Evokace Amaimona     

PŘÍPRAVA NA EVOKACI AMAIMONA: Adept, který chce provést tuto evokaci, by měl tři týdny před tím, nežli k ní přikročí, o svém záměru dlouze přemýšlet a rozjímat. Zejména by se měl zaměřit na studium všech korespondencí i mystérií, které se k této práci vztahují. Během této doby vytvoří z odpovídajícího kovu (olovo) destičku s magickým čtvercem, do kterého rituálně vypíše jméno entity, kterou chce evokovat (Amaimon). Posledních deset dnů před zahájením samotného magického díla, bude adept meditovat o moci a majestátu arcidémona Amaimona a bude se k němu obracet ve svých meditacích a požádá jej, aby mu odhalil svoji pečeť. Takto získaný znak bude vždy individuální. Pokud adept toto sigilum během přípravné fáze nezíská, bude to důkaz, že mu Amaimon není příznivě nakloněn. Proto by měl od záměru setkat se s ním tváří v tvář raději upustit. Pokud se ale i přesto adept rozhodne Amaimona evokovat, použije jeho standardní volací znak – viz. odpovídající literatura, či níže zobrazenou pečeť získanou fráterem Archechempe.

VHODNÝM MÍSTEM NA EVOKACI AMAIMONA: Může být za výjimečných okolností i adeptova oratoř. Pokud bude obřad vykonáván v budově, je nutné, aby se v ní nenalézal nikdo, kromě účastníků evokace. V budově je též nutno odpojit všechny energetické a elektrické spotřebiče a přerušit přívod elektrického proudu. (Nicméně v případě živlových arcidémonů je vhodnější jejich evokaci provádět v otevřené krajině mimo obytné budovy). Pokud tedy bude evokace vykonávána ve volné přírodě, adept by měl zvolit takové místo, jež je maximálně vzdáleno od civilizace a jejího ruchu, rovněž to musí být místo, kde nebude adept vykonávající obřad nikým vyrušen (popř. adepti). Naprosto nejvhodnější je odlehlé a opuštěné místo v horách či ve skalnaté a kamenité pustině. K evokaci může rovněž posloužit obvyklé rituální místo našeho Templu.
ČAS VHODNÝ K EVOKACI AMAIMONA: 22. 12. anebo kdykoli během zimy. Rovněž ho lze evokovat při dodržení korespondencí (během dnů spadajících pod zodiakální znamení náležející zemskému živlu). Vždy však ve večerních hodinách.
POMŮCKY NUTNÉ K EVOKACI AMAIMONA :
– Magická kniha Templu.
– Rituální roucho černé barvy.
– Deset nových černých svící.
– Meč.
– Magická hůlka.
– Kadidelnice.
– Pánev s řeřavými uhlíky.
– Vhodně zvolené směsi magických kuřidel. Ty se budou skládat ze čtyř druhů:
Očistné – takové, které bude korespondovat se zimou a volanou entitou (Amaimon) – jantar.
Exaltační – takové, které bude korespondovat se zimou a volanou entitou (Amaimon) – styrax.
Materializační – takové, které bude korespondovat se zimou a volanou entitou (Amaimon) – styrax, med, hladká mouka, vejce – (ideální jsou vejce plazí. Pokud jsou pro vás nedostupná, postačí i ptačí vejce), mléko – (nejlépe kozí), olivový olej a žaludy. Z těchto látek se nejprve uhněte těsto a z toho pak kuličky, jež se usuší na slunci a během evokace se pálí na pánvi s řeřavými uhlíky.
Vymítací – takové, které bude korespondovat se zimou a volanou entitou (Amaimon) – assa foetida – čertovo lejno. (Výše uvedené vymítací kuřidlo použijte ve větší míře pouze v případě, kdyby volaná entita nechtěla opustit naší hrubohmotnou rovinu.)
– Olověná destička, do které je rituálně vepsán magický čtverec s Amaimonovým jménem.
– Pergamen s pečetí Amaimona, jež bude zakreslena v nepravidelném desetiúhelníku.
– Nerost korespondující s živlem země a volanou entitou (Amaimon) – křišťál.
