Evokace Oriense     

PŘÍPRAVA NA EVOKACI ORIENSE: Adept, který chce provést tuto evokaci, by měl pět týdnů před tím, nežli k ní přikročí, o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí i mystérií, které se k této práci vztahují. Během této doby vytvoří z odpovídajícího kovu (cín) destičku s magickým čtvercem, do kterého rituálně vypíše jméno entity, kterou chce evokovat (Oriens). Posledních osm dnů před zahájením samotného magického díla bude adept meditovat o moci a majestátu arcidémona Oriense a bude se k němu obracet ve svých meditacích a požádá jej, aby mu odhalil svojí pečeť. Takto získaný znak bude vždy individuální. Pokud adept toto sigilum během přípravné fáze nezíská, bude to důkaz, že mu Oriens není příznivě nakloněn. Proto by měl od záměru setkat se s ním tváří v tvář raději upustit. Pokud se ale i přesto adept rozhodne Oriense evokovat, použije jeho standardní volací znak – viz. odpovídající literatura, či níže zobrazenou pečeť získanou fráterem Nocturnem.
VHODNÝM MÍSTEM NA EVOKACI ORIENSE: Může být za výjimečných okolností i adeptova oratoř. Pokud bude obřad vykonáván v budově, je nutné, aby se v ní nenalézal nikdo, kromě účastníků evokace. V budově je též nutno odpojit všechny energetické a elektrické spotřebiče a přerušit přívod elektrického proudu. (Nicméně v případě živlových arcidémonů je vhodnější jejich evokaci provádět v otevřené krajině mimo obytné budovy). Pokud tedy bude evokace vykonávána ve volné přírodě, adept by měl zvolit takové místo, jenž je maximálně vzdáleno od civilizace a jejího ruchu, rovněž to musí být místo, kde nebude adept vykonávající obřad nikým vyrušen (popř. adepti). Naprosto nejvhodnější je odlehlé návrší skryté v lesích, či louka nebo pole. K evokaci může rovněž posloužit obvyklé rituální místo našeho Templu.
ČAS VHODNÝ K EVOKACI ORIENSE: 8. 5. anebo kdykoli během jara. Rovněž ho lze evokovat při dodržení korespondencí (během dnů spadajících pod zodiakální znamení náležející vzdušnému živlu). Vždy však od půlnoci do úsvitu.
POMŮCKY NUTNÉ K EVOKACI ORIENSE:
– Magická kniha Templu.
– Rituální roucho fialové, oranžové, modré, či černé barvy.
– Pět nových fialových, či modrých svící.
– Meč.
– Magická hůlka.
– Kadidelnice.
– Pánev s řeřavými uhlíky.
– Vhodně zvolené směsi magických kuřidel. Ty se budou skládat ze čtyř druhů:
Očistné – takové, které bude korespondovat se vzduchem a volanou entitou (Oriens) – kadidlo.
Exaltační – takové, které bude korespondovat se vzduchem a volanou entitou (Oriens) – galbanum.
Materializační – takové, které bude korespondovat se vzduchem a volanou entitou (Oriens) – galbanum, hladká mouka, med, vejce – (ideální jsou vejce hadí. Pokud jsou pro vás nedostupná, postačí i ptačí vejce – nejlépe orlí, či od černé slepice), mléko – (nejlépe kravské), olivový olej. Z těchto látek se nejprve uhněte těsto a z toho pak kuličky, jež se usuší na slunci a během evokace se pálí na pánvi s řeřavými uhlíky.
Vymítací – takové, které bude korespondovat se vzduchem a volanou entitou (Oriens) – assa foetida – čertovo lejno. (Výše uvedené vymítací kuřidlo použijte ve větší míře pouze v případě, kdyby volaná entita nechtěla opustit naší hrubohmotnou rovinu.)
– Cínová destička, do které je rituálně vepsán magický čtverec s Oriensovým jménem.
– Pergamen s pečetí Oriense, jež bude zakreslena v nepravidelném osmiúhelníku.
– Nerost korespondující s živlem vzduchu a volanou entitou (Oriens) – topaz.
– Fluidický kondenzátor korespondující s živlem vzduchu a volanou entitou (Oriens) – lískové oříšky (může být použito i listí nebo kůra), růžové květy (či listí), jalovcové bobule a semena koriandru. Tímto kondenzátorem se potře cinová destička, pergamen i topaz. Do všech těchto předmětů je také třeba nakupit živel vzduchu pro snadnější materializaci arcidémona.
POČET ÚČASTNÍKŮ EVOKACE ORIENSE: Adept a dva jím vybraní asistenti. Tuto operaci může vykonat rovněž pouze adept. V tom případě bude číst všechny magické a zaklínací formule. Dál je možné, aby se evokace účastnilo i pět či sedm osob. Maximální počet účastníků je devět.
CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle a magických dovedností evokovat arcidémona vzdušného živlu Oriense tak, aby se bez zbytečných průtahů a škod na majetku a zdraví operatérů viditelně zjevil v přijatelné podobě a předal jim své rady a také své požehnání.
Oriens se nejčastěji zjevuje na východním horizontu jako rychle se pohybující žlutomodrý drak, který při svém pohybu opisuje linie čísla 8. Má žlutozelené oči a jeho přítomnost často provází nepříjemný pisklavý zvuk. Během kontaktu s adeptem může nabrat podobu levitujícího vertikálního hada, měnícího se v provaz z pavučin. Na místě hlavy mívá červený drahokam, měnící se v lidské mužské tváře nestejných ras a věku. Má silně dunivý, hluboký, rezonující hlas. Oriens u adepta dokáže vyvolat mnoho nových pohybových vlastností a mnohonásobně umocnit rychlost, s jakou se dokáže ve fyzickém těle pohybovat. Dlouhodobě udržovaný kontakt s Oriensem prý umožní adeptovi pohybovat se na krátké vzdálenosti rychlostí, lidským okem nepostřehnutelnou. V případě adeptova zájmu o bojová umění se stanou jeho údery vizuálně nezachytitelné. Rovněž může získat schopnost fyzikálně zdánlivě nemožných skoků. V pokročilých fázích kontaktu Oriens odkrývá tajemství levitace a cestování vzduchem. V oblasti počasí jsou jeho služebným duchům tradičně připisovány ničivé smrště, hurikány, tornáda, vichry a podobné přírodní katastrofy. Z těchto důvodů je vhodnější tohoto mocného arcidémona evokovat mimo obydlená území.
ZAHÁJENÍ EVOKACE ORIENSE
Adept, i jeho případní asistenti, budou jeden den před samotnou evokací držet přísný půst. Rovněž je žádoucí, aby dodržovali alespoň pět dní před samotnou prací sexuální zdrženlivost. Všichni se před zahájením samotné evokace vykoupou ve vodě impregnované žádostí za zdar jejich díla (tato lázeň může být obohacena o byliny, které korespondují s živlem vzduchu a volanou entitou – Oriens). Obléknou se do fialového, oranžového, modrého, či černého rituálního roucha a odeberou se na místo určené k Oriensově evokaci. Toto místo by měli předem na obřad důkladně připravit a to následujícím způsobem: Na východě vyznačí univerzální trojúhelník zjevů Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do jeho středu umístí pergamen s pečetí Oriense. Na něj položí cínovou destičku s magickým čtvercem, v němž je vepsáno jeho jméno, které do něj během přípravné fáze před samotnou evokací rituálně vyryjí. Na tuto destičku fluidickým kondenzátorem, který koresponduje s cílem evokace, opět vyznačí pečeť volané entity (Oriens). Na tuto destičku dále položí odpovídající nerost (topaz), který usnadní materializaci volané entity. Ze stejného důvodu na závěr do trojúhelníku zjevů postaví pánev, do které v průběhu samotné evokace vloží rozžhavené řeřavé uhlíky, na které vhodí těsně před uzavřením magického kruhu materializační kuřidlo. Poté, přibližně jeden metr od tohoto trojúhelníku, narýsují předepsaným způsobem univerzální magický kruh Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do středu tohoto kruhu umístí magickou hůlku, meč a kadidelnici a předem připravené směsi magických kuřidel. Tento kruh musí být dostatečně prostorný, aby se v něm operatér i jeho případní asistenti mohli svobodně a bez omezení pohybovat.
FÁZE OČISTNÁ
Po svém příchodu na obřadní místo účastníci zapálí pět fialových či modrých svící, které rozmístí vně kruhu po jeho obvodu. Poté adept zapálí očistné kuřidlo (kadidlo) a okouří jím místo operace. (Jsou-li přítomni jeho asistenti tento úkon, učiní oni). Pak zaujmou všichni předepsané pozice uvnitř kruhu a to tváří k východu. Adept vyznačí magickou hůlkou, kterou bude držet ve své levé ruce ve vzduchu obrácený vymítací kříž Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá explodovat, aby svojí září pohltilo všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku, kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE.
Poté se adept otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Nakonec se opět otočí tváří k východu a pronese: STANIŽ SE TAK! Jsou-li přítomni jeho asistenti, budou ho v jeho úsilí svojí vůlí a imaginací aktivně podporovat.
Adept poté zapálí v trojúhelníku zjevů vhodně zvolenou směs materializačního kuřidla a pronese následující formuli (jsou-li přítomni jeho asistenti, tuto směs magického kuřidla zapálí oni), přičemž se při její citaci ztotožní s nejvyšší silou, která tak prostoupí celou jeho bytost: VE JMÉNU VLÁDCE ZEMĚ A PÁNA SVĚTA JÁ NAŘIZUJI SILÁM VŠEHOMÍRA, POSKYTNĚTE MI SVOU NEPOPSATELNOU MOC, ROZEVŘETE ŠIROCE BRÁNY UNIVERSA A VYSTUPTE Z ABSOLUTNA. PŘIVÍTEJTE MĚ JAKOŽTO BRATRA A PŘÍTELE. ZTOTOŽNIL JSEM SE S TEBOU A UŽÍVÁM TVÉ JMÉNO JAKO ČÁST SEBE SAMOTNÉHO. DOPŘEJ MI POŽITKŮ, PO NICHŽ TOUŽÍM. ŽIJI JAKO VOLNÉ ZVÍŘE, CTÍM ZÁKONY PŘÍRODY I ZÁKONY VESMÍRNÉ HARMONIE. TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ TĚLA I DUCHA. PŘEJI POCTIVÝM A ODMÍTÁM ZKAŽENÉ. PŘI VŠECH BOZÍCH SVĚTŮ JÁ NAŘIZUJI, ABY SE VŠE O ČEM JSEM HOVOŘIL, TAKÉ STALO. PŘIJĎTE A UČIŇTE MOU VŮLI SKUTEČNOSTÍ.
Jakmile se adept ztotožní s nejvyšší silou, obtáhne magický kruh svým mečem a to po směru hodinových ručiček, přičemž imaginuje, že skrze něho působí nejvyšší síla, která jednou provždy činí z magického kruhu, jakož i prostoru, který tento kruh uzavírá nedotknutelnou a nežádoucím silám neproniknutelnou část universa. Jakmile obtáhne celý kruh, nechá do něj proudit veškerou svoji vnitřní sílu, jakož i sílu, kterou stahuje přímo z universa, s nímž musí být v naprosté jednotě (sjednotí se s ním). Po té kruh obtáhne v protisměru hodinových ručiček, s vědomím, že je nyní kruh magicky vysvěcen pro jakoukoliv formu magie. Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, podporují ho svojí vlastní imaginací a vůlí v jeho úsilí. Adept míříc hrotem meče na obvod kruhu nahlas pronáší následující formuli: VYSVĚCUJI A SVĚTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ, TENTO OSTROV, KTERÝ JSEM SI ZVOLIL. OPEVŇUJI TENTO KRUH A ZASVĚCUJI JEJ VŠEM DRUHŮM A TYPŮM VĚDY MAGICKÉ. VĚDĚ DUCHŮ ELEMENTŮ, VĚDĚ DUCHŮ PLANETÁRNÍCH A VĚDĚ DUCHŮ ZODIAKÁLNÍCH, MAGII VÝŠIN A MAGII HLUBINY, MAGII SVĚTLA A MAGII TEMNOT, MAGII VŠECH ČASŮ STARÝCH I ČASŮ SOUČASNÝCH, JAKOŽ I ČASŮ, KTERÉ TEPRVE NASTANOU. ZASVĚCUJI JEJ MAGII VŠECH RAS A NÁRODŮ A TAKÉ I MAGII PŮVODU NEPOZEMSKÉHO. STANIŽ SE TAK!
Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, poslední větu po něm opakují.
PŘÍSAHA
Jakmile je uzavřen magický kruh všichni účastníci evokace jednotlivě pronesou tuto přísahu: JÁ, FRÁTER N.N., ZDE NA TOMTO MÍSTĚ A V TOMTO MAGICKÉM KRUHU O SVÉ VLASTNÍ VŮLI A ZE SVÉHO SVOBODNÉHO ROZHODNUTÍ SKLÁDÁM TUTO PŘÍSAHU. PŘI MOCI A SÍLE VŠECH FALEŠNĚ OBVINĚNÝCH A ZAVRHOVANÝCH BOŽSTEV PŘÍSAHÁM, ŽE NEOPUSTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ A MAGICKOU HŮLKOU SVÉ VŮLE BUDU BRÁNIT JEHO NEPORUŠITELNOST A SVÝM MAGICKÝM MEČEM JEHO NEDOTKNUTELNOST. K PLNĚNÍ TÉTO PŘÍSAHY SE NYNÍ ZAVAZUJI SVÝM SLOVEM, SVOJI CTÍ A VEŠKEROU SVOJÍ MAGICKOU MOCÍ.
KONJURACE
Pak se adept i jeho asistenti (jsou-li přítomni) pokloní směrem k trojúhelníku zjevů. Načež adept pronese následující citaci, přičemž se ještě víc ztotožní s nejvyšší silou, která tak mnohem intenzivněji prostoupí celou jeho bytost: UCTĚME VLÁDCE A ARCIDÉMONA VZDUCHU. ORIENSI, VYSLYŠ MÉ VOLÁNÍ, MOCNÝ ŽLUTOMODRÝ DRAKU. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO TOHOTO SVĚTA.
IA! IA! THU THU THU ORIENS!
ZAHŘÍMAL MOCNÝ TRŮN A NA VÝCHOD SE ROZLETĚLO PĚT HROMŮ. OREL PROMLUVIL A HLASITĚ VZKŘIKL: ODEJDĚTE OD DOMU SMRTI! SHROMÁŽDILI SE A STALI SE MÍROU, ONI JSOU TĚMI NESMRTELNÝMI, KTEŘÍ SE PROHÁNĚJÍ NA SMRŠTI.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE VZDUCHU!
VE JMÉNU MISTRA BAPHOMETA A PŘI ZNAMENÍ ČLOVĚKA, VOLÁM TĚ, ARCIDÉMONE VZDUCHU!
MOCNÝMI A BARBARSKÝMI JMÉNY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE VZDUCHU!
PŘI TŘECH MOCNÝCH JMÉNECH BELATHA! ABÚ! EBÚ! TĚ NYNÍ ZAKLÍNÁM!
VE JMÉNU KANACHETA, VYJDI KRÁLI VZDUCHU!
VOLÁM TĚ JMÉNY NAPSANÝMI NA PRAPORCI VÝCHODU, VZÝVÁM TĚ, VLÁDČE VZDUCHU!
VE JMÉNU IB JÁ PROHLAŠUJI, ŽE ORIENS, VLÁDCE VZDUCHU A ARCIDÉMON VÝCHODU JE ZDE NYNÍ PŘÍTOMEN!
FÁZE EVOKAČNÍ
Jakmile adept dokončí konjuraci, přistoupí k fázi evokační. Níže uvedený text je třeba citovat, dokud se arcidémon Oriens viditelně nezjeví, či dokud alespoň nepodá jasný důkaz o své přítomnosti. Jsou-li přítomní adeptovi asistenti, mohou se s ním v citaci evokačních formulí v případě nutnosti prostřídat.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM DÝCHAJÍCÍHO A ZÁŘÍCÍHO SLUNCE, VOLÁM TĚ, ORIENSI, VLÁDČE VZDUCHU. ZJEV SE, V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM MERKURA TAFTARTARATA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ PROUDÍ A TOHO, KTERÝ KRÁČÍ, VOLÁM TĚ ORIENSI, ŽLUTOMODRÝ DRAKU.
ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM SATANA – SLUNCE, HADITA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ BEZ CHTĚNÍ KRÁČÍ, VOLÁM TĚ ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM VZDUCHU, DECHU A DUCHA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ JE BEZ OMEZENÍ ČI POUT, VOLÁM TĚ ORIENSI. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM ESENCE, VOLNĚ PROUDÍCÍHO VZDUCHU A OHEBNOSTI, POUTÁM TĚ ORIENSI, ŽLUTOMODRÝ DRAKU NA TOMTO MÍSTĚ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, VE JMÉNU TVŮRČÍHO PRINCIPU BEZ OMEZENÍ, POUTÁM TĚ ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU NA TOMTO MÍSTĚ. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, JMÉNEM DUCHA VŠEHO, POUTÁM TĚ ORIENSI NA TOMTO MÍSTĚ, ZJEVOVATELI MYSTÉRIA LEVITACE, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM MERKURA TAFTARTARATA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE VŠEHOMÍRA, POUTÁM TĚ ŽLUTOMODRÝ DRAKU NA TOMTO MÍSTĚ, TY, KTERÝ URYCHLUJEŠ POHYB, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM MAJESTÁTNÉHO A VZNEŠENÉHO ORLA VÝCHODU, JMÉNEM NEPOSKVRNĚNÉ MOUDROSTI, JEJÍŽ SLOVO JE PRAVDOU, VYTVÁŘEJÍCÍ SVĚT SVOJI VLASTNÍ MAGIÍ, POUTÁM TĚ ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU NA TOMTO MÍSTĚ, PŘÍJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM KORUNÍHO PRINCE LUCIFERA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ ORIENSI. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
BEJADOZ OXO UWAMING AXBIM CHILHIG CHO DIJOW. FACHOXOTH XIODELOW HEV CHO LOKEG DURONILT. HECTIH ORIENS! NOFU GERDS. HECTIH! (VYSLYŠ MOJE VOLÁNÍ, VELKÝ DÉMONE VZDUCHU. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO MÉHO SVĚTA. VSTUP, ORIENSI! PRŮCHOD JE OTEVŘEN! VSTUP!)
Pokud se Oriens po několikerém opakovaní, výše uvedených citací stále nezjevil a ani nepodal důkaz o své přítomnosti, adept pronese následující donucovací evokační formuli: MOCNÝ ORIENSI, ARCIDÉMONE SE ŽLUTOZELENÝMA OČIMA, RYCHLÝ A NESPOUTANÝ VLÁDČE VZDUCHU, ZAKLÍNÁM TĚ A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI TĚ ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
MOCNÝ ŽLUTOMODRÝ DRAKU, BYTOSTI MNOHA TVÁŘÍ, ZAKLÍNÁM TĚ VE JMÉNU VŠECH TVÝCH UCTÍVAČŮ. VE JMÉNU TĚCH, KTEŘÍ PO STALETÍ NA TAJNÝCH MÍSTECH VZÝVAJÍ A VELEBÍ TVOU MOC. VE JMÉNU SVOBODNÉHO LIDSKÉHO DUCHA! PŘI SÍLE TVOŘIVÉ LIDSKÉ MYŠLENKY, TĚ ZAKLÍNÁM A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ, VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
ORIENSI, ARCIDÉMONE VZDUCHU. TY, JEHOŽ PŘÍCHOD JE DOPROVÁZEN NEPŘÍJEMNÝM PISKLAVÝM ZVUKEM, PANE RYCHLOSTI, DOPŘEJ NÁM SLYŠET TVŮJ SILNĚ DUNIVÝ, HLUBOKÝ, REZONUJÍCÍ HLAS. ZAPŘÍSAHÁM TĚ PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE! POUTÁM TĚ NA TOTO MÍSTO A VEŠKEROU SILOU SVÉHO LIDSTVÍ TĚ ZAKLÍNÁM, PŘIJĎ A ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE!
PŘIVÍTACÍ A POUTACÍ FORMULE
Jakmile se zjeví Oriens, všichni účastníci evokace se mu mírně pokloní na znamení úcty, nikoli pokory. (Tyto dvě emoce by v žádném případě neměly být zaměňovány). Poté adept pronese: VÍTÁM TĚ, TYS ZDE PŘED TÍMTO KRUHEM MAGICKÉHO UMĚNÍ. POUTÁM TĚ DO TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ SILOU NEJVYŠŠÍ. DOPŘEJ NYNÍ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. Poté adept uctivě pronese své konkrétní dotazy a případné požadavky.
PROPOUŠTĚCÍ FORMULE
Jakmile je adeptova zvědavost plně uspokojena musí přivolanou entitu propustit. Adept tedy začne pálit v kadidelnici vymítací kuřidlo. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Přičemž pronese:MOCNÝ A RYCHLÝ, VLÁDČE VZDUCHU. UPŘÍMNĚ TI DĚKUJI ZA TO, ŽE SES ZDE DNES VIDITELNĚ ZJEVIL A DOPŘÁL SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘIL MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. NYNÍ TĚ VŠAK VYZÝVÁM A ŽÁDÁM, ABYS V MÍRU ODEŠEL A VRÁTIL SE DO SVÉ SFÉRY, V NÍŽ PŘEBÝVÁŠ. UČIŇ TAK BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. ODEJDI ODSUD BEZ HLUKU A ZÁPACHU. OPUSŤ TROJÚHELNÍK ZJEVŮ, MOCNÝ VLÁDČE VZDUCHU. JDI A ZŮSTAŇ MI (NÁM) I NADÁLE PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN.
Pokud se volaná entita (Oriens) zdráhá uposlechnout adeptovu výzvu k odchodu z naší hrubohmotné sféry, adept začne pálit vymítací kuřidlo ve větší míře. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Načež pronese: PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE SVĚŘENÉ MI VŠEHOMÍREM, TĚ NYNÍ CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES NAVRÁTIL DO SVÉ SFÉRY A I NADÁLE MI (NÁM) ZŮSTAL PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN. JDI! JDI! JDI! JÁ N.N. TĚ PROPOUŠTÍM! VE JMÉNU NEPOPSATELNÉ VŠE PROSTUPUJÍCÍ SÍLY, TEĎ ODEJDI!