Magický výcvik - evokační magie - Cirkev Satanova

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Magický výcvik - evokační magie
Evokace Aritona     

PŘÍPRAVA NA EVOKACI ARITONA: Adept, který chce provést tuto evokaci, by měl šest týdnů předtím, nežli k ní přikročí o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí i mystérií, které se k této práci vztahují. Během této doby vytvoří z odpovídajícího kovu (železo) destičku s magickým čtvercem, do kterého rituálně vypíše jméno entity, kterou chce evokovat (Ariton). Posledních šest dnů před zahájením samotného magického díla bude adept meditovat o moci a majestátu arcidémona Aritona a bude se k němu obracet ve svých meditacích a požádá jej, aby mu odhalil svoji pečeť. Takto získaný znak bude vždy individuální. Pokud adept toto sigilum během přípravné fáze nezíská, bude to důkaz, že mu Ariton není příznivě nakloněn. Proto by měl od záměru setkat se s ním tváří v tvář, raději upustit. Pokud se ale i přesto adept rozhodne Aritona evokovat, použije jeho standardní volací znak - viz. odpovídající literatura, či níže zobrazenou pečeť získanou fráterem Teufelem.

VHODNÝM MÍSTEM NA EVOKACI ARITONA: Může být za výjimečných okolností i adeptova oratoř. Pokud bude obřad vykonáván v budově, je nutné, aby se v ní nenalézal nikdo, kromě účastníků evokace. V budově je též nutno odpojit všechny energetické a elektrické spotřebiče a přerušit přívod elektrického proudu. (Nicméně v případě živlových arcidémonů je vhodnější jejich evokaci provádět v otevřené krajině mimo obytné budovy). Pokud tedy bude evokace vykonávána ve volné přírodě, adept by měl zvolit takové místo, jež je maximálně vzdáleno od civilizace a jejího ruchu, rovněž to musí být místo, kde nebude adept vykonávající obřad, nikým vyrušen (popř. adepti). Naprosto nejvhodnější je odlehlé místo na poušti či v jiné vyschlé pustině. K evokaci může rovněž posloužit obvyklé rituální místo našeho TEMPLU.

ČAS VHODNÝ K EVOKACI ARITONA: 6. 9. anebo kdykoli během léta. Rovněž ho lze evokovat při dodržení korespondencí (během dnů spadajících pod zodiakální znamení náležející ohnivému živlu). Vždy však během poledne.

POMŮCKY NUTNÉ K EVOKACI ARITONA:
- Magická kniha Templu.
- Rituální roucho rudé či černé barvy.
- Šest nových červených či oranžových svící.
- Meč.
- Magická hůlka.
- Kadidelnice.
- Pánev s řeřavými uhlíky.
- Vhodně zvolené směsi magických kuřidel. Ty se budou skládat ze čtyř druhů:
Očistné - takové, které bude korespondovat s ohněm a volanou entitou (Ariton) - olibanum.
Exaltační - takové, které bude korespondovat s ohněm a volanou entitou (Ariton) - dračí krev.
Materializační - takové, které bude korespondovat s ohněm a volanou entitou (Ariton) - dračí krev, pepř, hladká mouka, med, vejce - (ideální jsou vejce plazí. Pokud jsou pro vás nedostupná, postačí i ptačí vejce - nejlépe od černé slepice), mléko - (nejlépe ovčí), olivový olej. Z těchto látek se nejprve uhněte těsto a z toho pak kuličky, jež se usuší na slunci a během evokace se pálí na pánvi s řeřavými uhlíky.
Vymítací - takové, které bude korespondovat s ohněm a volanou entitou (Ariton) - assa foetida - čertovo lejno. (Výše uvedené vymítací kuřidlo použijte ve větší míře pouze v případě, kdyby volaná entita nechtěla opustit naší hrubohmotnou rovinu).
- Železná destička, do které je rituálně vepsán magický čtverec s Aritonovým jménem.
- Pergamen s pečetí Aritona, jež bude zakreslena v nepravidelném šestiúhelníku.
- Nerost korespondující s ohnivým živlem a volanou entitou (Ariton) - ohnivý opál.
- Fluidický kondenzátor korespondující s ohnivým živlem a volanou entitou (Ariton) - cibule, česnek, pepř a hořčicová semínka. Tímto kondenzátorem se potře železná destička, pergamen i ohnivý opál. Do všech těchto předmětů je také třeba nakupit živel ohně pro snadnější materializaci arcidémona.

POČET ÚČASTNÍKŮ EVOKACE ARITONA: Adept a dva jím vybraní asistenti. Tuto operaci může vykonat rovněž pouze adept. V tom případě bude číst všechny magické a zaklínací formule. Dál je možné, aby se evokace účastnilo i pět či sedm osob. Maximální počet účastníků je devět.

CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle a magických dovedností evokovat arcidémona ohnivého živlu Aritona tak, aby se bez zbytečných průtahů a škod na majetku a zdraví operatérů viditelně zjevil v přijatelné podobě a předal jim své rady a také své požehnání.
Ariton se nejčastěji zjevuje na jižním horizontu jako červený plaz bez křídel, vztyčený přední třetinou těla. Z jeho hadí tlamy šlehají plameny, skrze které probleskuje jeho rozeklaný jazyk. Adepta se snaží zastrašit řevem připomínajícím hukot plamenů a ceněním svých červeně žhnoucích zubů, rozmístěných do tří řad. Vyvolává efekt „nahnutí se“ nad operatéra a plamenného útoku vedeného shora. Útočí nejčastěji třikrát. Pokud adept setrvá ve stavu vnitřního ticha, změní se Ariton v rozložitého červeného muže s kovovou bradou, na kterém neustále plápolají a uhasínají tisíce malých plamínků. Oči tohoto arcidémona se zdají být diamantové a mívají silný hypnotický vliv. V případě byť jen nepatrného ochabnutí adeptovy pozornosti se Ariton blesku rychle promění v ohnivého gekona a hlavou zaútočí na magický kruh. Jedná se o poměrně nebezpečnou evokaci, jejímž extrémním následkem může být, v případě Aritonova průniku do kruhu, svévolné samovznícení adepta, případně náhlá dysfunkce vnitřních orgánů, vyvolaná jejich náhlým přehřátím. Ariton umožňuje adeptu zvyšovat za pomoci vůle tělesnou teplotu, vyvolávat ohnivé fenomény a dotykem mnohonásobně urychlovat životní procesy, čehož pokročilou formou je technika „vysušení života“ dotykem. Jeho služebným duchové podle tradice dokáží vyvolávat požáry, výbuchy a zvláštní ohnivé fenomény.

ZAHÁJENÍ EVOKACE ARITONA
Adept i jeho případní asistenti budou jeden den před samotnou evokací držet přísný půst. Rovněž je žádoucí, aby dodržovali alespoň šest dní před samotnou prací sexuální zdrženlivost. Všichni se před zahájením samotné evokace vykoupou ve vodě impregnované žádostí za zdar jejich díla (tato lázeň může být obohacena o byliny, které korespondují s živlem ohně a volanou entitou - Ariton). Obléknou se do rudého či oranžového rituálního roucha a odeberou se na místo určené k Aritonově evokaci. Toto místo by měli předem na obřad důkladně připravit a to následujícím způsobem: Na jihu vyznačí univerzální trojúhelník zjevů Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do jeho středu umístí pergamen s pečetí Aritona. Na něj položí železnou destičku s magickým čtvercem, v němž je vepsáno jeho jméno, které do něj během přípravné fáze před samotnou evokací rituálně vyryjí. Na tuto destičku fluidickým kondenzátorem, který koresponduje s cílem evokace, opět vyznačí pečeť volané entity (Ariton). Na tuto destičku dále položí odpovídající nerost (ohnivý opál), který usnadní materializaci volané entity. Ze stejného důvodu na závěr do trojúhelníku zjevů postaví pánev, do které v průběhu samotné evokace vloží rozžhavené řeřavé uhlíky, na které vhodí těsně před uzavřením magického kruhu materializační kuřidlo. Poté, přibližně jeden metr od tohoto trojúhelníku narýsují předepsaným způsobem univerzální magický kruh Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do středu tohoto kruhu umístí magickou hůlku, meč a kadidelnici a předem připravené směsi magických kuřidel. Tento kruh musí být dostatečně prostorný, aby se v něm operatér i jeho případní asistenti mohli svobodně a bez omezení pohybovat.

FÁZE OČISTNÁ
Po svém příchodu na obřadní místo účastníci zapálí šest červených či oranžových svící, které rozmístí vně kruhu po jeho obvodu. Poté adept zapálí očistné kuřidlo - (olibanum) a okouří jím místo operace. (Jsou-li přítomni jeho asistenti, tento úkon učiní oni). Pak zaujmou všichni předepsané pozice uvnitř kruhu a to tváří k východu. Adept vyznačí magickou hůlkou, kterou bude držet ve své levé ruce, ve vzduchu obrácený vymítací kříž Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá explodovat, aby svojí září pohltilo všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE.
Poté se adept otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Nakonec se opět otočí tváří k východu a pronese: STANIŽ SE TAK! Jsou-li přítomni jeho asistenti, budou ho v jeho úsilí svojí vůlí a imaginací aktivně podporovat. 
Adept poté zapálí v trojúhelníku zjevů vhodně zvolenou směs materializačního kuřidla a pronese následující formuli (jsou-li přítomni jeho asistenti, tuto směs magického kuřidla zapálí oni), přičemž se při její citaci ztotožní s nejvyšší silou, která tak prostoupí celou jeho bytost: VE JMÉNU VLÁDCE ZEMĚ A PÁNA SVĚTA, JÁ NAŘIZUJI SILÁM VŠEHOMÍRA, POSKYTNĚTE MI SVOU NEPOPSATELNOU MOC, ROZEVŘETE ŠIROCE BRÁNY UNIVERSA A VYSTUPTE Z ABSOLUTNA. PŘIVÍTEJTE MĚ JAKOŽTO BRATRA A PŘÍTELE. ZTOTOŽNIL JSEM SE S TEBOU A UŽÍVÁM TVÉ JMÉNO JAKO ČÁST SEBE SAMOTNÉHO. DOPŘEJ MI POŽITKŮ, PO NICHŽ TOUŽÍM. ŽIJI JAKO VOLNÉ ZVÍŘE, CTÍM ZÁKONY PŘÍRODY I ZÁKONY VESMÍRNÉ HARMONIE. TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ TĚLA I DUCHA. PŘEJI POCTIVÝM A ODMÍTÁM ZKAŽENÉ. PŘI VŠECH BOZÍCH SVĚTŮ JÁ NAŘIZUJI, ABY SE VŠE O ČEM JSEM HOVOŘIL, TAKÉ STALO. PŘIJĎTE A UČIŇTE MOU VŮLI SKUTEČNOSTÍ.
Jakmile se adept ztotožní s nejvyšší silou, obtáhne magický kruh svým mečem a to po směru hodinových ručiček, přičemž imaginuje, že skrze něho působí nejvyšší síla, která jednou provždy činí z magického kruhu, jakož i prostoru, který tento kruh uzavírá, nedotknutelnou a nežádoucím silám neproniknutelnou část universa. Jakmile obtáhne celý kruh, nechá do něj proudit veškerou svoji vnitřní sílu, jakož i sílu, kterou stahuje přímo z universa, s nímž musí být v naprosté jednotě (sjednotí se s ním). Po té kruh obtáhne v protisměru hodinových ručiček, s vědomím, že je nyní kruh magicky vysvěcen pro jakoukoliv formu magie. Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, podporují ho svojí vlastní imaginací a vůlí v jeho úsilí. Adept míříc hrotem meče na obvod kruhu, nahlas pronáší následující formuli: VYSVĚCUJI A SVĚTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ, TENTO OSTROV, KTERÝ JSEM SI ZVOLIL. OPEVŇUJI TENTO KRUH A ZASVĚCUJI JEJ VŠEM DRUHŮM A TYPŮM VĚDY MAGICKÉ. VĚDĚ DUCHŮ ELEMENTŮ, VĚDĚ DUCHŮ PLANETÁRNÍCH A VĚDĚ DUCHŮ ZODIAKÁLNÍCH, MAGII VÝŠIN A MAGII HLUBINY, MAGII SVĚTLA A MAGII TEMNOT, MAGII VŠECH ČASŮ STARÝCH I ČASŮ SOUČASNÝCH, JAKOŽ I ČASŮ, KTERÉ TEPRVE NASTANOU. ZASVĚCUJI JEJ MAGII VŠECH RAS A NÁRODŮ A TAKÉ I MAGII PŮVODU NEPOZEMSKÉHO. STANIŽ SE TAK!
Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, poslední větu po něm opakují.

PŘÍSAHA
Jakmile je uzavřen magický kruh, všichni účastníci evokace jednotlivě pronesou tuto přísahu: JÁ, FRÁTER N.N., ZDE NA TOMTO MÍSTĚ A V TOMTO MAGICKÉM KRUHU O SVÉ VLASTNÍ VŮLI A ZE SVÉHO SVOBODNÉHO ROZHODNUTÍ SKLÁDÁM TUTO PŘÍSAHU. PŘI MOCI A SÍLE VŠECH FALEŠNĚ OBVINĚNÝCH A ZAVRHOVANÝCH BOŽSTEV PŘÍSAHÁM, ŽE NEOPUSTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ A MAGICKOU HŮLKOU SVÉ VŮLE BUDU BRÁNIT JEHO NEPORUŠITELNOST A SVÝM MAGICKÝM MEČEM JEHO NEDOTKNUTELNOST. K PLNĚNÍ TÉTO PŘÍSAHY SE NYNÍ ZAVAZUJI SVÝM SLOVEM, SVOJÍ CTÍ A VEŠKEROU SVOJÍ MAGICKOU MOCÍ.

KONJURACE
Pak se adept i jeho asistenti (jsou-li přítomni) pokloní směrem k trojúhelníku zjevů. Načež adept pronese následující citaci, přičemž se ještě víc ztotožní s nejvyšší silou, která tak mnohem intenzivněji prostoupí celou jeho bytost: UCTĚME VLÁDCE A ARCIDÉMONA OHNĚ. „ARITONE, VYSLYŠ MÉ VOLÁNÍ, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO TOHOTO SVĚTA.
IA! IA! THU THU THU ARITON!
Ó VY MEČE JIHU S OČIMA, JEŽ BURCUJÍ HNĚV HŘÍCHU, OPÍJEJÍCÍ TY, KTEŘÍ JSOU PRÁZDNÍ. POPATŘTE! PŘÍSLIB SATANA A JEHO MOCI, JEŽ ZVÁNA MEZI VÁMI TRPKÝM BODNUTÍM JEDOVÉHO OSTNU.
VE JMÉNU ÓÓÓ, VOLÁM TĚ, KRÁLI OHNĚ!
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE OHNĚ!
VE JMÉNU MISTRA BAPHOMETA A PŘI ZNAMENÍ ČLOVĚKA, VOLÁM TĚ, ARCIDÉMONE OHNĚ!
MOCNÝMI A BARBARSKÝMI JMÉNY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE OHNĚ!
PŘI TŘECH MOCNÝCH JMÉNECH, AROGOGORUABRAÓ! SOTÚ! MUDÓRIÓ! TĚ NYNÍ ZAKLÍNÁM! VE JMÉNU KANACHETA, VYJDI ARCIDÉMONE OHNĚ!
VOLÁM TĚ JMÉNY NAPSANÝMI NA PRAPORCI JIHU, VZÝVÁM TĚ, VLÁDČE OHNĚ.
VE JMÉNU ÓÓÓ JÁ PROHLAŠUJI, ŽE ARITON VLÁDCE OHNĚ A ARCIDÉMON JIHU JE ZDE NYNÍ PŘÍTOMEN.

FÁZE EVOKAČNÍ
Jakmile adept dokončí konjuraci, přistoupí k fázi evokační. Níže uvedený text je třeba citovat, dokud se arcidémon Ariton viditelně nezjeví či dokud alespoň nepodá jasný důkaz o své přítomnosti. Jsou-li přítomní adeptovi asistenti, mohou se s ním v citaci evokačních formulí v případě nutnosti prostřídat.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM DUCHOVNÍHO SLUNCE, JMÉNEM NAŠEHO MISTRA SATANA, SILOU OKA A CHTÍČE, JMÉNEM SORAT,VOLÁM TĚ ARITONE, VLÁDČE OHNĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM SLUNCE SORAT, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM TVŮRČÍ ENERGIE, VOLÁM TĚ ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ ZÁŘÍ A TOHO, KTERÝ KRÁČÍ, VOLÁM TĚ ARITONE, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM SATANA - SLUNCE, HADITA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ BEZ CHTĚNÍ KRÁČÍ, VOLÁM TĚ ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM OHNĚ, PLAMENŮ A ZÁŘE, JMÉNEM TOHO, KTERÝ VLÁDNE BEZ OMEZENÍ ČI POUT, VOLÁM TĚ, ARITONE. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM ŽHNOUCÍ ESENCE A ŽÁRU, JMÉNEM ZÁŘÍCÍHO SLUNEČNÍHO FALU POUTÁM TĚ, ARITONE, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM, NA TOMTO MÍSTĚ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM ÓÓÓ, JMÉNEM OKA A CHTÍČE, TROJNÁSOBNĚ TĚ ZAPŘÍSAHÁM MOCÍ NAŠEHO MISTRA. VE JMÉNU SORAT, POUTÁM TĚ, ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ NA TOMTO MÍSTĚ. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, JMÉNEM OHNIVÉHO DECHU, POUTÁM TĚ, ARITONE, NA TOMTO MÍSTĚ, ZJEVOVATELI OHNIVÝCH MYSTÉRIÍ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM SLUNCE SORAT, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM TVŮRČÍ ENERGIE, VOLÁM TĚ, ARITONE A POUTÁM TĚ, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM. NA TOMTO MÍSTĚ, TY, KTERÝ URYCHLUJEŠ SVÝM DOTYKEM ŽIVOT, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM SEBOU SAMÝM ZAPŘÍČINĚNÉHO, JMÉNEM SEBOU SAMÝM PODMÍNĚNÉHO, JMÉNEM NEJVYŠŠÍHO VLÁDCE VŠEHOMÍRA, VOLÁM TĚ A POUTÁM ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ, NA TOMTO MÍSTĚ, PŘÍJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM KORUNÍHO PRINCE SATANA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM ŽHNOUCÍHO SLUNCE, KTERÉ JE PŮVODCE ŽIVOTA I SMRTI, VOLÁM TĚ, ARITONE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

BEJADOZ OXO UWAMING AXBIM CHILHIG CHO ASHARA. FACHOXOTH XIODELOW HEV CHO LOKEG DURONILT. HECTIH ARITON! NOFU GERDS. HECTIH! (VYSLYŠ MOJE VOLÁNÍ, VELKÝ DÉMONE OHNĚ. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO MÉHO SVĚTA. VSTUP, ARITONE! PRŮCHOD JE OTEVŘEN! VSTUP!)

Pokud se ARITON po několikerém opakovaní, výše uvedených citací stále nezjevil a ani nepodal důkaz o své přítomnosti, adept pronese následující donucovací evokační formuli: ARITONE, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM, PLANOUCÍ A ZÁŘÍCÍ VLÁDČE OHNĚ, ZAKLÍNÁM TĚ A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI TĚ ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM, PLANOUCÍ BYTOSTI S KOVOVOU BRADOU, ZAKLÍNÁM TĚ VE JMÉNU VŠECH TVÝCH UCTÍVAČŮ. VE JMÉNU TĚCH, KTEŘÍ PO STALETÍ NA TAJNÝCH MÍSTECH VZÝVAJÍ A VELEBÍ TVOU MOC. VE JMÉNU NESPOUTANÉHO JISKRNÉHO LIDSKÉHO DUCHA! PŘI SÍLE TVŮRČÍ LIDSKÉ ENERGIE TĚ ZAKLÍNÁM A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJŮHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ. TY, JEHOŽ PŘÍCHOD JE DOPROVÁZEN ŘEVEM PŘIPOMÍNAJÍCÍM HUKOT PLAMENŮ, PANE OHNĚ, DOPŘEJ NÁM SLYŠET TVŮJ MOCNÝ PLAMENNÝ HLAS. ZAPŘÍSAHÁM TĚ PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE! POUTÁM TĚ NA TOTO MÍSTO A VEŠKEROU SILOU SVÉHO LIDSTVÍ TĚ ZAKLÍNÁM, PŘIJĎ A ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE!

PŘIVÍTACÍ A POUTACÍ FORMULE
Jakmile se zjeví Ariton všichni účastníci evokace se mu mírně pokloní na znamení úcty, nikoli pokory. (Tyto dvě emoce by v žádném případě neměly být zaměňovány). Poté adept pronese: VÍTÁM TĚ, TYS ZDE PŘED TÍMTO KRUHEM MAGICKÉHO UMĚNÍ. POUTÁM TĚ DO TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ SILOU NEJVYŠŠÍ. DOPŘEJ NYNÍ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. 
Poté adept uctivě pronese své konkrétní dotazy a případné požadavky.

PROPOUŠTĚCÍ FORMULE
Jakmile je adeptova zvědavost plně uspokojena musí přivolanou entitu propustit. Adept tedy začne pálit v kadidelnici vymítací kuřidlo. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Přičemž pronese: MOCNÝ A ŽHNOUCÍ, VLÁDČE OHNĚ. UPŘÍMNĚ TI DĚKUJI ZA TO, ŽE JSI SE ZDE DNES VIDITELNĚ ZJEVIL A DOPŘÁL SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘIL MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. NYNÍ TĚ VŠAK VYZÝVÁM A ŽÁDÁM ABYS V MÍRU ODEŠEL A VRÁTIL SE DO SVÉ SFÉRY, V NÍŽ PŘEBÝVÁŠ. UČIŇ TAK BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. ODEJDI ODSUD BEZ HLUKU A ZÁPACHU. OPUSŤ TROJÚHELNÍK ZJEVŮ, MOCNÝ VLÁDČE OHNĚ. JDI A ZŮSTAŇ MI (NÁM) I NADÁLE PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN.

Pokud se volaná entita (Ariton) zdráhá uposlechnout adeptovu výzvu k odchodu z naší hrubohmotné sféry, adept začne pálit vymítací kuřidlo ve větší míře. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Načež pronese: PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, SVĚŘENÉ MI VŠEHOMÍREM, TĚ NYNÍ CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES NAVRÁTIL DO SVÉ SFÉRY A I NADÁLE MI (NÁM) ZŮSTAL PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN. JDI! JDI! JDI! JÁ N.N. TĚ PROPOUŠTÍM! VE JMÉNU NEPOPSATELNÉ VŠE PROSTUPUJÍCÍ SÍLY TEĎ ODEJDI!
Evokace Paimona    

PŘÍPRAVA NA EVOKACI PAIMONA: Adept, který chce provést tuto evokaci, by měl sedm týdnů před tím, nežli k ní přikročí o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí i mystérií, které se k této práci vztahují. Během této doby vytvoří z odpovídajícího kovu (měď) destičku s magickým čtvercem, do kterého rituálně vypíše jméno entity, kterou chce evokovat (Paimon). Posledních sedm dnů před zahájením samotného magického díla bude adept meditovat o moci a majestátu arcidémona Paimona a bude se k němu obracet ve svých meditacích a požádá jej, aby mu odhalil svojí pečeť. Takto získaný znak bude vždy individuální. Pokud adept toto sigilum během přípravné fáze nezíská, bude to důkaz, že mu Paimon není příznivě nakloněn. Proto by měl od záměru setkat se s ním tváří v tvář raději upustit. Pokud se ale i přesto adept rozhodne Paimona evokovat, použije jeho standardní volací znak – viz. odpovídající literatura či níže zobrazenou pečeť získanou fráterem Plutem.

VHODNÝM MÍSTEM NA EVOKACI PAIMONA: Může být za výjimečných okolností i adeptova oratoř. Pokud bude obřad vykonáván v budově, je nutné, aby se v ní nenalézal nikdo, kromě účastníků evokace. V budově je též nutno odpojit všechny energetické a elektrické spotřebiče a přerušit přívod elektrického proudu. (Nicméně v případě živlových arcidémonů je vhodnější jejich evokaci provádět v otevřené krajině mimo obytné budovy). Pokud tedy bude evokace vykonávána ve volné přírodě, adept by měl zvolit takové místo, jež je maximálně vzdáleno od civilizace a jejího ruchu, rovněž to musí být místo, kde nebude adept vykonávající obřad, nikým vyrušen (popř. adepti). Naprosto nejvhodnější je odlehlé a opuštěné místo u vodní plochy. Například mokřady, rybníky či vyvěrající prameny. K evokaci může rovněž posloužit obvyklé rituální místo našeho Templu.

ČAS VHODNÝ K EVOKACI PAIMONA: 27. 9. nebo kdykoli během podzimu. Rovněž ho lze evokovat při dodržení korespondencí (během dnů spadajících pod zodiakální znamení náležející vodnímu živlu). Vždy však ve večerních hodinách.

POMŮCKY NUTNÉ K EVOKACI PAIMONA:
- Magická kniha Templu.
- Rituální roucho indigové, tmavě modré či černé barvy.
- Sedm nových indigových či modrých svící.
- Meč.
- Magická hůlka.
- Kadidelnice.
- Pánev s řeřavými uhlíky.
- Vhodně zvolené směsi magických kuřidel. Ty se budou skládat ze čtyř druhů:
Očistné - takové, které bude korespondovat s vodou a volanou entitou (Paimon) - santalové dřevo.
Exaltační - takové, které bude korespondovat s vodou a volanou entitou (Paimon) - myrha.
Materializační - takové, které bude korespondovat s vodou a volanou entitou (Paimon) - myrha, med, hladká mouka, vejce - (ideální jsou vejce ještěří. Pokud jsou pro vás nedostupná, postačí i ptačí vejce), mléko - (nejlépe kobylí), olivový olej. Z těchto látek se nejprve uhněte těsto a z toho pak kuličky, jež se usuší na slunci a během evokace se pálí na pánvi s řeřavými uhlíky.
Vymítací - takové, které bude korespondovat s vodou a volanou entitou (Paimon) - assa foetida - čertovo lejno. (Výše uvedené vymítací kuřidlo použijte ve větší míře pouze v případě, kdyby volaná entita nechtěla opustit naší hrubohmotnou rovinu).
- Měděná destička, do které je rituálně vepsán magický čtverec s Paimonoým jménem.
- Pergamen s pečetí Paimona, jež bude zakreslena v nepravidelném devítiúhelníku.
- Nerost korespondující s živlem vody a volanou entitou (Paimon) - beryl.
- Fluidický kondenzátor korespondující s živlem vody a volanou entitou (Paimon) - oves (může to být i jemně nakrájená ovesná sláma), řepné semeno (různého druhu, eventuálně krmné řepy cukrovky apod.) pivoňka (květy nebo listy), třešňové listy (případně i kůra). Tímto kondenzátorem se potře měděná destička, pergamen i beryl. Do všech těchto předmětů je také třeba nakupit živel vody pro snadnější materializaci arcidémona.

POČET ÚČASTNÍKŮ EVOKACE PAIMONA: Adept a dva jím vybraní asistenti. Tuto operaci může vykonat rovněž pouze adept. V tom případě bude číst všechny magické a zaklínací formule. Dále je možné, aby se evokace účastnilo i pět či sedm osob. Maximální počet účastníků je devět.

CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle a magických dovedností evokovat arcidémona vodního živlu Paimona tak, aby se bez zbytečných průtahů a škod na majetku a zdraví operatérů, viditelně zjevil v přijatelné podobě a předal jim své rady a také své požehnání.
Paimon se nejčastěji zjevuje na západním horizontu jako modrozelená saň s komplikovaným systémem křídel a s podivnými kožními a kostními výrůstky na těle. Často je zahalen ve výparech páry, které stoupají ze země. Po šupinatém těle mu stékají kapky kondenzované vody, měnící se na měděné stružky. Přední tlapy mívá vztyčené vzhůru. Ledově se lesknoucími pařáty ukazuje na mága, u kterého toto gesto vyvolává mrazivý chlad v oblasti srdce. Paimon obvykle v pomalém rytmu švihá ostnatým ocasem o zem. Tyto nárazy adept může pocítit v podobě mírných otřesů země. Paimon se obvykle po několika úderech ocasem o zem otočí a začne se adeptovi či adeptům vzdalovat. Zároveň s tímto mizením v dálce se však vynořuje za jeho či jejich zády a vyvolává u nich mrazení v zátylku. V případě, že se adept či adepti otočí, arcidéméon je buď posedne anebo zmizí. Komunikaci je nakloněn tehdy, když adept či adepti dokáží zůstat stát v původním směru a neotočí se. Za jeho či jejich zády Paimon pravděpodobně mění svoji podobu, neboť kontakt se od tohoto okamžiku nese v odlišném duchu. Adeptovi, který si ho příznivě nakloní, vkládá tento mocný arcidémon do rukou schopnost snižovat svoji tělesnou teplotu, v pokročilých fázích kontaktu, je takovýto adept schopen dosáhnout stavu blízkého zimní hibernaci některých zvířat. Paimon rovněž zvyšuje možnosti adaptovat přežití pod vodní hladinou a rozvíjí schopnost utlumovat životní procesy dotykem a vůlí. Některé prameny přisuzují jeho služebným duchům schopnost, vyvolávání ničivých vodních smrští, bouří, záplav, krupobití, prudkého sněžení a pohybů spodní vody.

ZAHÁJENÍ EVOKACE PAIMONA
Adept i jeho případní asistenti budou jeden den před samotnou evokací držet přísný půst. Rovněž je žádoucí, aby dodržovali alespoň sedm dní před samotnou prací sexuální zdrženlivost. Všichni se před zahájením samotné evokace vykoupou ve vodě impregnované žádostí za zdar jejich díla (tato lázeň může být obohacena o byliny, které korespondují s živlem vody a volanou entitou - Paimon). Obléknou se do indigového, tmavě modrého či černého rituálního roucha a odeberou se na místo určené k Paimonově evokaci. Toto místo by měli předem na obřad důkladně připravit a to následujícím způsobem: Na západě vyznačí univerzální trojúhelník zjevů Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do jeho středu umístí pergamen s pečetí Paimona. Na něj položí měděnou destičku s magickým čtvercem, v němž je vepsáno jeho jméno, které do něj během přípravné fáze před samotnou evokací rituálně vyryjí. Na tuto destičku fluidickým kondenzátorem, který koresponduje s cílem evokace, opět vyznačí pečeť volané entity (Paimon). Na tuto destičku dále položí odpovídající nerost (beryl), který usnadní materializaci volané entity. Ze stejného důvodu na závěr do trojúhelníku zjevů postaví pánev, do které v průběhu samotné evokace vloží rozžhavené řeřavé uhlíky, na které vhodí těsně před uzavřením magického kruhu materializační kuřidlo. Poté přibližně jeden metr od tohoto trojúhelníku narýsují předepsaným způsobem univerzální magický kruh Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do středu tohoto kruhu umístí magickou hůlku, meč a kadidelnici a předem připravené směsi magických kuřidel. Tento kruh musí být dostatečně prostorný, aby se v něm operatér i jeho případní asistenti mohli svobodně a bez omezení pohybovat.

FÁZE OČISTNÁ
Po svém příchodu na obřadní místo účastníci zapálí sedm tmavě modrých svící, které rozmístí vně kruhu po jeho obvodu. Poté adept zapálí očistné kuřidlo - (santalové dřevo) a okouří jím místo operace. (Jsou-li přítomni jeho asistenti, tento úkon učiní oni). Pak zaujmou všichni předepsané pozice uvnitř kruhu a to tváří k východu. Adept vyznačí magickou hůlkou, kterou bude držet ve své levé ruce ve vzduchu obrácený vymítací kříž Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá explodovat, aby svojí září pohltilo všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE.
Poté se adept otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Nakonec se opět otočí tváří k východu a pronese: STANIŽ SE TAK! Jsou-li přítomni jeho asistenti, budou ho v jeho úsilí svojí vůlí a imaginací aktivně podporovat.
Adept poté zapálí v trojúhelníku zjevů vhodně zvolenou směs materializačního kuřidla a pronese následující formuli (jsou-li přítomni jeho asistenti, tuto směs magického kuřidla zapálí oni), přičemž se při její citaci ztotožní s nejvyšší silou, která tak prostoupí celou jeho bytost: VE JMÉNU VLÁDCE ZEMĚ A PÁNA SVĚTA JÁ NAŘIZUJI SILÁM VŠEHOMÍRA, POSKYTNĚTE MI SVOU NEPOPSATELNOU MOC, ROZEVŘETE ŠIROCE BRÁNY UNIVERSA A VYSTUPTE Z ABSOLUTNA. PŘIVÍTEJTE MĚ JAKOŽTO BRATRA A PŘÍTELE. ZTOTOŽNIL JSEM SE S TEBOU A UŽÍVÁM TVÉ JMÉNO JAKO ČÁST SEBE SAMOTNÉHO. DOPŘEJ MI POŽITKŮ, PO NICHŽ TOUŽÍM. ŽIJI JAKO VOLNÉ ZVÍŘE, CTÍM ZÁKONY PŘÍRODY I ZÁKONY VESMÍRNÉ HARMONIE. TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ TĚLA I DUCHA. PŘEJI POCTIVÝM A ODMÍTÁM ZKAŽENÉ. PŘI VŠECH BOZÍCH SVĚTŮ JÁ NAŘIZUJI, ABY SE VŠE O ČEM JSEM HOVOŘIL, TAKÉ STALO. PŘIJĎTE A UČIŇTE MOU VŮLI SKUTEČNOSTÍ.
Jakmile se adept ztotožní s nejvyšší silou, obtáhne magický kruh svým mečem a to po směru hodinových ručiček, přičemž imaginuje, že skrze něho působí nejvyšší síla, která jednou provždy činí z magického kruhu, jakož i prostoru, který tento kruh uzavírá nedotknutelnou a nežádoucím silám neproniknutelnou část universa. Jakmile obtáhne celý kruh, nechá do něj proudit veškerou svoji vnitřní sílu, jakož i sílu, kterou stahuje přímo z universa, s nímž musí být v naprosté jednotě (sjednotí se s ním). Po té kruh obtáhne v protisměru hodinových ručiček s vědomím, že je nyní kruh magicky vysvěcen pro jakoukoliv formu magie. Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, podporují ho svojí vlastní imaginací a vůlí v jeho úsilí. Adept míříc hrotem meče na obvod kruhu nahlas pronáší následující formuli: VYSVĚCUJI A SVĚTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ, TENTO OSTROV, KTERÝ JSEM SI ZVOLIL. OPEVŇUJI TENTO KRUH A ZASVĚCUJI JEJ VŠEM DRUHŮM A TYPŮM VĚDY MAGICKÉ. VĚDĚ DUCHŮ ELEMENTŮ, VĚDĚ DUCHŮ PLANETÁRNÍCH A VĚDĚ DUCHŮ ZODIAKÁLNÍCH, MAGII VÝŠIN A MAGII HLUBINY, MAGII SVĚTLA A MAGII TEMNOT, MAGII VŠECH ČASŮ STARÝCH I ČASŮ SOUČASNÝCH, JAKOŽ I ČASŮ, KTERÉ TEPRVE NASTANOU. ZASVĚCUJI JEJ MAGII VŠECH RAS A NÁRODŮ A TAKÉ I MAGII PŮVODU NEPOZEMSKÉHO. STANIŽ SE TAK!
Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, poslední větu po něm opakují.

PŘÍSAHA
Jakmile je uzavřen magický kruh, všichni účastníci evokace jednotlivě pronesou tuto přísahu: JÁ, FRÁTER N.N., ZDE NA TOMTO MÍSTĚ A V TOMTO MAGICKÉM KRUHU O SVÉ VLASTNÍ VŮLI A ZE SVÉHO SVOBODNÉHO ROZHODNUTÍ SKLÁDÁM TUTO PŘÍSAHU. PŘI MOCI A SÍLE VŠECH FALEŠNĚ OBVINĚNÝCH A ZAVRHOVANÝCH BOŽSTEV PŘÍSAHÁM, ŽE NEOPUSTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ A MAGICKOU HŮLKOU SVÉ VŮLE BUDU BRÁNIT JEHO NEPORUŠITELNOST A SVÝM MAGICKÝM MEČEM JEHO NEDOTKNUTELNOST. K PLNĚNÍ TÉTO PŘÍSAHY SE NYNÍ ZAVAZUJI SVÝM SLOVEM, SVOJI CTÍ A VEŠKEROU SVOJÍ MAGICKOU MOCÍ.

KONJURACE
Pak se adept i jeho asistenti (jsou-li přítomni) pokloní směrem k trojúhelníku zjevů. Načež adept pronese následující citaci, přičemž se ještě víc ztotožní s nejvyšší silou, která tak mnohem intenzivněji prostoupí celou jeho bytost: UCTĚME VLÁDCE A ARCIDÉMONA VODY. PAIMONE, VYSLYŠ MÉ VOLÁNÍ, MOCNÁ MODROZELENÁ SANI, PŘIVOLÁVÁM TĚ DO TOHOTO SVĚTA. IA! IA! THU THU THU PAIMON!
POLEDNE PRVÉHO JE JAKO TŘETÍ POŽITEK STVOŘENÝ Z HYACINTOVÝCH SLOUPŮ, V NĚMŽ SE STARŠÍ STÁVAJÍ SILNÝMI, COŽ PŘIPRAVIL JSEM PRO MOU VLASTNÍ SPRAVEDLNOST, PRAVIL SATAN, JEHOŽ DLOUHÉ TRVÁNÍ BUDE JAKO ZÁŠTITA LEVIATHANOVI. KOLIK JICH JE, KDO ZŮSTÁVAJÍ VE SLÁVĚ ZEMĚ, KTEŘÍ JSOU A NEUVIDÍ SMRTI, DOKUD SE DŮM NEZŘÍTÍ A DRAK NEKLESNE V HLUBINU? RADUJTE SE! NEBOŤ KORUNY CHRÁMU A HÁV JEHO, KTERÝ JE, BYL A BUDE KORUNOVÁN, NEJSOU UŽ ROZDĚLENY!
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE VODY!
VE JMÉNU MISTRA BAPHOMETA A PŘI ZNAMENÍ ČLOVĚKA, VOLÁM TĚ, ARCIDÉMONE VODY!
MOCNÝMI A BARBARSKÝMI JMÉNY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE VODY!
PŘI TŘECH MOCNÝCH, JMÉNY FOTETH! ABRASAX! AEÚ! TĚ NYNÍ ZAKLÍNÁM!
VE JMÉNU KANACHETA, VYJDI ARCIDÉMONE VODY!
VOLÁM TĚ JMÉNY NAPSANÝMI NA PRAPORCI ZÁPADU, VZÝVÁM TĚ, VLÁDČE VODY!
VE JMÉNU IB JÁ PROHLAŠUJI, ŽE PAIMON, VLÁDCE VODY A ARCIDÉMON ZÁPADU JE ZDE NYNÍ PŘÍTOMEN!

FÁZE EVOKAČNÍ
Jakmile adept dokončí konjuraci, přistoupí k fázi evokační. Níže uvedený text je třeba citovat, dokud se arcidémon Paimon viditelně nezjeví či dokud alespoň nepodá jasný důkaz o své přítomnosti. Jsou-li přítomní adeptovi asistenti, mohou se s ním v citaci evokačních formulí v případě nutnosti prostřídat.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM KOLA A LUNA, JEŽ OBSAHUJE OTCE, IAÓ, VOLÁM TĚ PAIMONE, VLÁDČE ZÁPADU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM LUNY CHAŠMODAJE, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, KTERÁ JE VŠÍM A NIČÍM, SILOU A MOCÍ JEDENÁCTKY, VOLÁM TĚ PAIMONE, MODROZELENÝ DRAKU.
ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM POKLADU IAÓ VOLÁM TĚ PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM TAJNÉHO SÍMĚ, JMÉNEM NEPOSKVRĚNÉ MODROSTI, VOLÁM TĚ PAIMONE. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM PŘÍBYTKU SVĚTLA, POUTÁM TĚ PAIMONE, MODROZELENÝ DRAKU NA TOMTO MÍSTĚ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, VE JMÉNU TVŮRČÍHO PRINCIPU BEZ OMEZENÍ, POUTÁM TĚ PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY NA TOMTO MÍSTĚ. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, JMÉNEM LŮNA VŠEHO, POUTÁM TĚ PAIMONE NA TOMTO MÍSTĚ, ZJEVOVATELI MYSTÉRIÍ HIBERNACE, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM LUNY, CHAŠMODAJE, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE VŠEHOMÍRA, POUTÁM TĚ MODROZELENÝ DRAKU NA TOMTO MÍSTĚ, TY, KTERÝ ZVYŠUJEŠ MOŽNOST ADEPTOVA PŘEŽITÍ POD VODNÍ HLADINOU, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM KOLA A LUNA, JEŽ OBSAHUJE OTCE, IAÓ, POUTÁM TĚ PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY NA TOMTO MÍSTĚ, PŘÍJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM KORUNÍHO PRINCE LEVIATHANA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ, PAIMONE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

BEJADOZ OXO UWAMING AXBIM CHILHIG CHO THALADOMA. FACHOXOTH XIODELOW HEV CHO LOKEG DURONILT. HECTIH PAIMON! NOFU GERDS. HECTIH! (VYSLYŠ MOJE VOLÁNÍ, VELKÝ DÉMONE VODY. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO MÉHO SVĚTA. VSTUP, PAIMONE! PRŮCHOD JE OTEVŘEN! VSTUP!)

Pokud se PAIMON po několikerém opakovaní, výše uvedených citací stále nezjevil a ani nepodal důkaz o své přítomnosti, adept pronese následující donucovací evokační formuli: MOCNÝ PAIMONE, ARCIDÉMONE S OSTNATÝM OCASEM, POD JEHOŽ ÚDERY SE OTŘÁSÁ ZEMĚ, ZAKLÍNÁM TĚ A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI TĚ ŽÁDÁM ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

MOCNÁ MODROZELENÁ SANI, BYTOSTI MĚNÍCÍ SVŮJ VZHLED, ZAKLÍNÁM TĚ VE JMÉNU VŠECH TVÝCH UCTÍVAČŮ. VE JMÉNU TĚCH, KTEŘÍ PO STALETÍ NA TAJNÝCH MÍSTECH VZÝVAJÍ A VELEBÍ TVOU MOC. VE JMÉNU SVOBODOMYSLNÉ LIDSKÉ TOUHY! PŘI SÍLE TVOŘIVÉ LIDSKÉ IMAGINACE TĚ ZAKLÍNÁM A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY. TY, JEHOŽ GESTO JE DOPROVÁZENO NEPŘÍJEMNÝM MRAZIVÝM POCITEM V OBLASTI SRDCE, PANE, TY JEŽ U SVÝCH STOUPENCŮ ROZVÍJÍŠ SCHOPNOST DOTYKEM A VŮLÍ UTLUMOVAT ŽIVOTNÍ PROCESY, DOPŘEJ NÁM SLYŠET TVŮJ SILNĚ DUNIVÝ, HLUBOKÝ, REZONUJÍCÍ HLAS. ZAPŘÍSAHÁM TĚ PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE! POUTÁM TĚ NA TOTO MÍSTO A VEŠKEROU SILOU SVÉHO LIDSTVÍ TĚ ZAKLÍNÁM, PŘIJĎ A ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE!

PŘIVÍTACÍ A POUTACÍ FORMULE
Jakmile se zjeví Paimon všichni účastníci evokace se mu mírně pokloní na znamení úcty, nikoli pokory. (Tyto dvě emoce by v žádném případě neměly být zaměňovány). Poté adept pronese: VÍTÁM TĚ, TYS ZDE PŘED TÍMTO KRUHEM MAGICKÉHO UMĚNÍ. POUTÁM TĚ DO TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ SILOU NEJVYŠŠÍ. DOPŘEJ NYNÍ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. Poté adept uctivě pronese své konkrétní dotazy a případné požadavky.

PROPOUŠTĚCÍ FORMULE
Jakmile je adeptova zvědavost plně uspokojena musí přivolanou entitu propustit. Adept tedy začne pálit v kadidelnici vymítací kuřidlo. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Přičemž pronese: MOCNÝ PAIMONE, TY KTERÝ SE ZJEVUJEŠ V PODOBĚ MODROZELENÉ SANĚ. UPŘÍMNĚ TI DĚKUJI ZA TO, ŽE SES ZDE DNES VIDITELNĚ ZJEVIL A DOPŘÁL SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘIL MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. NYNÍ TĚ VŠAK VYZÝVÁM A ŽÁDÁM, ABYS V MÍRU ODEŠEL A VRÁTIL SE DO SVÉ SFÉRY, V NÍŽ PŘEBÝVÁŠ. UČIŇ TAK BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. ODEJDI ODSUD BEZ HLUKU A ZÁPACHU. OPUSŤ TROJÚHELNÍK ZJEVŮ, MOCNÝ VLÁDČE VODY. JDI A ZŮSTAŇ MI (NÁM) I NADÁLE PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN.

Pokud se volaná entita (Paimon) zdráhá uposlechnout adeptovu výzvu k odchodu z naší hrubohmotné sféry, adept začne pálit vymítací kuřidlo ve větší míře. (Jsou li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Načež pronese: PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, SVĚŘENÉ MI VŠEHOMÍREM, TĚ NYNÍ CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES NAVRÁTIL DO SVÉ SFÉRY A I NADÁLE MI (NÁM) ZŮSTAL PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN. JDI! JDI! JDI! JÁ N.N. TĚ PROPOUŠTÍM! VE JMÉNU NEPOPSATELNÉ, VŠE PROSTUPUJÍCÍ SÍLY, TEĎ ODEJDI!
Evokace Oriense     

PŘÍPRAVA NA EVOKACI ORIENSE: Adept, který chce provést tuto evokaci, by měl pět týdnů před tím, nežli k ní přikročí, o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí i mystérií, které se k této práci vztahují. Během této doby vytvoří z odpovídajícího kovu (cín) destičku s magickým čtvercem, do kterého rituálně vypíše jméno entity, kterou chce evokovat (Oriens). Posledních osm dnů před zahájením samotného magického díla bude adept meditovat o moci a majestátu arcidémona Oriense a bude se k němu obracet ve svých meditacích a požádá jej, aby mu odhalil svojí pečeť. Takto získaný znak bude vždy individuální. Pokud adept toto sigilum během přípravné fáze nezíská, bude to důkaz, že mu Oriens není příznivě nakloněn. Proto by měl od záměru setkat se s ním tváří v tvář raději upustit. Pokud se ale i přesto adept rozhodne Oriense evokovat, použije jeho standardní volací znak - viz. odpovídající literatura, či níže zobrazenou pečeť získanou fráterem Nocturnem.

VHODNÝM MÍSTEM NA EVOKACI ORIENSE: Může být za výjimečných okolností i adeptova oratoř. Pokud bude obřad vykonáván v budově, je nutné, aby se v ní nenalézal nikdo, kromě účastníků evokace. V budově je též nutno odpojit všechny energetické a elektrické spotřebiče a přerušit přívod elektrického proudu. (Nicméně v případě živlových arcidémonů je vhodnější jejich evokaci provádět v otevřené krajině mimo obytné budovy). Pokud tedy bude evokace vykonávána ve volné přírodě, adept by měl zvolit takové místo, jenž je maximálně vzdáleno od civilizace a jejího ruchu, rovněž to musí být místo, kde nebude adept vykonávající obřad nikým vyrušen (popř. adepti). Naprosto nejvhodnější je odlehlé návrší skryté v lesích, či louka nebo pole. K evokaci může rovněž posloužit obvyklé rituální místo našeho Templu.

ČAS VHODNÝ K EVOKACI ORIENSE: 8. 5. anebo kdykoli během jara. Rovněž ho lze evokovat při dodržení korespondencí (během dnů spadajících pod zodiakální znamení náležející vzdušnému živlu). Vždy však od půlnoci do úsvitu.

POMŮCKY NUTNÉ K EVOKACI ORIENSE:
- Magická kniha Templu.
- Rituální roucho fialové, oranžové, modré, či černé barvy.
- Pět nových fialových, či modrých svící.
- Meč.
- Magická hůlka.
- Kadidelnice.
- Pánev s řeřavými uhlíky.
- Vhodně zvolené směsi magických kuřidel. Ty se budou skládat ze čtyř druhů:
Očistné - takové, které bude korespondovat se vzduchem a volanou entitou (Oriens) - kadidlo.
Exaltační - takové, které bude korespondovat se vzduchem a volanou entitou (Oriens) - galbanum.
Materializační - takové, které bude korespondovat se vzduchem a volanou entitou (Oriens) - galbanum, hladká mouka, med, vejce - (ideální jsou vejce hadí. Pokud jsou pro vás nedostupná, postačí i ptačí vejce - nejlépe orlí, či od černé slepice), mléko - (nejlépe kravské), olivový olej. Z těchto látek se nejprve uhněte těsto a z toho pak kuličky, jež se usuší na slunci a během evokace se pálí na pánvi s řeřavými uhlíky.
Vymítací - takové, které bude korespondovat se vzduchem a volanou entitou (Oriens) - assa foetida - čertovo lejno. (Výše uvedené vymítací kuřidlo použijte ve větší míře pouze v případě, kdyby volaná entita nechtěla opustit naší hrubohmotnou rovinu.)
- Cínová destička, do které je rituálně vepsán magický čtverec s Oriensovým jménem.
- Pergamen s pečetí Oriense, jež bude zakreslena v nepravidelném osmiúhelníku.
- Nerost korespondující s živlem vzduchu a volanou entitou (Oriens) - topaz.
- Fluidický kondenzátor korespondující s živlem vzduchu a volanou entitou (Oriens) - lískové oříšky (může být použito i listí nebo kůra), růžové květy (či listí), jalovcové bobule a semena koriandru. Tímto kondenzátorem se potře cinová destička, pergamen i topaz. Do všech těchto předmětů je také třeba nakupit živel vzduchu pro snadnější materializaci arcidémona.

POČET ÚČASTNÍKŮ EVOKACE ORIENSE: Adept a dva jím vybraní asistenti. Tuto operaci může vykonat rovněž pouze adept. V tom případě bude číst všechny magické a zaklínací formule. Dál je možné, aby se evokace účastnilo i pět či sedm osob. Maximální počet účastníků je devět.

CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle a magických dovedností evokovat arcidémona vzdušného živlu Oriense tak, aby se bez zbytečných průtahů a škod na majetku a zdraví operatérů viditelně zjevil v přijatelné podobě a předal jim své rady a také své požehnání.
Oriens se nejčastěji zjevuje na východním horizontu jako rychle se pohybující žlutomodrý drak, který při svém pohybu opisuje linie čísla 8. Má žlutozelené oči a jeho přítomnost často provází nepříjemný pisklavý zvuk. Během kontaktu s adeptem může nabrat podobu levitujícího vertikálního hada, měnícího se v provaz z pavučin. Na místě hlavy mívá červený drahokam, měnící se v lidské mužské tváře nestejných ras a věku. Má silně dunivý, hluboký, rezonující hlas. Oriens u adepta dokáže vyvolat mnoho nových pohybových vlastností a mnohonásobně umocnit rychlost, s jakou se dokáže ve fyzickém těle pohybovat. Dlouhodobě udržovaný kontakt s Oriensem prý umožní adeptovi pohybovat se na krátké vzdálenosti rychlostí, lidským okem nepostřehnutelnou. V případě adeptova zájmu o bojová umění se stanou jeho údery vizuálně nezachytitelné. Rovněž může získat schopnost fyzikálně zdánlivě nemožných skoků. V pokročilých fázích kontaktu Oriens odkrývá tajemství levitace a cestování vzduchem. V oblasti počasí jsou jeho služebným duchům tradičně připisovány ničivé smrště, hurikány, tornáda, vichry a podobné přírodní katastrofy. Z těchto důvodů je vhodnější tohoto mocného arcidémona evokovat mimo obydlená území.

ZAHÁJENÍ EVOKACE ORIENSE
Adept, i jeho případní asistenti, budou jeden den před samotnou evokací držet přísný půst. Rovněž je žádoucí, aby dodržovali alespoň pět dní před samotnou prací sexuální zdrženlivost. Všichni se před zahájením samotné evokace vykoupou ve vodě impregnované žádostí za zdar jejich díla (tato lázeň může být obohacena o byliny, které korespondují s živlem vzduchu a volanou entitou - Oriens). Obléknou se do fialového, oranžového, modrého, či černého rituálního roucha a odeberou se na místo určené k Oriensově evokaci. Toto místo by měli předem na obřad důkladně připravit a to následujícím způsobem: Na východě vyznačí univerzální trojúhelník zjevů Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do jeho středu umístí pergamen s pečetí Oriense. Na něj položí cínovou destičku s magickým čtvercem, v němž je vepsáno jeho jméno, které do něj během přípravné fáze před samotnou evokací rituálně vyryjí. Na tuto destičku fluidickým kondenzátorem, který koresponduje s cílem evokace, opět vyznačí pečeť volané entity (Oriens). Na tuto destičku dále položí odpovídající nerost (topaz), který usnadní materializaci volané entity. Ze stejného důvodu na závěr do trojúhelníku zjevů postaví pánev, do které v průběhu samotné evokace vloží rozžhavené řeřavé uhlíky, na které vhodí těsně před uzavřením magického kruhu materializační kuřidlo. Poté, přibližně jeden metr od tohoto trojúhelníku, narýsují předepsaným způsobem univerzální magický kruh Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do středu tohoto kruhu umístí magickou hůlku, meč a kadidelnici a předem připravené směsi magických kuřidel. Tento kruh musí být dostatečně prostorný, aby se v něm operatér i jeho případní asistenti mohli svobodně a bez omezení pohybovat.

FÁZE OČISTNÁ
Po svém příchodu na obřadní místo účastníci zapálí pět fialových či modrých svící, které rozmístí vně kruhu po jeho obvodu. Poté adept zapálí očistné kuřidlo (kadidlo) a okouří jím místo operace. (Jsou-li přítomni jeho asistenti tento úkon, učiní oni). Pak zaujmou všichni předepsané pozice uvnitř kruhu a to tváří k východu. Adept vyznačí magickou hůlkou, kterou bude držet ve své levé ruce ve vzduchu obrácený vymítací kříž Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá explodovat, aby svojí září pohltilo všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku, kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE.
Poté se adept otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Nakonec se opět otočí tváří k východu a pronese: STANIŽ SE TAK! Jsou-li přítomni jeho asistenti, budou ho v jeho úsilí svojí vůlí a imaginací aktivně podporovat.
Adept poté zapálí v trojúhelníku zjevů vhodně zvolenou směs materializačního kuřidla a pronese následující formuli (jsou-li přítomni jeho asistenti, tuto směs magického kuřidla zapálí oni), přičemž se při její citaci ztotožní s nejvyšší silou, která tak prostoupí celou jeho bytost: VE JMÉNU VLÁDCE ZEMĚ A PÁNA SVĚTA JÁ NAŘIZUJI SILÁM VŠEHOMÍRA, POSKYTNĚTE MI SVOU NEPOPSATELNOU MOC, ROZEVŘETE ŠIROCE BRÁNY UNIVERSA A VYSTUPTE Z ABSOLUTNA. PŘIVÍTEJTE MĚ JAKOŽTO BRATRA A PŘÍTELE. ZTOTOŽNIL JSEM SE S TEBOU A UŽÍVÁM TVÉ JMÉNO JAKO ČÁST SEBE SAMOTNÉHO. DOPŘEJ MI POŽITKŮ, PO NICHŽ TOUŽÍM. ŽIJI JAKO VOLNÉ ZVÍŘE, CTÍM ZÁKONY PŘÍRODY I ZÁKONY VESMÍRNÉ HARMONIE. TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ TĚLA I DUCHA. PŘEJI POCTIVÝM A ODMÍTÁM ZKAŽENÉ. PŘI VŠECH BOZÍCH SVĚTŮ JÁ NAŘIZUJI, ABY SE VŠE O ČEM JSEM HOVOŘIL, TAKÉ STALO. PŘIJĎTE A UČIŇTE MOU VŮLI SKUTEČNOSTÍ.
Jakmile se adept ztotožní s nejvyšší silou, obtáhne magický kruh svým mečem a to po směru hodinových ručiček, přičemž imaginuje, že skrze něho působí nejvyšší síla, která jednou provždy činí z magického kruhu, jakož i prostoru, který tento kruh uzavírá nedotknutelnou a nežádoucím silám neproniknutelnou část universa. Jakmile obtáhne celý kruh, nechá do něj proudit veškerou svoji vnitřní sílu, jakož i sílu, kterou stahuje přímo z universa, s nímž musí být v naprosté jednotě (sjednotí se s ním). Po té kruh obtáhne v protisměru hodinových ručiček, s vědomím, že je nyní kruh magicky vysvěcen pro jakoukoliv formu magie. Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, podporují ho svojí vlastní imaginací a vůlí v jeho úsilí. Adept míříc hrotem meče na obvod kruhu nahlas pronáší následující formuli: VYSVĚCUJI A SVĚTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ, TENTO OSTROV, KTERÝ JSEM SI ZVOLIL. OPEVŇUJI TENTO KRUH A ZASVĚCUJI JEJ VŠEM DRUHŮM A TYPŮM VĚDY MAGICKÉ. VĚDĚ DUCHŮ ELEMENTŮ, VĚDĚ DUCHŮ PLANETÁRNÍCH A VĚDĚ DUCHŮ ZODIAKÁLNÍCH, MAGII VÝŠIN A MAGII HLUBINY, MAGII SVĚTLA A MAGII TEMNOT, MAGII VŠECH ČASŮ STARÝCH I ČASŮ SOUČASNÝCH, JAKOŽ I ČASŮ, KTERÉ TEPRVE NASTANOU. ZASVĚCUJI JEJ MAGII VŠECH RAS A NÁRODŮ A TAKÉ I MAGII PŮVODU NEPOZEMSKÉHO. STANIŽ SE TAK!
Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, poslední větu po něm opakují.

PŘÍSAHA
Jakmile je uzavřen magický kruh všichni účastníci evokace jednotlivě pronesou tuto přísahu: JÁ, FRÁTER N.N., ZDE NA TOMTO MÍSTĚ A V TOMTO MAGICKÉM KRUHU O SVÉ VLASTNÍ VŮLI A ZE SVÉHO SVOBODNÉHO ROZHODNUTÍ SKLÁDÁM TUTO PŘÍSAHU. PŘI MOCI A SÍLE VŠECH FALEŠNĚ OBVINĚNÝCH A ZAVRHOVANÝCH BOŽSTEV PŘÍSAHÁM, ŽE NEOPUSTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ A MAGICKOU HŮLKOU SVÉ VŮLE BUDU BRÁNIT JEHO NEPORUŠITELNOST A SVÝM MAGICKÝM MEČEM JEHO NEDOTKNUTELNOST. K PLNĚNÍ TÉTO PŘÍSAHY SE NYNÍ ZAVAZUJI SVÝM SLOVEM, SVOJI CTÍ A VEŠKEROU SVOJÍ MAGICKOU MOCÍ.

KONJURACE
Pak se adept i jeho asistenti (jsou-li přítomni) pokloní směrem k trojúhelníku zjevů. Načež adept pronese následující citaci, přičemž se ještě víc ztotožní s nejvyšší silou, která tak mnohem intenzivněji prostoupí celou jeho bytost: UCTĚME VLÁDCE A ARCIDÉMONA VZDUCHU. ORIENSI, VYSLYŠ MÉ VOLÁNÍ, MOCNÝ ŽLUTOMODRÝ DRAKU. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO TOHOTO SVĚTA.
IA! IA! THU THU THU ORIENS!
ZAHŘÍMAL MOCNÝ TRŮN A NA VÝCHOD SE ROZLETĚLO PĚT HROMŮ. OREL PROMLUVIL A HLASITĚ VZKŘIKL: ODEJDĚTE OD DOMU SMRTI! SHROMÁŽDILI SE A STALI SE MÍROU, ONI JSOU TĚMI NESMRTELNÝMI, KTEŘÍ SE PROHÁNĚJÍ NA SMRŠTI.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE VZDUCHU!
VE JMÉNU MISTRA BAPHOMETA A PŘI ZNAMENÍ ČLOVĚKA, VOLÁM TĚ, ARCIDÉMONE VZDUCHU!
MOCNÝMI A BARBARSKÝMI JMÉNY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE VZDUCHU!
PŘI TŘECH MOCNÝCH JMÉNECH BELATHA! ABÚ! EBÚ! TĚ NYNÍ ZAKLÍNÁM!
VE JMÉNU KANACHETA, VYJDI KRÁLI VZDUCHU!
VOLÁM TĚ JMÉNY NAPSANÝMI NA PRAPORCI VÝCHODU, VZÝVÁM TĚ, VLÁDČE VZDUCHU!
VE JMÉNU IB JÁ PROHLAŠUJI, ŽE ORIENS, VLÁDCE VZDUCHU A ARCIDÉMON VÝCHODU JE ZDE NYNÍ PŘÍTOMEN!

FÁZE EVOKAČNÍ
Jakmile adept dokončí konjuraci, přistoupí k fázi evokační. Níže uvedený text je třeba citovat, dokud se arcidémon Oriens viditelně nezjeví, či dokud alespoň nepodá jasný důkaz o své přítomnosti. Jsou-li přítomní adeptovi asistenti, mohou se s ním v citaci evokačních formulí v případě nutnosti prostřídat.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM DÝCHAJÍCÍHO A ZÁŘÍCÍHO SLUNCE, VOLÁM TĚ, ORIENSI, VLÁDČE VZDUCHU. ZJEV SE, V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM MERKURA TAFTARTARATA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ PROUDÍ A TOHO, KTERÝ KRÁČÍ, VOLÁM TĚ ORIENSI, ŽLUTOMODRÝ DRAKU.
ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM SATANA - SLUNCE, HADITA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ BEZ CHTĚNÍ KRÁČÍ, VOLÁM TĚ ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM VZDUCHU, DECHU A DUCHA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ JE BEZ OMEZENÍ ČI POUT, VOLÁM TĚ ORIENSI. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM ESENCE, VOLNĚ PROUDÍCÍHO VZDUCHU A OHEBNOSTI, POUTÁM TĚ ORIENSI, ŽLUTOMODRÝ DRAKU NA TOMTO MÍSTĚ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, VE JMÉNU TVŮRČÍHO PRINCIPU BEZ OMEZENÍ, POUTÁM TĚ ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU NA TOMTO MÍSTĚ. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, JMÉNEM DUCHA VŠEHO, POUTÁM TĚ ORIENSI NA TOMTO MÍSTĚ, ZJEVOVATELI MYSTÉRIA LEVITACE, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM MERKURA TAFTARTARATA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE VŠEHOMÍRA, POUTÁM TĚ ŽLUTOMODRÝ DRAKU NA TOMTO MÍSTĚ, TY, KTERÝ URYCHLUJEŠ POHYB, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM MAJESTÁTNÉHO A VZNEŠENÉHO ORLA VÝCHODU, JMÉNEM NEPOSKVRNĚNÉ MOUDROSTI, JEJÍŽ SLOVO JE PRAVDOU, VYTVÁŘEJÍCÍ SVĚT SVOJI VLASTNÍ MAGIÍ, POUTÁM TĚ ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU NA TOMTO MÍSTĚ, PŘÍJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM KORUNÍHO PRINCE LUCIFERA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ ORIENSI. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

BEJADOZ OXO UWAMING AXBIM CHILHIG CHO DIJOW. FACHOXOTH XIODELOW HEV CHO LOKEG DURONILT. HECTIH ORIENS! NOFU GERDS. HECTIH! (VYSLYŠ MOJE VOLÁNÍ, VELKÝ DÉMONE VZDUCHU. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO MÉHO SVĚTA. VSTUP, ORIENSI! PRŮCHOD JE OTEVŘEN! VSTUP!)

Pokud se Oriens po několikerém opakovaní, výše uvedených citací stále nezjevil a ani nepodal důkaz o své přítomnosti, adept pronese následující donucovací evokační formuli: MOCNÝ ORIENSI, ARCIDÉMONE SE ŽLUTOZELENÝMA OČIMA, RYCHLÝ A NESPOUTANÝ VLÁDČE VZDUCHU, ZAKLÍNÁM TĚ A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI TĚ ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

MOCNÝ ŽLUTOMODRÝ DRAKU, BYTOSTI MNOHA TVÁŘÍ, ZAKLÍNÁM TĚ VE JMÉNU VŠECH TVÝCH UCTÍVAČŮ. VE JMÉNU TĚCH, KTEŘÍ PO STALETÍ NA TAJNÝCH MÍSTECH VZÝVAJÍ A VELEBÍ TVOU MOC. VE JMÉNU SVOBODNÉHO LIDSKÉHO DUCHA! PŘI SÍLE TVOŘIVÉ LIDSKÉ MYŠLENKY, TĚ ZAKLÍNÁM A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ, VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU. TY, JEHOŽ PŘÍCHOD JE DOPROVÁZEN NEPŘÍJEMNÝM PISKLAVÝM ZVUKEM, PANE RYCHLOSTI, DOPŘEJ NÁM SLYŠET TVŮJ SILNĚ DUNIVÝ, HLUBOKÝ, REZONUJÍCÍ HLAS. ZAPŘÍSAHÁM TĚ PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE! POUTÁM TĚ NA TOTO MÍSTO A VEŠKEROU SILOU SVÉHO LIDSTVÍ TĚ ZAKLÍNÁM, PŘIJĎ A ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE!

PŘIVÍTACÍ A POUTACÍ FORMULE
Jakmile se zjeví Oriens, všichni účastníci evokace se mu mírně pokloní na znamení úcty, nikoli pokory. (Tyto dvě emoce by v žádném případě neměly být zaměňovány). Poté adept pronese: VÍTÁM TĚ, TYS ZDE PŘED TÍMTO KRUHEM MAGICKÉHO UMĚNÍ. POUTÁM TĚ DO TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ SILOU NEJVYŠŠÍ. DOPŘEJ NYNÍ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. Poté adept uctivě pronese své konkrétní dotazy a případné požadavky.

PROPOUŠTĚCÍ FORMULE
Jakmile je adeptova zvědavost plně uspokojena musí přivolanou entitu propustit. Adept tedy začne pálit v kadidelnici vymítací kuřidlo. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Přičemž pronese: MOCNÝ A RYCHLÝ, VLÁDČE VZDUCHU. UPŘÍMNĚ TI DĚKUJI ZA TO, ŽE SES ZDE DNES VIDITELNĚ ZJEVIL A DOPŘÁL SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘIL MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. NYNÍ TĚ VŠAK VYZÝVÁM A ŽÁDÁM, ABYS V MÍRU ODEŠEL A VRÁTIL SE DO SVÉ SFÉRY, V NÍŽ PŘEBÝVÁŠ. UČIŇ TAK BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. ODEJDI ODSUD BEZ HLUKU A ZÁPACHU. OPUSŤ TROJÚHELNÍK ZJEVŮ, MOCNÝ VLÁDČE VZDUCHU. JDI A ZŮSTAŇ MI (NÁM) I NADÁLE PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN.

Pokud se volaná entita (Oriens) zdráhá uposlechnout adeptovu výzvu k odchodu z naší hrubohmotné sféry, adept začne pálit vymítací kuřidlo ve větší míře. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Načež pronese: PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE SVĚŘENÉ MI VŠEHOMÍREM, TĚ NYNÍ CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES NAVRÁTIL DO SVÉ SFÉRY A I NADÁLE MI (NÁM) ZŮSTAL PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN. JDI! JDI! JDI! JÁ N.N. TĚ PROPOUŠTÍM! VE JMÉNU NEPOPSATELNÉ VŠE PROSTUPUJÍCÍ SÍLY, TEĎ ODEJDI!Evokace Amaimona     

PŘÍPRAVA NA EVOKACI AMAIMONA: Adept, který chce provést tuto evokaci, by měl tři týdny před tím, nežli k ní přikročí, o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí i mystérií, které se k této práci vztahují. Během této doby vytvoří z odpovídajícího kovu (olovo) destičku s magickým čtvercem, do kterého rituálně vypíše jméno entity, kterou chce evokovat (Amaimon). Posledních deset dnů před zahájením samotného magického díla, bude adept meditovat o moci a majestátu arcidémona Amaimona a bude se k němu obracet ve svých meditacích a požádá jej, aby mu odhalil svoji pečeť. Takto získaný znak bude vždy individuální. Pokud adept toto sigilum během přípravné fáze nezíská, bude to důkaz, že mu Amaimon není příznivě nakloněn. Proto by měl od záměru setkat se s ním tváří v tvář raději upustit. Pokud se ale i přesto adept rozhodne Amaimona evokovat, použije jeho standardní volací znak - viz. odpovídající literatura, či níže zobrazenou pečeť získanou fráterem Archechempe.

VHODNÝM MÍSTEM NA EVOKACI AMAIMONA: Může být za výjimečných okolností i adeptova oratoř. Pokud bude obřad vykonáván v budově, je nutné, aby se v ní nenalézal nikdo, kromě účastníků evokace. V budově je též nutno odpojit všechny energetické a elektrické spotřebiče a přerušit přívod elektrického proudu. (Nicméně v případě živlových arcidémonů je vhodnější jejich evokaci provádět v otevřené krajině mimo obytné budovy). Pokud tedy bude evokace vykonávána ve volné přírodě, adept by měl zvolit takové místo, jež je maximálně vzdáleno od civilizace a jejího ruchu, rovněž to musí být místo, kde nebude adept vykonávající obřad nikým vyrušen (popř. adepti). Naprosto nejvhodnější je odlehlé a opuštěné místo v horách či ve skalnaté a kamenité pustině. K evokaci může rovněž posloužit obvyklé rituální místo našeho Templu.

ČAS VHODNÝ K EVOKACI AMAIMONA: 22. 12. anebo kdykoli během zimy. Rovněž ho lze evokovat při dodržení korespondencí (během dnů spadajících pod zodiakální znamení náležející zemskému živlu). Vždy však ve večerních hodinách.

POMŮCKY NUTNÉ K EVOKACI AMAIMONA :
- Magická kniha Templu.
- Rituální roucho černé barvy.
- Deset nových černých svící.
- Meč.
- Magická hůlka.
- Kadidelnice.
- Pánev s řeřavými uhlíky.
- Vhodně zvolené směsi magických kuřidel. Ty se budou skládat ze čtyř druhů:
Očistné - takové, které bude korespondovat se zimou a volanou entitou (Amaimon) - jantar.
Exaltační - takové, které bude korespondovat se zimou a volanou entitou (Amaimon) - styrax.
Materializační - takové, které bude korespondovat se zimou a volanou entitou (Amaimon) - styrax, med, hladká mouka, vejce - (ideální jsou vejce plazí. Pokud jsou pro vás nedostupná, postačí i ptačí vejce), mléko - (nejlépe kozí), olivový olej a žaludy. Z těchto látek se nejprve uhněte těsto a z toho pak kuličky, jež se usuší na slunci a během evokace se pálí na pánvi s řeřavými uhlíky.
Vymítací - takové, které bude korespondovat se zimou a volanou entitou (Amaimon) - assa foetida - čertovo lejno. (Výše uvedené vymítací kuřidlo použijte ve větší míře pouze v případě, kdyby volaná entita nechtěla opustit naší hrubohmotnou rovinu.)
- Olověná destička, do které je rituálně vepsán magický čtverec s Amaimonovým jménem.
- Pergamen s pečetí Amaimona, jež bude zakreslena v nepravidelném desetiúhelníku.
- Nerost korespondující s živlem země a volanou entitou (Amaimon) - křišťál.
- Fluidický kondenzátor korespondující s živlem země a volanou entitou (Amaimon) - petržel (kořen, listí nebo semena), semeno kmínu, jitrocel širokolistý či úzkolistý, květ karafiátu nebo melisové listí. Tímto kondenzátorem se potře měděná destička, pergamen i křišťál. Do všech těchto předmětů je také třeba nakupit živel země pro snadnější materializaci arcidémona.

POČET ÚČASTNÍKŮ EVOKACE AMAIMONA: Adept a dva jím vybraní asistenti. Tuto operaci může vykonat rovněž pouze adept. V tom případě bude číst všechny magické a zaklínací formule. Dále je možné, aby se evokace účastnilo i pět či sedm osob. Maximální počet účastníků je devět.

CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle a magických dovedností evokovat arcidémona zemského živlu Amaimona tak, aby se bez zbytečných průtahů a škod na majetku a zdraví operatérů viditelně zjevil v přijatelné podobě a předal jim své rady a také své požehnání.
Amaimon se údajně nejčastěji zjevuje na severním horizontu coby černý plaz nezřetelných tvarů, který se vzápětí rozprostírá po zemi ve všech směrech, do kterých adept ze své pozice dohlédne, a komunikuje s ním jakoby zezdola, přičemž se rozprostírá v prostoru adeptova kruhu, kde se obvykle nachází jeho oko nebo tlama. Adept musí mít tento pocit, v opačném případě se kontakt přeruší a může se dostavit vážný nervový otřes, případně gangrénové onemocnění nohou. Během evokace se Amaimon přemisťuje a „promítá“ na zemi, na které adept stojí. Jeho pohyby doprovází výrazné syčení, stupňující se v případě adeptových pochybností nebo strachu. Do tohoto syčení se nesmí evokatér zaposlouchat, aby neriskoval Amaimonův útok, který probíhá nejčastěji v podobě živé halucinace - vynoření se bezzubé tlamy zpod kruhu a pohlcení adepta do černých plazích útrob, kde je za pocitu pádu do nekonečných hlubin země strháván množstvím zákrut.
Ovládnutý Amaimon umožňuje adeptovi zvyšovat váhu svého těla nebo jeho částí, případně dotykem zvyšovat váhu předmětů, zvířat nebo jiných osob. Jeho služebným duchům se přisuzuje schopnost vyvolávat katastrofické sesuvy půdy a zemětřesení.

ZAHÁJENÍ EVOKACE AMAIMONA
Adept i jeho případní asistenti budou jeden den před samotnou evokací držet přísný půst. Rovněž je žádoucí, aby dodržovali alespoň deset dní před samotnou prací sexuální zdrženlivost. Všichni se před zahájením samotné evokace vykoupou ve vodě impregnované žádostí za zdar jejich díla (tato lázeň může být obohacena o byliny, které korespondují s živlem země a volanou entitou - Amaimon). Obléknou se do černého rituálního roucha a odeberou se na místo určené k Amaimonově evokaci. Toto místo by měli předem na obřad důkladně připravit a to následujícím způsobem: Na severu vyznačí univerzální trojúhelník zjevů Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do jeho středu umístí pergamen s pečetí Amaimona. Na něj položí olověnou destičku s magickým čtvercem, v němž je vepsáno jeho jméno, které do něj během přípravné fáze před samotnou evokací rituálně vyryjí. Na tuto destičku fluidickým kondenzátorem, který koresponduje s cílem evokace, opět vyznačí pečeť volané entity (Amaimon). Na tuto destičku dále položí odpovídající nerost (křišťál), který usnadní materializaci volané entity. Ze stejného důvodu na závěr do trojúhelníku zjevů postaví pánev, do které v průběhu samotné evokace vloží rozžhavené řeřavé uhlíky, na které vhodí těsně před uzavřením magického kruhu materializační kuřidlo. Poté přibližně jeden metr od tohoto trojúhelníku narýsují předepsaným způsobem univerzální magický kruh Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do středu tohoto kruhu umístí magickou hůlku, meč a kadidelnici a předem připravené směsi magických kuřidel. Tento kruh musí být dostatečně prostorný, aby se v něm operatér i jeho případní asistenti mohli svobodně a bez omezení pohybovat.

FÁZE OČISTNÁ
Po svém příchodu na obřadní místo účastníci zapálí deset černých svící, které rozmístí vně kruhu po jeho obvodu. Poté adept zapálí očistné kuřidlo - (jantar) a okouří jím místo operace. (Jsou-li přítomni jeho asistenti, tento úkon učiní oni). Pak zaujmou všichni předepsané pozice uvnitř kruhu a to tváří k východu. Adept vyznačí magickou hůlkou, kterou bude držet ve své levé ruce ve vzduchu obrácený vymítací kříž Prvního Česko - Slovenského Chrámu Církve Satanovy, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá explodovat, aby svojí září pohltilo všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku, kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE.
Poté se adept otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Nakonec se opět otočí tváří k východu a pronese: STANIŽ SE TAK! Jsou-li přítomni jeho asistenti, budou ho v jeho úsilí svojí vůlí a imaginací aktivně podporovat.
Adept poté zapálí v trojúhelníku zjevů vhodně zvolenou směs materializačního kuřidla a pronese následující formuli (jsou-li přítomni jeho asistenti, tuto směs magického kuřidla zapálí oni), přičemž se při její citaci ztotožní s nejvyšší silou, která tak prostoupí celou jeho bytost: VE JMÉNU VLÁDCE ZEMĚ A PÁNA SVĚTA JÁ NAŘIZUJI SILÁM VŠEHOMÍRA, POSKYTNĚTE MI SVOU NEPOPSATELNOU MOC, ROZEVŘETE ŠIROCE BRÁNY UNIVERSA A VYSTUPTE Z ABSOLUTNA. PŘIVÍTEJTE MĚ JAKOŽTO BRATRA A PŘÍTELE. ZTOTOŽNIL JSEM SE S TEBOU A UŽÍVÁM TVÉ JMÉNO JAKO ČÁST SEBE SAMOTNÉHO. DOPŘEJ MI POŽITKŮ, PO NICHŽ TOUŽÍM. ŽIJI JAKO VOLNÉ ZVÍŘE, CTÍM ZÁKONY PŘÍRODY I ZÁKONY VESMÍRNÉ HARMONIE. TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ TĚLA I DUCHA. PŘEJI POCTIVÝM A ODMÍTÁM ZKAŽENÉ. PŘI VŠECH BOZÍCH SVĚTŮ JÁ NAŘIZUJI, ABY SE VŠE O ČEM JSEM HOVOŘIL, TAKÉ STALO. PŘIJĎTE A UČIŇTE MOU VŮLI SKUTEČNOSTÍ.
Jakmile se adept ztotožní s nejvyšší silou, obtáhne magický kruh svým mečem a to po směru hodinových ručiček, přičemž imaginuje, že skrze něho působí nejvyšší síla, která jednou provždy činí z magického kruhu, jakož i prostoru, který tento kruh uzavírá nedotknutelnou a nežádoucím silám neproniknutelnou část universa. Jakmile obtáhne celý kruh, nechá do něj proudit veškerou svoji vnitřní sílu, jakož i sílu, kterou stahuje přímo z universa, s nímž musí být v naprosté jednotě (sjednotí se s ním). Poté kruh obtáhne v protisměru hodinových ručiček, s vědomím, že je nyní kruh magicky vysvěcen pro jakoukoliv formu magie. Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, podporují ho svojí vlastní imaginací a vůlí v jeho úsilí. Adept míříc hrotem meče na obvod kruhu, nahlas pronáší následující formuli: VYSVĚCUJI A SVĚTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ, TENTO OSTROV, KTERÝ JSEM SI ZVOLIL. OPEVŇUJI TENTO KRUH A ZASVĚCUJI JEJ VŠEM DRUHŮM A TYPŮM VĚDY MAGICKÉ. VĚDĚ DUCHŮ ELEMENTŮ, VĚDĚ DUCHŮ PLANETÁRNÍCH A VĚDĚ DUCHŮ ZODIAKÁLNÍCH, MAGII VÝŠIN A MAGII HLUBINY, MAGII SVĚTLA A MAGII TEMNOT, MAGII VŠECH ČASŮ STARÝCH I ČASŮ SOUČASNÝCH, JAKOŽ I ČASŮ, KTERÉ TEPRVE NASTANOU. ZASVĚCUJI JEJ MAGII VŠECH RAS A NÁRODŮ A TAKÉ I MAGII PŮVODU NEPOZEMSKÉHO. STANIŽ SE TAK!
Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, poslední větu po něm opakují.

PŘÍSAHA
Jakmile je uzavřen magický kruh, všichni účastníci evokace jednotlivě pronesou tuto přísahu: JÁ, FRÁTER N.N., ZDE NA TOMTO MÍSTĚ A V TOMTO MAGICKÉM KRUHU O SVÉ VLASTNÍ VŮLI A ZE SVÉHO SVOBODNÉHO ROZHODNUTÍ SKLÁDÁM TUTO PŘÍSAHU. PŘI MOCI A SÍLE VŠECH FALEŠNĚ OBVINĚNÝCH A ZAVRHOVANÝCH BOŽSTEV PŘÍSAHÁM, ŽE NEOPUSTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ A MAGICKOU HŮLKOU SVÉ VŮLE BUDU BRÁNIT JEHO NEPORUŠITELNOST A SVÝM MAGICKÝM MEČEM JEHO NEDOTKNUTELNOST. K PLNĚNÍ TÉTO PŘÍSAHY SE NYNÍ ZAVAZUJI SVÝM SLOVEM, SVOJI CTÍ A VEŠKEROU SVOJÍ MAGICKOU MOCÍ.

KONJURACE
Pak se adept i jeho asistenti (jsou-li přítomni) pokloní směrem k trojúhelníku zjevů. Načež adept pronese následující citaci, přičemž se ještě víc ztotožní s nejvyšší silou, která tak mnohem intenzivněji prostoupí celou jeho bytost: UCTĚME VLÁDCE A ARCIDÉMONA ZEMĚ. AMAIMONE, VYSLYŠ MÉ VOLÁNÍ, MOCNÝ ČERNÝ PLAZE, PŘIVOLÁVÁM TĚ DO TOHOTO SVĚTA.
IA! IA! THU THU THU AMAIMON!
JMÉNEM MA, JMÉNEM MATKY A JMÉNEM PRAVDY, VOLÁM TĚ AMAIMONE , ARCIDÉMONE SEVERU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE ZEMĚ!
VE JMÉNU MISTRA BAPHOMETA A PŘI ZNAMENÍ ČLOVĚKA, VOLÁM TĚ, ARCIDÉMONE ZEMĚ!
MOCNÝMI A BARBARSKÝMI JMÉNY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE ZEMĚ!
PŘÍ TŘECH MOCNÝCH JMÉNY BARRAIÓ, IÓEL, KOTHA, TĚ NYNÍ ZAKLÍNÁM!
VE JMÉNU KANACHETA, VYJDI ARCIDÉMONE ZEMĚ!
VOLÁM TĚ JMÉNY NAPSANÝMI NA PRAPORCI SEVERU, VZÝVÁM TĚ, VLÁDČE ZEMĚ!
VE JMÉNU HATHOR - HA - BALÓ JÁ PROHLAŠUJI, ŽE AMAIMON, VLÁDCE ZEMĚ A ARCIDÉMON SEVERU JE ZDE NYNÍ PŘÍTOMEN!

FÁZE EVOKAČNÍ
Jakmile adept dokončí konjuraci, přistoupí k fázi evokační. Níže uvedený text je třeba citovat, dokud se arcidémon Amaimon viditelně nezjeví či dokud alespoň nepodá jasný důkaz o své přítomnosti. Jsou-li přítomní adeptovi asistenti, mohou se s ním v citaci evokačních formulí v případě nutnosti prostřídat.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM MASA A HMOTY, VOLÁM TĚ AMAIMONE, VLÁDČE SEVERU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ JE, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PLODIVÝCH SIL ZEMĚ, VOLÁM TĚ AMAIMONE ARCIDÉMONE ZEMĚ, ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM KOTHA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ JEST DUTÝ, VOLÁM TĚ AMAIMONE, ČERNÝ PLAZE ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM HATHOR-HA-BALÓ, JMÉNEM BOHYNĚ KRÁSY A LÁSKY, JÍŽ SI BELIAL TOLIK ŽÁDÁ, VOLÁM TĚ AMAIMONE, ARCIDÉMONE ZEMĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM ABRAOT, JMÉNEM OTCŮ, VOLÁM TĚ AMAIMONE ARCIDÉMONE ZEMĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM TEMNÝCH JESKYNÍ, NA KTERÝCH OKO NEZASVĚCENÝCH NIKDY NESPOČINE, POUTÁM TĚ AMAIMONE, ČERNÝ PLAZE NA TOMTO MÍSTĚ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM NEJTEMNĚJŠÍHO, VE JMÉNU TVŮRČÍHO PRINCIPU BEZ OMEZENÍ, POUTÁM TĚ AMAIMONE, ARCIDÉMONE ZEMĚ NA TOMTO MÍSTĚ. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM NEPOPSATELNÉHO, JMÉNEM LŮNA VŠEHO, POUTÁM TĚ AMAIMONE NA TOMTO MÍSTĚ, ZJEVOVATELI MYSTÉRIÍ HMOTNOSTI, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM ABRAOT, JMÉNEM OTCŮ, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE VŠEHOMÍRA, POUTÁM TĚ AMAIMONE NA TOMTO MÍSTĚ, TY, KTERÝ ZVYŠUJEŠ U ADEPTA MOŽNOST SEKULÁRNÍ AKCELERACE, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM MASA A HMOTY, JEŽ OBSAHUJE MYSTÉRIUM BYTÍ, POUTÁM TĚ AMAIMONE ARCIDÉMONE ZEMĚ NA TOMTO MÍSTĚ, PŘÍJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM KORUNÍHO PRINCE BELIALA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ AMAIMONE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

BEJADOZ OXO UWAMING AXBIM CHILHIG CHO NOBO. FACHOXOTH XIODELOW HEV CHO LOKEG DURONILT. HECTIH AMAIMON! NOFU GERDS. HECTIH! (VYSLYŠ MOJE VOLÁNÍ, VELKÝ DÉMONE ZEMĚ. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO MÉHO SVĚTA. VSTUP, AMAIMONE! PRŮCHOD JE OTEVŘEN! VSTUP!)

Pokud se AMAIMON po několikerém opakovaní, výše uvedených citací stále nezjevil a ani nepodal důkaz o své přítomnosti, adept pronese následující donucovací evokační formuli: MOCNÝ AMAIMONE, ARCIDÉMONE S NESTÁLOU PODOBOU, TY KTERÝ SE ROSPROSTÍRÁŠ PO ZEMI VE VŠECH SMĚRECH, ZAKLÍNÁM TĚ A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI TĚ ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

MOCNÝ ČERNÝ PLAZI, BYTOSTI MĚNÍCÍ SVŮJ VZHLED, ZAKLÍNÁM TĚ VE JMÉNU VŠECH TVÝCH UCTÍVAČŮ. VE JMÉNU TĚCH, KTEŘÍ PO STALETÍ NA TAJNÝCH MÍSTECH VZÝVAJÍ A VELEBÍ TVOU MOC. VE JMÉNU SVOBODOMYSLNÉ LIDSKÉ TOUHY! PŘI SÍLE TVOŘIVÉ LIDSKÉ IMAGINACE TĚ ZAKLÍNÁM A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.

AMAIMONE, ARCIDÉMONE ZEMĚ TY, JEHOŽ POHYBY DOPROVÁZÍ VÝSTRAŽNÉ SYČENÍ, PANE, TY, JENŽ U SVÝCH STOUPENCŮ ROZVÍJÍŠ SCHOPNOST DOTYKEM A VŮLÍ ZVYŠOVAT HMOTNOST, ZAPŘÍSAHÁM TĚ PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE! POUTÁM TĚ NA TOTO MÍSTO A VEŠKEROU SILOU SVÉHO LIDSTVÍ TĚ ZAKLÍNÁM, PŘIJĎ A ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE!

PŘIVÍTACÍ A POUTACÍ FORMULE
Jakmile se zjeví Amaimon, všichni účastníci evokace se mu mírně pokloní na znamení úcty, nikoli pokory. (Tyto dvě emoce by v žádném případě neměly být zaměňovány). Poté adept pronese: VÍTÁM TĚ, TYS ZDE PŘED TÍMTO KRUHEM MAGICKÉHO UMĚNÍ. POUTÁM TĚ DO TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ SILOU NEJVYŠŠÍ. DOPŘEJ NYNÍ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. Poté adept uctivě pronese své konkrétní dotazy a případné požadavky.

PROPOUŠTĚCÍ FORMULE
Jakmile je adeptova zvědavost plně uspokojena musí přivolanou entitu propustit. Adept tedy začne pálit v kadidelnici vymítací kuřidlo. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Přičemž pronese: MOCNÝ AMAIMONE, TY, KTERÝ SE ZJEVUJEŠ V PODOBĚ ČERNÉHO PLAZA. UPŘÍMNĚ TI DĚKUJI ZA TO, ŽE SES ZDE DNES VIDITELNĚ ZJEVIL A DOPŘÁL SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘIL MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. NYNÍ TĚ VŠAK VYZÝVÁM A ŽÁDÁM, ABYS V MÍRU ODEŠEL A VRÁTIL SE DO SVÉ SFÉRY, V NÍŽ PŘEBÝVÁŠ. UČIŇ TAK BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. ODEJDI ODSUD BEZ HLUKU A ZÁPACHU. OPUSŤ TROJÚHELNÍK ZJEVŮ, MOCNÝ VLÁDČE ZEMĚ. JDI A ZŮSTAŇ MI (NÁM) I NADÁLE PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN.

Pokud se volaná entita (Amaimon) zdráhá uposlechnout adeptovu výzvu k odchodu s naší hrubohmotné sféry, adept začne pálit vymítací kuřidlo ve větší míře. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Načež pronese: PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, SVĚŘENÉ MI VŠEHOMÍREM, TĚ NYNÍ CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES NAVRÁTIL DO SVÉ SFÉRY A I NADÁLE MI (NÁM) ZŮSTAL PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN. JDI! JDI! JDI! JÁ N.N. TĚ PROPOUŠTÍM! VE JMÉNU NEPOPSATELNÉ VŠE PROSTUPUJÍCÍ SÍLY, TEĎ ODEJDI!


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky