Evokace Paimona    

PŘÍPRAVA NA EVOKACI PAIMONA: Adept, který chce provést tuto evokaci, by měl sedm týdnů před tím, nežli k ní přikročí o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí i mystérií, které se k této práci vztahují. Během této doby vytvoří z odpovídajícího kovu (měď) destičku s magickým čtvercem, do kterého rituálně vypíše jméno entity, kterou chce evokovat (Paimon). Posledních sedm dnů před zahájením samotného magického díla bude adept meditovat o moci a majestátu arcidémona Paimona a bude se k němu obracet ve svých meditacích a požádá jej, aby mu odhalil svojí pečeť. Takto získaný znak bude vždy individuální. Pokud adept toto sigilum během přípravné fáze nezíská, bude to důkaz, že mu Paimon není příznivě nakloněn. Proto by měl od záměru setkat se s ním tváří v tvář raději upustit. Pokud se ale i přesto adept rozhodne Paimona evokovat, použije jeho standardní volací znak – viz. odpovídající literatura či níže zobrazenou pečeť získanou fráterem Plutem.
VHODNÝM MÍSTEM NA EVOKACI PAIMONA: Může být za výjimečných okolností i adeptova oratoř. Pokud bude obřad vykonáván v budově, je nutné, aby se v ní nenalézal nikdo, kromě účastníků evokace. V budově je též nutno odpojit všechny energetické a elektrické spotřebiče a přerušit přívod elektrického proudu. (Nicméně v případě živlových arcidémonů je vhodnější jejich evokaci provádět v otevřené krajině mimo obytné budovy). Pokud tedy bude evokace vykonávána ve volné přírodě, adept by měl zvolit takové místo, jež je maximálně vzdáleno od civilizace a jejího ruchu, rovněž to musí být místo, kde nebude adept vykonávající obřad, nikým vyrušen (popř. adepti). Naprosto nejvhodnější je odlehlé a opuštěné místo u vodní plochy. Například mokřady, rybníky či vyvěrající prameny. K evokaci může rovněž posloužit obvyklé rituální místo našeho Templu.
ČAS VHODNÝ K EVOKACI PAIMONA: 27. 9. nebo kdykoli během podzimu. Rovněž ho lze evokovat při dodržení korespondencí (během dnů spadajících pod zodiakální znamení náležející vodnímu živlu). Vždy však ve večerních hodinách.
POMŮCKY NUTNÉ K EVOKACI PAIMONA:
– Magická kniha Templu.
– Rituální roucho indigové, tmavě modré či černé barvy.
– Sedm nových indigových či modrých svící.
– Meč.
– Magická hůlka.
– Kadidelnice.
– Pánev s řeřavými uhlíky.
– Vhodně zvolené směsi magických kuřidel. Ty se budou skládat ze čtyř druhů:
Očistné – takové, které bude korespondovat s vodou a volanou entitou (Paimon) – santalové dřevo.
Exaltační – takové, které bude korespondovat s vodou a volanou entitou (Paimon) – myrha.
Materializační – takové, které bude korespondovat s vodou a volanou entitou (Paimon) – myrha, med, hladká mouka, vejce – (ideální jsou vejce ještěří. Pokud jsou pro vás nedostupná, postačí i ptačí vejce), mléko – (nejlépe kobylí), olivový olej. Z těchto látek se nejprve uhněte těsto a z toho pak kuličky, jež se usuší na slunci a během evokace se pálí na pánvi s řeřavými uhlíky.
Vymítací – takové, které bude korespondovat s vodou a volanou entitou (Paimon) – assa foetida – čertovo lejno. (Výše uvedené vymítací kuřidlo použijte ve větší míře pouze v případě, kdyby volaná entita nechtěla opustit naší hrubohmotnou rovinu).
– Měděná destička, do které je rituálně vepsán magický čtverec s Paimonoým jménem.
– Pergamen s pečetí Paimona, jež bude zakreslena v nepravidelném devítiúhelníku.
– Nerost korespondující s živlem vody a volanou entitou (Paimon) – beryl.
– Fluidický kondenzátor korespondující s živlem vody a volanou entitou (Paimon) – oves (může to být i jemně nakrájená ovesná sláma), řepné semeno (různého druhu, eventuálně krmné řepy cukrovky apod.) pivoňka (květy nebo listy), třešňové listy (případně i kůra). Tímto kondenzátorem se potře měděná destička, pergamen i beryl. Do všech těchto předmětů je také třeba nakupit živel vody pro snadnější materializaci arcidémona.
POČET ÚČASTNÍKŮ EVOKACE PAIMONA: Adept a dva jím vybraní asistenti. Tuto operaci může vykonat rovněž pouze adept. V tom případě bude číst všechny magické a zaklínací formule. Dále je možné, aby se evokace účastnilo i pět či sedm osob. Maximální počet účastníků je devět.
CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle a magických dovedností evokovat arcidémona vodního živlu Paimona tak, aby se bez zbytečných průtahů a škod na majetku a zdraví operatérů, viditelně zjevil v přijatelné podobě a předal jim své rady a také své požehnání.
Paimon se nejčastěji zjevuje na západním horizontu jako modrozelená saň s komplikovaným systémem křídel a s podivnými kožními a kostními výrůstky na těle. Často je zahalen ve výparech páry, které stoupají ze země. Po šupinatém těle mu stékají kapky kondenzované vody, měnící se na měděné stružky. Přední tlapy mívá vztyčené vzhůru. Ledově se lesknoucími pařáty ukazuje na mága, u kterého toto gesto vyvolává mrazivý chlad v oblasti srdce. Paimon obvykle v pomalém rytmu švihá ostnatým ocasem o zem. Tyto nárazy adept může pocítit v podobě mírných otřesů země. Paimon se obvykle po několika úderech ocasem o zem otočí a začne se adeptovi či adeptům vzdalovat. Zároveň s tímto mizením v dálce se však vynořuje za jeho či jejich zády a vyvolává u nich mrazení v zátylku. V případě, že se adept či adepti otočí, arcidéméon je buď posedne anebo zmizí. Komunikaci je nakloněn tehdy, když adept či adepti dokáží zůstat stát v původním směru a neotočí se. Za jeho či jejich zády Paimon pravděpodobně mění svoji podobu, neboť kontakt se od tohoto okamžiku nese v odlišném duchu. Adeptovi, který si ho příznivě nakloní, vkládá tento mocný arcidémon do rukou schopnost snižovat svoji tělesnou teplotu, v pokročilých fázích kontaktu, je takovýto adept schopen dosáhnout stavu blízkého zimní hibernaci některých zvířat. Paimon rovněž zvyšuje možnosti adaptovat přežití pod vodní hladinou a rozvíjí schopnost utlumovat životní procesy dotykem a vůlí. Některé prameny přisuzují jeho služebným duchům schopnost, vyvolávání ničivých vodních smrští, bouří, záplav, krupobití, prudkého sněžení a pohybů spodní vody.
ZAHÁJENÍ EVOKACE PAIMONA
Adept i jeho případní asistenti budou jeden den před samotnou evokací držet přísný půst. Rovněž je žádoucí, aby dodržovali alespoň sedm dní před samotnou prací sexuální zdrženlivost. Všichni se před zahájením samotné evokace vykoupou ve vodě impregnované žádostí za zdar jejich díla (tato lázeň může být obohacena o byliny, které korespondují s živlem vody a volanou entitou – Paimon). Obléknou se do indigového, tmavě modrého či černého rituálního roucha a odeberou se na místo určené k Paimonově evokaci. Toto místo by měli předem na obřad důkladně připravit a to následujícím způsobem: Na západě vyznačí univerzální trojúhelník zjevů Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do jeho středu umístí pergamen s pečetí Paimona. Na něj položí měděnou destičku s magickým čtvercem, v němž je vepsáno jeho jméno, které do něj během přípravné fáze před samotnou evokací rituálně vyryjí. Na tuto destičku fluidickým kondenzátorem, který koresponduje s cílem evokace, opět vyznačí pečeť volané entity (Paimon). Na tuto destičku dále položí odpovídající nerost (beryl), který usnadní materializaci volané entity. Ze stejného důvodu na závěr do trojúhelníku zjevů postaví pánev, do které v průběhu samotné evokace vloží rozžhavené řeřavé uhlíky, na které vhodí těsně před uzavřením magického kruhu materializační kuřidlo. Poté přibližně jeden metr od tohoto trojúhelníku narýsují předepsaným způsobem univerzální magický kruh Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do středu tohoto kruhu umístí magickou hůlku, meč a kadidelnici a předem připravené směsi magických kuřidel. Tento kruh musí být dostatečně prostorný, aby se v něm operatér i jeho případní asistenti mohli svobodně a bez omezení pohybovat.
FÁZE OČISTNÁ
Po svém příchodu na obřadní místo účastníci zapálí sedm tmavě modrých svící, které rozmístí vně kruhu po jeho obvodu. Poté adept zapálí očistné kuřidlo – (santalové dřevo) a okouří jím místo operace. (Jsou-li přítomni jeho asistenti, tento úkon učiní oni). Pak zaujmou všichni předepsané pozice uvnitř kruhu a to tváří k východu. Adept vyznačí magickou hůlkou, kterou bude držet ve své levé ruce ve vzduchu obrácený vymítací kříž Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá explodovat, aby svojí září pohltilo všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE.
Poté se adept otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Nakonec se opět otočí tváří k východu a pronese: STANIŽ SE TAK! Jsou-li přítomni jeho asistenti, budou ho v jeho úsilí svojí vůlí a imaginací aktivně podporovat.
Adept poté zapálí v trojúhelníku zjevů vhodně zvolenou směs materializačního kuřidla a pronese následující formuli (jsou-li přítomni jeho asistenti, tuto směs magického kuřidla zapálí oni), přičemž se při její citaci ztotožní s nejvyšší silou, která tak prostoupí celou jeho bytost: VE JMÉNU VLÁDCE ZEMĚ A PÁNA SVĚTA JÁ NAŘIZUJI SILÁM VŠEHOMÍRA, POSKYTNĚTE MI SVOU NEPOPSATELNOU MOC, ROZEVŘETE ŠIROCE BRÁNY UNIVERSA A VYSTUPTE Z ABSOLUTNA. PŘIVÍTEJTE MĚ JAKOŽTO BRATRA A PŘÍTELE. ZTOTOŽNIL JSEM SE S TEBOU A UŽÍVÁM TVÉ JMÉNO JAKO ČÁST SEBE SAMOTNÉHO. DOPŘEJ MI POŽITKŮ, PO NICHŽ TOUŽÍM. ŽIJI JAKO VOLNÉ ZVÍŘE, CTÍM ZÁKONY PŘÍRODY I ZÁKONY VESMÍRNÉ HARMONIE. TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ TĚLA I DUCHA. PŘEJI POCTIVÝM A ODMÍTÁM ZKAŽENÉ. PŘI VŠECH BOZÍCH SVĚTŮ JÁ NAŘIZUJI, ABY SE VŠE O ČEM JSEM HOVOŘIL, TAKÉ STALO. PŘIJĎTE A UČIŇTE MOU VŮLI SKUTEČNOSTÍ.
Jakmile se adept ztotožní s nejvyšší silou, obtáhne magický kruh svým mečem a to po směru hodinových ručiček, přičemž imaginuje, že skrze něho působí nejvyšší síla, která jednou provždy činí z magického kruhu, jakož i prostoru, který tento kruh uzavírá nedotknutelnou a nežádoucím silám neproniknutelnou část universa. Jakmile obtáhne celý kruh, nechá do něj proudit veškerou svoji vnitřní sílu, jakož i sílu, kterou stahuje přímo z universa, s nímž musí být v naprosté jednotě (sjednotí se s ním). Po té kruh obtáhne v protisměru hodinových ručiček s vědomím, že je nyní kruh magicky vysvěcen pro jakoukoliv formu magie. Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, podporují ho svojí vlastní imaginací a vůlí v jeho úsilí. Adept míříc hrotem meče na obvod kruhu nahlas pronáší následující formuli: VYSVĚCUJI A SVĚTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ, TENTO OSTROV, KTERÝ JSEM SI ZVOLIL. OPEVŇUJI TENTO KRUH A ZASVĚCUJI JEJ VŠEM DRUHŮM A TYPŮM VĚDY MAGICKÉ. VĚDĚ DUCHŮ ELEMENTŮ, VĚDĚ DUCHŮ PLANETÁRNÍCH A VĚDĚ DUCHŮ ZODIAKÁLNÍCH, MAGII VÝŠIN A MAGII HLUBINY, MAGII SVĚTLA A MAGII TEMNOT, MAGII VŠECH ČASŮ STARÝCH I ČASŮ SOUČASNÝCH, JAKOŽ I ČASŮ, KTERÉ TEPRVE NASTANOU. ZASVĚCUJI JEJ MAGII VŠECH RAS A NÁRODŮ A TAKÉ I MAGII PŮVODU NEPOZEMSKÉHO. STANIŽ SE TAK!
Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, poslední větu po něm opakují.
PŘÍSAHA
Jakmile je uzavřen magický kruh, všichni účastníci evokace jednotlivě pronesou tuto přísahu: JÁ, FRÁTER N.N., ZDE NA TOMTO MÍSTĚ A V TOMTO MAGICKÉM KRUHU O SVÉ VLASTNÍ VŮLI A ZE SVÉHO SVOBODNÉHO ROZHODNUTÍ SKLÁDÁM TUTO PŘÍSAHU. PŘI MOCI A SÍLE VŠECH FALEŠNĚ OBVINĚNÝCH A ZAVRHOVANÝCH BOŽSTEV PŘÍSAHÁM, ŽE NEOPUSTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ A MAGICKOU HŮLKOU SVÉ VŮLE BUDU BRÁNIT JEHO NEPORUŠITELNOST A SVÝM MAGICKÝM MEČEM JEHO NEDOTKNUTELNOST. K PLNĚNÍ TÉTO PŘÍSAHY SE NYNÍ ZAVAZUJI SVÝM SLOVEM, SVOJI CTÍ A VEŠKEROU SVOJÍ MAGICKOU MOCÍ.
KONJURACE
Pak se adept i jeho asistenti (jsou-li přítomni) pokloní směrem k trojúhelníku zjevů. Načež adept pronese následující citaci, přičemž se ještě víc ztotožní s nejvyšší silou, která tak mnohem intenzivněji prostoupí celou jeho bytost: UCTĚME VLÁDCE A ARCIDÉMONA VODY. PAIMONE, VYSLYŠ MÉ VOLÁNÍ, MOCNÁ MODROZELENÁ SANI, PŘIVOLÁVÁM TĚ DO TOHOTO SVĚTA. IA! IA! THU THU THU PAIMON!
POLEDNE PRVÉHO JE JAKO TŘETÍ POŽITEK STVOŘENÝ Z HYACINTOVÝCH SLOUPŮ, V NĚMŽ SE STARŠÍ STÁVAJÍ SILNÝMI, COŽ PŘIPRAVIL JSEM PRO MOU VLASTNÍ SPRAVEDLNOST, PRAVIL SATAN, JEHOŽ DLOUHÉ TRVÁNÍ BUDE JAKO ZÁŠTITA LEVIATHANOVI. KOLIK JICH JE, KDO ZŮSTÁVAJÍ VE SLÁVĚ ZEMĚ, KTEŘÍ JSOU A NEUVIDÍ SMRTI, DOKUD SE DŮM NEZŘÍTÍ A DRAK NEKLESNE V HLUBINU? RADUJTE SE! NEBOŤ KORUNY CHRÁMU A HÁV JEHO, KTERÝ JE, BYL A BUDE KORUNOVÁN, NEJSOU UŽ ROZDĚLENY!
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE VODY!
VE JMÉNU MISTRA BAPHOMETA A PŘI ZNAMENÍ ČLOVĚKA, VOLÁM TĚ, ARCIDÉMONE VODY!
MOCNÝMI A BARBARSKÝMI JMÉNY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE VODY!
PŘI TŘECH MOCNÝCH, JMÉNY FOTETH! ABRASAX! AEÚ! TĚ NYNÍ ZAKLÍNÁM!
VE JMÉNU KANACHETA, VYJDI ARCIDÉMONE VODY!
VOLÁM TĚ JMÉNY NAPSANÝMI NA PRAPORCI ZÁPADU, VZÝVÁM TĚ, VLÁDČE VODY!
VE JMÉNU IB JÁ PROHLAŠUJI, ŽE PAIMON, VLÁDCE VODY A ARCIDÉMON ZÁPADU JE ZDE NYNÍ PŘÍTOMEN!
FÁZE EVOKAČNÍ
Jakmile adept dokončí konjuraci, přistoupí k fázi evokační. Níže uvedený text je třeba citovat, dokud se arcidémon Paimon viditelně nezjeví či dokud alespoň nepodá jasný důkaz o své přítomnosti. Jsou-li přítomní adeptovi asistenti, mohou se s ním v citaci evokačních formulí v případě nutnosti prostřídat.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM KOLA A LUNA, JEŽ OBSAHUJE OTCE, IAÓ, VOLÁM TĚ PAIMONE, VLÁDČE ZÁPADU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM LUNY CHAŠMODAJE, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, KTERÁ JE VŠÍM A NIČÍM, SILOU A MOCÍ JEDENÁCTKY, VOLÁM TĚ PAIMONE, MODROZELENÝ DRAKU.
ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM POKLADU IAÓ VOLÁM TĚ PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM TAJNÉHO SÍMĚ, JMÉNEM NEPOSKVRĚNÉ MODROSTI, VOLÁM TĚ PAIMONE. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM PŘÍBYTKU SVĚTLA, POUTÁM TĚ PAIMONE, MODROZELENÝ DRAKU NA TOMTO MÍSTĚ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, VE JMÉNU TVŮRČÍHO PRINCIPU BEZ OMEZENÍ, POUTÁM TĚ PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY NA TOMTO MÍSTĚ. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, JMÉNEM LŮNA VŠEHO, POUTÁM TĚ PAIMONE NA TOMTO MÍSTĚ, ZJEVOVATELI MYSTÉRIÍ HIBERNACE, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM LUNY, CHAŠMODAJE, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE VŠEHOMÍRA, POUTÁM TĚ MODROZELENÝ DRAKU NA TOMTO MÍSTĚ, TY, KTERÝ ZVYŠUJEŠ MOŽNOST ADEPTOVA PŘEŽITÍ POD VODNÍ HLADINOU, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM KOLA A LUNA, JEŽ OBSAHUJE OTCE, IAÓ, POUTÁM TĚ PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY NA TOMTO MÍSTĚ, PŘÍJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM KORUNÍHO PRINCE LEVIATHANA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ, PAIMONE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
BEJADOZ OXO UWAMING AXBIM CHILHIG CHO THALADOMA. FACHOXOTH XIODELOW HEV CHO LOKEG DURONILT. HECTIH PAIMON! NOFU GERDS. HECTIH! (VYSLYŠ MOJE VOLÁNÍ, VELKÝ DÉMONE VODY. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO MÉHO SVĚTA. VSTUP, PAIMONE! PRŮCHOD JE OTEVŘEN! VSTUP!)
Pokud se PAIMON po několikerém opakovaní, výše uvedených citací stále nezjevil a ani nepodal důkaz o své přítomnosti, adept pronese následující donucovací evokační formuli: MOCNÝ PAIMONE, ARCIDÉMONE S OSTNATÝM OCASEM, POD JEHOŽ ÚDERY SE OTŘÁSÁ ZEMĚ, ZAKLÍNÁM TĚ A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI TĚ ŽÁDÁM ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
MOCNÁ MODROZELENÁ SANI, BYTOSTI MĚNÍCÍ SVŮJ VZHLED, ZAKLÍNÁM TĚ VE JMÉNU VŠECH TVÝCH UCTÍVAČŮ. VE JMÉNU TĚCH, KTEŘÍ PO STALETÍ NA TAJNÝCH MÍSTECH VZÝVAJÍ A VELEBÍ TVOU MOC. VE JMÉNU SVOBODOMYSLNÉ LIDSKÉ TOUHY! PŘI SÍLE TVOŘIVÉ LIDSKÉ IMAGINACE TĚ ZAKLÍNÁM A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
PAIMONE, ARCIDÉMONE VODY. TY, JEHOŽ GESTO JE DOPROVÁZENO NEPŘÍJEMNÝM MRAZIVÝM POCITEM V OBLASTI SRDCE, PANE, TY JEŽ U SVÝCH STOUPENCŮ ROZVÍJÍŠ SCHOPNOST DOTYKEM A VŮLÍ UTLUMOVAT ŽIVOTNÍ PROCESY, DOPŘEJ NÁM SLYŠET TVŮJ SILNĚ DUNIVÝ, HLUBOKÝ, REZONUJÍCÍ HLAS. ZAPŘÍSAHÁM TĚ PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE! POUTÁM TĚ NA TOTO MÍSTO A VEŠKEROU SILOU SVÉHO LIDSTVÍ TĚ ZAKLÍNÁM, PŘIJĎ A ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE!
PŘIVÍTACÍ A POUTACÍ FORMULE
Jakmile se zjeví Paimon všichni účastníci evokace se mu mírně pokloní na znamení úcty, nikoli pokory. (Tyto dvě emoce by v žádném případě neměly být zaměňovány). Poté adept pronese: VÍTÁM TĚ, TYS ZDE PŘED TÍMTO KRUHEM MAGICKÉHO UMĚNÍ. POUTÁM TĚ DO TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ SILOU NEJVYŠŠÍ. DOPŘEJ NYNÍ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. Poté adept uctivě pronese své konkrétní dotazy a případné požadavky.
PROPOUŠTĚCÍ FORMULE
Jakmile je adeptova zvědavost plně uspokojena musí přivolanou entitu propustit. Adept tedy začne pálit v kadidelnici vymítací kuřidlo. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Přičemž pronese:MOCNÝ PAIMONE, TY KTERÝ SE ZJEVUJEŠ V PODOBĚ MODROZELENÉ SANĚ. UPŘÍMNĚ TI DĚKUJI ZA TO, ŽE SES ZDE DNES VIDITELNĚ ZJEVIL A DOPŘÁL SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘIL MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. NYNÍ TĚ VŠAK VYZÝVÁM A ŽÁDÁM, ABYS V MÍRU ODEŠEL A VRÁTIL SE DO SVÉ SFÉRY, V NÍŽ PŘEBÝVÁŠ. UČIŇ TAK BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. ODEJDI ODSUD BEZ HLUKU A ZÁPACHU. OPUSŤ TROJÚHELNÍK ZJEVŮ, MOCNÝ VLÁDČE VODY. JDI A ZŮSTAŇ MI (NÁM) I NADÁLE PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN.
Pokud se volaná entita (Paimon) zdráhá uposlechnout adeptovu výzvu k odchodu z naší hrubohmotné sféry, adept začne pálit vymítací kuřidlo ve větší míře. (Jsou li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Načež pronese: PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, SVĚŘENÉ MI VŠEHOMÍREM, TĚ NYNÍ CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES NAVRÁTIL DO SVÉ SFÉRY A I NADÁLE MI (NÁM) ZŮSTAL PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN. JDI! JDI! JDI! JÁ N.N. TĚ PROPOUŠTÍM! VE JMÉNU NEPOPSATELNÉ, VŠE PROSTUPUJÍCÍ SÍLY, TEĎ ODEJDI!