Evokace Aritona 

   
PŘÍPRAVA NA EVOKACI ARITONA: Adept, který chce provést tuto evokaci, by měl šest týdnů předtím, nežli k ní přikročí o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí i mystérií, které se k této práci vztahují. Během této doby vytvoří z odpovídajícího kovu (železo) destičku s magickým čtvercem, do kterého rituálně vypíše jméno entity, kterou chce evokovat (Ariton). Posledních šest dnů před zahájením samotného magického díla bude adept meditovat o moci a majestátu arcidémona Aritona a bude se k němu obracet ve svých meditacích a požádá jej, aby mu odhalil svoji pečeť. Takto získaný znak bude vždy individuální. Pokud adept toto sigilum během přípravné fáze nezíská, bude to důkaz, že mu Ariton není příznivě nakloněn. Proto by měl od záměru setkat se s ním tváří v tvář, raději upustit. Pokud se ale i přesto adept rozhodne Aritona evokovat, použije jeho standardní volací znak – viz. odpovídající literatura, či níže zobrazenou pečeť získanou fráterem Teufelem.

VHODNÝM MÍSTEM NA EVOKACI ARITONA: Může být za výjimečných okolností i adeptova oratoř. Pokud bude obřad vykonáván v budově, je nutné, aby se v ní nenalézal nikdo, kromě účastníků evokace. V budově je též nutno odpojit všechny energetické a elektrické spotřebiče a přerušit přívod elektrického proudu. (Nicméně v případě živlových arcidémonů je vhodnější jejich evokaci provádět v otevřené krajině mimo obytné budovy). Pokud tedy bude evokace vykonávána ve volné přírodě, adept by měl zvolit takové místo, jež je maximálně vzdáleno od civilizace a jejího ruchu, rovněž to musí být místo, kde nebude adept vykonávající obřad, nikým vyrušen (popř. adepti). Naprosto nejvhodnější je odlehlé místo na poušti či v jiné vyschlé pustině. K evokaci může rovněž posloužit obvyklé rituální místo našeho TEMPLU.
ČAS VHODNÝ K EVOKACI ARITONA: 6. 9. anebo kdykoli během léta. Rovněž ho lze evokovat při dodržení korespondencí (během dnů spadajících pod zodiakální znamení náležející ohnivému živlu). Vždy však během poledne.
POMŮCKY NUTNÉ K EVOKACI ARITONA:
– Magická kniha Templu.
– Rituální roucho rudé či černé barvy.
– Šest nových červených či oranžových svící.
– Meč.
– Magická hůlka.
– Kadidelnice.
– Pánev s řeřavými uhlíky.
– Vhodně zvolené směsi magických kuřidel. Ty se budou skládat ze čtyř druhů:
Očistné – takové, které bude korespondovat s ohněm a volanou entitou (Ariton) – olibanum.
Exaltační – takové, které bude korespondovat s ohněm a volanou entitou (Ariton) – dračí krev.
Materializační – takové, které bude korespondovat s ohněm a volanou entitou (Ariton) – dračí krev, pepř, hladká mouka, med, vejce – (ideální jsou vejce plazí. Pokud jsou pro vás nedostupná, postačí i ptačí vejce – nejlépe od černé slepice), mléko – (nejlépe ovčí), olivový olej. Z těchto látek se nejprve uhněte těsto a z toho pak kuličky, jež se usuší na slunci a během evokace se pálí na pánvi s řeřavými uhlíky.
Vymítací – takové, které bude korespondovat s ohněm a volanou entitou (Ariton) – assa foetida – čertovo lejno. (Výše uvedené vymítací kuřidlo použijte ve větší míře pouze v případě, kdyby volaná entita nechtěla opustit naší hrubohmotnou rovinu).
– Železná destička, do které je rituálně vepsán magický čtverec s Aritonovým jménem.
– Pergamen s pečetí Aritona, jež bude zakreslena v nepravidelném šestiúhelníku.
– Nerost korespondující s ohnivým živlem a volanou entitou (Ariton) – ohnivý opál.
– Fluidický kondenzátor korespondující s ohnivým živlem a volanou entitou (Ariton) – cibule, česnek, pepř a hořčicová semínka. Tímto kondenzátorem se potře železná destička, pergamen i ohnivý opál. Do všech těchto předmětů je také třeba nakupit živel ohně pro snadnější materializaci arcidémona.
POČET ÚČASTNÍKŮ EVOKACE ARITONA: Adept a dva jím vybraní asistenti. Tuto operaci může vykonat rovněž pouze adept. V tom případě bude číst všechny magické a zaklínací formule. Dál je možné, aby se evokace účastnilo i pět či sedm osob. Maximální počet účastníků je devět.
CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle a magických dovedností evokovat arcidémona ohnivého živlu Aritona tak, aby se bez zbytečných průtahů a škod na majetku a zdraví operatérů viditelně zjevil v přijatelné podobě a předal jim své rady a také své požehnání.
Ariton se nejčastěji zjevuje na jižním horizontu jako červený plaz bez křídel, vztyčený přední třetinou těla. Z jeho hadí tlamy šlehají plameny, skrze které probleskuje jeho rozeklaný jazyk. Adepta se snaží zastrašit řevem připomínajícím hukot plamenů a ceněním svých červeně žhnoucích zubů, rozmístěných do tří řad. Vyvolává efekt „nahnutí se“ nad operatéra a plamenného útoku vedeného shora. Útočí nejčastěji třikrát. Pokud adept setrvá ve stavu vnitřního ticha, změní se Ariton v rozložitého červeného muže s kovovou bradou, na kterém neustále plápolají a uhasínají tisíce malých plamínků. Oči tohoto arcidémona se zdají být diamantové a mívají silný hypnotický vliv. V případě byť jen nepatrného ochabnutí adeptovy pozornosti se Ariton blesku rychle promění v ohnivého gekona a hlavou zaútočí na magický kruh. Jedná se o poměrně nebezpečnou evokaci, jejímž extrémním následkem může být, v případě Aritonova průniku do kruhu, svévolné samovznícení adepta, případně náhlá dysfunkce vnitřních orgánů, vyvolaná jejich náhlým přehřátím. Ariton umožňuje adeptu zvyšovat za pomoci vůle tělesnou teplotu, vyvolávat ohnivé fenomény a dotykem mnohonásobně urychlovat životní procesy, čehož pokročilou formou je technika „vysušení života“ dotykem. Jeho služebným duchové podle tradice dokáží vyvolávat požáry, výbuchy a zvláštní ohnivé fenomény.
ZAHÁJENÍ EVOKACE ARITONA
Adept i jeho případní asistenti budou jeden den před samotnou evokací držet přísný půst. Rovněž je žádoucí, aby dodržovali alespoň šest dní před samotnou prací sexuální zdrženlivost. Všichni se před zahájením samotné evokace vykoupou ve vodě impregnované žádostí za zdar jejich díla (tato lázeň může být obohacena o byliny, které korespondují s živlem ohně a volanou entitou – Ariton). Obléknou se do rudého či oranžového rituálního roucha a odeberou se na místo určené k Aritonově evokaci. Toto místo by měli předem na obřad důkladně připravit a to následujícím způsobem: Na jihu vyznačí univerzální trojúhelník zjevů Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do jeho středu umístí pergamen s pečetí Aritona. Na něj položí železnou destičku s magickým čtvercem, v němž je vepsáno jeho jméno, které do něj během přípravné fáze před samotnou evokací rituálně vyryjí. Na tuto destičku fluidickým kondenzátorem, který koresponduje s cílem evokace, opět vyznačí pečeť volané entity (Ariton). Na tuto destičku dále položí odpovídající nerost (ohnivý opál), který usnadní materializaci volané entity. Ze stejného důvodu na závěr do trojúhelníku zjevů postaví pánev, do které v průběhu samotné evokace vloží rozžhavené řeřavé uhlíky, na které vhodí těsně před uzavřením magického kruhu materializační kuřidlo. Poté, přibližně jeden metr od tohoto trojúhelníku narýsují předepsaným způsobem univerzální magický kruh Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do středu tohoto kruhu umístí magickou hůlku, meč a kadidelnici a předem připravené směsi magických kuřidel. Tento kruh musí být dostatečně prostorný, aby se v něm operatér i jeho případní asistenti mohli svobodně a bez omezení pohybovat.
FÁZE OČISTNÁ
Po svém příchodu na obřadní místo účastníci zapálí šest červených či oranžových svící, které rozmístí vně kruhu po jeho obvodu. Poté adept zapálí očistné kuřidlo – (olibanum) a okouří jím místo operace. (Jsou-li přítomni jeho asistenti, tento úkon učiní oni). Pak zaujmou všichni předepsané pozice uvnitř kruhu a to tváří k východu. Adept vyznačí magickou hůlkou, kterou bude držet ve své levé ruce, ve vzduchu obrácený vymítací kříž Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá explodovat, aby svojí září pohltilo všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE.
Poté se adept otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Nakonec se opět otočí tváří k východu a pronese: STANIŽ SE TAK! Jsou-li přítomni jeho asistenti, budou ho v jeho úsilí svojí vůlí a imaginací aktivně podporovat. 
Adept poté zapálí v trojúhelníku zjevů vhodně zvolenou směs materializačního kuřidla a pronese následující formuli (jsou-li přítomni jeho asistenti, tuto směs magického kuřidla zapálí oni), přičemž se při její citaci ztotožní s nejvyšší silou, která tak prostoupí celou jeho bytost:VE JMÉNU VLÁDCE ZEMĚ A PÁNA SVĚTA, JÁ NAŘIZUJI SILÁM VŠEHOMÍRA, POSKYTNĚTE MI SVOU NEPOPSATELNOU MOC, ROZEVŘETE ŠIROCE BRÁNY UNIVERSA A VYSTUPTE Z ABSOLUTNA. PŘIVÍTEJTE MĚ JAKOŽTO BRATRA A PŘÍTELE. ZTOTOŽNIL JSEM SE S TEBOU A UŽÍVÁM TVÉ JMÉNO JAKO ČÁST SEBE SAMOTNÉHO. DOPŘEJ MI POŽITKŮ, PO NICHŽ TOUŽÍM. ŽIJI JAKO VOLNÉ ZVÍŘE, CTÍM ZÁKONY PŘÍRODY I ZÁKONY VESMÍRNÉ HARMONIE. TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ TĚLA I DUCHA. PŘEJI POCTIVÝM A ODMÍTÁM ZKAŽENÉ. PŘI VŠECH BOZÍCH SVĚTŮ JÁ NAŘIZUJI, ABY SE VŠE O ČEM JSEM HOVOŘIL, TAKÉ STALO. PŘIJĎTE A UČIŇTE MOU VŮLI SKUTEČNOSTÍ.
Jakmile se adept ztotožní s nejvyšší silou, obtáhne magický kruh svým mečem a to po směru hodinových ručiček, přičemž imaginuje, že skrze něho působí nejvyšší síla, která jednou provždy činí z magického kruhu, jakož i prostoru, který tento kruh uzavírá, nedotknutelnou a nežádoucím silám neproniknutelnou část universa. Jakmile obtáhne celý kruh, nechá do něj proudit veškerou svoji vnitřní sílu, jakož i sílu, kterou stahuje přímo z universa, s nímž musí být v naprosté jednotě (sjednotí se s ním). Po té kruh obtáhne v protisměru hodinových ručiček, s vědomím, že je nyní kruh magicky vysvěcen pro jakoukoliv formu magie. Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, podporují ho svojí vlastní imaginací a vůlí v jeho úsilí. Adept míříc hrotem meče na obvod kruhu, nahlas pronáší následující formuli: VYSVĚCUJI A SVĚTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ, TENTO OSTROV, KTERÝ JSEM SI ZVOLIL. OPEVŇUJI TENTO KRUH A ZASVĚCUJI JEJ VŠEM DRUHŮM A TYPŮM VĚDY MAGICKÉ. VĚDĚ DUCHŮ ELEMENTŮ, VĚDĚ DUCHŮ PLANETÁRNÍCH A VĚDĚ DUCHŮ ZODIAKÁLNÍCH, MAGII VÝŠIN A MAGII HLUBINY, MAGII SVĚTLA A MAGII TEMNOT, MAGII VŠECH ČASŮ STARÝCH I ČASŮ SOUČASNÝCH, JAKOŽ I ČASŮ, KTERÉ TEPRVE NASTANOU. ZASVĚCUJI JEJ MAGII VŠECH RAS A NÁRODŮ A TAKÉ I MAGII PŮVODU NEPOZEMSKÉHO. STANIŽ SE TAK!
Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, poslední větu po něm opakují.
PŘÍSAHA
Jakmile je uzavřen magický kruh, všichni účastníci evokace jednotlivě pronesou tuto přísahu: JÁ, FRÁTER N.N., ZDE NA TOMTO MÍSTĚ A V TOMTO MAGICKÉM KRUHU O SVÉ VLASTNÍ VŮLI A ZE SVÉHO SVOBODNÉHO ROZHODNUTÍ SKLÁDÁM TUTO PŘÍSAHU. PŘI MOCI A SÍLE VŠECH FALEŠNĚ OBVINĚNÝCH A ZAVRHOVANÝCH BOŽSTEV PŘÍSAHÁM, ŽE NEOPUSTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ A MAGICKOU HŮLKOU SVÉ VŮLE BUDU BRÁNIT JEHO NEPORUŠITELNOST A SVÝM MAGICKÝM MEČEM JEHO NEDOTKNUTELNOST. K PLNĚNÍ TÉTO PŘÍSAHY SE NYNÍ ZAVAZUJI SVÝM SLOVEM, SVOJÍ CTÍ A VEŠKEROU SVOJÍ MAGICKOU MOCÍ.
KONJURACE
Pak se adept i jeho asistenti (jsou-li přítomni) pokloní směrem k trojúhelníku zjevů. Načež adept pronese následující citaci, přičemž se ještě víc ztotožní s nejvyšší silou, která tak mnohem intenzivněji prostoupí celou jeho bytost: UCTĚME VLÁDCE A ARCIDÉMONA OHNĚ. „ARITONE, VYSLYŠ MÉ VOLÁNÍ, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO TOHOTO SVĚTA.
IA! IA! THU THU THU ARITON!
Ó VY MEČE JIHU S OČIMA, JEŽ BURCUJÍ HNĚV HŘÍCHU, OPÍJEJÍCÍ TY, KTEŘÍ JSOU PRÁZDNÍ. POPATŘTE! PŘÍSLIB SATANA A JEHO MOCI, JEŽ ZVÁNA MEZI VÁMI TRPKÝM BODNUTÍM JEDOVÉHO OSTNU.
VE JMÉNU ÓÓÓ, VOLÁM TĚ, KRÁLI OHNĚ!
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE OHNĚ!
VE JMÉNU MISTRA BAPHOMETA A PŘI ZNAMENÍ ČLOVĚKA, VOLÁM TĚ, ARCIDÉMONE OHNĚ!
MOCNÝMI A BARBARSKÝMI JMÉNY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE OHNĚ!
PŘI TŘECH MOCNÝCH JMÉNECH, AROGOGORUABRAÓ! SOTÚ! MUDÓRIÓ! TĚ NYNÍ ZAKLÍNÁM! VE JMÉNU KANACHETA, VYJDI ARCIDÉMONE OHNĚ!
VOLÁM TĚ JMÉNY NAPSANÝMI NA PRAPORCI JIHU, VZÝVÁM TĚ, VLÁDČE OHNĚ.
VE JMÉNU ÓÓÓ JÁ PROHLAŠUJI, ŽE ARITON VLÁDCE OHNĚ A ARCIDÉMON JIHU JE ZDE NYNÍ PŘÍTOMEN.
FÁZE EVOKAČNÍ
Jakmile adept dokončí konjuraci, přistoupí k fázi evokační. Níže uvedený text je třeba citovat, dokud se arcidémon Ariton viditelně nezjeví či dokud alespoň nepodá jasný důkaz o své přítomnosti. Jsou-li přítomní adeptovi asistenti, mohou se s ním v citaci evokačních formulí v případě nutnosti prostřídat.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM DUCHOVNÍHO SLUNCE, JMÉNEM NAŠEHO MISTRA SATANA, SILOU OKA A CHTÍČE, JMÉNEM SORAT,VOLÁM TĚ ARITONE, VLÁDČE OHNĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM SLUNCE SORAT, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM TVŮRČÍ ENERGIE, VOLÁM TĚ ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ ZÁŘÍ A TOHO, KTERÝ KRÁČÍ, VOLÁM TĚ ARITONE, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM SATANA – SLUNCE, HADITA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ BEZ CHTĚNÍ KRÁČÍ, VOLÁM TĚ ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM OHNĚ, PLAMENŮ A ZÁŘE, JMÉNEM TOHO, KTERÝ VLÁDNE BEZ OMEZENÍ ČI POUT, VOLÁM TĚ, ARITONE. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM ŽHNOUCÍ ESENCE A ŽÁRU, JMÉNEM ZÁŘÍCÍHO SLUNEČNÍHO FALU POUTÁM TĚ, ARITONE, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM, NA TOMTO MÍSTĚ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM ÓÓÓ, JMÉNEM OKA A CHTÍČE, TROJNÁSOBNĚ TĚ ZAPŘÍSAHÁM MOCÍ NAŠEHO MISTRA. VE JMÉNU SORAT, POUTÁM TĚ, ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ NA TOMTO MÍSTĚ. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM NEUCHOPITELNÉHO, JMÉNEM OHNIVÉHO DECHU, POUTÁM TĚ, ARITONE, NA TOMTO MÍSTĚ, ZJEVOVATELI OHNIVÝCH MYSTÉRIÍ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM SLUNCE SORAT, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM TVŮRČÍ ENERGIE, VOLÁM TĚ, ARITONE A POUTÁM TĚ, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM. NA TOMTO MÍSTĚ, TY, KTERÝ URYCHLUJEŠ SVÝM DOTYKEM ŽIVOT, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM SEBOU SAMÝM ZAPŘÍČINĚNÉHO, JMÉNEM SEBOU SAMÝM PODMÍNĚNÉHO, JMÉNEM NEJVYŠŠÍHO VLÁDCE VŠEHOMÍRA, VOLÁM TĚ A POUTÁM ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ, NA TOMTO MÍSTĚ, PŘÍJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM KORUNÍHO PRINCE SATANA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM ŽHNOUCÍHO SLUNCE, KTERÉ JE PŮVODCE ŽIVOTA I SMRTI, VOLÁM TĚ, ARITONE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
BEJADOZ OXO UWAMING AXBIM CHILHIG CHO ASHARA. FACHOXOTH XIODELOW HEV CHO LOKEG DURONILT. HECTIH ARITON! NOFU GERDS. HECTIH! (VYSLYŠ MOJE VOLÁNÍ, VELKÝ DÉMONE OHNĚ. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO MÉHO SVĚTA. VSTUP, ARITONE! PRŮCHOD JE OTEVŘEN! VSTUP!)
Pokud se ARITON po několikerém opakovaní, výše uvedených citací stále nezjevil a ani nepodal důkaz o své přítomnosti, adept pronese následující donucovací evokační formuli: ARITONE, MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM, PLANOUCÍ A ZÁŘÍCÍ VLÁDČE OHNĚ, ZAKLÍNÁM TĚ A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI TĚ ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
MOCNÝ PLAZE S OHNIVÝM DECHEM, PLANOUCÍ BYTOSTI S KOVOVOU BRADOU, ZAKLÍNÁM TĚ VE JMÉNU VŠECH TVÝCH UCTÍVAČŮ. VE JMÉNU TĚCH, KTEŘÍ PO STALETÍ NA TAJNÝCH MÍSTECH VZÝVAJÍ A VELEBÍ TVOU MOC. VE JMÉNU NESPOUTANÉHO JISKRNÉHO LIDSKÉHO DUCHA! PŘI SÍLE TVŮRČÍ LIDSKÉ ENERGIE TĚ ZAKLÍNÁM A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJŮHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
ARITONE, ARCIDÉMONE OHNĚ. TY, JEHOŽ PŘÍCHOD JE DOPROVÁZEN ŘEVEM PŘIPOMÍNAJÍCÍM HUKOT PLAMENŮ, PANE OHNĚ, DOPŘEJ NÁM SLYŠET TVŮJ MOCNÝ PLAMENNÝ HLAS. ZAPŘÍSAHÁM TĚ PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE! POUTÁM TĚ NA TOTO MÍSTO A VEŠKEROU SILOU SVÉHO LIDSTVÍ TĚ ZAKLÍNÁM, PŘIJĎ A ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE!
PŘIVÍTACÍ A POUTACÍ FORMULE
Jakmile se zjeví Ariton všichni účastníci evokace se mu mírně pokloní na znamení úcty, nikoli pokory. (Tyto dvě emoce by v žádném případě neměly být zaměňovány). Poté adept pronese: VÍTÁM TĚ, TYS ZDE PŘED TÍMTO KRUHEM MAGICKÉHO UMĚNÍ. POUTÁM TĚ DO TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ SILOU NEJVYŠŠÍ. DOPŘEJ NYNÍ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. 
Poté adept uctivě pronese své konkrétní dotazy a případné požadavky.
PROPOUŠTĚCÍ FORMULE
Jakmile je adeptova zvědavost plně uspokojena musí přivolanou entitu propustit. Adept tedy začne pálit v kadidelnici vymítací kuřidlo. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Přičemž pronese:MOCNÝ A ŽHNOUCÍ, VLÁDČE OHNĚ. UPŘÍMNĚ TI DĚKUJI ZA TO, ŽE JSI SE ZDE DNES VIDITELNĚ ZJEVIL A DOPŘÁL SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘIL MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. NYNÍ TĚ VŠAK VYZÝVÁM A ŽÁDÁM ABYS V MÍRU ODEŠEL A VRÁTIL SE DO SVÉ SFÉRY, V NÍŽ PŘEBÝVÁŠ. UČIŇ TAK BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. ODEJDI ODSUD BEZ HLUKU A ZÁPACHU. OPUSŤ TROJÚHELNÍK ZJEVŮ, MOCNÝ VLÁDČE OHNĚ. JDI A ZŮSTAŇ MI (NÁM) I NADÁLE PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN.
Pokud se volaná entita (Ariton) zdráhá uposlechnout adeptovu výzvu k odchodu z naší hrubohmotné sféry, adept začne pálit vymítací kuřidlo ve větší míře. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Načež pronese: PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, SVĚŘENÉ MI VŠEHOMÍREM, TĚ NYNÍ CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES NAVRÁTIL DO SVÉ SFÉRY A I NADÁLE MI (NÁM) ZŮSTAL PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN. JDI! JDI! JDI! JÁ N.N. TĚ PROPOUŠTÍM! VE JMÉNU NEPOPSATELNÉ VŠE PROSTUPUJÍCÍ SÍLY TEĎ ODEJDI!