- Cirkev Satanova

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Magický výcvik - zasvěcování amuletů a talismanůZasvěcení Shub-Niggurathova talismanu

PŘÍPRAVA NA VÝROBU A NÁSLEDNÉ ZASVĚCENÍ TALISMANU ENTITĚ SHUB – NIGGURATH ZA ÚČELEM PŘITAHOVÁNÍ SEXUÁLNÍ SÍLY A VITALITY: Talisman je odlit z olova a může do něj být vsazen křišťál anebo ametyst. Také je možnost, aby za talisman samotný byl použit některý ze zmiňovaných kamenů. Poté je talisman uchováván v zeleném hedvábí, dokud nebude zasvěcen, skryt před zraky ostatních lidí. Devět dnů před zahájením samotného rituálu započne adept s kupením živlu země do tohoto talismanu. Současně jej nechá prostupovat i jeho sexuální energií. Toho lze dosáhnout rozmanitými sexuálními technikami. V průběhu této práce adept musí dbát na to, aby nedosáhl orgasmu. Zároveň je důležité, aby se během těchto devíti dnů vyhýbal užívání jakýchkoli omamných a návykových látek.

VHODNÉ MÍSTO NA ZASVĚCENÍ TALISMANU: Je satanská nebo jiná magická svatyně. Popřípadě obřadní místo Chrámu.

ČAS VHODNÝ K ZASVĚCENÍ TALISMANU: Jsou vhodné zimní dny a to třetí nebo devátý v měsíci.

POMŮCKY VHODNÉ K ZASVĚCENÍ TALISMANU:
- Miska se zeminou a tři černé svíce. Počet svící může být i devět.
- Rituální roucho černé nebo zelené barvy.
- Talisman.
- Malý stolek sloužící jako oltář, protože po dobu zasvěcování sedí operatér v ásaně.
- Zelené hedvábí.

POČET ÚČASTNÍKŮ PŘI ZASVĚCENÍ TALISMANU: Pouze adept.

CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Adept se během tohoto rituálu ztotožní se samotným Shub-Niggurathem a s jeho pomocí do předem připraveného talismanu nechá proudit jeho sexuální sílu. Tento talisman svému nositeli zvýší jeho potenci a sexuální přitažlivost. Může být rovněž použit při úsilí páru o početí potomka.

ZAHÁJENÍ ZASVĚCOVACÍHO OBŘADU:
Poté, co jsou připraveny všechny magické pomůcky, si operatér očistí tělo koupelí ve vodě impregnované žádostí za zdar magické operace. Oblékne si rituální roucho černé či zelené barvy. Pak zapálí svíce a zaujme ásanu čelem k severu. Před samotným zasvěcením musí adept provést krátkou meditaci. Poté zůstává sedět v ásaně a zahájí rituál.
SLÁVA TOBĚ OTČE - Z misky před sebe sype zeminu.
SLÁVA TOBĚ OTČE
SLÁVA TOBĚ OTČE

Uctění božstva
Ó TY VELKÝ A MOCNÝ SHUB - NIGGURATHE.
NAPLŇ SVOJÍ SILOU TENTO TALISMAN. (operatér drží talisman v rukou)
VELKÁ KOZO Z LESŮ S TISÍCEM MLADÝCH.
ROHATÝ BOŽE, VELKÝ BOŽE.
TY, JENŽ JSI VELKÝM MEZI VELKÝMI.
NEUTUCHAJÍCÍ STUDNICE PLODNOSTI A ENERGIE.
SLÁVA TOBĚ OTČE, SLÁVA TOBĚ.

Projevení se Shub - Nigguratha
JSEM STARÁ BYTOST KRÁČEJÍCÍ PO ZEMI.
JSEM PAN I SHUB - ISHNIGARRAB.
A TAKÉ ROHATÝ BŮH.
JSEM BERAN SLUNCE.

Ztotožnění se s božstvem a jeho promlouvání skrze adepta
JÁ! JSEM TEN, KDO K VÁM PROMLOUVÁ. Z MÝCH ÚST SE LINOU ZVUKY BEZROHÝCH BYTOSTÍ. A JSEM TEN, KTERÝ VYKLÁDÁ ZÁKON A OPATRUJE SVAZEK. OTEC SVĚTA HRŮZ.
TEN, DLE JEHOŽ SLOV SE ŘÍDÍ MNOHÉ…
IA SHUB - NIGGURATH.

