- Cirkev Satanova

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prastaří a práce s Al - Azif

Volání Atlach - Nacha

ČLOVĚK MUSÍ BÝT DŘÍVE ČI POZDĚJI SÁM SEBOU PŘEKONÁN, JINAK ZNIČÍ SEBE SAMA.
Pavoučí entita byla ohromná. Její tělo se pozoruhodně chvělo, či spíše pulzovalo, jakousi podivnou energií. Fascinovaně jsem Atlach-Nacha sledoval, zatím co kolem jeho stříbrné sítě vířil ryzí chaos a z posledních sil zářily zanikající hvězdy.

Vhodné místo k vykonání rituálu: Je magikova svatyně. Dále lze obřad provést v hlubokých jeskyních či stržích, v neprostupných lesích, pralesích a džunglích.

Čas k vykonání rituálu: Každoročně na zimní slunovrat tedy 21. či 22.12.

Pomůcky vhodné k vykonání rituálu:
- Černá rituální roucha, z nichž jedno se stříbrným vzorem pavučiny – to bude mít oblečené kněz.
(Pokud bude po tomto obřadu následovat rituální slavnost Temného harlekýna, budou účastníci obřadu oblečení v maskách klaunů a jejich tváře budou natřeny odpovídajícími líčidly).
- Stříbrný kalich
- Elixír (absint s příměsí panenské menstruační krve)
- Buben (či bubny)
- Osm nových stříbrných svící

Počet účastníků:
1. Kněz
2. Hudebník (či hudebníci)
3. Ostatní shromáždění (klauni)

Cíl rituálu: Navázat kontakt s egregorem Atlach-Nacha a získat jeho požehnání, případně i další tajemství.

Zahájení rituálu:
Před samotným obřadem účastníci rituálu rozmístí do kruhu osm nových stříbrných svící a do jeho středu umístí stříbrný kalich, naplněný elixírem. Tento kruh se stane orákulem Atlach-Nachovy síly, která postupně narůstá s tím, jak kněz bude v průběhu obřadu jednotlivé svíce zapalovat. Pokud je obřad vykonáván v místnosti s oltářem, tento kruh se od něj bude nacházet cirka jeden metr. Jestliže v místnosti oltář není, či obřad probíhá pod širým nebem, musí účastníci obřadu dbát na to, aby byl tento kruh dostatečně prostorově rozlehlý. Hudebník či hudebníci po svém příchodu usednou k nástrojům a to tváří ke kruhu, přičemž od něj budou vzdálení přibližně tři metry. Na to začnou zvolna a potichu vybubnovávat stále stejný rytmus na své bubny. Hru budou postupně zrychlovat a údery do bubnů zesilovat. Jakmile se hudba stane rychlou a hlasitou, přijde mezi ně kněz. Ten projde kolem nich a vstoupí do kruhu. Po té, co tak učiní, přestanou hudebníci hrát. Zde kněz před stříbrným kalichem usedne do své obvyklé ásany, načež hudebník či hudebníci opět začnou velmi potichu a pomalu vybubnovávat stejný rytmus tak, jako na začátku obřadu a svoji hudbu budou stejným způsobem zrychlovat a zesilovat. Mezi tím se kněz uvede do stavu absolutního nemyšlení a následně využije svých magických dovedností, aby se spojil se vznešeným Atlach-Nachem. Kněz si musí být dobře vědom skutečnosti, že rytmus bubnů proniká z naší hrubohmotné úrovně skrze všechny sféry, až k samotnému Atlach-Nachovi, aby jej přivolal. Mysl kněze se musí na rytmus naladit a s jeho pomocí se s Atlach-Nachem spojit. Někdy v té době se na místo obřadu dostaví i jeho ostatní účastníci. Ti se postaví za hudebníky, kteří přestanou bubnovat, přičemž budou dbát na to, aby žádný z nich nenarušil posvátný prostor mezi nimi a kruhem, v němž se nalézá kněz. Po té, co kněz naváže kontakt s božským Atlach-Nachem, zapálí první svíci, přičemž pronese:

Kněz: VOLÁM TĚ POPRVÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI PRVOTNÍ PRASTARÉ SÍLE VELKÉ MATKY POVSTAŇ! TEMNÉ VODY SE HÝBOU NA TVOJI POČEST. PRVNÍ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A NEBESKÝCH SVĚTEL UBÝVÁ. PSI SE ŠIKUJÍ NA HRANICI, KTERÁ BUDE VYMAZÁNA A TY, PŘEKROČÍŠ PRÁH.
Účastníci během celého knězova zaklínání bizarně a nemotorně tančí či spíše rytmicky přešlapují na místě, jako by stále slyšeli zvuk bubnů navzdory tomu, že už nikdo nehraje. Přitom pomalu pohybují ústy, ale nevydávají žádné zvuky. Nakonec ze sebe chraplavě vysoukají jediné jméno. Pronášet ho budou v jakési nepřítomné křečovité agónii. Toto se bude opakovat, dokud kněz nezapálí všech osm svící.

Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.

Kněz: VOLÁM TĚ PODRUHÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI DVOJÍ PODSTATĚ, STRÁŽCE PRAHU POVSTAŇ! ČAS SE NACHÝLIL, POUŠTNÍ PÍSEK SE HÝBE NA TVOJI POČEST. ĎÁBEL PROVÁZÍ ZASVĚCENÉ. DRUHÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A PRÁVĚ TEĎ, NEDALEKO ODTUD MATKA-KURVA PORODILA MRTVÉ A PŘECE ŽIVÉ DÍTĚ. KÉŽ KAŽDÉ Z DVOJČAT BUDE ŽÍT VĚČNĚ.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.

Kněz: VOLÁM TĚ POTŘETÍ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI NODENSOVU TROJZUBCI, JENŽ PROTÍNÁ TŘI SVĚTY, POVSTAŇ! DEMIURG SE ZMOCNIL SVĚTA, PROROCTVÍ SE NAPLŇUJÍ A TROJNOST JE PROJEVENA SKRZE MYSTÉRIA ŽITÍ. TŘETÍ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A MY JIŽ BRZY POPATŘÍME DO TVÁŘE NEJSVĚTLEJŠÍHO, PROTOŽE SE CÍPY TROJÚHELNÍKŮ PROLNOU V MILOSTNÉM OBJETÍ.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.

Kněz: VOLÁM TĚ POČTVRTÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI ČTYŘECH PŘÍRODNÍCH SILÁCH, V NICHŽ BYTUJÍ ZPLOZENCI PROPASTI, POVSTAŇ! ČTYŘNÁSOBNÁ SÍLA OTEVÍRÁ PRŮRVU. OBRÁCENÝ KŘÍŽ ZNÁSILŇUJE NEBESA A NENÍ UŽ ŽÁDNÉ SÍLY, KTERÁ BY HO SRAZILA K ZEMI TAK JAKO V BABYLONU. ČTVRTÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A PÍSMENO ŠÍN ZLOVĚSTNĚ PLANE ZATÍM, CO JEHO ČTVRTÝ PEKELNÝ JAZYK SVOU ZÁŘÍ ZVĚSTUJE SLÁVU PÁNA PROPASTI.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.

Kněz: VOLÁM TĚ POPÁTÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PĚTICÍPÁ HVĚZDA ČARODĚJNIC PLANE K POTĚŠE TĚCH, CO PŘIJDOU Z DRUHÉ STRANY. ČAS SE NAPLNIL A MÁ MAGIE SÍLÍ S KAŽDÝM NÁDECHEM SLUŽEBNÍKŮ MESIRA. PÁTÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A VOJEVŮDCE, PÁN BOŽSKÉHO ELEMENTU VÍŘÍ V NICOTĚ.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.

Kněz: VOLÁM TĚ POŠESTÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! MILOVANÉ OBJETÍ ZAPOVĚZENÝCH SPĚJE KE SVÉMU VRCHOLU! DVA TROJÚHELNÍKY SE PROLNULY. TEMNÉ ZÁMOTKY VYVRHNOU SVÉ TVŮRCE A BLUDAŘI, ODPŮRCI KLÉRU DOJDOU UZNÁNÍ A OBDIVU, KTERÝ JIM PO PRÁVU NÁLEŽÍ. ŠESTÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A ŠÍLENÁ PANNA BYLA OBĚTOVÁNA. HŘÍCH NEEXISTUJE. HELMICE, DIADÉM, KORUNA JEHO ZÁŘÍ, NEJVÍCE VŠAK DRAHOKAM V JEJÍM STŘEDU!
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.

