Obřad černého plamene

OBŘAD ČERNÉHO PLAMENE

 

 

VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ RITUÁLU:

Jest Chrámová svatyně. Dále lze rituál provést na obřadních místech Chrámu.

 

ČAS K VYKONÁNÍ RITUÁLU:

Kdykoli pocítíte potřebu jej vykonat. Jen dbejte na to, aby to bylo vždy po západu slunce a za ubývající luny.

 

POMŮCKY VHODNÉ K VYKONÁNÍ RITUÁLU:

Černá rituální roucha a jedny společenské dámské šaty černé či rudé barvy.

Jedna černá svíce pro každého z účastníků. Pouze asistentka – bohyně bude bez svíce. Tu bude symbolicky sdílet s mistrem.

Gong

 

POČET ÚČASTNÍKŮ K VYKONÁNÍ RITUÁLU:

  1. Mistr
  2. Asistentka – bohyně, ta obsluhuje gong
  3. Ostatní shromáždění

 

CÍL RITUÁLU:

Intenzivnější propojení se silou Černého plamene a učením stezky Levé ruky u mistra a účastníků obřadu.

 

ZAHÁJENÍ RITUÁLU

Před samotným obřadem se na něj jeho účastníci jedenáct dnů připravují pravidelnou každodenní kontemplací. Ta bude vždy probíhat po západu slunce. Kontemplaci budou cvičit v tradiční Chrámové ásaně Draka. Po ní budou krádce meditovat nejen o síle Černého plamene, ale i o jeho podstatě. Jakož i o učení stezky Levé ruky. V den konání rituálu vybraní účastníci připraví vhodným způsobem obřadní místo. To musí být čisté a dostatečně rozlehlé aby zde mohli všichni pohodlně zaujmout Chrámovou ásanu draka. Jakmile je prostor nachystán obřad muže začít.

Nejprve se na místo konání rituálu dostaví jeho účastníci. Každý z nich si připraví svojí černou svíci a posadí se do Chrámové ásany Draka. Pokud to je jen trochu možné, účastníci obřadu si sedají do kruhu. Takto setrvají a budou se intenzivně soustředit na sílu Černého plamene a učení stezky Levé ruky dokud nepřijde mistr a jeho asistentka – bohyně.

Mistr po svém příchodu zaujme vzpřímenou pozici vprostřed kruhu, či tváří ke shromážděným a zady k oltáři či mohyle. Vše závisí na počtu účastníků obřadu a na místě, kde se obřad koná.

Jeho asistentka – bohyně stojí stranou hlavního dění, tedy mimo kruh či ve stínu oltáře. Mělo by se jednat o velice smyslnou ženu s dlouhými hustými vlasy a vášnivým pohledem, která bude pod svými šaty zcela nahá.

 

Mistr: Vyrovnal jsem pět živlových sil a vytvořil náš pentagram. Jeho moc působila v souladu s mojí vůlí na všechny sféry, dokud se přede mnou neotevřela veliká průrva do bezedné propasti.

 

Zazní gong obsluhovaný asistentkou – bohyní.

 

Mistr se malinko nahrbí. Pak pronese.

 

Mistr: Skrze zaklínání staré magie jsem pak pronikl do její hlubiny. Má touha poznávat byla nezměrná. Má vášeň spalující a žár Černého plamene živil mojí vnitřní Šelmu, jež mě provázela na té pozoruhodné pouti skrz šarlat do jinam. Teď jsem ovšem zpět.

 

Zazní gong obsluhovaný asistentkou – bohyní.

 

Mistr se malinko pokrčí v kolenou. Pak pronese.

 

 

Mistr: Přicházím k vám z nejzazších hlubin chtonické říše. Ze zapovězené zahrady naší bohyně. Z mokřadu, jenž je živen ,,zkažeností“ a přece je zřídlem ,,hrůzného“ osvícení pro všechny, jež skáčí, místo aby kráčeli.

 

Zazní gong obsluhovaný asistentkou – bohyní.

 

Mistr se opět malinko nahrbí i pokrčí v kolenou. Pak pronese.

 

 

Mistr: Meditoval jsem ve větvích proklínaného mangrovníku, jenž roste v jejím středu. Dotýkal se ho a cítil, jak svými jedenácti hadovitými kořeny bez ustání saje vláhu, jenž tvoří rozmanité kaly bezedné bažiny.

 

Zazní gong obsluhovaný asistentkou – bohyní.

 

Mistr se nahrbí a pokrčí v kolenou ještě o něco víc. Pak pronese.

 

Mistr: Naslouchal jsem v jeho větvích všudypřítomnému vřeštění žab i bzukotu hmyzu a nechal se unášet tou nelidskou hudbou mimo prostor, mimo čas, dokud jsem nebyl zpola probuzen.

 

Zazní gong obsluhovaný asistentkou – bohyní.

 

Mistr se pokrčí v kolenou ještě víc. Pak pronese.

 

Mistr: Zatím co pozvolna vyhasínaly hvězdy a rodily se jiné, mé smysly se změnily.

Za neustálého naražení skořápek zřel jsem barvy, které přináleží všem kalám těch, jenž jsou příliš odlišní, než aby vzpřímeně kráčeli po dvou.

 

Zazní gong obsluhovaný asistentkou – bohyní.

 

Mistr zaujme pozici žáby. Pak pronese.

 

Mistr: Obklopen nepředstavitelnými výpary ,,zahnívajících“ stojatých vod, nechal jsem na sebe působit omamnou vůni okultních květů, vědom si toho, že i ,,zlo“ má svůj půvab a jeho plody v sobě skrývají nepozemskou krásu a démonickou harmonii.

 

Zazní gong obsluhovaný asistentkou – bohyní.

 

Mistr svými pohyby imituje skákající žábu. Pak pronese.

 

Mistr: Proměna byla téměř u konce. Poskakoval jsem v koruně mangrovníku, jehož jméno smí šeptem vyslovit jen ONA. Nade mnou hlubina, z níž jsem povstal, pode mnou světlo, kterého jsem se vzdal. Obklopen zapovězenými plody proklínaného stromu vyskočil jsem a ochutnal!  

 

Zazní gong obsluhovaný asistentkou – bohyní.

 

Mistr se odrazí a vyskočí na nohy a zůstane vzpřímeně stát. Pak pronese.

 

Mistr: ABRAHADABRA pravím vám, z fyzické smrti rodí se nový život. Z duchovní smrti rodí se osvícení. Z prokleté smrti rodí se voltigeurs – voltižér!

 

Zazní gong obsluhovaný asistentkou – bohyní.

 

Mistr: Voltigeurs – voltižér je poslem z hlubin!

           Voltigeurs – voltižér je vetřelcem z odvrácené strany! 

           Voltigeurs – voltižér je tím co přišel z temných stojatých vod na zem!                                                     

           Voltigeurs – voltižér je akrobatem, jenž balancuje nad propastí Abyssu!

           Voltigeurs – voltižér je skokan přes všechny stezky zadní strany!

           Voltigeurs – voltižér je ten, který se pohybuje bez omezení!

           Voltigeurs – voltižér je AHADŮV smrtonosný elitní válečník!                                                                            

           Voltigeurs – voltižér je znovuzrozený adept Levoruké stezky!

Voltigeurs – voltižér je strážcem mystérií Černého plamene!

           Voltigeurs – voltižér je pánem nad transformací chtonický sil!

           Voltigeurs – voltižér je tím kdo pije z Pramene čisté nevázanosti!

 

Gong obsluhovaný asistentkou – bohyní zazní jedenáctkrát.

Ta jej následně odloží a velice pomalu přistoupí k mistrovi. Její chůze je ladná a smyslná. Přesto z ní však vyzařuje důstojnost a vznešený půvab. Když bude stát u mistra, dotkne se ho levou rukou v podbřišku, pak na čele a nakonec vprostřed jeho hrudi.

Pak společně s mistrem zapálí jeho černou svíci.

Poté mistr hrdým a důrazným hlasem pronese.

 

Misr: Zřete to! Já jsem voltigeurs – voltižér!

 

Asistentka – bohyně ladnou chůzí ustoupí do pozadí. Zatím co mistr přistupuje k jednotlivým účastníkům obřadu a zapaluje jejich černé svíce. Přičemž vždy pronese.

 

Misr: Zapaluji Černý plamen skrze moc a sílu naší bohyně! Živen je vaším chtíčem a oživován vaší touhou. Usměrňován je vaší ryzí vůlí a tvořen je z vaší nekonečné lásky.

 

Jakmile jsou mistrem zapáleny všechny svíce, účastníci obřadu je postaví před sebe na zem a zírajíce do jejich plamenů intenzivně imaginují jak síla Černého plamene prostupuje celou jejich bytost a prohlubuje tak jejich jedinečný kontakt se samotným zřídlem specifického satanského proudu, který jim byl během obřadu odhalen. Zatím co všichni přítomní meditují mistr a jeho asistentka – bohyně společně opustí obřadní prostor.

 

Pavel Brndiar – Tau Paulus