Opětovné volání božstva s konkrétním cílem invokace
VOLÁM TĚ, ČERNÁ KOZO.
OBRACÍM SE SEVERNÍM SMĚREM A KLADU TENTO TALISMAN K TVÝM NOHÁM. (Talisman je položen na zeminu sypanou v úvodu).
PROSTUP SVOJÍ MOCÍ TENTO TALISMAN A NAPLŇ HO SVOJÍ SEXUÁLNÍ ENERGIÍ, KTERÁ MI BUDE KU POMOCI.
BUDU STŘEŽIT TOTO TAJEMSTVÍ A VYUŽÍVAT HO VÝHRADNĚ PRO SVŮJ VLASTNÍ PROSPĚCH.
PROPOUŠTÍM TĚ, MOCNÝ BERANE SLUNCE A DĚKUJI TI ZA TVOU PŘÍZEŇ. S VDĚČNOSTÍ SE SKLÁNÍM PŘED BYTOSTÍ, JEJÍŽ JMÉNO JE TŘPYTEM DEVÍTI ÚHLÚ A JEŽ JE OTCEM SVĚTA HRŮZ.

Adept se pokloní a zvolá: SLÁVA SHUB - NIGGURATHOVI.

Poté je talisman zavěšen na krk a takto nošen nebo může být nošen skrytě na těle.

VAROVNÁ POZNÁMKA: Tento rituál je pouze pro pokročilé adepty. V žádném případě se nedoporučuje začínajícím adeptům pro jeho možné následky a komplikace, které by mohly po nesprávně provedené invokaci nastat.
Fráter Samael


Belialovo zlato (zasvěcení talismanu, který přivádí k bohatství)


PŘÍPRAVA NA ZASVĚCENÍ BELIALOVA TALISMANU: Adept, který se chystá zasvětit tento talisman, provádí patnáct dnů před příslušnou prací kupení živlu země do zlatého Bafometu či pentagramu, který si pro tento účel nechal zhotovit. Rovněž se při meditaci koncentrací snaží otevřít vstupní bránu do Belialovy říše. To provádí tak, že si před svým vnitřním zrakem představuje zlatý obrácený pentagram, který se snaží v mysli udržet co nejdéle. Ten bude v průběhu jeho cvičení sloužit jako průchod do Belialovy říše. Aby bylo možno s touto entitou navázat kontakt, musí adept imaginovat uvnitř tohoto pentagramu Belialovo jméno či jeho pečeť. V okamžiku, kdy jím bude chtít projít, tento nápis či pečeť ve své představě obtáhne. Doprovodí to patřičnou imaginací, čímž průchod otevře.

VHODNÉ MÍSTO PRO ZASVĚCENÍ BELIALOVA TALISMANU: Adeptova svatyně, jeskyně či temné sklepení.

ČAS VHODNÝ PRO ZASVĚCENÍ BELIALOVA TALISMANU: Každou sobotu jakéhokoliv zimního měsíce, a to ve třetí hodinu ranní nebo patnáctou odpolední.

POMŮCKY NUTNÉ PRO ZASVĚCENÍ BELIALOVA TALISMANU:
- Rituální oděv černé barvy.
- Belialova pečeť.
- Dvě nové svíce: černá a žlutá.
- Vhodně zvolená směs magického kuřidla (osobně doporučuji styrax).
- Kadidelnice.
- Oltář, obrácený k severu.
- Olověná miska se zeminou.
- Zlatý obrácený pentagram nebo Bafomet.
- Tarotová karta bohatství (Crowley/Thoth tarot).

POČET ÚČASTNÍKŮ OBŘADU: Pouze adept.

CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Pomocí vůle, imaginace a magických dovedností se adept bude snažit o setkání s Belialem, vládcem podzemní říše, pánem zemského živlu, a požádá jej o zasvěcení talismanu, který svému nositeli pomůže k získání peněz a úspěchu v podnikání.

ZAHÁJENÍ ZASVĚCOVACÍHO OBŘADU
Adept zbuduje malý čtverhranný oltář na severní světové straně. Překryje jej černou látkou, na levou stranu oltáře umístí černou svíci a na stranu pravou svíci žlutou. Doprostřed položí olověnou misku se zeminou, tarotovou kartu a Bafomet či pentagram na zlatém řetízku. Před zahájením obřadu se vykoupe ve vodě impregnované žádostí za zdar operace. Lázeň bude obsahovat byliny, korespondující se záměrem. Před vstupem do svatyně adept vyprázdní svou mysl a soustředí se na průběh obřadu. Vejde, obřadně zapálí svíce, nejprve černou, poté žlutou. Dále zapálí kuřidlo v kadidelnici a okouří s ním oltář i zasvěcovaný talisman. Ten si zavěsí okolo krku, pokloní se oltáři a zaujme pózismus země. Pronese:
NITRO ZEMĚ CHVĚJE SE JAK BOUŘÍ
- JÁ VOLÁM: "ZODACARE!"
KDE TEKLA ŘEKA, TAM LÁVA TEĎ SE VAŘÍ
- JÁ VOLÁM: "ZODACARE!"
KDE CHUDOBA, NOUZE A ZEMĚ PUSTÁ
- JÁ VOLÁM: "ZODACARE!"
KDE NIC NEBYLO, ZLATÁ ŽÍLA VZRŮSTÁ
- JÁ VOLÁM: "ZODACARE!"
TRMÁCEJE SE TAM, KDE HNILOBA PÁCHNE
- JÁ VOLÁM: "ZODACARE!"
KDE OHEŇ BYL, TAM CHLAD A SUCHO NYNÍ VLÁDNE
- JÁ VOLÁM: "ZODACARE!"
KDE KRYSTALY SE TŘPYTÍ, NAD NIMI HLÍNA LEŽÍ
- JÁ VOLÁM: "ZODACARE!"
VCHOD DO ZEMĚ YDOBOUS, JEDNOROŽEC STŘEŽÍ
- JÁ VOLÁM: "ZODACARE!"
JÁ VOLÁM TĚ BELIALE!
BELIAL - NAPLNÍ MÉ MĚŠCE
BELIAL - ČÍŠE PLNÉ ZLATA
BELIAL - ROZKOŠ, KRÁSA, BOHATSTVÍ
BELIAL - NE! TO NENÍ ŠÍLENSTVÍ!

Adept se usadí v ásaně draka. Před svým vnitřním zrakem imaginuje zlatý obrácený pentagram, který slouží jako vstupní brána do Belialovy říše. Aktivuje Belialovo jméno vepsané v pentagramu či jeho pečeť a projde jím do třpytivých chodeb podzemního labyrintu. Vstoupí do veliké jeskyně, která se třpytí zlatem. Před ním na velikém zlatém trůně sedí Belial. Na jeho hlavě září zlatá koruna, tváří se přísně, avšak spravedlivě. Oděn je do zlatého pláště. Adept poklekne a vysloví přání, aby zlatý pentagram, který má na hrubohmotné rovině na svém krku, splnil touhy, kterých si přeje dosáhnout. Ty by měly být reálné a konkrétní. Adept nemluví, komunikace s mistrem probíhá telepaticky, svá přání adept konkretizuje v mysli, ta je v průběhu komunikace maximálně soustředěná. Koncentrace by měla trvat alespoň patnáct minut. Poté adept poděkuje, opustí jeskyni, projde labyrintem zpět k pentagramu a vrátí se jím zpátky do svého světa, otevře oči a nechá zážitek odeznít a nakonec pronese:
SLÁVA TOBĚ, BELIALE!

Adept odloží Bafomet nebo pentagram do misky se zeminou a přikryje jej tarotovou kartou tak, aby karta byla lícem obrácena k talismanu. Během toho pronese:
NECHŤ TENTO TALISMAN PŘITAHUJE BOHATSTVÍ A ÚSPĚCH Z TVÉ VŮLE, BELIALE.

Poté počká, až dohoří magické kuřidlo, zhasne obě svíce a opustí svatyni. Než začne talisman používat, ponechá jej tři dny na oltáři v misce se zeminou.
Fráter Pluto
(text obřadu byl inspirován skladbou zakladatele CS v České republice, Jiřího Big Bosse Valtera)
Luciferův prsten vzdušné síly

PŘÍPRAVA NA VÝROBU A NÁSLEDNÉ ZASVĚCENÍ LUCIFEROVA PRSTENU: Adept, který se chystá zhotovit tento magický prsten, by měl pět týdnů před tím, než přikročí k jeho samotné výrobě, o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí, které se k této práci vztahují. Posledních osm dnů před zahájením bude provádět kupení vzdušného živlu do minerálu a obou kovů, ze kterých prsten zhotovil či nechal zhotovit. Je rovněž velmi důležité, aby po celou tuto dobu meditoval o nepopsatelné moci vznešeného Lucifera a aby se k němu v meditacích obracel o pomoc a podporu. Pokud si nebude jistý Mistrovou přízní, měl by od záměru upustit.

VHODNÝM MÍSTEM NA ZASVĚCENÍ LUCIFEROVA PRSTENU: Může být adeptova svatyně s velkým oknem ve východní stěně místnosti či obvyklé rituální místo ve volné přírodě.

ČAS VHODNÝ K ZASVĚCENÍ LUCIFEROVA PRSTENU: 8.5. nebo kdykoli během jara. Vždy však při východu slunce, když je jasná obloha.

POMŮCKY NUTNÉ K ZASVĚCENÍ LUCIFEROVA PRSTENU:
- Rituální roucho modré či černé barvy.
- Pět nových modrých svící.
- Meč.
- Kadidelnice.
- Vhodně zvolené magické kuřidlo, například galbanum.
- Platina či zlato, cín - z těchto kovů je prsten vyroben.
- Opál či achát, který bude do prstenu vsazen.
- Cínová destička, do které je vepsán magický čtverec s Luciferovým jménem.
- Oltář (ten bude zbudován na východě).
- Modré hedvábí.
- Přírodní modré barvivo.

POČET ÚČASTNÍKŮ ZASVĚCOVACÍHO OBŘADU: Pouze adept.

CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle, imaginace a magických dovedností získat Luciferovu přízeň a moc, která bude použita k zasvěcování prstenu vzdušné síly. Tento prsten bude po zasvěcení svému nositeli přinášet úspěch při hledání složitých odpovědí a při řešení nejrůznějších hádanek a hlavolamů. Zlepší jeho myšlení a zajistí mu hlubší vhled do nejrůznějších problémů. Nositel prstenu se rovněž stane velmi zdatným řečníkem, schopným přesvědčit ostatní o své pravdě. Bude-li celý obřad dobře proveden a nositel prstenu se bude těšit z Mistrovy zvláštní přízně, nikomu se nepodaří ho beztrestně obelhat či podvést.

ZAHÁJENÍ ZASVĚCOVACÍHO RITUÁLU
Adept se před zahájením samotného rituálu vykoupe ve vodě, impregnované žádostí za zdar magické operace. Poté si na nahé tělo v oblasti ohryzku vyznačí modrým přírodním barvivem kruh, oblékne se do modrého či černého rituálního roucha a odebere se na místo určené k zasvěcení Luciferova prstenu vzdušné síly. Toto místo by měl předem na obřad připravit a to následujícím způsobem: na východě zbuduje malý čtverhranný oltář, který překryje dostatečně velkou modrou hedvábnou látkou. Do středu oltáře umístí svůj meč a magický čtverec. Na ten bude rituálně vepsáno Luciferovo jméno, a to osm dnů před samotným obřadem, tedy v době, kdy do prstenu začne kupit živel vzduchu. Dále na oltář postaví kadidelnici s magickým kuřidlem.
Po příchodu na obřadní místo adept zapálí magické kuřidlo, pokloní se oltáři a pronese následující mantram:
JITŘENKO, NEJVYŠŠÍ VLÁDČE VŠEHOMÍRA, TY JENŽ KLADEŠ PŘEKÁŽKY NA MÉ CESTĚ ADEPTA. VĚČNÝ PLAMENI ÚTĚCHY, JENŽ HOŘÍŠ VPROSTŘED MÉ HRUDI. K TOBĚ SE OBRACÍM S VEŠKEROU POKOROU A LÁSKOU, JAKÉ JSOU SCHOPNI POUZE TI, KTEŘÍ SI TEBE ZVOLILI ZA MISTRA. POVSTAŇ! POVSTAŇ! POVSTAŇ! ZAHRŇ MÉ POČÍNÁNÍ SVOJÍ PŘÍZNÍ A PODPOROU, OBDARUJ MĚ SVOJÍ MOCÍ A MOUDROSTÍ, NECHŤ JE TVÁ INTELIGENCE MAJÁKEM NA CESTĚ K POZNÁNÍ.

Adept na zemi před oltářem vyznačí s pomocí své vůle a imaginace mečem velký pentagram, jehož vrchol bude směřovat k východu (tedy k oltáři). Následně celý pentagram uzavře do kruhu, který bude sloužit jako symbolický průchod mezi naším světem a říší, ve které přebývají síly, jenž mají být v prstenu spoutány. Meč vrátí zpět na místo, učiní to ale takovým způsobem, aby neporušil kruh. Pak do každého z cípů pentagramu umístí jednu novou modrou svíci. Začne tyto svíce zapalovat, přičemž vždy pronese:
TO NA TVOJI POČEST DNES ZAPALUJI SVĚTLO TEMNÝ PRINCI,
NECHŤ KE MNĚ SKRZE JEHO ZÁŘ NALEZNOU CESTU TVÍ SLUŽEBNÍCI.

Adept nad plamenem hořící svíce učiní znamení vzduchu, které podpoří odpovídající imaginací. Jakmile zažehne všechny svíce, vezme z oltáře cínovou destičku (opět bude dbát na to, aby neporušil kruh) a posadí se s ní ve své obvyklé ásaně do středu pentagramu, tváří k oltáři a k vycházejícímu slunci. Pak jí položí před sebe na zem a upřeně se na ní zahledí, přičemž se bude dostatečně dlouhou dobu koncentrovat na magický čtverec, který je na destičce vyrytý. Poté adept osmkrát odříká jména, která jsou na magickém čtverci napsaná.

Během té doby musí být jeho mysl oproštěná od všech pocitů a myšlenek. Adept po přečtení Mistrových jmen položí zasvěcovaný prsten na cínovou destičku. Pak několik minut stráví soustředěním na své magické schopnosti. Následně opět vyprázdní svojí mysl. Když dosáhne stavu vnitřní harmonie a na svém těle ucítí první sluneční paprsky, začne se ztotožňovat se samotným princem temnot. V okamžiku, kdy se sluneční svit dotkne modré tattvy na jeho krku, by tato sebeidentifikace měla dosáhnout vrcholu. Adept imaginuje, že právě skrze tento symbol spolu se slunečním svitem do jeho bytosti dočasně vstoupila Mistrova moc, ba co víc, že se v něm probudila samotná podstata jeho božství. Bude-li vše správně provedeno, adept velmi intenzivně pocítí změněný stav vědomí. A právě v tento okamžik zvolá:
TO JÁ VLÁDNU MOCÍ TEMNOT! TO JÁ VLÁDNU MOCÍ SVĚTLA! TO V MÝCH RUKÁCH JSOU SÍLY VŠEHOMÍRA! SKRZE NEJVYŠŠÍ SÍLU ZDE OTEVÍRÁM BRÁNU K VNĚJŠKU. MOCNOSTI VZDUŠNÉ SFÉRY POVSTAŇTE, POVSTAŇTE, VÁŠ PÁN VÁS VOLÁ, POVSTAŇTE! JE MÝM PŘÁNÍM, ABYSTE SE STALI NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PRSTENU, DO KTERÉHO NYNÍ ZAKLÍNÁM SVOJI MOUDROST A MOC.

Jakmile adept pronese zaklínadlo, začne s obvyklým kupením vzdušného živlu, který pak nechá ze svého těla proudit do Luciferova prstenu. Současně však imaginuje, že skrze něj a cínovou destičku do prstenu vstupuje i část Mistrovy síly. Kruh, ve kterém adept operuje, bude pro tento okamžik plně průchozí branou, která mu výše uvedenou techniku usnadní zrealizovat. Délka, během které nechá tyto energie proudit do prstenu, je ponechána na jeho vlastním uvážení. Když adept usoudí, že je prsten dostatečně nabitý elementem vzduchu a samotnou Luciferovou mocí, kupení živlu ukončí. Jakmile tak učiní, počká, až dohoří magické kuřidlo a všechny svíce. Pak se postaví tváří k oltáři, hluboce se ukloní a pronese:
UZAVÍRÁM BRÁNU, JE DOKONÁNO.

Poté vystoupí i s prstenem a cínovou destičkou z kruhu. Oba tyto předměty zabalí do modrého hedvábí, které je na oltáři, a místo obřadu mlčky opustí.
Tau-Paulus (fráter Archechempe)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky