími silami universa. V začátcích se po krátkém cvičení skutečně mohou dostavit nejrůznější nové schopnosti, ale čím déle adept cvičí, tím více, má spíše pocit, že stojí na místě. Magické učení Templů vám neslibuje, že se stanete mistry po několika měsících magického kurzu na internetu. Toto učení je založeno na poctivosti adepta a na osobním kontaktu s lektorem. Je to dlouhá, náročná a trnitá cesta plná překážek.
NETRPĚLIVOST: Tento bod úzce souvisí s prvním. Může se týkat zvlášť talentovaných adeptů, jejichž schopnosti mohou přesahovat rámec ročníku, který právě studují. Takový adept spěchá a spěch pro něj i přes jeho talent může být nebezpečný, což si často neuvědomuje. Další skupinou jsou pak adepti, kteří touží po magickém zasvěcení bez práce. Od těchto duchovních turistů často slyšíme, že nemají dost času na koncentrace, na zapisování introspekcí a snů. Jaké je pak ale naše překvapení, když jejich zasvěcené komentáře čteme na nejrůznějších fórech či blozích a sociálních sítích.
STRACH, NEJISTOTA, FRUSTRACE: Mohou být největšími nepříteli adepta či učedníka. Než adept přikročí k praktickému provádění magických evokací a objevování temných zákoutí své mysli, měla by proběhnout alespoň dvouletá pečlivá příprava, během které adept trénuje koncentraci a kontemplaci. Klidná, pevná a asertivní mysl je základním stavebním kamenem každé důležité magické práce. Ve vyšších ročnících magického výcviku adept pracuje se skrytými nevědomými aspekty svého já, čili s tzv. Stínem. Pokud adept tento stín neintegruje do svého vědomí, může to zanechat v jeho nitru hlubokou stopu.
Takový adept či učedník často projektuje své tužby, ressentimenty a mravně méněcenné motivy do okolí. V současné době je zajímavé pozorovat, jak se mezi nejrůznějšími adepty magie rozšířil zájem o učení Michaela Bertiauxe a jeho Voudon Gnostic Workbook. Zájemci o tuto nauku často nepromyšleně uzavírají spojenectví s duchy šťastného Hoodoo a pějí chválu na účinnost tohoto systému. Jsou to ale většinou lidé, kteří si neuvědomují lavinu, kterou spustili. Adept, který bez přípravy pracuje s tímto systémem, se může dostat do velkých problémů. Někteří se zapojují do nejrůznějších nesmyslných aktivit a jiní se po pár úspěšných rituálech cítí být zasvěcenými vúduisty. V některých horších případech může docházet k projekci frustrací a neúspěchů na druhé osoby. Často se setkáváme s agresivním chováním. Agrese jako jeden ze základních principů života má dvě fakticky protikladné stránky. Agrese jako energie všech počátků, jako je například početí každého života, přísluší k prvnímu základnímu principu spojeného s planetou Mars v jejím pozitivním aspektu. Potlačovaná agrese má za následek negativní působení Marta a přivádí až k násilí. Dokonce i přehnané agresivní pacifistické postoje a snaha o odzbrojování za každou cenu jsou výrazem nezvládnutého martického principu.
Dalo by se tedy říci, že čím více kdo agresivní složku martického principu popírá, tím více jí zpravidla ve skutečnosti realizuje. Existuje ale i další forma agrese. Má zcela jinou povahu, není otevřená ale skrytá, přichází ke slovu vždy, když se ocitáme pod nějakým tlakem, který nás nutí ke změně. Transformace a změna zevnitř náleží pozitivnímu aspektu Pluta. Jeho negativní princip, který můžeme dnes spatřovat v nejrůznějších formách terorismu, je ve své nejničivější podobě totiž perfektně maskován a nebojí se smrti a na jeho největší zbraň – ochotu obětovat život, jsou krátké všechny počítače a lasery. Právě introspekce, sebepoznávání a sebekritický pohled, může pomoci adeptovi tyto negativní formy energie ustát. Pokud je tedy učedník ovládán strachem, nejistotou a frustrací, nemůže uspět. Ceasar Millan autor projektu Znalec psí duše na televizní stanici National Geografic channell říká, že pro psa je důležité, jakou z vás cítí energii. Pokud jste ovládání negací, pes to vycítí, pokud je ale vaše mysl klidná asertivní a sebevědomá, stanete se vůdcem smečky. Tato slova můžeme uplatnit i na většinu magických prací. Je nutné mít respekt, ale zároveň je důležité zachovávat čistou a klidnou mysl. I zde ovšem platí slova Liber Al vel Legis: „Kdo je spravedlivý, bude pořád spravedlivý; kdo je špína, bude špína pořád.“
Každý adept či učedník si musí uvědomit, že je zcela osamocen. Konfrontace se svou vnitřní prázdnotou je zpočátku hrozivá. Ovšem zároveň velmi osvobozující. Tau-Paulus (fráter Archechempe) říká, že život je vlastně přípravou na jeden velký zasvěcovací rituál a tím je smrt. V průběhu magického výcviku se adept často setkává s touto prázdnotou tváří v tvář, a pokud zanedbá přípravu na nejrůznější cvičení, může nicota pohltit celou jeho osobnost. Takový adept se pak všemožně snaží toto vnitřní ticho přehlušit. Těká od jednoho magického systému k druhému, horší variantou je užívání drog či nadměrná konzumace alkoholu, nebo časté až chorobné vyhledávání zábavy. Pokud se ale učedník vyrovná s principem vnitřní prázdnoty a pocítí svěží vítr svobody, poznává jak je tato křehká, a dívá se nelibě na jakékoli omezení osobní svobody své i okolí, ve kterém se nachází. Takovému jedinci pak nemůže být lhostejno, kam se posouvá politický a ekonomický vývoj země, ve které žije. Je si vědom toho, že v současné době se lidé mají ve vyspělých částech zeměkoule tak dobře jako nikdy předtím, zároveň ale cítí postupné omezování osobních svobod a to díky paternalistickému státu. Osobně cítíme hrozbu stále se rozrůstající byrokracie a nesmyslných institucí. Jedinec dnes nic neznamená, a pokud se chce prosadit, musí být členem nejrůznějších sdružení. Mises institut nedávno publikoval názor, že v USA je viditelné stále tvrdší omezování svobody jednotlivce a pěstování atmosféry strachu a pocitu neustálého ohrožení. Koneckonců tento názor sdílí i známá feministická myslitelka a politická konzultantka Naomi Wolf, která se dokonce nebojí srovnávat nedávný vývoj v Americe s událostmi v nacistickém Německu ve třicátých letech. Jako příklad uvádí protiteroristický zákon Patriot act, který hrál na vlastenecké city, zatímco tvrdě omezoval práva Američanů. Umožňuje například prohledávat záznamy o lidech bez soudního příkazu, získávat záznamy bank, knihoven či nemocnic nebo i odposlouchávat telefony *). Jsme si jistí, že osobní svoboda zároveň znamená vzít svůj osud odpovědně do svých rukou a nespoléhat na milosrdné dary sociálního státu nebo nějaké unie. Tato svoboda ale znamená, že nemůžeme očekávat jistoty luxusních důchodů či špičkového zdravotnictví zadarmo. Adept magie či učedník by měl mít přehled o historii, politice a ekonomii regionu, ve kterém žije, měl by si uvědomit, že i jisté materiální zajištění se na jeho svobodě může podílet. Pokud se adept magie dokáže realizovat i v tomto směru své existence, má právo nazývat se magikem. Realizace magického umění v běžném životě je podle nás nejvyšší metou, o kterou by měl adept magie usilovat. Můžete své okolí ohromit tím, že vidíte barevné aury, ale k čemu vám to je, když nemáte co k snědku. Učedníci Magického výcviku Templů jsou připravováni na to, aby zvládali tvrdý existenční souboj v městské džungli. Ovšem ne každý obstojí.

*) Uvědomme si ale, že USA ztrácí výsadní mocenský post ve světě. Objevuje se nový hegemon a tím je Čína. Podívejme se například na Afganistán. S čínskou subvencí už z Uzbekistánu do severního Afganistánu vede 120 km dlouhá železnice. Další čínskou iniciativou je rozšíření pakistánského přístavu Gvádar, kde se buduje terminál pro lodě se zkapalněným plynem a Čína již prosazuje plynovod přes válečné pole Afganistánu. Na námitky všech, kteří říkají, že tento plynovod teroristé vyhodí do povětří, investoři projektu odpovídají: Nikoli. Čína je totiž dnes přeci jedním z největších investorů v Afganistánu. Afghánci včetně Talibánu jsou na výplatních listinách Pekingu, aby ohlídali čínské investice. Není to USA, ale komunistická Čína kdo je dnes největším investorem v Iráku. V sumách několika miliard dolarů, jde o naftová pole 160 km jižně od Bagdádu. Tato naftová pole chrání Šítové placeni Iránem, protože Irán by bez čínského nákupu jejich nafty skonal mnohem rychleji, než si to přejí všichni ti, kdo na něj uvalují sankce.
V Praze 2011
Fráter Pluto