– Fluidický kondenzátor korespondující s živlem země a volanou entitou (Amaimon) – petržel (kořen, listí nebo semena), semeno kmínu, jitrocel širokolistý či úzkolistý, květ karafiátu nebo melisové listí. Tímto kondenzátorem se potře měděná destička, pergamen i křišťál. Do všech těchto předmětů je také třeba nakupit živel země pro snadnější materializaci arcidémona.
POČET ÚČASTNÍKŮ EVOKACE AMAIMONA: Adept a dva jím vybraní asistenti. Tuto operaci může vykonat rovněž pouze adept. V tom případě bude číst všechny magické a zaklínací formule. Dále je možné, aby se evokace účastnilo i pět či sedm osob. Maximální počet účastníků je devět.
CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Za pomoci vůle a magických dovedností evokovat arcidémona zemského živlu Amaimona tak, aby se bez zbytečných průtahů a škod na majetku a zdraví operatérů viditelně zjevil v přijatelné podobě a předal jim své rady a také své požehnání.
Amaimon se údajně nejčastěji zjevuje na severním horizontu coby černý plaz nezřetelných tvarů, který se vzápětí rozprostírá po zemi ve všech směrech, do kterých adept ze své pozice dohlédne, a komunikuje s ním jakoby zezdola, přičemž se rozprostírá v prostoru adeptova kruhu, kde se obvykle nachází jeho oko nebo tlama. Adept musí mít tento pocit, v opačném případě se kontakt přeruší a může se dostavit vážný nervový otřes, případně gangrénové onemocnění nohou. Během evokace se Amaimon přemisťuje a „promítá“ na zemi, na které adept stojí. Jeho pohyby doprovází výrazné syčení, stupňující se v případě adeptových pochybností nebo strachu. Do tohoto syčení se nesmí evokatér zaposlouchat, aby neriskoval Amaimonův útok, který probíhá nejčastěji v podobě živé halucinace – vynoření se bezzubé tlamy zpod kruhu a pohlcení adepta do černých plazích útrob, kde je za pocitu pádu do nekonečných hlubin země strháván množstvím zákrut.
Ovládnutý Amaimon umožňuje adeptovi zvyšovat váhu svého těla nebo jeho částí, případně dotykem zvyšovat váhu předmětů, zvířat nebo jiných osob. Jeho služebným duchům se přisuzuje schopnost vyvolávat katastrofické sesuvy půdy a zemětřesení.
ZAHÁJENÍ EVOKACE AMAIMONA
Adept i jeho případní asistenti budou jeden den před samotnou evokací držet přísný půst. Rovněž je žádoucí, aby dodržovali alespoň deset dní před samotnou prací sexuální zdrženlivost. Všichni se před zahájením samotné evokace vykoupou ve vodě impregnované žádostí za zdar jejich díla (tato lázeň může být obohacena o byliny, které korespondují s živlem země a volanou entitou – Amaimon). Obléknou se do černého rituálního roucha a odeberou se na místo určené k Amaimonově evokaci. Toto místo by měli předem na obřad důkladně připravit a to následujícím způsobem: Na severu vyznačí univerzální trojúhelník zjevů Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do jeho středu umístí pergamen s pečetí Amaimona. Na něj položí olověnou destičku s magickým čtvercem, v němž je vepsáno jeho jméno, které do něj během přípravné fáze před samotnou evokací rituálně vyryjí. Na tuto destičku fluidickým kondenzátorem, který koresponduje s cílem evokace, opět vyznačí pečeť volané entity (Amaimon). Na tuto destičku dále položí odpovídající nerost (křišťál), který usnadní materializaci volané entity. Ze stejného důvodu na závěr do trojúhelníku zjevů postaví pánev, do které v průběhu samotné evokace vloží rozžhavené řeřavé uhlíky, na které vhodí těsně před uzavřením magického kruhu materializační kuřidlo. Poté přibližně jeden metr od tohoto trojúhelníku narýsují předepsaným způsobem univerzální magický kruh Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Do středu tohoto kruhu umístí magickou hůlku, meč a kadidelnici a předem připravené směsi magických kuřidel. Tento kruh musí být dostatečně prostorný, aby se v něm operatér i jeho případní asistenti mohli svobodně a bez omezení pohybovat.
FÁZE OČISTNÁ
Po svém příchodu na obřadní místo účastníci zapálí deset černých svící, které rozmístí vně kruhu po jeho obvodu. Poté adept zapálí očistné kuřidlo – (jantar) a okouří jím místo operace. (Jsou-li přítomni jeho asistenti, tento úkon učiní oni). Pak zaujmou všichni předepsané pozice uvnitř kruhu a to tváří k východu. Adept vyznačí magickou hůlkou, kterou bude držet ve své levé ruce ve vzduchu obrácený vymítací kříž Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá explodovat, aby svojí září pohltilo všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku, kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE.
Poté se adept otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Nakonec se opět otočí tváří k východu a pronese: STANIŽ SE TAK! Jsou-li přítomni jeho asistenti, budou ho v jeho úsilí svojí vůlí a imaginací aktivně podporovat.
Adept poté zapálí v trojúhelníku zjevů vhodně zvolenou směs materializačního kuřidla a pronese následující formuli (jsou-li přítomni jeho asistenti, tuto směs magického kuřidla zapálí oni), přičemž se při její citaci ztotožní s nejvyšší silou, která tak prostoupí celou jeho bytost: VE JMÉNU VLÁDCE ZEMĚ A PÁNA SVĚTA JÁ NAŘIZUJI SILÁM VŠEHOMÍRA, POSKYTNĚTE MI SVOU NEPOPSATELNOU MOC, ROZEVŘETE ŠIROCE BRÁNY UNIVERSA A VYSTUPTE Z ABSOLUTNA. PŘIVÍTEJTE MĚ JAKOŽTO BRATRA A PŘÍTELE. ZTOTOŽNIL JSEM SE S TEBOU A UŽÍVÁM TVÉ JMÉNO JAKO ČÁST SEBE SAMOTNÉHO. DOPŘEJ MI POŽITKŮ, PO NICHŽ TOUŽÍM. ŽIJI JAKO VOLNÉ ZVÍŘE, CTÍM ZÁKONY PŘÍRODY I ZÁKONY VESMÍRNÉ HARMONIE. TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ TĚLA I DUCHA. PŘEJI POCTIVÝM A ODMÍTÁM ZKAŽENÉ. PŘI VŠECH BOZÍCH SVĚTŮ JÁ NAŘIZUJI, ABY SE VŠE O ČEM JSEM HOVOŘIL, TAKÉ STALO. PŘIJĎTE A UČIŇTE MOU VŮLI SKUTEČNOSTÍ.
Jakmile se adept ztotožní s nejvyšší silou, obtáhne magický kruh svým mečem a to po směru hodinových ručiček, přičemž imaginuje, že skrze něho působí nejvyšší síla, která jednou provždy činí z magického kruhu, jakož i prostoru, který tento kruh uzavírá nedotknutelnou a nežádoucím silám neproniknutelnou část universa. Jakmile obtáhne celý kruh, nechá do něj proudit veškerou svoji vnitřní sílu, jakož i sílu, kterou stahuje přímo z universa, s nímž musí být v naprosté jednotě (sjednotí se s ním). Poté kruh obtáhne v protisměru hodinových ručiček, s vědomím, že je nyní kruh magicky vysvěcen pro jakoukoliv formu magie. Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, podporují ho svojí vlastní imaginací a vůlí v jeho úsilí. Adept míříc hrotem meče na obvod kruhu, nahlas pronáší následující formuli: VYSVĚCUJI A SVĚTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ, TENTO OSTROV, KTERÝ JSEM SI ZVOLIL. OPEVŇUJI TENTO KRUH A ZASVĚCUJI JEJ VŠEM DRUHŮM A TYPŮM VĚDY MAGICKÉ. VĚDĚ DUCHŮ ELEMENTŮ, VĚDĚ DUCHŮ PLANETÁRNÍCH A VĚDĚ DUCHŮ ZODIAKÁLNÍCH, MAGII VÝŠIN A MAGII HLUBINY, MAGII SVĚTLA A MAGII TEMNOT, MAGII VŠECH ČASŮ STARÝCH I ČASŮ SOUČASNÝCH, JAKOŽ I ČASŮ, KTERÉ TEPRVE NASTANOU. ZASVĚCUJI JEJ MAGII VŠECH RAS A NÁRODŮ A TAKÉ I MAGII PŮVODU NEPOZEMSKÉHO. STANIŽ SE TAK!
Jsou-li přítomni adeptovi asistenti, poslední větu po něm opakují.
PŘÍSAHA
Jakmile je uzavřen magický kruh, všichni účastníci evokace jednotlivě pronesou tuto přísahu: JÁ, FRÁTER N.N., ZDE NA TOMTO MÍSTĚ A V TOMTO MAGICKÉM KRUHU O SVÉ VLASTNÍ VŮLI A ZE SVÉHO SVOBODNÉHO ROZHODNUTÍ SKLÁDÁM TUTO PŘÍSAHU. PŘI MOCI A SÍLE VŠECH FALEŠNĚ OBVINĚNÝCH A ZAVRHOVANÝCH BOŽSTEV PŘÍSAHÁM, ŽE NEOPUSTÍM TENTO KRUH MAGICKÉHO UMĚNÍ A MAGICKOU HŮLKOU SVÉ VŮLE BUDU BRÁNIT JEHO NEPORUŠITELNOST A SVÝM MAGICKÝM MEČEM JEHO NEDOTKNUTELNOST. K PLNĚNÍ TÉTO PŘÍSAHY SE NYNÍ ZAVAZUJI SVÝM SLOVEM, SVOJI CTÍ A VEŠKEROU SVOJÍ MAGICKOU MOCÍ.
KONJURACE
Pak se adept i jeho asistenti (jsou-li přítomni) pokloní směrem k trojúhelníku zjevů. Načež adept pronese následující citaci, přičemž se ještě víc ztotožní s nejvyšší silou, která tak mnohem intenzivněji prostoupí celou jeho bytost: UCTĚME VLÁDCE A ARCIDÉMONA ZEMĚ. AMAIMONE, VYSLYŠ MÉ VOLÁNÍ, MOCNÝ ČERNÝ PLAZE, PŘIVOLÁVÁM TĚ DO TOHOTO SVĚTA.
IA! IA! THU THU THU AMAIMON!
JMÉNEM MA, JMÉNEM MATKY A JMÉNEM PRAVDY, VOLÁM TĚ AMAIMONE , ARCIDÉMONE SEVERU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE ZEMĚ!
VE JMÉNU MISTRA BAPHOMETA A PŘI ZNAMENÍ ČLOVĚKA, VOLÁM TĚ, ARCIDÉMONE ZEMĚ!
MOCNÝMI A BARBARSKÝMI JMÉNY, VOLÁM TĚ, VLÁDČE ZEMĚ!
PŘÍ TŘECH MOCNÝCH JMÉNY BARRAIÓ, IÓEL, KOTHA, TĚ NYNÍ ZAKLÍNÁM!
VE JMÉNU KANACHETA, VYJDI ARCIDÉMONE ZEMĚ!
VOLÁM TĚ JMÉNY NAPSANÝMI NA PRAPORCI SEVERU, VZÝVÁM TĚ, VLÁDČE ZEMĚ!
VE JMÉNU HATHOR – HA – BALÓ JÁ PROHLAŠUJI, ŽE AMAIMON, VLÁDCE ZEMĚ A ARCIDÉMON SEVERU JE ZDE NYNÍ PŘÍTOMEN!
FÁZE EVOKAČNÍ
Jakmile adept dokončí konjuraci, přistoupí k fázi evokační. Níže uvedený text je třeba citovat, dokud se arcidémon Amaimon viditelně nezjeví či dokud alespoň nepodá jasný důkaz o své přítomnosti. Jsou-li přítomní adeptovi asistenti, mohou se s ním v citaci evokačních formulí v případě nutnosti prostřídat.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM MASA A HMOTY, VOLÁM TĚ AMAIMONE, VLÁDČE SEVERU. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ JE, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PLODIVÝCH SIL ZEMĚ, VOLÁM TĚ AMAIMONE ARCIDÉMONE ZEMĚ, ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM KOTHA, JMÉNEM TOHO, KTERÝ JEST DUTÝ, VOLÁM TĚ AMAIMONE, ČERNÝ PLAZE ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM HATHOR-HA-BALÓ, JMÉNEM BOHYNĚ KRÁSY A LÁSKY, JÍŽ SI BELIAL TOLIK ŽÁDÁ, VOLÁM TĚ AMAIMONE, ARCIDÉMONE ZEMĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM ABRAOT, JMÉNEM OTCŮ, VOLÁM TĚ AMAIMONE ARCIDÉMONE ZEMĚ. ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM TEMNÝCH JESKYNÍ, NA KTERÝCH OKO NEZASVĚCENÝCH NIKDY NESPOČINE, POUTÁM TĚ AMAIMONE, ČERNÝ PLAZE NA TOMTO MÍSTĚ, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM NEJTEMNĚJŠÍHO, VE JMÉNU TVŮRČÍHO PRINCIPU BEZ OMEZENÍ, POUTÁM TĚ AMAIMONE, ARCIDÉMONE ZEMĚ NA TOMTO MÍSTĚ. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM NEPOPSATELNÉHO, JMÉNEM LŮNA VŠEHO, POUTÁM TĚ AMAIMONE NA TOMTO MÍSTĚ, ZJEVOVATELI MYSTÉRIÍ HMOTNOSTI, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU BAPHOMETA, JMÉNEM ABRAOT, JMÉNEM OTCŮ, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE VŠEHOMÍRA, POUTÁM TĚ AMAIMONE NA TOMTO MÍSTĚ, TY, KTERÝ ZVYŠUJEŠ U ADEPTA MOŽNOST SEKULÁRNÍ AKCELERACE, PŘIJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU NEJVYŠŠÍ SÍLY, JMÉNEM MASA A HMOTY, JEŽ OBSAHUJE MYSTÉRIUM BYTÍ, POUTÁM TĚ AMAIMONE ARCIDÉMONE ZEMĚ NA TOMTO MÍSTĚ, PŘÍJĎ A PROJEV SE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
VE JMÉNU KANACHETA, JMÉNEM KORUNÍHO PRINCE BELIALA, JMÉNEM NEJČISTŠÍ SÍLY, JMÉNEM PŮVODCE ŽIVOTA, VOLÁM TĚ AMAIMONE. ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
BEJADOZ OXO UWAMING AXBIM CHILHIG CHO NOBO. FACHOXOTH XIODELOW HEV CHO LOKEG DURONILT. HECTIH AMAIMON! NOFU GERDS. HECTIH! (VYSLYŠ MOJE VOLÁNÍ, VELKÝ DÉMONE ZEMĚ. PŘIVOLÁVÁM TĚ DO MÉHO SVĚTA. VSTUP, AMAIMONE! PRŮCHOD JE OTEVŘEN! VSTUP!)
Pokud se AMAIMON po několikerém opakovaní, výše uvedených citací stále nezjevil a ani nepodal důkaz o své přítomnosti, adept pronese následující donucovací evokační formuli: MOCNÝ AMAIMONE, ARCIDÉMONE S NESTÁLOU PODOBOU, TY KTERÝ SE ROSPROSTÍRÁŠ PO ZEMI VE VŠECH SMĚRECH, ZAKLÍNÁM TĚ A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI TĚ ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
MOCNÝ ČERNÝ PLAZI, BYTOSTI MĚNÍCÍ SVŮJ VZHLED, ZAKLÍNÁM TĚ VE JMÉNU VŠECH TVÝCH UCTÍVAČŮ. VE JMÉNU TĚCH, KTEŘÍ PO STALETÍ NA TAJNÝCH MÍSTECH VZÝVAJÍ A VELEBÍ TVOU MOC. VE JMÉNU SVOBODOMYSLNÉ LIDSKÉ TOUHY! PŘI SÍLE TVOŘIVÉ LIDSKÉ IMAGINACE TĚ ZAKLÍNÁM A POUTÁM NA TOTO MÍSTO! VEŠKEROU SVOJÍ VNITŘNÍ SILOU TĚ ZAPŘÍSAHÁM A CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES IHNED ZJEVIL V PŘÍJEMNÉ PODOBĚ VIDITELNĚ PŘED MÝM KRUHEM V TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ, BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. PŘIJĎ A DOPŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ.
AMAIMONE, ARCIDÉMONE ZEMĚ TY, JEHOŽ POHYBY DOPROVÁZÍ VÝSTRAŽNÉ SYČENÍ, PANE, TY, JENŽ U SVÝCH STOUPENCŮ ROZVÍJÍŠ SCHOPNOST DOTYKEM A VŮLÍ ZVYŠOVAT HMOTNOST, ZAPŘÍSAHÁM TĚ PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE! POUTÁM TĚ NA TOTO MÍSTO A VEŠKEROU SILOU SVÉHO LIDSTVÍ TĚ ZAKLÍNÁM, PŘIJĎ A ZJEV SE! ZJEV SE! ZJEV SE!
PŘIVÍTACÍ A POUTACÍ FORMULE
Jakmile se zjeví Amaimon, všichni účastníci evokace se mu mírně pokloní na znamení úcty, nikoli pokory. (Tyto dvě emoce by v žádném případě neměly být zaměňovány). Poté adept pronese: VÍTÁM TĚ, TYS ZDE PŘED TÍMTO KRUHEM MAGICKÉHO UMĚNÍ. POUTÁM TĚ DO TROJÚHELNÍKU ZJEVŮ SILOU NEJVYŠŠÍ. DOPŘEJ NYNÍ SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘ MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. Poté adept uctivě pronese své konkrétní dotazy a případné požadavky.
PROPOUŠTĚCÍ FORMULE
Jakmile je adeptova zvědavost plně uspokojena musí přivolanou entitu propustit. Adept tedy začne pálit v kadidelnici vymítací kuřidlo. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Přičemž pronese:MOCNÝ AMAIMONE, TY, KTERÝ SE ZJEVUJEŠ V PODOBĚ ČERNÉHO PLAZA. UPŘÍMNĚ TI DĚKUJI ZA TO, ŽE SES ZDE DNES VIDITELNĚ ZJEVIL A DOPŘÁL SLUCHU MÝM SLOVŮM A PODPOŘIL MĚ V MÉM POČÍNÁNÍ. NYNÍ TĚ VŠAK VYZÝVÁM A ŽÁDÁM, ABYS V MÍRU ODEŠEL A VRÁTIL SE DO SVÉ SFÉRY, V NÍŽ PŘEBÝVÁŠ. UČIŇ TAK BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ A NEBEZPEČÍ PRO MNE A MÉ ASISTENTY. ODEJDI ODSUD BEZ HLUKU A ZÁPACHU. OPUSŤ TROJÚHELNÍK ZJEVŮ, MOCNÝ VLÁDČE ZEMĚ. JDI A ZŮSTAŇ MI (NÁM) I NADÁLE PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN.
Pokud se volaná entita (Amaimon) zdráhá uposlechnout adeptovu výzvu k odchodu s naší hrubohmotné sféry, adept začne pálit vymítací kuřidlo ve větší míře. (Jsou-li přítomní jeho asistenti, učiní tak oni). Načež pronese: PŘI NEJVYŠŠÍ SÍLE, SVĚŘENÉ MI VŠEHOMÍREM, TĚ NYNÍ CO NEJDŮRAZNĚJI ŽÁDÁM, ABY SES NAVRÁTIL DO SVÉ SFÉRY A I NADÁLE MI (NÁM) ZŮSTAL PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN. JDI! JDI! JDI! JÁ N.N. TĚ PROPOUŠTÍM! VE JMÉNU NEPOPSATELNÉ VŠE PROSTUPUJÍCÍ SÍLY, TEĎ ODEJDI!