Kněz: VOLÁM TĚ POSEDMÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! NIŽŠÍ NEBESA PODE MNOU, NECHŤ MI SLOUŽÍ A ŽÁDNÝ NÁM NEŘEKNE NE. YOG-SOTHOT VYMAZAL ROZDÍL MEZI REÁLNÝM A NEUCHOPITELNÝM A TY MŮŽEŠ VSTOUPIT DO MÉHO CHRÁMU. SEDMÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A POTĚR STARÝCH ZAPLAVUJE ZEMI.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Zazní buben obsluhovaný hudebníkem.

Kněz: VOLÁM TĚ POOSMÉ ATLACH-NACHU, POSPĚŠ SEM KE MNĚ, POSPĚŠ! PŘI SÍLE OSMINÁSOBNÉHO JMÉNA PÁNA PÁNŮ A BOHA BOHŮ. PŘI DÉMONICKÉ MOCI ZARIQUIN. OSMIHLAVÝ HAD SE VZTYČIL A SKOŘÁPKY O SEBE NARÁŽÍ. SVĚTY SE PROLÍNAJÍ VE VĚČNÉM TEĎ. OSMÝ ZÁVOJ KLAMU BYL STRŽEN A SAMOTNÁ NICOTA SE PŘELÉVÁ DO NAŠICH DUŠÍ. NEBYTÍ SE STALO ZÁKONEM A ABSENCE SVĚTLA, NÁS POHLCUJE.
Účastníci: ATLACH-NACHU!
Osmkrát zazní buben obsluhovaný hudebníkem.

Kněz vypije elixír a je obsednut Atlach-Nachem. Bude-li to jeho vůle, požehná shromážděným a možná jim i odhalí některá svá mystéria. Kontakt se přeruší v okamžiku, kdy bude uhašeno všech osm svící. Pokud by se kněz-Atlach-Nacha choval nevyzpytatelně a ohrožoval své okolí, některý z účastníků obřadu může uhasit svíce předčasně a tím kontakt Pavoučího boha s naším světem přerušit. Pokud se kněz-Atlach-Nacha rozhodne přítomným požehnat, či jim dokonce vyjevit některé ze svých tajemství, tito mu budou prokazovat patřičnou úctu a budou dbát na to, aby žádný z nich nenarušil jeho kruh ze stříbrných svící. Jakmile dohoří či zhasne poslední stříbrná svíce, je obřad ukončen, načež může, ale také nemusí následovat oslava Temného harlekýna.
Tau-Paulus (fráter Archechempe)
Ceremonie Devíti úhlů

Tento ceremoniál je vykonáván v místnosti bez jakýchkoli zakřivených ploch. V místnosti nesmí hořet otevřený oheň kromě jedné pánve nebo kotlíku. Hlavní osvětlení zajišťuje řízená zář hvězd nebo měsíce nebo skrytý ultrafialový paprsek. Nad a za oltářem se může objevit silueta pravidelného trapezoidu. CELEBRANT i účastníci mají masky nebo začerněné přilbice nebo opravdově pokřivené obličeje.
Všichni zúčastnění vytvoří polo hexagonální formaci, tváří k trapezoidu. CELEBRANT se postaví před oltář tváří k shromážděným. Zvedne levou ruku ve Znamení Rohů:
Celebrant: N'KGNATH KI'Q AZ-ATHOTH ŤJYARH WH'FAGH ZHASA PHR-TGA NYENA PHRAGN'GLU.
DOVOL NÁM UCTÍT AZATHOTHA, BEZ JEHOŽ SMÍCHU BY TENTO SVĚT NEBYL.

Účastníci odpoví gestem.
ÚČASTNÍCI: KI'Q AZ-ATHOTH R'JYARH WH'FAGH ZHASA PHR-TGA NYENA PHRAGN'GLU.
UCTÍME AZATHOTHA, BEZ JEHOŽ SMÍCHU BY TENTO SVĚT NEBYL.

Celebrant: KZS'NATH R'N AZ-ATHTOTH BRIL'NWE SZA'G ELU'KHNAR RQUORKWE W"RAGU MFANCGH' TIIMBR VUA. JSNUF A WRUGH KOĎRF KPRA KYBNI SPRN'AKA TZ'KNU EL-AKA GRYENN'H KRANS HUEHN.
AZATHOTHE, VELKÝ STŘEDE KOSMU, NECH PRO NÁS ZPÍVAT SVOU FLÉTNU, UKONEJŠÍ NÁS PŘED HRŮZAMI TVÉHO PANSTVÍ. TVÁ VESELOST VZBUZUJE NÁŠ STRACH A MÁME VELKOU RADOST ZE SVĚTA HRŮZ VE TVÉM JMÉNU.

Účastníci: KI'Q AZ-ATHTOTH R'JYARH WT'FAGN ZHASA PHR-TGA NYENA PHARGN'GLU.
UCTÍME AZATHOTHA, BEZ JEHOŽ SMÍCHU BY NEBYLO TOHOTO SVĚTA.

CELEBRANT spustí levou ruku a potom uděíá Znamení Rohů pravou rukou. Všichni zúčastnění gesto opakují.
Celebrant: N'KGNATH KI'Q Y'GS-OTHOTH RJYARH FEŤGRYP'H-NZA KE'RU PKRAGN'GLU.
DOVOL NÁM UCTÍT YOG-SOTHOTHA, BEZ JEHOŽ ZNAMENÍ BYCHOM ANI MY NEBYLI.

Účastníci: KI'Q Y'GS-OHTOTH R'JYARH FER-GRYP'H-NZA KE'RU PHRAGN'GLU.
UCTÍME YOG-SOTHOTHA, BEZ JEHOŽ ZNAMENÍ BYCHOM ANI MY NEBYLI.

Celebrant: KH'RUN-RNNU KAI Y'GS-OTHOTH HRN-NJI QUA-RESVN XHA DRUG'BIS PW-NGA S'JENS NI'KA QUARAAS-TI KNO'G NWREH SBO-J RGY-NAMANTH EL-AKA GRYENN'H. KY'RH HAN'TREH ZMAH-GRON'T K'RENB PHRON-YEH FHA'GNI Y'G ZYB'NOS VUY-KIN'EH KSON WR'G KYNO.
YOG-SOTHOTHE, PANE ROZMĚRŮ, Z TVÉ VŮLE JSME POSLÁNI NA TENTO SVĚT HRŮZ. BYTOSTI BEZ TVÁŘE, VEĎ NÁS NOCÍ TVÉHO STVOŘENÍ, PROTOŽE MY MUSÍME SPATŘIT SVAZEK ÚHLŮ A PODROBIT SE TVÉ VŮLI.

Účastníci: KI'Q Y'GS-OHTOTH R'JYARH FER-GRYP'H-NZA KE'RU PHRAGN'GLU.
UCTÍME YOG-SOTHOTHA, BEZ JEHOŽ ZNAMENÍ BYCHOM ANI MY NEBYLI.

CELEBRANT pozvedne obě paže v ostrém úhlu od těla. Účastníci učiní totéž.
Celebrant: Z'J-M'H KH'RN Z'J-M'H KH'R Z'J-M'H KH RMNU. KH'RN W'NH NYG HSYH FHA'GNU ER'NGI DRG-NZA KNU KY CRY-STR'H N'KNU. OU-O NJE'Y FHA'GNU QURS-TI NGAI-KANG WHRO-KNG'H RGH-I SZHNO ZYU-DHRON'K PO'J NU CTH'N. I'A RY'GZENGRHO.
DÉMONI JSOU, DÉMONI BYLI A DÉMONI ZASE BUDOU. PŘIŠLI A MY JSME ZDE: ONI SPÍ A MY NA NĚ DÁVÁME POZOR. BUDOU SPÁT A MY BUDEME UMÍRAT, AVŠAK SKRZE NĚ SE VRÁTÍME. JSME JEJICH SNY A ONY PROCITNOU. SLÁVA STAROBYLÝM SNŮM.

Účastníci: I'A RY'GZENGRHO.
SLÁVA STAROBYLÝM SNŮM.

CELEBRANT se otočí tváří k oltáři.
Celebrant: KH'RENSH N'FTA'N-GNH KHREN-KAN'G N'YRA-1'YHT-OTP HFY'N CHU-SI WHR'G ZYB'NOS THU'NBY JNE'W NHI QUZ-A.
NYNÍ VOLÁM STÁLE BDÍCÍ BYTOST, ČERNÉHO POSLA, NYARLATHOTEPA, KTERÝ ZAJIŠŤUJE SPOJENÍ MEZI ŽIVÝMI A MRTVÝMI.

Účastníci: I'A N'YRA-1'YHT-OTP.
SLÁVA NYARLATHOTEPOVI.

Celebrant: KH'RENGYU AZ'PYZH RZ'E HY'KNOS ZHRI TY'H NZAL'S ZA NAAGHA HU'H-NBY JNE'W NHI QUZ-AL HJRU-CRUSK'E DZUMD DKNI-NYEH RYR'NGKAIN-I KHRING'S NAAGHS PYZ'RN RY'GZYN RGY-NAMANTH EL-AKA GRYENN'H TKO F'UNGA L'ZEN-ZU DSI-R P'NGATH FHA'GNU NIG-QUZ'A I'A N'YRA-1'YHT-OTP.
Ó TEMNÁ BYTOSTI, KTERÁ LÉTÁŠ NA VĚTRECH HLUBINY A KŘIČÍŠ NOCÍ, HRŮZYPLNÁ UPROSTŘED MRTVÝCH I ŽIVÝCH, POŠLI K NÁM STAROU BYTOST SVĚTA HRŮZ, JEJÍŽ SLOVO UCTÍVÁME AŽ DO KONCE NESMRTELNÉHO SPÁNKU. SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI.

Účastníci: I'A N'YRA-1'YHT-OTP.
SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI.

Celebrant: I'AS URENZ-KHRGN NAAGHS Z'H HLYE FER-ZN CYN. I'AS AEM'NH CI-CYZB VYNI-WETH W'RAGN JNUSF WHRENGO JNUSF'WI KLO ZYAH ZSYBH KYN-TAL-O HUZ-U KYNO.
SLÁVA TOBĚ, ČERNÝ KNÍŽE ZE SLUJE, JEJÍŽ BŘÍMĚ NESEM. SLÁVA TOBĚ A TVÝM OTCŮM, V JEJICHŽ CHRÁMU SE SMĚJEŠ A KŘIČÍŠ HRŮZOU I RADOSTÍ, STRACHEM I V EXTÁZI, V OSAMOCENÍ I VE VZTEKU, DLE ROZMARU TVÉ VŮLE.

Účastníci: I'A N'YRA-1'YHT-OTP URZ'N NAAGHA.
SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI, KNÍŽETI HLUBINY.

Celebrant: V'HU-EHN N'KGNATH FHA'GNU N'AEM'NH. KZREN RY"GZYN CYZB-NAMANTH EL-AKA GRYENN'H KH'RENSHZ K'RAHZ'NHU ZYB'NOS Y'GOTH-E VUY-KI'NEH NALS ZYH.
V TVÉM JMÉNU DOVOL NÁM SPATŘIT OTCE. NECHŤ STARÁ BYTOST, KTERÁ VLÁDNE SVĚTU HRŮZ, PŘIJDE A PROMLUVÍ K NÁM, PROTOŽE MY MŮŽEME ZNOVU POSÍLIT SVAZEK, KTERÝ ŽIJE UPROSTŘED ÚHLŮ LEVÉ CESTY.
CELEBRANT stojí přímo proti oltáři, sevře obě ruce v pěst a zkříží je na své hrudi.
Celebrant: I'A SH'B-N'YGR'TH AEM'NH EL-AKA GRYENN'H. I'A AEM'NH KYL-D ZHEM'N. I'A ZHEM'NFNI N'QUZ N'FHA'N-GN KIQUA HU-EHN ZYB'NOS.
SLÁVA TOBĚ, SHUB-NIGGURATHE, OTČE SVĚTA HRŮZ. SLÁVA TOBĚ, OTČE BEZROHÝCH BYTOSTÍ. SLÁVA TOBĚ, BERANE SLUNCE A NESMRTELNÁ BYTOSTI, KTERÁ NIKDY NESPÍŠ, ZATÍMCO MY UCTÍVÁME TVÉ JMÉNO A TVŮJ SVAZEK.

Účastníci: I'ASH'B-N'YGR'TH.
SLÁVA, SHUB-NIGGURATHOVI.

Zjeví se Kozel Tisícerého Mládí. Všichni účastníci sevřou své pěsti dle příkladu CELEBRANTA.
Celebrant: I'A AEM'NH,
SLÁVA TOBĚ, OTČE.

Účastníci: I'A AEM'NH,
SLÁVA TOBĚ, OTČE.

Shub-Niggurath: PHRAGN'KA PHRAGN. V'VUY-KIN'E F'UNGN KYL-D ZHEM'N K'FUNGN ZYB'NOS Z'J-M'H KYNS EL-KRAN'U. F'UNGNU'H ZYB-KAI ZYB'NOS ROHZ VUY-KH'YN.
JSEM TEN, KDO JSEM. SKRZE ÚHLY JÁ PROMLOUVÁM K BEZROHÝM BYTOSTEM A ZNOVU PŘIPÍJÍM SVAZKU DÉMONŮ, Z JEHOŽ VŮLE JE TENTO SVĚT STVOŘEN, NECHŤ K NÁM PROMLUVÍ SVAZEK DEVÍTI ÚHLŮ.

Celebrant a účastníci: I'A AEMN'H URZ'VUY-KIN W'HREN'J EL-AKA GRYENN'H. F'UNG'HN-KAI ZYB'NOS ROHZ VUY-KH'YN N'KYE W'RAGH ZH'SZA HRN-NJI QUA-RESVN K'NG NAAGHA ZHEM V'MHNEG-ALZ.
SLÁVA TOBĚ, OTČE A PANE ÚHLŮ, VLÁDCE SVĚTA HRŮZ, PŘEDNESEME SVAZEK DEVÍTI ÚHLŮ K UCTĚNÍ FLÉTEN SMĚJÍCÍ SE BYTOSTI, PÁNA ROZMĚRŮ, POSLA DĚLÍCÍ BARIÉRY A KOZLA TISÍCERÉHO MLÁDÍ.

Všichni: V'TY'H VUY-KN EL-UKH'NAR CI-WRAGH ZH'ZSA W'RAGNH KS'ZY
Z PRVNÍHO ÚHLU POCHÁZÍ NEKONEČNO, VE KTERÉM PLÁČE SMĚJÍCÍ SE BYTOST A FLÉTNY KVÍLÍ AŽ DO POSLEDNÍ CHVÍLE.
V'QUY'H VUY-KN HRN-NJI HYL ZAAN-I VYK ĎPHRON'H EL-AKA GRYENN'H V'JNUS-FYH WHRENG'N.
Z DRUHÉHO ÚHLU POCHÁZÍ PÁN, KTERÝ DAL ŘÁD PLOCHÁM A ÚHLŮM, A KTERÝ STVOŘIL SVĚT HRŮZ V JEHO TERORU I SLÁVĚ.
V'KRESN VUY-KN K'NGA ĎPHRON'G KR-A EL-AKA GRYENN'H P'NSEB QUER-HGA PHRAGN UK-KHRON TY'H-QU'KRE VUY-KIN'E ROHZ.
ZE TŘETÍHO ÚHLU POCHÁZÍ POSEL, KTERÝ VYTVOŘIL TVOU SCHOPNOST SPATŘIT VLÁDCE SVĚTA HRŮZ A KTERÝ DODAL PODSTATU TVÉ EXISTENCI A POZNÁNÍ DEVÍTI ÚHLŮ.
V'HUY VUY-KN ZHEM'NFI ĎPSY'H DY-TR'GYU EL-AKA GRYENN'H F' UNGN-EI SI'N SI-R'A S'ALK D'HU'H-UYE ROHZ.
ZE ČTVRTÉHO ÚHLU POCHÁZÍ BERAN SLUNCE, KTERÝ PŘIVEDL NA SVĚT TEBE, KTERÝ PŘETRVÁVÁ NAD SVĚTEM HRŮZ, A JENŽ VYHLÁSIL EPOCHU, KTERÁ BYLA, EPOCHU, KTERÁ JE A EPOCHU, KTERÁ BUDE: A JEHOŽ JMÉNO JE TŘPYTEM DEVÍTI ÚHLŮ.
V'CVYE VUY-KN KH'REN-I KYL-D ZHEM'N LYZ-NAA MNAA R'CVYEV'Y-KRE Z'J-M'H GRYN-H'Y D'YN'KHE CYVAAL'K H'Y-CVY-ROHZ.
Z PÁTÉHO ÚHLU POCHÁZEJÍ BEZROHÉ BYTOSTI, KTERÉ BUDUJÍ CHRÁM PĚTI TROJSTĚN, AŽ DO STVOŘENÍ DÉMONŮ, JEJICHŽ POČET JE ZÁROVEŇ ČTYŘI A PĚT A DEVĚT.
V'QUAR'N VUY-KN FHA'GN Z'J-M'H KI-DYUS DYN-JN'ASH CVY-KNU UKR'N HY-ROHZ.
ZE ŠESTÉHO ÚHLU POCHÁZÍ SPÁNEK DÉMONŮ V SOUMĚRNOSTI, KTERÁ PŘEKONÁ PĚT, AVŠAK NEZVÍTĚZÍ NAD ČTYŘI A DEVĚT.
V'TRY'V VUY-KN DJN'SH DYS-U N'FHA'G-NIR Z'J-M'H R'N HY-KRE!SNVY'K KR'N-QUAR.
ZE SEDMÉHO ÚHLU POCHÁZÍ ZÁNIK SOUMĚRNOSTI A PROCITNUTÍ DÉMONŮ, PROTOŽE ČTYŘI A DEVĚT ZVÍTĚZÍ NAD ŠEST.
V'NYR VUY-KN HRN-NJIR VU'A LYZ-NAA MNAA R'NYRV'Y Z'J-M'H GRY-H'Y ĎYN-KHE CYVAAL'K H'Y-CVY-ROHZ.
Z OSMÉHO ÚHLU POCHÁZEJÍ VLÁDCOVÉ ŘÍŠE, KTEŘÍ BUDUJÍ CHRÁM OSMI TROJSTĚN AŽ DO STVOŘENÍ DÉMONŮ, JEJICHŽ PEČEŤ JE ZÁROVEŇ ČTYŘI A PĚT A DEVĚT.
V'ROHZ VUY-KN I'INKH-V ZY-ĎSYN UR'BRE-EL HY'J WHRENG'N NAKHRENG'H YH'WHRENG'N KYENN'H.
Z DEVÁTÉHO ÚHLU POCHÁZÍ PLAMEN POČÁTKU A KONCE ROZMĚRŮ, KTERÝ PLANE OSLNIVĚ I TEMNĚ AŽ DO NÁDHERNÉHO ROZTOUŽENÍ.

Shub-Niggurath: K'FUNGÍN ZYB'NOS Z'J-M'H KYNS EL-GRYN'HY.
PŘIPÍJÍM SVAZKU DÉMONŮ, Z JEHOŽ VŮLE JE TENTO SVĚT STVOŘEN.

Celebrant a účastníci: K'IQ ZYB'NOS K'EL-AKA GRYENN'H.
UCTÍVÁME SVAZEK NA SVĚTĚ HRŮZ.

Shub-Niggurath: KI-IQ KYL-D ZHEM'N.
SLÁVA BEZROHÝM BYTOSTEM.

Celebrant a účastníci: KI-IQ SH'B-N'YGR'TH AEM'NH EL-AKA GRYENN'H.
SLÁVA SHUB-NIGGURATHOVI, OTCI SVĚTA HRŮZ.

Shub-Niggurath: ZHAR-V ZY-ĎSYN.
AŽ DO POČÁTKU A KONCE ROZMĚRŮ.

Celebrant: ZHAR-V ZY-ĎSYN.
AŽ DO POČÁTKU A KONCE ROZMĚRŮ.

Kozel Tisícerého Mládí již není vidět. CELEBRANT stojí tváří k účastníkům.
Celebrant: TY'H NZAL'S KRA NAAGHS N'GHLASJ ZSYN'E TY'H NZAL'S ZA'JE OTH'E KYL-D ZHEM'N FUNGH'N. NAL Y'GS-OTHOTH KRELL N'YRA-1'YHT-OTP. I'A Y'GS-OTHOTH. I'A N'YRA-1'YHT-OTP.
HRŮZYPLNÍ JSOU VYPUŠTĚNI DO SVĚTA A MY NEUSTOUPÍME; ALE NASTANE CHVÍLE, KDY SE HRŮZYPLNÍ PŘED NÁMI SKLONÍ, A ČLOVĚK PROMLUVÍ JAZYKEM BEZROHÝCH BYTOSTÍ. CESTA JE YOG-SOTHOTH A KLÍČ JE NYARLATHOTEP. SLÁVA, YOG-SOTHOTHOVI. SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI.

Účastníci: I'A Y'GS-OTHOTH.I'A N'YRA-1'YHT-OTP.I'A S'HA-ŤN.
SLÁVA, YOG-SOTHOTHOVI. SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI. SLÁVA, SATANOVI.

Tento rituál vytvořil Michael A. Aquino, později byl otištěn v knize A.S.LaVeye Satanské rituály.


Koloběh zrození

VHODNÝ ČAS PRO ZAHÁJENÍ OBŘADU: Vždy na nový rok tak, aby začal ve starém roce, a trval alespoň půl hodiny v novém.

POČET ÚČASTNÍKŮ OBŘADU:
1. Kněz (celebrant)
2. První asistent (diákon)
3. Druhý asistent (subdiákon)
4. Zaklínač
5. Ostatní

VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ OBŘADU: Satanská svatyně či jiné odlehlé obřadní místo, které je dobře chráněno před profánními, aby nemohli narušit průběh obřadu.

OBŘADNÍ POMŮCKY:
- jsou standardní
- nádoba se zeminou a nádoba s vodou
- černý plamen
- pečeť se znaky Starých, kterou má u sebe kněz (celebrant)

ZAHÁJENÍ RITUÁLU:
Kněz: 9x udeří do gongu
Kněz: ANO, JE KONEC. KONEC DALŠÍHO VĚKU. JEDEN ROK SE SLZAMI UMÍRÁ, ABY DALŠÍ MOHL POZVEDNOUT HRDĚ SVOU HLAVU A VYRAZIT VSTŘÍC SVÉMU OSUDU. MY BUDEME STRŮJCI SVÝCH CEST. JEDINĚ NA NÁS TOTIŽ ZÁLEŽÍ, ZDA SVĚT POZNÁ MOCNÝ PŘÍCHOD SATANŮV. NÁŠ PŘÍCHOD. MY JSME LÉK. VŠE SE MŮŽE PROPADAT DO HLUBINY NEKONČÍCÍHO ABYSSU. DO HLOUBKY LIDSKÝCH DUŠÍ. A MY BUDEME PŘIPRAVENI. MY DOKÁŽEME V TMAVÉM SVĚTĚ ZMATKŮ, LŽÍ A LIDSKÉHO POKRYTECTVÍ ZAŽEHNOUT MOCNÝ LUCIFERŮV PLAMEN, KTERÝ SVÝM MOCNÝM ŽÁREM SPÁLÍ NA PRACH VŠECHNY NEPŘÁTELE. A ZŮSTANE POUZE LÁSKA A MOC, KTERÉ NÁM POMOHOU BÝT VÍCE NEŽ LIDMI.
AŽ MOCNÉ HODINY ČASU ODBIJÍ SVOU VLASTNÍ MINULOST A BUDOUCNOST, BUDE STÁLE NĚKDE V MLZE BYTÍ, TAK V TEN ČAS, V TU CHVÍLI OTEVŘOU SE OČI NAŠE. BUDEME JAKO BOHOVÉ. A POZNÁME DOBRÉ I ZLÉ. OD TÉTO CHVÍLE BUDEME MOCI ROZHODOVAT O NEKONEČNÉM BYTÍ. KAŽDÝ MUŽ A KAŽDÁ ŽENA JE HVĚZDA, JAK JIŽ BYLO VYŘČENO, ALE KDO BUDE V NÁS ZAPALOVAT TO SVĚTLO? PROČ NESVÍTÍ TAK MOCNĚ, ŽE I SLUNCE ZASTÍNÍME?
POTOM AŽ PROCITNEME A V DOBÁCH, KTERÉ NENASTALY, ALE JISTĚ SE BLÍŽÍ, SE NĚKDO ZAHLEDÍ DO NAŠICH OČÍ A PAK UVIDÍ MAJESTÁT BOHŮ, SÍLU VŠECH ŽIVLŮ A VĚDOMÍ NESMRTELNÝCH, ALE TAKÉ VÁŠEŇ VLKŮ, UPŘÍMNOST DĚTÍ A VYTRVALOST PRASTARÝCH. DVEŘE JSOU JIŽ OTEVŘENY. STAČÍ SE JEN ODHODLAT A UDĚLAT PRVNÍ KROK. ENERGIE OKAMŽIKU. SÍLA MOMENTU.
NEZAPOMÍNEJME MILOVAT, NEBOŤ LÁSKA Z NÁS UDĚLÁ NEJMOCNĚJŠÍ BYTOSTI SVĚTA. MILOVAT COKOLIV. ŽENU, MUŽE, EXTÁZI, ROZKOŠ, SLAST. COKOLIV CO JE NÁM PO CHUTI. ALE HLAVNĚ MILOVAT. BUĎME NAPLNĚNI LÁSKOU K TĚM, KDOŽ NÁS MILUJÍ. OPLÁCEJME JIM TO. STOKRÁT, TISÍCKRÁT VÍCE. POCIT PLNÝ ENERGIE. SLASTNÉ SPOJENÍ EXTÁZE A ROZKOŠE. BUĎME NEJKRÁSNĚJŠÍM KVĚTEM A NEJMILEJŠÍM SNEM CELÉHO UNIVERSA PRO TY, KDO SI NAŠI LÁSKU ZASLOUŽÍ. MILUJME JE, NEB ONI JSOU NAŠÍ LÁSKY HODNI.
ALE BUĎME OPATRNÍ NA LEŽ A POKRYTECTVÍ. POZNEJME NEPŘÁTELE DŘÍVE NEŽ NÁM STIHNOUT UBLÍŽIT. A POKUD SE TAK STANE, TRESTEJME. STRAŠNĚ, KRUTĚ A NESMLOUVAVĚ. BUĎME PRO SVÉ NEPŘÁTELE VICHŘICÍ, JEŽ DĚSÍ SKUČIVÝM HLASEM SMRTÍ. BUĎME UPÍRY PRO TY NENÁVIDĚNÉ A VYSAJME VŠECHNU JEJICH ENERGII, DOKUD NEZŮSTANOU PRÁZDNÍ. POSTAVME JE PŘED ŠÍLENÉHO SLEPÉHO AZAG–THOTA A BAVME SE JEJICH ZOUFALSTVÍM A ŠÍLENSTVÍM. PRONÁSLEDUJME SVÉ NEPŘÁTELE JAKO VLCI SVOU BEZMOCNOU OBĚŤ. A TĚCH PÁR NEPŘÁTEL Z NÁS UDĚLAJÍ DÍKY SVÉMU STRACHU LEGENDY. PROSTOUPÍME ROVINAMI VŠECH PROSTORŮ A ČASU. ZDÁ SE TO SMĚLÉ? ANO, JE TO SMĚLÉ. ALE POUZE PRO TY, KDO SI NEVĚŘÍ. SÍLA NAŠICH MYSLÍ DOKÁŽE POHNOUT SKÁLOU, ZMĚNIT MYŠLENÍ DRUHÝCH, PROBUDIT MRTVÉ A POUHOU MYŠLENKOU ZNIČIT NENÁVIDĚNÉ. STAČÍ POUZE CHTÍT A MÍT MOCNÉ ODHODLÁNÍ. NAŠE VĚDOMÍ BUDE SILNÉ A BUDE SÍLIT S KAŽDÝM NAŠÍM KROKEM. PŘICHÁZÍ ČAS, KDY SE VŠE BUDE ŘÍDIT PODLE NAŠÍ VŮLE A PODLE NAŠEHO ROZHODNUTÍ. JEDINĚ MY JSME STRŮJCI NAŠICH OSUDŮ. MY JEDINÍ DOKÁŽEME PROLOMIT A ROZBÍT ZDI IGNORANCE A POKRYTECTVÍ, KTERÉ SE KAŽDÝM DNEM ZVĚTŠUJÍ. PROTO POJĎME A PŘISTUPME KE KŘTU…

Křest: Provádí se jednotlivě u každého z členů rituálu. Během křtu knězi asistují diákon a subdiákon.
Křtěný poklekne a kněz ho požehná černým plamenem. Pak uchopí dýku.
Kněz: KŘTÍM TĚ OHNĚM, ABYS JAKO ON DOPŘÁL TEPLO A POHODLÍ SVÝM PŘÁTELŮM, ALE ABYS BYL TAKÉ SCHOPEN SEŽEHNOUT SVÉ NEPŘÁTELE PEKELNÝM PLAMENEM. BUĎ JAKO ON.
Kněz žehná dýkou účastníkovi.
Účastník: BUDU JAKO ON
Pokleká, připíjí z kalichu.

gong
Kněz nakreslí na dlaně křtěného pentagramy.
Kněz: KŘTÍM TĚ VODOU, NEBOŤ ONA JE NOSITELKOU ŽIVOTA PRO TVÉ MILOVANÉ A STEJNĚ TAK DOKÁŽE POHLTIT DO SVÝCH VLN TVÉ NENÁVIDĚNÉ. BUĎ JAKO ONA…
Kněz žehná dýkou.
Účastník: BUDU JAKO ONA.
Připíjí z kalichu.

gong
Kněz: KŘTÍM TĚ VZDUCHEM, PROTOŽE PRÁVĚ ON TI POMŮŽE DÁT MOUDROST A MŮŽE PŘINÉST ŠÍLENSTVÍ TVÝM OPOVRHOVATELŮM. BUĎ JAKO ON.
Kněz žehná dýkou.
Účastník: BUDU JAKO ON.
Připíjí z kalichu.

gong
Kněz kreslí zeminou do dlaně obrácené kříže.
Kněz: KŘTÍM TĚ ZEMÍ. STEJNĚ JAKO JEJÍ SÍLA A MOC I TY BUĎ SILNÝ A MOCNÝ, ABYS DOKÁZAL POSTAVIT SE HRDĚ LÁSCE I NENÁVISTI.
Kněz žehná dýkou.
Účastník: BUDU JAKO ONA.
Připíjí z kalichu.

gong
Kněz: KŘTÍM TĚ TĚLESEM PÁTÉHO ŽIVLU. ENERGIÍ TAK MOCNOU, ŽE DÁVÁ ŽIVOT A MILUJE, A DOKÁŽE I LÁMAT SKÁLY A ZABÍJET. BUĎ JAKO ONO…
Kněz žehná dýkou.
Účastník:
BUDU JAKO ONO.
Připíjí z kalichu.

gong

Klíč VIII.
Osmý Enochiánský klíč se vztahuje k počátku satankého věku.

Enochiánsky:
Přepis dle Golden Dawn verze:
Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe OX.
Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD.
Soba miame tarianu ta Iolacis Abaivoninu od azodiajiere riore.
Irejila cahisa da das pa-aox busada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji oisalamahe lonucaho od Vovina carebafe?
NIISO! Bagile avavago hohon.
NIISO! Bagile momao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape.
NIISO! Zodameranu ciaosi caosago od belioresa od coresi ta a beramiji.
Výslovnost:
Bah.zod.em.el.oh Í.tah Pí.rí.peh.soh.neh Oh.el.neh
Nah.zod.ah.vah.beh „Oh.tz“:Kah.sah.reh.meh.geh
Veh.rah.neh Keh.í.ess Veh.geh.gí Deh.sah.beh.rah.meh.geh
Bah.el.toh.ah Goh.oh Ee.Ah.Deh: Soh.bah Mí.ah.neh
Teh.rí.ah.neh Tah Loh.leh.kí.ess Ah.bah.í.uh.oh.ní.neh Oh.deh
Ah.zodí.ah.gí.eh,reh Rí.oh.reh. Í.reh.gí.el Keh.í.ess Dah
Deh.ess Pah.ah.oh.tz Buh.seh.deh Kah.oh.seh.goh, Deh.ess
Keh.í.ess, Oh.dí.puh.rah.en Teh.el.oh.ah, Kah.keh.reh.geh Oh
Í.ess.ah.el.mah.neh Loh.neh.keh.oh Oh.deh Voh.uh.í.nah
Kah.reh.bah.eff? Ní.í.ess.oh, Bah.geh.leh Ah.uh.ah.uh.ah.goh
Goh.oh.neh: Ní.í.ess.oh, Bah.geh.leh Moh.mah.oh
Sí.ah.í.oh.neh Oh.deh Mah.beh.zod.ah Í.Ah.Deh Oh Í, Ah.ess
Moh.mar, Poh.í.el.peh. Ní.í.ess, Zod.ah.meh.rah.neh
Kí.ah.oh.eff.í Kah.oh.ess.goh Oh.deh Beh.lí.oh.reh.ess Oh.deh
Koh.reh.seh.í Tah Ah.beh.rah.mí.geh.
Překlad:

Celebrant: POLEDNE PRVÉHO JE JAKO TŘETÍ POŽITEK STVOŘENÝ Z HYACINTOVÝCH SLOUPŮ, V NĚMŽ SE STARŠÍ STÁVAJÍ SILNÝMI, COŽ PŘIPRAVIL JSEM PRO MOU VLASTNÍ SPRAVEDLNOST, PRAVIL SATAN, JEHOŽ DLOUHÉ TRVÁNÍ BUDE JAKO ZÁŠTITA LEVIATHANOVI. KOLIK JICH JE, KDO ZŮSTÁVAJÍ VE SLÁVĚ ZEMĚ, KTEŘÍ JSOU A NEUVIDÍ SMRTI, DOKUD SE DŮM NEZŘÍTÍ A DRAK NEKLESNE V HLUBINU? RADUJTE SE!, NEBOŤ KORUNY CHRÁMU A HÁV JEHO, KTERÝ JE, BYL A BUDE KORUNOVÁN, NEJSOU UŽ ROZDĚLENY! VYSTUPTE! ZJEVTE SE!, KE ZDĚŠENÍ ZEMĚ A K POTĚŠE TĚCH, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI.
Poté co kněz dočte 8. enochianský klíč, ustoupí stranou od oltáře a uvolní místo Zaklínači (Zaklínač by měl být zkušeným adeptem, který má s podobným druhem magické praxe dostatečné zkušenosti). V případě, že mezi účastníky rituálu není nikdo s odpovídající praxí, role zaklínače se ujme přímo kněz (celebrant).

Velké zaklnání všech sil
Zaklínač: DUCHU NEBES, VZPOMEŇ SI!
DUCHU ZEMĚ, VZPOMEŇ SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ ZEMĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ ZEMĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ VZDUCHU, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ VZDUCHU, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OHNĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OHNĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ VODY, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ VODY, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ HVĚZD, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ HVĚZD, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ NEPŘÁTELSTVÍ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ NEPŘÁTELSTVÍ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ ZÁVOJE STÍNŮ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ ZÁVOJE STÍNŮ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ SVĚTLA ŽIVOTA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ SVĚTLA ŽIVOTA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ PEKELNÝCH OBLASTÍ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ PEKELNÝCH OBLASTÍ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ VLÁDCŮ MARDUKA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ VLÁDKYNÍ MARDUKA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD SIN, KTERÝ DĚLÁ TO, ŽE JEHO LOĎ PŘETÍNÁ ŘEKU NAPŘÍČ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OD SIN, KTERÝ DĚLÁ TO, ŽE JEHO LOĎ PŘETÍNÁ ŘEKU NAPŘÍČ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD SCHAMMASCH, KRÁLE STARŠÍCH, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OD SCHAMMASCH GULA KRÁLOVNY STARŠÍCH, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD TSCHKU, VLÁDČE ANNUNAKI, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ BOHYNĚ ZIKU, MATKY ENKI, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD NINNASU, NAŠEHO OTCE VELKÉHO MNOŽSTVÍ VODY, VZPOMEŇ SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OD NINNUAH, DCERY ENKI, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD NINNGHIZHIDDA, TOHO, KTERÝ ZVEDÁ DO VÝŠE TVÁŘ ZEMĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OD NINNISI ANA, NEBESKÉ KRÁLOVNY, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVE A VLÁDKYNĚ OHNĚ, GIBIL, NEJVYŠŠÍ VLÁDČE NA TVÁŘI ZEMĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ SEDMI BRAN SVĚTA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ SEDMI KLÍČŮ SVĚTA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHU KHUSBI KURU, ŽENY OD NAMMTAR, VZPOMEŇ SI!
DUCHU KHITIM KURUKU, DCERO OCEÁNU, VZPOMEŇ SI!
DUCHU NEBES, VZPOMEŇ SI!
DUCHU ZEMĚ, VZPOMEŇ SI!
AMANU!
AMANU!
AMANU!

Spis Urilia
Zaklínač:
IA
IA
IA
IO
IO
IO
JÁ JSEM BŮH BOHŮ.
JÁ JSEM VLÁDCE TEMNOTY A MISTR MÁG.
JÁ JSEM SÍLA A VĚDĚNÍ.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
JÁ JSEM BYL PŘED ANU A IGIGI.
JÁ JSEM BYL PŘED ANU A ANNUNNAKI.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
JÁ JSEM BYL PŘED ENKI A SCHMMASCH.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
JÁ JSEM BYL PŘED NINNURSAK A TABULÍ OD LENKI.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
JÁ JSEM BYL PŘED INANNA A ISCHTAR.
JÁ JSEM BYL PŘED NANNA A UDDU.
JÁ JSEM BYL PŘED ENDUKUGGA A NINDUKUGGA.
JÁ JSEM BYL PŘED ERESCHKIGAL.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
PŘEDE MNOU NEBYLA NIC, KTERÉ BYLO UDĚLÁNO.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI BOHY.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI DNY.
JÁ JSEM BYL PŘED LIDMI A LIDSKÝMI LEGENDAMI.
JÁ JSEM STARÝ.
ŽÁDNÝ NEMŮŽE HLEDAT MÍSTO MÉHO ODPOČINKU.
JÁ PŘIJÍMÁM SLUNCE NOCÍ A MĚSÍC VE DNE.
JÁ PŘIJÍMÁM OBĚTI POUTNÍKŮ.
MNE POKRÝVAJÍ HORY ZÁPADU.
JÁ JSEM STARÝ DNŮ.
JÁ JSEM BYL PŘED ABSU.
JÁ JSEM BYL PŘED NAR MARRATU.
JÁ JSEM BYL PŘED ANU.
JÁ JSEM BYL PŘED KIA.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
IA! IA! IA! IA SAKKAKTH! IAK SAKKAKH! IA SCHAXUL!
IA! IA! IA UTUKKU XUL!
IA! IA ZIXUL! IA ZIXUL!
IA KINGU! IA AZBUL! IA AZUABUA! IA XAZTUR IA HUBBUR!
IA! IA! IA!
BAXABAXAXAXAXABAXAXAXAXA!
KAKHTAKHTAMON IAS!

Zaklínání od IA ADU EN I (velké a mystické zaklínání)
Zaklínač:
IA IA CTHULHU FHTAGN
IA IA IA!
ADU EN I BA NINIB
NINIB BA FIRIK
FIRIK BA PIRIK
PIRIK BA AGGA BA ES
AGGA BA ES BA AKKA BAR!
AKKA BAR BA AKKA BA ES
AKKA BA ES BA AKKA BAR
AKKA BAR BA AGGA BA ES
AGGA BA ES BA PIRIK
PIRIK BA FIRIK
FIRIK BE NINIB
NINIB BA ADU EN I
IAIAIAIA!
KUR BUR IA!
EDIN BA EGA
ERIM BA EGURA
E! E! E!
IA IA IA!
EKHI IAK SAKKAK
EKHI AZAG-THOTH
EKHI ASARU
EKHI CUTHALU
IA! IA! IA!

Během zaklínání ostatní účastníci stále dokola opakují: „IA IA CTHULHU FHTAGN“

Jakmile Zaklínač dokončí své zaklínání, uvolní své místo knězi a ten dokončí obřad. A to tak, že znečistí gongem ovzduší a pak pronese:
Kněz: ZDVIHNUL SE VÍTR A TEMNÉ VODY SE HÝBOU. TOTO JE KNIHA SLUŽEBNÍKA BOHŮ… DOKONÁNO JEST.

Ostatní účastníci obřadu: BUDIŽ TOMU TAK.

Pro potřeby Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy poskytla rakovnická pobočka.
Člověk, ta věčně nespokojená bytost, stvořená k obrazu Božímu.
Kéž nás sama prozřetelnost chrání před takovým Bohem.
Pamatuj, můj synu! Nedá se uniknout před tou nadpozemskou hrůzou, jež je matkou všech fóbií. Není ve vesmíru žádného útočiště před silami starých! Až budou brány k vnějšku otevřeny za pomoci rituálu, který si po generace předávají přisluhovači MUMMU TIAMAT a jejího zplozence, nepopsatelného KINGU, tak teprve pak se ta strašlivá pravda sama vyjeví ve své obludnosti a zvrácené nádheře a ty v jediném okamžiku porozumíš všemu, co jsem ti dnes ukázal!

Zaklínání Kingu

VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ ZAKLÍNÁNÍ: Je všude tam, kde bude nezbytné jej vykonat, aby tak bylo obřadní místo chráněno magií starých před znesvětiteli.

ČAS K VYKONÁNÍ ZAKLÍNÁNÍ: Zde záměrně neuvedu, neboť celá operace nese jistá rizika pro málo zkušené a nepřipravené. Ti ostatní jistě dobře vědí, kdy je třeba s obřadem započít, aby byl jeho výsledek co možná nejefektivnější.

POMŮCKY NUTNÉ K VYKONÁNÍ ZAKLÍNÁNÍ:
- Černé rituální oděvy s kápí a jeden tmavě zelený.
- Gong.
- Talismany Satanovy pečetě Bafometa (podcenit toto nařízení může být osudné).
- Pantakl ze stříbra se třemi vyrytými pečetěmi Starých (ten má kolem krku zavěšený kněz).
- Pochodně (platí pravidlo, že by na dva účastníky měla připadnout alespoň jedna pochodeň).
- Metr dlouhý provaz.
- Pánev na magické kuřidlo.
- Vhodně zvolená směs magického kuřidla.
- Vysvěcená a požehnaná rituální dýka.
- Pouštní písek.
- Karafa s mořskou vodou.
- Sopečný popel či rozdrcená láva.
- Obětina vhodná vzývaného božstva.

POČET ÚČASTNÍKŮ:
1. Kněz.
2. První asistent (diákon).
3. Druhý asistent (subdiákon).
4. Ostatní shromáždění kouzelníci.
Účelem tohoto rituálu je zajištění obřadního místa, určeného výhradně k uctívání Starých, před profánními a znesvětiteli. Je-li obřad správně vykonán, jsou s jeho pomocí uvedeny do chodu síly, které budou velmi účinně ochraňovat nejrozmanitějšími způsoby místo, na které byly povolány. Ti, kteří byli předurčeni Starými, poznají taková místa, aniž by je kdy předtím navštívili. Naproti tomu nezasvěcení jimi projdou bez povšimnutí, či z nich zděšeně prchnou, aniž by si dokázali vysvětlit příčinu svého strachu. Ti, kteří se vyznají v nejvyšším umění, ale zároveň nepatří mezi služebníky Starých, neuvěří v magickou moc takového místa a spocitem nezájmu se od něho odvrátí i přesto, že by jim byl odhalen jeho význam, zatímco mistři či zasvěcenci neposkvrní jeho posvátnost, i když bude vzdálené obřadům jejich víry, protože by se tím provinili proti zákonům universa. Bude-li takto posvěcené obřadní shromaždiště přesto znesvěceno, síly, jež předcházely minulému, současnému a budou předcházet i budoucímu, jistě nalezou cestu k nápravě takového pošetilého skutku.

ZAHÁJENÍ ZAKLÍNÁNÍ
Účastníci obřadu se shromáždí v půlkruhu okolo kněze a jeho asistentů, kteří stojí po jeho pravém boku, a zapálí pochodně. Po knězově levici hoří oheň, na který je umístěna pánev s magickým kuřidlem a jakmile se začnou uvolňovat jeho výpary, započne kněz číst vzývání Kingu.
Kněz: Ó VY CHOROBNÉ, NEPOPSATELNÉ SÍLY POHŘBENÉ V PROPASTECH ČASU, K VÁM SE TEĎ OBRACÍ NAŠE MYSL, ZBAVENÁ ZÁVOJE KLAMU. SLYŠTE VOLÁNÍ SVÝCH VĚRNÝCH SLUŽEBNÍKŮ.

Kouzelníci: SLÁVA KINGU, BEZ JEHOŽ KRVE BYCHOM ANI MY NEBYLI!

Kněz: VY JSTE TY ZBRANĚ, JEŽ NEUŠETŘÍ NIKOHO, ZAČAROVANÍ KOUZLEM STARÉHO KOUZELNICTVÍ, POVSTALI JSTE Z JEJÍHO LŮNA. VÁS JEDENÁCT ZPLOZENCŮ VOLÁME, PŘIJĎTE V ČELE S KINGU, VŮDCEM POCHOPŮ!

Kouzelníci: SLÁVA KINGU, BEZ JEHOŽ KRVE BYCHOM ANI MY NEBYLI!

Kněz: Ó VY SVŮDCI DŘÍMAJÍCÍ V POZADÍ, SLEPÍ, TEMNÍ, NEUCHOPITELNÍ ZPLOZENCI CHAOSU, VY, KTERÉ OZNAČUJÍ PŘISLUHOVAČI BASTARDA ZA KOŘENY NEJZAZŠÍHO ZLA, POVSTAŇTE A DEJTE SE NA POCHOD, VE JMÉNU BOHA BOHŮ, VLÁDCE TEMNOTY A MISTRA STARÉ MAGIE, ZJEVTE SE PŘI KRVI KINGU, VŮDCE LEGIÍ, BUĎTE NÁM NÁPOMOCNI PŘI NAŠEM ZAKLÍNÁNÍ.

Kouzelníci: SLÁVA KINGU, BEZ JEHOŽ KRVE BYCHOM ANI MY NEBYLI!

Kněz pozvedne levou ruku, v níž drží pouštní písek, který mu podal diákon, načež opíše kruh kolem celého místa, které má být ovlivněno magií. Nechť se přitom pohybuje v protisměru hodinových ručiček a pozvolna nechává dopadat písek na zem. Musí využít všech schopností a veškeré imaginace, kterou vládne, aby uvedl do chodu žádoucí síly. Jakmile dokončí kruh, nechť zvolá silným hlasem:
Kněz: ZAKLÍNÁM TĚ, Ó NIČITELI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE TEMNOTY, S POŽEHNÁNÍM TEMNOTY!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE NENÁVISTI, S POŽEHNÁNÍM NENÁVISTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE BOLESTI, S POŽEHNÁNÍM BOLESTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE POUŠTĚ, S DÍLEM POUŠTĚ!

Zatímco kněz pronáší zaklínání, subdiákon nechá mezi kouzelníky kolovat provaz, na kterém každý z nich udělá jeden uzel, přičemž do něho imaginují volané síly. Poté kouzelníci pronesou:
Kouzelníci: TEBE A TVÁ MONSTRA VOLÁME, VZNEŠENÝ KINGU, NALEZNI ZALÍBENÍ V TOMTO MÍSTĚ A OČISTI JEJ OD VLIVU VŠECH, JEŽ NEJSOU NAŠÍ KRVE!

Kněz pozvedne levou ruku, ve které drží sopečný popel či rozdrcenou sopečnou lávu, kterou mu diákon podá a naloží s ním stejně jako před okamžikem s pouštním pískem. Jakmile dokončí kruh, ať opět zvolá silným hlasem:
Kněz: ZAKLÍNÁM TĚ, Ó NIČITELI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE TEMNOTY, S POŽEHNÁNÍM TEMNOTY!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE NENÁVISTI, S POŽEHNÁNÍM NENÁVISTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE BOLESTI, S POŽEHNÁNÍM BOLESTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE HLUBINY, S DÍLEM HLUBINY!

Zatímco kněz pronáší zaklínání, každý z kouzelníků učiní na provazu opět uzel, přičemž do něho imaginují volané síly. Poté kouzelníci pronesou:
Kouzelníci: TEBE A TVÉ NETVORY VOLÁME, VZNEŠENÝ KINGU, NECHŤ TVÉ SÍLY STŘEŽÍ TOTO MÍSTO PŘED NEZASVĚCENÝMI!

Kněz pozvedne v levé ruce karafu s mořskou vodou, kterou mu podal diákon, otáčeje se v protisměru hodinových ručiček její obsah rozlije. Tak jako i při předchozím počínání, musí i nyní soustředit všechny své smysly a s vědomím upnutým k jediné myšlence (úspěšné zakončení rituálu) zvolat silným hlasem:
Kněz: ZAKLÍNÁM TĚ, Ó NIČITELI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE TEMNOTY, S POŽEHNÁNÍM TEMNOTY!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE NENÁVISTI, S POŽEHNÁNÍM NENÁVISTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE BOLESTI, S POŽEHNÁNÍM BOLESTI!
PŘIVOLÁVÁM TĚ, ZPLOZENČE OCEÁNU, S DÍLEM OCEÁNU!

Zatímco kněz pronáší zaklínání, každý z kouzelníků učiní na provazu opět uzel, přičemž do něho imaginují volané síly. Poté kouzelníci pronesou:
Kouzelníci: TEBE A TVÉ HORDY VOLÁME, VZNEŠENÝ KINGU! POVSTAŇ A VE JMÉNU TVÉ MATKY TIAMAT ZNIČ VŠECHNO A VŠECHNY, KTEŘÍ ZNESVĚTÍ TOTO MÍSTO STARÉHO UCTÍVÁNÍ!

Kněz převezme od subdiákona dýku a pozvedne ji v levé ruce nad hlavu, přičemž zvolá:
Kněz: Ó OBÁVANÝ, ZASEJ SVÉ SPÓRY ZKAŽENOSTI, NECHŤ JE ZDE ROZPTÝLÍ HLUBINNÉ VĚTRY TVÝCH SLUŽEBNÝCH DUCHŮ, POŠLI JE SEM, UČIŇ JE MOCNÝMI MEZI LIDMI, PORUČ JIM ZE SVÉHO ŽALÁŘE! PŘI SÍLE NEJSTARŠÍ MAGIE TVÉ VZNEŠENÉ MATKY, OŽIV JE SILOU SVÉ MYŠLENKY! JÁ TEĎ POOTEVŘU BRÁNU K VNĚJŠKU A TY VYŠLI SVŮJ DECH, JENŽ BUDE OD DNEŠNÍHO DNE AŽ PO OKAMŽIK TVÉHO NÁVRATU ZÁRUKOU NEJSKVĚLEJŠÍ OCHRANY.

Zatímco kněz pronáší zaklínání, každý z kouzelníků učiní na provazu opět uzel, přičemž do něho imaginují volané síly. Poté kouzelníci pronesou:
Kouzelníci: TEBE A TVÉ OBLUDY VOLÁME, VZNEŠENÝ KINGU! POVSTAŇ A VE JMÉNU STAROBYLÉ MAGIE ZNIČ VŠECHNO A VŠECHNY, KTEŘÍ POŠPINÍ TOTO MÍSTO STARÉHO ZAKLÍNÁNÍ!

Asistenti položí do středu rituálního místa oběť vhodnou vznešeného Kingu, poté obnaží knězovu hruď, zatímco kouzelníci obtočí kolem obětiny provaz, do kterého předtím imaginovali volané síly. Jakmile tak učiní, rozestoupí se do kruhu okolo kněze a jeho dvou asistentů, kteří začnou pronášet:
Asistenti: HEV ONISVAK HONUGI KINGU HECTIH SEGWAR CHOXAH
THOFP CHO LOKEG DURONILT! IÄ KI-NG KINGU.
ZAZAS ZAZAS NASATANADA ZAZAS.
(PŘEKLAD: TY, HRŮZNÁ SÍLO KINGU, VSTUP ZE ČTVRTÉ DIMENZE DO NAŠEHO SVĚTA!)

Zatímco asistenti pronáší magickou formuli, kněz si dýkou do hrudi vyřeže znamení Starých, aby tak svou vlastní krví zpečetil smlouvu. Za pomoci své imaginace a zaklínání pak dokončí společně s ostatními kouzelníky rituál, na jehož závěru je obětina zahrabána do země jeho asistenty. Vězte, že pokud bude rituál správně vykonán, je po jeho dokončení obřadní místo účinně chráněno silami Starých!
Fráter Archechempe
(rituál je z připravované knihy frátera Archechempe Obřady k uctění Starých)[link:1]Zpět na prastaří a práce s Al-Azif[/link:1]


Člověk, který pozná nejzazší tajemství vesmíru, již není člověkem, ale Bohem.
Někde v té černé hlubině, jejíž podstatou je děs, číhá ta hrůzná bytost, jež obývá náš svět po miliony let, chráněná skepsí, že neexistuje.

Vzývání Dagona

VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ CEREMONIE: Je na ostrově, břehu vodního toku, či jezera. Ideálním místem je ovšem mořský břeh.

ČAS K VYKONÁNÍ CEREMONIE: Je o půlnoci za jasných nocí, kdy je měsíc v úplňku, popřípadě mezi 19. a 20. hodinou ještě před západem Slunce. V takovém případě účastníci ceremonie nemusí dodržovat pokyny vztahující se k používání pochodní.

POMŮCKY NUTNÉ K VYKONÁNÍ CEREMONIE:
- Rituální oděvy černé barvy a jeden zelený (ten má na sobě oblečený kněz).
- Tři pečetě Starých (ty má kněz kultu kolem krku).
- Satanovy pečetě Bafometa.
- Meč.
- Gong nebo trouba vyrobená z lastury.
- Pochodeň.

POČET ÚČASTNÍKŮ:
Není omezen, protože se ale jedná o skupinový rituál, mělo by se ho účastnit aspoň pět osob.
1. Kněz.
2. Asistent.
3. Druhý asistent.
4. Světlonoš (má na starosti pochodeň).
5. Ostatní shromáždění.

ZAHÁJENÍ CEREMONIE:
Ceremonie probíhá na břehu vhodně zvolené vodní plochy, ke které se kněz a jeho dva asistenti postaví čelem, tváří k západu. Světlonoš stojí za knězem a osvětluje prostor tak, aby kněz mohl číst litanii. Ostatní shromáždění, jsou-li přítomni, stojí až za Světlonošem.
Kněz pozvedne meč a provede s ním žehnání nad vodní hladinou. Pak jej podá svému prvnímu asistentovi.
Kněz: UCTÍVAČI STAROBYLÉHO KULTU, SLUŽEBNÍCI DAGONA. SHROMÁŽDILI JSME SE DNES, ABYCHOM UCTILI NESPATŘENOU BYTOST, JEŽ SPOLU S VELKÝM CTHULHU OBÝVÁ SVĚT POD VODNÍ HLADINOU.

Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.

Kněz: HRŮZNÁ A ZÁHADNÁ JSOU TAJEMSTVÍ TOHOTO SVĚTA A PŘÍŠERNÍ JSOU TI, JEŽ HO OBÝVAJÍ. DĚSIVÉ JSOU VĚŽE R'LYEHU A HRŮZNÝ JE MENHIR SVÍRANÝ TEMNÝM HADEM, KTERÝ JE UCTÍVÁN STAROBYLÝM PLEMENEM.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.

Kněz: JÁ ZNÁM PŮVOD TOHOTO MENHIRU, JEŽ SE BĚLAVĚ LESKNE V PAPRSCÍCH UBÝVAJÍCÍHO MĚSÍCE A JEŽ RUDĚ ŽHNE V OKAMŽIKU, KDY MĚSÍCE PŘIBÝVÁ. ZNÁM I JEHO UCTÍVAČE, TY MĚSÍCEM ŽIVENÉ BEZKREVNÉ BYTOSTI S NELIDSKÝM ZRAKEM A MYŠLENÍM.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.

Kněz: ZNÁM DOKONCE I RUCE, JEŽ JEJ ZDOBILY HIEROGLYFY HADÍHO A RYBÍHO KULTU DÁVNO PŘEDTÍM, NEŽ PRVNÍ ČLOVĚK NALEZL MÍSTO NA TÉTO ZEMI, A ZNÁM I PŮVOD UMĚLCŮ, JEŽ V POZDĚJŠÍCH EPOCHÁCH VRYLI DO JEHO POVRCHU PRVNÍ BASRELIÉFY POLO LIDSKÝCH BYTOSTÍ UCTÍVAJÍCÍCH MONOLITICKÝ IDOL V PODOBĚ VELKÉHO CTHULHU.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.

Kněz: JÁ VÍM, ŽE PŘIJDE ČAS, KDY SE NA KŘIŽOVATCE STVOŘENÍ OPĚT POZVEDNE HADÍ HLAVA A Z HLUBIN PACIFIKU POVSTANE RASA, JEŽ MÁ PLNÉ PRÁVO DĚLAT SI NÁROK NA TUTO ZEMI. PAK BUDOU VZTYČENY MONOLITY STAROBYLÉ KULTURY A UCTÍVAČI OSTNATÉHO BUDOU KONEČNĚ VYSLYŠENI.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.

Kněz, první asistent, druhý asistent: PROTO DNES VOLÁME DO HLUBINY! NESPATŘENÁ BYTOSTI STAROBYLÉ KRVE, SEŠLI SVOU PŘÍZEŇ NA SVÉ VĚRNÉ DĚTI, KTERÉ V RADOSTI I BÁZNI OČEKÁVAJÍ TVŮJ PŘÍCHOD.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci:
SLÁVA OSTNATÉMU!
SLÁVA UCHOPOVAČI!
SLÁVA NESPATŘENÉMU!
SLÁVA VELKÉMU CTHULHU!
SLÁVA GIRTABOVI!
SLÁVA MAITRE!
SLÁVA DAGONOVI!
SLÁVA LEVIATHANOVI!

Trouba vyrobená z lastury či gong zazní devětkrát.
Poté světlonoš hodí svou pochodeň do vody a účastníci ceremonie se rozejdou do svých domovů.
Tau-Paulus (fráter Archechempe)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky