- Cirkev Satanova

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:Jednotlivé stupně zasvěcení v Prvním Česko-Slovenském Chrámu Církve Satanovy

V P.Č-S.CH.C.S. existují jednotlivé stupně zasvěcení či hodnosti, z nichž vyplývají určitá práva a povinnosti jednotlivých členů. Těchto stupňů je sedm:
 
Novic - Novicius monachus
Obřad: Nezúčastňuje se, je přítomen pouze v případě svého zasvěcovacího obřadu, kterým získá hodnost učně. (Před svojí iniciací se může obřadů účastnit jen výjimečně v případě, že získá souhlas všech jeho účastníků).
Povinnosti spojené s jeho postavením: žádné nemá. (Teprve se rozhoduje, zda se stane plnohodnotným členem Chrámu).
Tento stupeň zasvěcení se uděluje: automaticky všem nově příchozím satanistům.
 
Učeň - Aluminus či Apprentic
Obřad: zúčastňuje se.
Povinnosti spojené s jeho postavením: Ve všech aktivitách Chrámu je podřízen výše postaveným členům všech Templů. Může být mimořádně přizván k účasti na Kongregaci Chrámu či na menší porady - Esbaty.
Tento stupeň zasvěcení se uděluje: všem členům, kteří prošli zkušebním obdobím, během kterého se rozhodovalo, zda se stanou plnohodnotnými členy Chrámu. Toto období trvá minimálně tři měsíce. Většinou je ale mnohem delší.

Zkoušený - Examinandus či Tutor
Obřad: zúčastňuje se. Při obřadu má na starosti drobnější úkoly - (podává celebrantovi či jeho asistentům rituální pomůcky, drží knihy, ze kterých je předčítáno celebrantem či vykonává podobné úkony).
Povinnosti spojené s jeho postavením: hovoří s Novici a Učni a předává jim své znalosti. Může být stálým přísedícím při Kongregacích Chrámu či menších poradách - Esbatech. (Není to ale nezbytné).
Tento stupeň zasvěcení se uděluje: členům Chrámu, kteří jsou minimálně po dva roky aktivní a pravidelně se podílí na aktivitách Chrámu.
 
Znalý - Peritus či Sublime (Vznešený)
Obřad: zúčastňuje se. Má na starosti obsluhu gongu či kadidelnice.
Povinnosti spojené s jeho postavením: učí Novice a Učně, Zkoušeným předává své znalosti a všemožně podporuje činnost Chrámu. Měl by být stálým účastníkem na Kongregacích Chrámu a účastnit se na menších poradách - Esbatech. (Není to ale nezbytné).
Tento stupeň zasvěcení se uděluje: členům Chrámu, kteří jsou dlouhodobě aktivní a pravidelně se podílí na všech aktivitách Chrámu za předpokladu, že dobře ovládá satanskou filosofii.
 
Kněz III. stupně Zkoušející - Magistr peritus, také Pán Černého Plamene
Obřad: zúčastňuje se. Stará se o správný průběh obřadů, rozžíná a zháší obřadní svíce.
Zastává při obřadech úřad Subdiákona.
Povinnosti spojené s jeho postavením: zkouší Zkoušené, uděluje rady Znalým. Navrhuje povýšení členů svým nadřízeným. Má na starosti písemnou agendu, popřípadě dohlíží na vydavatelskou činnost Chrámu. Je stálým účastníkem na Kongregacích Chrámu a poradách - Esbatech, které se konají.
Tento stupeň zasvěcení se uděluje: dlouholetým členům Chrámu za jejich mnohaletou činnost za předpokladu, že dobře ovládají satanskou magii. Rovněž ho mohou získat satanisté, kteří úspěšně dokončí pětiletý magický výcvik.
 
Kněz II. stupně Pobočník - Adiutor, také Pán Meče
Obřad: zúčastňuje se. Při obřadu nosí obřadní meč a má na starosti veškeré dění týkající se uspořádání a výkonu obřadu, ať již za přítomnosti Mistra či za jeho nepřítomnosti.
Zastává úřad Diákona.
Povinnosti spojené s jeho postavením: organizuje vše, čím jej pověří Mistr. Musí být stálým účastníkem na kongregacích Chrámu či na poradách - Esbatech, které jsou svolávány (též může být pověřen jejich organizováním).
Tento stupeň zasvěcení se uděluje: dlouholetým členům Chrámu za jejich zásluhy při šíření a podporování satanské filosofie, magie a mysticismu.
 
Kněz I. Stupně - Nejvyšší kněží, Mistr
Obřad: zúčastňuje se ho ve funkci celebranta.
Povinnosti spojené s jeho postavením: Řídí činnost Chrámu a koordinuje činnost jednotlivých Templů. Svolává kongregace, schvaluje povyšování členů Chrámu či sesazuje nespolehlivé adepty, to však až po poradě s ostatními knězi. Zastává nejvyšší funkci v Prvním Česko - Slovenském Chrámu Církve Satanovy a jako jediný může vykonávat satanské křty. 
Tento stupeň zasvěcení: je čestným oceněním a uděluje se kněžími pouze dlouholetým členům Chrámu za jejich mimořádné zásluhy při šíření a podporování satanské filosofie, magie a mysticismu.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky